Големина на текста:
Минерални добавки за бетон
Бетонът е един от най-масово използваните строителни материали. Затова и
качествата му – както предимствата, така и недостатъците, са добре известни на
специалистите и те се съобразяват с тях. Вече е доказано, че добавките са един
модерен и технологичен начин за постигане на по-добри показатели на сместа и
готовия бетон. Минералните добавки позволяват това да стане на добра цена и
природосъобразно.
Минералните добавки за бетон са вещества, с добавянето на които се намалява
разходът на цимент в бетонната смес. Добавят се в значително количество, за разлика
от химическите добавки, и в повечето случаи намаляват крайната цена на сместа, при
запазване на високи механични показатели и добри физични свойства.
Най-често използваните в съвременното строителство минерални добавки са летящите
пепели, шлаката и силициевата пепел.
Летящи пепели
Летящите пепели, известни още като “тецови пепели”, са фини частици, получени като
резултат от изгарянето на въглища или мазут. Като цяло са по-фини от цимента и се
състоят главно от сферични частици, утайки на хематит и магнетит, въглени и
кристалинни фази, формирани в процеса на охлаждане. Използването на летящи пепели
има както икономически, така и екологични ползи, защото те представляват сериозен
замърсител на околната среда. При добавянето им към бетонната смес нейната
обработваемост се подобрява, намалява разслояването и пропускливостта и се
увеличава устойчивостта на сяра и серни съединения.Степента на заместване на
портландцимента от летящи пепели е различна, в зависимост от химичния състав на
двете съединения. Оптимални свойста на сместа и готовия бетон се получават, когато
летящите пепели са 15 до 25 процента от вложения цимент. Важно е да се отбележи, че
при увеличаването на относителния дял на пепел в сместа, количеството дребни
добавъчни материали трябва да бъде намалено. Това се налага, защото пепелите са по-
леки от цимента. Освен това, тяхната специфична повърхнина е по-голяма, заради по-
малкия размер на частиците. Това предполага използване на по-големи количества вода
и може да се наложи консистенцията на сместа да се регулира и с помощта на
химически добавки. Използването на летящи пепели води до подобряване на
обработваемостта на бетонното тесто, заради идеалната сферична форма на частичките
на пепелите. За определена консистенция бетонът с минерална добавка има значително
по-малко разслояване от този без добавки. Въпреки че малкият размер на частичките
предполага по-голямо водно съдържание, сферичната форма на частиците на летящите
пепели намалява триенето и така предотвратява ефекта на разслояването.
Процесите на набиране на якост при бетона с летящи пепели също зависят от много
фактори като марката цимент, качеството на пепелите и грижите в ранна възраст на
бетона. Обикновено бетонът с пепели поддържа по-малка якост на натиск в първите 3
до 7 дни при нормални условия на свързване. Но като окончателна стойност якостта е
по-голяма, когато са спзени всички изисвания за качество по време на бетонирането и
втвърдяването. Бавното набиране на якост е резултат от относително бавната реакция
между компонентите. Когато бетонната смес се забърква със студена вода, тази реакция
се забавя още повече, което афектира негативно и якостта на 28-ия.
Друг много важен фактор, особено в страните с ясно разграничени 4 годишни времена,
са циклите на замръзване и размръзване. Редица паралелни изследвания на обикновен
бетон и такъв с пепели са провеждани в Западна Европа и Съединените щати за
установяване на поведението на двата материала. Установено е, че добавянето на
тецови пепели не оказва голямо влияние върху циклите на замръзване и размръзване,
ако са спазени изискванията за проектиране на сместа и за допустимо съдържание на
въздух в нея. Негативен ефект може да се появи, когато тецовите пепели заместват
преобладаващата част от цимента в бетонната паста. Бетонът с летящи пепели има
различни сфери на приложение, но най-масово се използва при изграждането на
бетонни пътни настилки. В процеса на свъзване летящите пепели формират
допълнителни циментитни вещества, които допринасят за по-голяма издръжливост,
повишена устойчивост за химична агресия и намалено образуване на пукнатини. А това
са високо ценени качества на пътните настилки. И все пак, при тази им употреба трябва
да се отчитат някои фактори и да се спазват ограничения. На първо място, трябва да се
вземат специални мерки за гарантиране на въздушното съдържание на сместа. Освен
това, използваните летящи пепели трябва да са подбрани така, че да отговарят на
условията за качество – да имат достатъчна химическа активност, еднакъв размер и
правилна, сферична форма на частиците. Само така готовият бетон ще има исканите
свойства.
Времето за свързване на всички смеси се увеличава с увеличаване на съдържанието на
летящите пепели в сместа. Това понякога също влияе благоприятно при пътното
строителство.
Силициева пепел
При производството на силикон и феросиликонни сплави основен процес е редукцията
на кварц в топилни пещи, при което като съпровождащ продукт се отделя аморфен
силициев диоксид. Това съединение е под формата на зол (твърди частици в газ), или
т.нар. дисперсна система. Тъй като всички отпадни газове от пещите преминават през
филтри, когато силициевият диоксид премине през тях, те задържат твърдите частици
от него – силициевата пепел. Тя представлява много фини сиви до мръснобели
сферични частици с диаметър от 0.1 до 0.3 микрона, които се добавят към бетонната
смес, замествайки част от цимента. Преди 1970 година цялото количество силициева
пепел се е отделяло в атмосферата. По екологически съображения, след този период
започва събирането на този отпаден продукт и търсенето на възможности за
прилагането му в различни отрасли.Частиците на силициевата пепел са приблизително
100 пъти по-малки от средния размер на циментовото зърно. Поради това, и заради
високото съдържание на силиций, тази пепел е много ефективен поцоланов материал.
При използването му в бетонни смеси се подобрява якостта на натиск на бетона,
кохезията, устойчивостта на изтриване. Намалява се и пропускливостта, което
гарантира предпазване и по-дълъг живот на армировката. Както при всички други
добавки, спазването на изискванията за точна дозировка е основен показател за
постигане на по-добро качеството. Препоръчителното количество е от 7 до 10
процента, но добри показатели се постигат и при малко по-голяма икономия на цимент
– до 15% заместване. При последния вариант се получава високоякостен бетон, който,
обаче, е много крехък и съответно неприложим при високо строителство в сеизмични
райони и всякакви други приложения, изискващи дуктилно поведение на материалa.
По-голямата степен на заместване също изисква повече вода в сместа, което предполага
и използването на химически добавки за намаляване на водното съдържание, за да се
контролира консистенцията и крайната якост. Поради голямата специфична
повърхнина въздуховъвличането в смесите със силициева пепел трябва да се
контролира с помощта на специална химическа добавка. Дозировката й е малко по-
голяма от обикновените бетонови пасти, но ефектът се запазва – образуват се
затворени, равномерно разпределени в обема на готовия бетон пори, които гарантират
непропускане на вода и други агресивни течности. Най-добър ефект се получава при
пропорционално увеличаване на количеството въздуховъвличащ агент с нарастването
на количествата силициева пепел.Големите количества пепел (над 10%) също така
рязко влошават обработваемостта на бетонната смес. Тя става лепкава и трудно се
полага по стандартните начини. Но това може лесно да се корегира с помощта на
пластифицираща добавка. Спазването на пропорциите при проектиране на състава на
бетонната смес гарантира добра устойчивост на замръзване и размръзване и много
добра непропускливост. Изпитванията показват, че при добавяне на силициева пепел
само 8% от количествово на цимента, инфилтрирането на хлориди се намалява почти
наполовина. Тези резултати се обясняват с по-плътната матрица на бетона,
благодарение на присъствието на силициева пепел.Силициевата пепел влияе
благоприятно и върху реологичните свойства на бетона и особено върху пълзенетo. То
обикновено се проявява най-силно между 5-ата и 10-тата година на бетона и се изразява
в рязко нарастване на деформациите, без видимо увеличение на натоварването. При
бетоните със силициева пепел този ефект значително се намалява.
Предлагат се два вида силициева пепел – суха и мокра. Сухата се добива директно от
филтрите в промишлените предприятия и обикновено се съхранява в силози. Мократа
представлява смес с химически подобрители за бетон, като техните концентрации
могат да бъдат различни, в зависимост от предназначението на бетона. Съхранява се в
резервори с различен капацитет – от няколко стотин до 1 500m3.
Можем да обобщим, че силициевата пепел е много подходяща и изгодна добавка,
когато трябва да се произведе бетон с много голяма якост, ниска промокаемост и добра
химическа устойчивост
Гранулирана шлака
Гранулираната шлака e свързващо вещество, което може да замества цимента в
съотношение до 1:1. При бетон, който не предполага някакво специално
предназначение, тя се ограничава до 50% за приложения, при които повърхността не е
изложена на агресивни соли и до 25%, когато има реална опасност от агресивно
химично въздействие. Допустими са и стойности на заместващия фактор до 70%, но
50% е стойността, при която се достига до оптимална якост на 28-ия ден. Разбира се,
поведението на добавката зависи силно от зърнометрията й.
Гранулираната шлака влияе както върху характеристиките на бетонната смес, така и
върху качествата на готовия бетон. Употребата й обикновено подобрява
обработваемостта и намалява необходимото водно количество. Времето за свързване на
бетоните, съдържащи шлака, нараства пропорционално с увеличаването на
количеството на добавката. Например, при увеличаване на съдържанието от 35% до
65%, времето за свързване се увеличава с един час. Това забавяне на процеса може да
бъде благоприятно, особено при лятно бетониране или при дълги разстояния на
транспортиране на сместа. Но при зимно бетониране, с отлагането на свързването, се
увеличават шансовете за увреждане на положения бетон, също и разходите за
осигуряване на подходящи условия на набиране на якост. Степента на забавяне може да
бъде регулирана с ускоряваща добавка, но тази комбинация не се прилага често.
Също както при силициевата пепел, голямата специфична повърхнина на частиците

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Минерални добавки за бетон

Кратко описание на минералните добавки за бетон.
Изпратен от:
Айлин Дауд
на 2008-11-11
Добавен в:
Теми
по Строителство
Статистика:
223 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
999
·
11
·
951
·
416
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
 

Технология на строителството

23 мар 2006
·
1,218
·
9
·
553
·
630
·
3

Определяне обемите на земните маси....Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми.....Оптимално разпределение на земните маси...
 

Определяне обемите на земните маси

24 мар 2006
·
479
·
11
·
672
·
303

Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми...Определяне балансния обем на земните маси за площадката по формула..
 

Строителни материали и изделия от естествен камък

28 мар 2006
·
581
·
3
·
289
·
165
·
3

Рязане, кълцане, шлайфане,дялане. Всяка скала е самостоятелно геоложко тяло.
 

Кофражни работи - демонстрация

28 мар 2006
·
768
·
10
·
309
·
556
·
1

Кофраж за стени....Кофражни платна за плочи /чекмедже, маса/...Стабилизиращи и подпиращи елементи ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Минерални добавки за бетон

Материал № 204462, от 11 ное 2008
Свален: 223 пъти
Прегледан: 255 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 20
Брой думи: 6,113
Брой символи: 54,056

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Минерални добавки за бетон"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
320

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
217

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения