Големина на текста:
Тема №8
Приходи и разходи на фирмата
Приходи на фирмата - общ, среден и пределен приход.
1.Разходи на фирмата - явни и неявни разходи. Икономически разходи.
2.Печалба. Видове печалба - нормална и икономическа.
3.Разходи на фирмата в краткосрочен период.
Видове разходи и криви на разходите
Минимум на разходите в краткосрочен период.
Основен движещ мотив в дейността на фирмата е максимизиране на печалбата.
Размерът и зависи от динамиката на основните променливи величини каквито са
приходите и разходите. Като стопанска единица фирмата купува производствени
фактори, за които прави разходи. С помощта на закупените ресурси, тя създава
продукция, която продава на пазара и получава приходи. Съотношението между
приходите и разходите в баланса на фирмата определя ефективността на нейната дейност.
Затова оценката на тези две величини има важно значение за фирменото поведение по
отношение на производството и предлагането. С оглед на това съществено място в
микроикономическо познание заема теорията за приходите на фирмата, която наред с
основните закономерности за тяхното формиране разглежда и условията за
минимизиране на разходите в краткосрочен и дългосрочен период.
1. Приходи на фирмата.
По своята същност приходите на фирмата се всички парични постъпления, които
тя получава от реализацията на произведената продукция. Очевидна е връзката между
приходите и количеството на продадената продукция по определена цена. При
различните пазарните структури, цената варира в съответствие с еластичността на
пазарното търсене на продукта, предложено от фирмата. В зависимост от характера на
пазара, цените на всяка продадена единица могат да бъдат както едни и същи, така и да се
различават. При което: по-малки количества да се продават на по-висока цена, а по-
големи на по-ниска. Ето защо при анализа на приходите на фирмата в икономическата
теория и практика се използват 3 техни разновидности и това са: общ приход TR, среден
приход AR, пределен приход MR.
Общия проход TR наречен още съвкупен, представлява общата сума на
постъпленията от продажбите на фирмената продукция за определен период от време.
Той се определя от количеството продадена продукция и цената на единица продукция.
Зависимостта между тези величини може да бъде представена със следния израз: TR=Q.P
За да се оцени какво влияние върху приходите на фирмата оказва изменението в
количествената реализация на продукцията се използват показателите за AR /среден/ и
MR /пределен/ приход.
Средния приход АR или прихода от единица продукция се определя като
отношение на TR към количествената реализация на продукцията. Изразява се:
AR = TR/Q
1
Очевидно е, че АR е равен на продажната цена (AR=Q.P=P). Той отразява
еластичността на търсенето на продукцията на фирмата. Q
Пределния приход МR е допълнителен приход, с който се увеличават TR при
продажбата на всяка следваща, допълнителна единица продукция. Той се определя от
съотношението между прираста на TR и прираста на количеството продадена продукция.
Може да се представи с израза:
МR=
?
TR.
?
Q
МR е важен критерий за оптимизиране на предлагането на фирмата. МR е
величината, с която се измерва динамиката на TR при нарастване обема на
производството.
2. Производствени разходи.
Разходите на фирмата изразяват паричната стойност на ресурсите и услугите, които
тя използва за производството на продукцията. Според икономическата теория
производствени разходи, които осъществява фирмата имат две разновидности - едната от
тях е представена чрез понятието явни или експлицитни разходи /парични/, които
приемат формата на фактическите парични плащания. Другата разновидност се изразява
чрез термина неявни или имплицитни разходи, или известни още като включени
разходи. Това са алтернативни разходи за фирмите от употребата на собствени или наети
ресурси.
Явните /или експлицитните/ разходи са разходите, които фирмата прави за покупка
на необходимите й производствени фактори. Това са плащанията за работна заплата на
наетите работници, за закупуване на суровини, полуфабрикати, енергия, горива и др.
Неявните /или имплицитните/ разходи се изразяват в преки парични плащания или
пазарни транзакции. Една част от тях е свързана с използване на дълготрайни
производствени фактори като сгради, машини, съоръжения и др. За тях фирмата плаща
веднъж при закупуването им. В процеса на своето функциониране обаче те постепенно се
изхабяват и стойността на това изхабяване представлява имплицитен разход за фирмата.
Той се отчита чрез амортизационните отчисления. Другата и по-важна част от неявните
разходи е свързана с използването на ресурси, които са собственост на самата фирма.
Към тях се отнасят - собствения капитал на фирмата, услугите на нейния собственик,
използваните патенти, търговски марки, уникални природни ресурси и т.н. Ангажирането
на тези ресурси е свързано с разходи на фирмата до толкова, доколкото те са отвлечени от
друго възможно, алтернативно тяхно приложение, което би носило доходи.
Под алтернативно изразходване на ресурсите следва да се разбира относително
най-изгодното алтернативно приложение на даден ресурс. С термина алтернативни
разходи се означава съществуваща, но пренебрегната, поради направения вече избор,
друга относително най-доходна възможност за приложение на въпросния ресурс.
Алтернативно изразходване на ресурсите отразява икономическите ограничения,
наложени от тяхната оскъдност. Въвеждането и използването на категорията
алтернативни разходи има значение за обоснована оценка на много действителни, но не
изразени разходи по производството на продукцията.
2
Съвкупността от явните и неявните разходи определя икономическите разходи на
фирмата. За разлика от счетоводните разходи те включват възнаграждението за труда на
собственика и нормална печалба за инвестирания от него капитал. Така икономическите
разходи обхващат цялата съвкупност от разходи, които фирмата трябва да покрие, за да
осигури ефективност на стопанската си дейност. При счетоводното отчитане се имат
предвид само явните разходи.
3. Печалба.
Печалбата на фирмата се определя от динамиката на двете променливи - приходите
и разходите на фирмата. От гледна точка на разбирането за икономическите разходи
печалбата се разделя на два вида: нормална и икономическа. Нормалната печалба се
получава когато общите приходи на фирмата са равни на нейните пълни икономически
разходи. В този смисъл тя се определя като нулева печалба. Получаването на нормална
печалба е условие за задържане на фирмата в бизнеса. Ако използването на
производствените фактори не осигурява нормална печалба, собствениците биха
изтеглили капиталите си от дадена стопанска дейност, за да търсят по-ефективни
приложения. /TR = TC/
Икономическата печалба е добавъчна печалба, т.е. прираст над нормалната. Тя се
получава, когато приходите на фирмата са по-големи от икономическите й разходи
(TR>ТС). По принцип при конкурентни условия реализирането на икономическа печалба
е временно явление и не е задължителен момент от дейността на фирмата. Нейното
получаване в дадена дейност е сигнал за навлизане на нови фирми в отрасъла, което
увеличава предлагането, намалява цените, а с това и възможностите да се извлича
допълнителна печалба.
Икономическата печалба изпълнява важна роля при разпределянето на
ограничителни ресурси между различните отрасли и дейности в националното
стопанство. Освен това по нея се съди за ефективното използване на ресурсите и за
възможностите да се търсят по-изгодни алтернативи за това. Така разбирана
икономическата печалба е различна от счетоводната печалба, която включва разликата
между TR и експлицитните разходи. Счетоводната печалба игнорира алтернативните
разходи и по тази причина може да е по-голяма по размер от икономическата печалба.
Начислените без икономическо основание заплати, платени лихви или пропуснати
възможности да се реализират приходи са само някои от елементите на алтернативните
разходи, които икономистите имплицитно ще изключат от получените приходи, а в
счетоводно отношение много от тези неловими загуби няма да се отразят. Счетоводната
печалба не е задължителна, а ако я има е плюс.
Печалбата може да се изразява и като относителна величина т.е. да се изчислява в
% спрямо величината на авансирания капитал. Това отношение се нарича норма на
печалбата и се използва като основен измерител за рентабилността на фирмата. При
определяне нормата на печалбата в числителя се записва сумата от нормалната и
икономическата печалба, а в знаменателя размера на авансиран капитал. Колкото по-
висока е нормата на печалбата на фирмата, толкова по-големи са нейните шансове за
успех в конкурентната борба.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 апр 2021 в 22:17 студентка на 41 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Православен богословски факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса

12 юли 2007
·
673
·
12
·
1,884
·
325

Икономическа характеристика на фирмата. Предприемачество. Форми на фирмена организация на бизнеса и т.н.
 

Пазарна структура – същност, видове и пазарно поведение на фирмите в тях

24 окт 2011
·
412
·
12
·
2,370
·
652

Пазарна структура – същност и видове. пазарната структура е начинът на организация и функциониране на обособения пазар, който се предопределя от позицията на продавачите и купувачите...
 

Граница на производствените възможности

18 окт 2009
·
95
·
4
·
287
·
259
·
2

Граница на производствените възможности: Какви ще бъдат последиците за стопанството при избор на различна комбинация от две блага?...
 

Курсова работа по микроикономика

09 сеп 2010
·
103
·
6
·
988
·
198

Курсова работа по микроикономика при Бойчинка Йонкова, писана през 2009г. ...
 

Тест по микроикономика

21 мар 2009
·
330
·
9
·
1,891
·
1

Колкото по – малък е доходът, толкова по – голяма е частта от него, която се дава за хранителни стоки. Кой е видът на стоките? Кой е видът на еластичността? - да, малоценни стоки, еластичността е отрицателна...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за магистри
професионален тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
12.02.2014
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
26
1
4 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Приходи и разходи на фирмата

Материал № 2126, от 01 апр 2006
Свален: 3,213 пъти
Прегледан: 1,078 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,287
Брой символи: 11,969

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Приходи и разходи на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения