Големина на текста:
ТЕМА №7
ФАКТОРИ И РЕЗУЛТАТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
1.Производството и фактори на производството.
2.Обща характеристика на производствената функция.
3.Времеви интервали на производството.
4.Общ, среден и пределен продукт.
5.Закон за намаляващата се производителност на труда.
1.Производство и фактори на производство.
Под производство в широк смисъл на това понятие се разбира всяка дейност на
човека насочена за получаването на блага които удовлетворяват неговата потребност.
Производството може да има не само предметен /веществен/ израз, но то може да бъде
дейност, която няма веществена предметна определеност – музика, фризьорски услуги.
Под производство в съвременен смисъл на това понятие се разбира не само човешка
дейност, като производствени материални блага, но и всяка дейност, която създава
нещо.
Производствения процес може да се осъществява там, където са налице
предпоставки за неговото развитие. В най общ вид предпоставките могат да бъдат
представени като демографски и природни. Демографските включват човешките
ресурси, натрупан опит, тяхното възпроизводство и развитие. Природните включват
всички естествени и постоянни фактори които не са резултат на човешката дейност, но
са важни за нейното развитие – земя, природни богатства, климат, вода.
Предпоставките в непосредствения процес се превръщат в негови фактори. Тези
фактори могат да се групират като личностни и веществени. Към личностните се
отнасят работната сила, живия труд, а към веществените средствата за производство.
Неокласическата теория включва четири основни фактора на производството – труд,
земя, капитал и предприемаческата дейност. По-късно към тях се включва и
информацията.
2.Обща характеристика на производствената функция.
Производството е основна дейност на всяка една фирма. Фирмата използва
факторите на производство, за да осъществи производствената дейност.
Взаимоотношението между въведените в действие производствени фактори и
резултатите от тях се описват с така наречената производствена функция.
Дефинитивно производствената функция посочва максимално количество продукция
Q, която фирмата може да произведе при съответна комбинация на факторите на
производството.
Q = f (L, K, З)
Даденото уравнение показва, че обемът на продукцията зависи от количеството
на трите фактора на производството.
1
Производствената функция е технологична взаимовръзка между всички дадени
производствени разходи /или разходите на факторите на производството/ и размера на
продукцията, която може да се произведе с тяхна помощ. Ако това се преведе на езика
на математиката то производствената функция ще изразява някаква функция в
зависимост между размера на дадената продукция и разходите на производството,
работната сила.
Q = f (Х1, Х2, Х3…Хn)
От това гледище произтичат две свойства, т.е. от гледище на процеса на
производството:
1) неотрицателно, невъзможност производството на продукта да
бъде в отрицателни количества Q = f (Х1, Х2, Х3…Хn) > 0.
2) Невъзможност производството на продукта да се осъществи с
разхода само на един фактор.
Какъв вид производствена функция ще се приложи, това специално се определя
от конкретния вид технико-икономическа зависимост. Производствената функция за
производството на компютри изразява връзката или зависимостта между максималния
брой компютри, които могат да се произведат за една година и разходите необходими
за производството на тези компютри за 1 година. Това се отнася и за земеделието,
производствената функция при него изразява зависимостта между максималния добив,
които земеделеца може да получи при дадено съчетание на факторите на
производството – земя, труд, капитал, предприемаческа способност. Трябва да се
направи такава комбинация между факторите на производството, че при най-малък
разход те да имат най-голям ефект.
В зависимост от броя на факторите включени в производството
производствената функция бива: еднофакторна, двуфакторна, многофакторна.
Еднофакторна – когато обема на произведения продукт зависи само то един
фактор. Записан чрез уравнение тя може да се представи по-следния начин.
Q = f (X)
Еднофакторния модел на производствената функция има ограничено
приложение. Той се основава на предположението, че q /обема на производдството/ се
дължи само на един фактор на производството. За това той има твърде условен
характер. В действителност производствения процес е дело на множество фактори –
капитал, земя, труд, научнотехнически проблем и други.
Многофакторната производствена функция Q се поставя в зависимост от
величините на множество фактори, капитал, земя, труд, технически прогрес.
Като разновидност на многофакторния модел е двуфакторния модел на
производствената функция. В икономическата теория голяма популярност придоби
Кооб-Дъгласовата функция. Те изследвали зависимостта на продукцията на двата
фактора на производството, капитал и труд. През 20-те години на миналото столетие
американските икономисти Дъглас и Салоу направиха изчисление въз основа на
статистически данни за производството на зърно за 100 годишен период. В рамките на
този период те определиха делът на всеки един фактор в общия прираст на
производството на продукцията. Установиха, че увеличаването на разходите на труд с
1% осигурява 3/4 прираст на продукцията, а увеличението на капитала с 1% с 1/4 от
прирастта на продукцията. Доколкото тези изводи се отнасят за цялата икономика
посочените индекси 3/4 и 1/4 се наричат агрегатни, а зависимостта между произведената
продукция и факторите на производство се нарича агрегатна функция на Салоу. Въз
основа на изводите направени от Дъглас и Салоу бе създадена теорията за
2
ефективността, т.е. теория за икономическо развитие. Вложени в човешкия капитал
инвестициите дават по-голям ефект в увеличаване на производството, отколкото
прирастта на капитала. Тези изводи важат и за нашето съвремие. Или:
1. дискусията за производствената функция през 20-те, 30-те
години показва, че характера на производствената функция за
всяко предприятие може да се определи не с абстрактно
теоретическия модел, а само конкретно на основата на даден
фактически материал.
2. съвкупността от произвоствени функции отразява
фактическото състояние на технологически и икономически
строеж на производството. При анализа на производствената
функция трябва да се отбележи още, че факторите на
производството са взаимнозаменяеми и взаимодопълващи се.
Всяко благо за своето производство изисква определено число
фактори на производството. Отсъствието на един от тях прави
производството му незавършено. При това трябва да се
установи определена пропорция между самите фактори.
Критерият за това изхожда от икономическата изгода. В някои
случаи е по-изгодно трудът да се увеличи, а при други
капиталът. Какъв вариант ще се избере това зависи от обема на
производство.
Това може да се види със следния пример: ако обема на прозводството на захар
е неизменен, а неговите фактори подвижни и ако трудът струва 1000 пазарни единици,
капиталът 2000, земята 1500, то избираме оня вариант, който е най-преспективен.
Ресурси1 вариант2 вариант3 вариант
Труд121
Капитал211
Земя112
6500 5500 6000
В случая това е втория вариант, втората технология, която използва по-евтин
труд и по-малко скъп капитал и земя. В първия случай разходите са 6500 /
1000+4000+1500/, при втория 5500, а при третия 6000.
3. Времеви интервали на производството.
Този въпрос е разработен от Алфред Маршал. Той напрови опит да съедини
теорията за полезността с разходите на производството и с това в някои моменти се
доближава до трудовата теория за ст-ста. Производството можеда се осъществи в
краткосрочен и дългосрочен период.
Краткосрочен период е такъв интервал от време, в рамките на който фирмата не
може да измени количеството на всички използвани от нея производствени фактори.
Количеството на част от факторите /или поне на един от тях/ остава постоянно.
Факторите, които не могат да се изменят през този период се наричат фикс
производствени фактори.
Дългосрочния период е достатъчно продължителен период от време, през който
са възможни промени в количеството на всички използвани в производството фактори.
Такива фактори се наричат променливи.
В краткосрочен период фирмата може да повиши интинзивността на
използването на факторите на производство. Но в дълъг период тя разширява
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
bobyborisovgeorgiev написа на 12 ное 2009 ОТГОВОРИ
потребител на 33 години от София
super sexy sum
 
Подобни материали
 

Тест по макроикономика

17 фев 2010
·
57
·
3
·
856

Кое от следните твърдения дефинира Закона за намаляващата пределна полезност? а) нарастване на добавъчната полезност от всяка...
 

Фирмено предлагане. Основи на анализа на производствените разходи.

21 май 2010
·
71
·
11
·
1,994
·
97

За производството на блага се използват ресурси. Те могат да бъдат: - материални, трудови, финансови, предприемачески. Разходите на ресурси за производството на определен обем блага или услуги се наричат производствени разходи...
 

Пълен конспект от теми за изпит по Микроикономика

05 ное 2009
·
576
·
47
·
9,516
·
854
·
1
·

Икономиката е човешка дейност. Хората произвеждат блага(потребности),а от друга страна ги разпределят, разменят и потребяват...
 

Макроикономическа характеристика на пазарното ценообразуване

21 яну 2009
·
144
·
8
·
4,616
·
67

Макроиномическа характеристика на пазарното ценообразуване (ПЦ)- то се свързва с действието на пазарния механизъм конкуренция и свободно движение на търсене и предлагане.Отличителен белег на ПЦ е че то е конкурентно като процес...
 

Работна заплата в България

14 апр 2009
·
107
·
3
·
540

Основния проблем при образуването на работната заплата като цяло е, че трудът хетерогенен (разнороден) фактор. Всеки субект участващ на пазара на труда е различен и сам по себе си уникален...
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитният тест съдържа 11 въпроса по дисциплината микроикономика и е предназначен за студенти от 1-ви курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
11
767
1
15.08.2014
Тест по микроикономика за магистри
професионален тест по Микроикономика за Студенти от 5 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
12.02.2014
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Фактори и резултати на производството

Материал № 2125, от 01 апр 2006
Свален: 907 пъти
Прегледан: 266 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,204
Брой символи: 10,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фактори и резултати на производството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения