Големина на текста:
Обикновено понятието “валута” се използва за означаване на: паричната
единица на всяка страна, която е основа на националната парична система;
чуждестранните парични средства, независимо в какво са изразени: банкноти,
платежни и кредитни средства, ценни книжа и пр., които дават право на съответно
вземане.
1.Валутите и тяхната ”цена”
В съвременната практика по-често с понятието “валута” се изразяват не
собствените, а чуждите (чуждестранните) парични единици или съответните
носители на парични вземания към тези страни. Такъв е бил смисълът и на
понятието “девизи”. Сега то се среща все по-рядко във валутната практика.
В нашата съвременност за нуждите на практическите операции с валутите
названията им обикновено се свеждат до съкратени символи (“абревиатури”) или
до съчетания от букви (“код”). За някои валути се използват широко и известните
им абревиатури (символи), като: € - за еворто $ - за долара на САШ; J – за
английската лира (паунд); Ґ – за японската йена. Кодът на валутите се състои от три
букви: първите две означават страната, а последната – първата буква от названието
на валутата.
Как стана възможно някои национални валути да изпълняват международни
функции? За това са необходими две основни групи предпоставки: икономически и
правни (международна договореност). Икономическите условия са: мощната
икономическа база на съответната страна; високият относителен дял в световното
производство; относително големият обем на външната търговия; мощния
капиталов пазар; развитата и ефективно функционираща банкова система;
либералния режим на валутните операции и конвертируемостта на националната
валута; достатъчността на златно-валутните резерви; относителната стабилност на
вътрешното ценово равнище.
От наличието на тези основни икономически предпоставки възниква и
международната договореност (правният аспект) за въвеждането на съответния
международен режим за използване на някои валути като международни пари.
Следователно, водещи са икономическите предпоставки .
Всички тези условия са на лице за долара на САЩ и за британската
лира (паунд) по време на изграждането на съвременната международна
валутна система (решенията на конференцията в Бретън Уудс ). Поради това
именно те са признати чрез международната договореност за международни
валути.
На определен етап от развитието на международните валутни системи
потребностите от валути за обслужване на нарастващите международни
транзакции, плащания и кредитни взаимоотношения нараства и става невъзможно
те да се удовлетворяват и балансират от съществуващите в момента национални
валути, които са в ролята на международни валути (това се отнася предимно за
долара на САЩ и в определена степен за английския паунд). Именно тогава се
осъществява и идеята за създаване на нови международни валути (пари), които да
не са обвързани с националните парични стопанства и да не са национални валути.
В съвременната международна валутна система най-съществените
международни колективни валути са “Специалните права на тираж” на
Международния валутен фонд и “Европейската парична единица” на Европейската
валутна система. В някои регионални валутни общности се използват също
колективни валути, предимно в качеството им на сметни единици.
1) Курс и котиране на валутите
В ежедневната практика на пазарното стопанство валутният курс се опре-
деля като “цена” на една парична единица (валута), изразена в съответното
количество (величина) на друга парична единица. Това следователно е
практическата величина на валутния курс, която именно има реален смисъл за
стопанските и други субекти. Абстрактният смисъл на това понятие, т.е. валутният
курс като икономическа категория, може да се представи като съизмерване на
валутите помежду им. Това съизмерване, съпоставяне на валутите (национални или
други) се базира на определени обективни и субективни фактори и условия.
Да се определи “цената” на дадена валута и тя да се обяви чрез
съответните информационни средства – означава да се съобщи каква е
“котировката” на валутите. Котировките се обявяват от банките или от
лицензираните за търговия с валута субекти (напр. сарафите). Практикуват се две
системи за котиране, т.е. за обявяване на курсовете (“цената”) на валутите: пряко
котиране; косвено котиране. Те са своеобразен “ценоразпис” на паричните единици
на страните. Широко е разпространена системата на прякото котиране. При тази
система се обявява колко е “цената” единица чуждестранна валута, изразена в
местна (национална) парична единица. По този начин непроменлива величина са
чуждестранните парични единици, които се “оценяват” в променливата величина
на местната (националната) валута. Системата на косвеното котиране е
противоположна на горната. При нея непроменливата величина е собствената
(отечествената) парична единица, която се оценява в чуждестранни парични
единици, представляващи променлива величина.
“Цената” на валутите се изразява в две конкретни величини, в зависимост от
това дали се отнася за сделки “купува” или за сделки “продава”. По този начин
практически смисъл имат курсовете “купува” и “продава”. Това са курсовете,
по които банките и другите оторизирани институции и субекти купуват и продават
съответната валута. Разликите между величините на курс “купува” и “продава” се
наричат “марж” или “спред”. Когато курсовете на валутите са подложени на
постоянен “натиск” на пазара и непрекъснато се променят, се появява
необходимостта да се използва системата на “кръстосани” или “крос” курсове.
Механизмът на тези курсове се състои в това, че съотношението между валутите
произтича от техния “курс” (“цена”) по отношение на трета валута, приета за база,
т.е. “базисна” валута. Обикновено за такава валута се избира някоя от “свободно
използваемите” валути (предимно еврото и доларът на САЩ). По този начин
кръстосаният курс между две валути се получава по косвен път чрез поотделното
им съпоставяне към базисната им валута.
Съвременните валути не са свързани нито пряко нито косвено със златото
(като парична стока – в нейното “класическо” разбиране). Никоя страна по света
вече не посочва връзката на своята валута със златото. По този начин официално се
прекъсва “паричната връзка” между валутите при определянето на тяхната “цена”.
В тези условия единствената реална основа за съпоставяне на валутите е
тяхната покупателна сила. Поради това базата на “цената” на валутите е
паритетът на покупателната им сила.
Всички фактори които влияят върху курса на валутите, според характера на
влиянието им и силата на въздействието, могат да бъдат систематизирани така:
базисни (дългосрочни) фактор; пазарни (средносрочни) фактори; краткосрочни
фактори. Към базисните (фундаменталните, дългосрочните) фактори се
отнасят: величината и нарастването на националния продукт; участието на страната
в световната икономика; производителността на труда; стоковото обезпечение на
валутата и пр. Тези фактори се променят бавно, поради което определят общото и
трайно положение на съответната валута на световния валутен пазар(при отворена
икономика). Най-общо те изразяват икономическата мощ на страната и
характеризират “опората” и “фундамента” на съответната валута.
Следващата група фактори – пазарните – действат в средносрочен
план. Тук се отнасят : състоянието на текущия платежен баланс; салдото на
баланса на движението на капиталите; относителното равнище на лихвените
проценти ( лихвен диференциал); темпът на нарастване на цените и пр. Тези
фактори са свързани най – общо с платежния баланс на страната и определят
позициите на валутата през годината.
Последната група фактори краткосрочните имат предимно
психологически характер (разбира се, без да се изключват и икономическите им
характеристики). Те са свързани с непосредствената ежедневна практика на
валутните пазари и произтичат от нея. Поради това тези фактори оказват пряко
влияние при конкретното формиране на “цените” на валутите. Към тях обикновено
се отнасят: интервенциите на централната банка на валутния пазар; мнението на
експертите, относно конкретното състояние на валутите и прогнозите за
очакваното им развитие; както и всички други въздействия върху нагласата на
клиентите да купуват или продават валута.
Съвременната практика, основаваща се на функциониращата международна
валутна система, познава две основни системи на валутните курсове: системата на
“фиксираните“ валутни курсове и системата на “променливи” (“плаващи”)
валутни курсове.
2.Организация и функциониране на валутните пазари
За неспециалистите валутния пазар се свързва с търгуването на валутите, в
резултат на което се формира ежедневната цена на валутите. Тази цена се следи от
“широката публика”, тъй като тя инстинктивно усеща нейното влияние не само
върху стопанските процеси, но и непосредствено върху семейния (личен) бюджет.
1) Валутен пазар
За специалистите понятието ”валутен пазар”, освен горните характеристики,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валутни сделки и операции

Обикновено понятието “валута” се използва за означаване на: паричната единица на всяка страна, която е основа на националната парична система; чуждестранните парични средства, независимо в какво са изразени: банкноти, платежни и кредитни средства...
Изпратен от:
ralla
на 2008-11-13
Добавен в:
Курсови работи
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
343 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Валутните курсове и цените

01 май 2007
·
626
·
1
·
371
·
25

Валутните курсове в страните с отворена икономика имат важна ценообразуваща роля. По определение валутният курс е цена на парична единица на една страна, изразена в парична единица на друга страна...
 

Новозеландски долар


Нуждите на практическите операции с валути се свеждат до съкратени символи („абревиатури”) или до съчетания от букви („код”). Кодът на валутите се състои от три букви: първите две означават страната, а последната – първата буква от названието на...
 

Консултантската помощ за фирмите


В днешно време без консултантската помощ е немислимо дадено предприятие да бъде сред лидерите на пазара. Все по-голяма важност ще придобият консултантските фирми, с помощта на които е възможно и внедряването на европейските и световни стандарти.
 

Международен лизинг


Лизингът е една от най-гъвкавите форми за продажби, измислена от човека. Широко разпространен в целия свят, лизингът става все по-популярен и у нас.
 

Споразумението от Бретън Уудс 1944 г.

27 сеп 2008
·
78
·
7
·
1,439
·
92

Споразумението от Бретън Уудс възстановява фиксирания (но регулиран) курс между валутите във вид на т. нар. номинали, определян според златното им покритие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Международни икономически отношения (МИО)
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Теста включва няколко дисциплини в международна икономическа насоченост. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
60
2
1
12 мин
25.07.2019
Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
професионален тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
50
151
1
2 мин
27.08.2014
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Валутни сделки и операции

Материал № 205984, от 13 ное 2008
Свален: 343 пъти
Прегледан: 132 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 4,547
Брой символи: 39,239

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валутни сделки и операции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения