Големина на текста:
ТЕМА №10
Несъвършена конкуренция. Чист монопол
1. Несъвършена конкуренция.
Същност на несъвъшената конкуренция.
Причини за несъвършена конкуренция.
Показатели за измерване на пазарната власт.
2.Чист монопол.
Пазарна структура при чист монопол.
Крива на търсенето и на маржиналния приход на фирмата
монополист.
Равновесие при монопол.
Сравнение между монопола и съвършената конкуренция.
Последиците от монопол.
Мерки за борба с монопола и последиците от него.
В реалната икономика госпотстват пазарните структури на несъвършената
конкуренция. Несъвършената конкуренция възниква винаги, когато се нарушава някое от
условията на съвършената конкуренция. Съществува голямо разнообразие от пазарни
структури на несъвършена конкуренция. Една от тях е чистият монопол. Монопола е такава
форма на пазарна организация, при която една фирма доминира в отрасъла и определя
цените. Моделът на чистия монопол играе важна роля в теорията на несъвършената
конкуренция. Той е пазарна организация, която показва максимално възможната пазарна
власт и с това разкрива същността на несъвършената конкуренция.
1. Несъвършена конкуренция.
Под несъвършена конкуренция се разбира пазар, на който индивидуалните
производители могат да оказват някакво въздействие върху цената. При несъвършената
конкуренция всички фирми притежават нещо общо – те упражняват пазарна власт, т.е.
способност да увеличават цената без при това да губят цялото търсене на своя продукт.
Ключова характеристика на пазарите на несъвършена конкуренция е пазарната власт.
Тя може да бъде по-голяма или по-малка. В зависимост от това се различават
разновидностите на несъвъшената конкуренция. Представени в нисходяща градация те са –
монопол, олигопол, монополистична конкуренция.
Обединяваща черта на всички тези случаи на несъвъшена конкуренция е, че при тях
отделната фирма се изправя пред лицето на намаляваща крива на търсенето. Тази обща
особеност означава, че фирмата при несъвършена конкуренция не може да продаде кое да е
количество по текущата пазарна цена. Тъкмо обратното, при намаляваща крива на
търсенето фирмата трябва да осъзнава, че нейната цена зависи от количеството произведена
и предложена продукция и от такава гледна точка да оптимизира поведението си на
продавач на пазара.
Най-общо казано несъвършената конкуренция възниква тогава, когато се нарушава
някое /някои/ от условията на съвършената конкуренция.
За появата на несъвършена конкуренция могат да допринесат следните причини.
1
А) Поедряването на производството обусловено от развитието на технологиите и
динамиката на разходите.
Във всеки отрасъл фирмите се стремят да постигнат оптимален обем производство.
Неговия размер в различни сектори на икономиката е различен. В ония случаи, в които
съществуват икономии от мащаба на производството, последното ще се съсредоточава във
все по-големи, но все по-малко на брой производствени единици. Ограничаването на броя
на производителите в отрасъла създава условия за установяване на пазарна власт.
Б) Диференциация на продуктите.
В модела на съвършена конкуренция се поставя еднородност на продукта. На
болшинството съвременни пазари продуктът не е еднороден, а диференциран. Под
“диференциация на продукцията” се разбира политика на фирмата, при която тя се стреми
да разграничи своя продукт от този на своите конкуренти като му придаде уникални
/действителни или мними/ характеристики. Това се постига чрез различие в качеството,
функционалните характеристики, модела, опаковката на продукта, чрез обновяване, реклама
и т.н. Диференциацията на продукцията е форма на неценова канкуренция между фирмите.
Диференцияцията на продукцията се разглежда като фактор за несъвършенство на пазара,
т.к. тя способства за ограничаване на конкуренцията и усилване на пазарната власт.
В) Ограничения /бариери/ на конкуренцията.
Свободното междуотраслово движение на капитала е предпоставка на
съвършената конкуренция. В съвременната икономика в редица случаи преливането на
ресурсите и капитала е затруднено. Причините за това могат да бъдат икономически или
юридически. Към икономическите ограничения на конкуренцията се отнасят – големият
размерна първоначалния капитал, диференциацията на продукцията и т.н. Правови или
юридически ограничения на конкуренцията представлява патентите, митата,
количествените ограничения при вноса, държавното регламентиране до достъпа на
определени отрасли и пр.
Г) Собственост върху невъзпроизводим фактор на производството.
Някои производствени процеси използват невъзпроизводими /минерални/ или
уникални /местността Шампане за шампанско/ фактори на производството. Собствеността
върху такива фактори на производството оставя производството в благоприятно положение
и ограничава конкуренцията. Никой не може да добива нефт, ако не притежава нефтен
кладенец. Но както е известно, запасите от нефт в света са ограничени и се намират в ръцете
на малък брой световни производители.
На пазарите на несъвършена конкуренция производителите притежават някаква
степен на пазарна власт, която може да бъде по-голяма или по-малка. От тук възниква
необходимостта от нейното измерване. За целта се използват различни показатели. Един от
най-често използваните показатели е т.нар. n-фирмена конкуренция. Изчислява се като
относителен дял на първите n най-едри фирми в отрасъла в общото отраслово производство,
изразен в %. Като n заема най-често 3.4 или 8. Коефициентите на n не са лишени от
недостатъци. Те не отразяват адекватно влиянието на размера на фирмите върху пазарната
власт. Ето защо в практиката се изчислява с още един паказател, известен като Индекс на
Хърфиндал. Той се изчислява като сума от квадратите на пазарните дялове на всички фирми
в отрасъла. H=S1.S1+S2.S2+…Sn.Sn=2.s.s
При чистия монопол стойността на този Индекс на Хърфиндал е 10 000,
а при съвършената конкуренция е равен на 0. Този показател се използва при оценяване на
последиците от сливанията и поглъщанията на фирми в различни отрасли.
2. Чист монопол.
2
Под монопол /чист монопол/ се разбира пазарна структура, при която съществува
един единствен производител в отрасъла, а това ще рече един единствен продавач на пазара.
Той произвежда продукт, на който не съществуват близки заместители и са на лице
значителни бариери пред навлизането в отрасъла. Думата “монопол” има гръцки произход и
се състои от две части “моно” – единствен и “полист” – продавач. Могат да бъдат намерени
исторически примери на чист монополв страните с развита пазарна икономика. В
американската икономика например такива са Стендърт Ойл /нефт и нефтопреработка/ -
втората половина на 19 век, USSK /стомана/ - в началото на века, АЛКОА /произвежда и
предлага алуминий/ - в средата на века.
Но дори и в миналото чистия монопол е по-скоро изключение отколкото правило. В
съвременните условия той се среща рядко. Монопола е повече абстрактен теоретически
модел, отколкото реална пазарна организация. Той обаче играе ключова роля в теорията на
несъвършената конкуренция. Като показва максимално възможната пазарна власт, моделът
на монопола разкрива същността на несъвършената конкуренция.
Когато в отрасъл съществува една единствена фирма, тя се изправя пред лицето на
пазарната крива на търсенето. Фирмата при тези условия представя отрасъла. Тя е отрасъла
и следователно трябва да задоволява цялото отраслово търсене, т.е. съществуващото
пазарно търсене.
Кривата на търсенето на фирмата монополист за разлика от кривата на търсенето при
съвършената конкуренция има следната форма.Граф.
Като всяка друга фирма максимизираща печалбата, монополистта ще се стреми да
установи обем MR = MC. Но с определяне на оптималния обем той определя и цената, тъй
като при намаляваща крива на търсенето на всеки обем съотведства точно определена цена.
Монополистта с други думи взема решения за две променливи – цена и обем. Той може да
избере коя да е комбинация обем–цена, която лежи на пазарната крива на търсенето.граф.
Макар е единствен производител в отрасъла монополистът не е в състояние да
наложи на пазара каква да е цена. Той среща ограниченията на пазарната крива на
търсенето. При равни други условия търсените количества на пазара са в обратна
зависимост от цената. И това е закон с който монополистът трябва да се съобразява в най-
голяма степен. Граф.
В стремежа си да максимизира печалбата монополистът ще произведе всеки обем за
който маржиналните приходи превишават маржиналните разходи. При намаляваща крива
на търсенето маржиналния приход на търсенето се различава от този на съвършената
конкуренция. Увеличаването на обема вече не означава просто да се произведе и продаде
повече продукция, а изисква и едновременно намаляване на цената, за да може да се
реализира нарастналото количество.
Данните сочат, че общия приход с увеличаване на реализираната продукция при
монопол, първоначално нараства, достига някаква максимална стойност, след което започва
да намалява. Маржиналният приход на фирмата с намаляваща крива на търсене е
намаляващо променлив. Той приема положителни, а след това отрицателни фактори. Общия
приход достига максимална стойност при обем при който пределните приходи са равни на 0
/MR=0/. Графично общият и маржиналният приход на фирмата монополист могат да бъдат
представени по следният начин:
Q PTR /P.Q/MR
0160-
1141414
2122410
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Несъвършена конкуренция. Чист монопол

Несъвършена конкуренция, същност на несъвъшената конкуренция, причини, показатели за измерване на пазарната власт, чист монопол и др.
Изпратен от:

на 2006-04-01
Добавен в:
Теми
по Микроикономика
Статистика:
1,739 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Микроикономика рядко сваляни с 6 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Пазарна структура – същност, видове и пазарно поведение на фирмите в тях

24 окт 2011
·
412
·
12
·
2,370
·
652

Пазарна структура – същност и видове. пазарната структура е начинът на организация и функциониране на обособения пазар, който се предопределя от позицията на продавачите и купувачите...
 

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса

12 юли 2007
·
673
·
12
·
1,884
·
325

Икономическа характеристика на фирмата. Предприемачество. Форми на фирмена организация на бизнеса и т.н.
 

Пазар на труда

27 сеп 2011
·
357
·
5
·
834
·
532

Пазар на труда - Обща характеристика на пазара на труда и влияние на глобализацията върху пазара на труда в България...
 

Водата е жизнено необходимо благо за разлика от диамантите. Как ще обясните тогава факта, цената на диамантите е далеч по-висока от цената на водата?

30 окт 2006
·
313
·
6
·
405
·
43
·
1

Курсова работа по микроикономика. Засяга въпроса за оскъдността на ресурсите и полезността на различните такива.
 

Монополистична конкуренция и олигопол

23 дек 2006
·
892
·
8
·
2,245
·
405
·
1

Ако съвършената конкуренция представя формата на пазара, при наличието на многобройни дребни фирми, някои от които не притежават пазарна власт, то монополът показва как би изглеждал пазарът, когато една едра фирма...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тестове по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
229
1
22.10.2013
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
18
1
1 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Несъвършена конкуренция. Чист монопол

Материал № 2128, от 01 апр 2006
Свален: 1,739 пъти
Прегледан: 421 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,645
Брой символи: 14,793

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Несъвършена конкуренция. Чист монопол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения