Големина на текста:
Асинхронни машини за променлив ток
Това е променливотокова машина, ротора на която се върти по-различна от честотата на
въртящото се магнитно поле. Тя има неподвижна част статор и въртяща се – ротор. По
дължина на статора са изрязани канали, в които е разположена статорната намотка.
Обикновено асинхронните машини са трифазни. Около 90% от АМ работят като двигатели, а
останалите – като генератори. Статорната намотка е трифазна. По дължина на ротора са
изрязани канали в които са разположени намотките роторните намотки могат да бъдат с късо
съединение (кафезна) или фазна роторна намотка. Фазен ротор се използва много рядко, в
случаите когато е необходим голям пусков момент при малак пусков ток. Магнитния поток ще
индуктира в роторната намотка ЕДН и ако роторната намотка е затворена през нея ще протече
ток. При взаимодействие на роторния ток и статорното поле създава електромагнитна сила,
чиято посока се определя по правилото на Линц – и това ще бъде F
РЕЗУЛТАТНО
. Тази двоица сили
ще създават въртящ момент върху ротора и той ще се завърти с честота n. Този режим на
работа е двигателен – машината работи като асинхронен двигател. Ако честотата на въртене
на ротора се изравни със синхронната честота n
1
, то в ротора няма да се индуцира ЕДН,
електромагнитна сила, няма да се създаде момент. Ротора ще започне да изостава. Тогава
ротора отново ще започне да се завърта. => за да работи асинхронна машина трябва n != n
1
. От
тук идва и наименованието “асинхронна” . Ако по време на работа се сменят местата на две от
фазите тогава въртящото се поле и момента на машината ще бъдат различни и
противопосочни на честота на въртене на ротора. В този случай машината работи като
електромагнитна спирачка. Това се прилага за бързо спиране на синхронна машина. Ако
ротора на АМ се завърти от друга машина (n > n
1
) се сменя посоката на въртене на роторните
намотки спрямо въртящото се поле, машината заработва в генераторен режим. Важна
характеристика на АМ е хлъзгането:
1
1
n
nn
S
=
Характерно за режима на работа е:
n намалява, S се увеличава, ЕДН в роторната намотка се увеличава, тока и момента се
увеличават до настъпване на равновесие отново. Ако се намали натоварването – н се
увеличава, S намалява, намаляват индуцираното в роторната намотка ЕДН,ток и въртящия
момент.
Когато: n = 0 -> S = 1
n = n
1
-> S = 0
S = 0 и S = 1 – гранични положения на хлъзгането.
статор
контактни пръстени
пусков реактор
ротор
с фазен ротор
A B C
X Y Z
A
B
C
X
Y
Z
с късо съединен кафезен ротор
Основни явления и параметри на АМ
Основните явления се разглеждат при следните допускания:
1. статорната намотка се захранва със синусоидално променящи се напрежения – създава се
симетрична система
2. МДН на статорната и роторната намотка се синусоидално променящи се.
3. Статорната и роторната намотка имат еднакви активни съпротивления и коефициент на
самоиндукция.
4. m
1
!= m
2
Всички величини свързани със статора са с индекс “1” , а с ротора – “2”
n
2
= n
1
– n това поле индуктира в роторната намотка ЕДН:
( )
60
n.pn.p
60
nn.p
60
n.p
112
22
=
==->
()
S1.nn
n
nn
S
1
1
1
==>
=
?
S.
60
n.p
60
S.n.pn.pn.p
f
1
f
1111
2
=
+–
=
S.ff
12
=
Честотата f
2
на индуктираното ЕДН за разлика от трансформатора се променя от
натоварването. Полето в машината е въртящо се за разлика от трансформатора. Създава се
момент в ротора спрямо статора и се върти с честота n
1
. Със същата честота се върти и
статорното поле n
2C
= n
1
. Следователно, двете полета имат еднаква честота на въртене
спрямо неподвижния статор. Двете полета по между си са неподвижни => създава се
резултатно магнитно поле което е сума от двете
21
FFF
???
+=
. Както в трансформатора и
машините има едно основно поле. Освен него има полета на самоиндукция. Това са полета на
разсейване само на статорната или само на роторната намотка. При протичане на ток I
2
се
създава въртящо се роторно поле, което има честота на въртене n
2
S.nn
p
S.f60
p
f.60
nI
12
12
22
==>==->
За разлика от трансформатора във вторичната роторна намотка се създава въртящо се
магнитно поле с променлива честота.
Основното работно поле, което е въртящо се с честота n
1
спрямо статора индуктира ЕДН E
1
K = K
i
.K
e
m1w1111
Фk.w.f.44,4En
??
=->
S.k.w.S.f44,k.w.f.44,4En
2m2w21m2w22S22
????
===->
m2w212
Фk.w.f.44,4E
?
=
- при неподвижен ротор, което може да се измери между четките и
пръстените на неподвижен фазен ротор. Или
S.EE
2S2
??
=
- също се изменя според
натоварването
Индуктивното съпротивление на роторната намотка се променя от натоварването
X
2
– индуктивно съпротивление на роторната намотка при неподвижен ротор.
r
1
и r
2
– активни съпротивления на статорната и роторната намотка и са едни от най-важните
параметри на АМ.
Работа на АМ при неподвижен ротор
При неподвижен ротор n = 0, S = 1 и f
1
= f
2
. Тогава резултатното магнитно поле
21M
FFF
???
+=
се
върти с честота n
1
спрямо ротора и статора. Тогава за разлика от трансформатора намотките
са разпределени, а в трансформатора съсредоточени. Резултатното поле в машината е
въртящо се, а в трансформатора пулсиращо. Това са незначителни разлики и машина с
неподвижен ротор може да се разглежда като трансформатор.
Коефициент на трансформация по напрежение е отношението на статорното към роторното
ЕДН:
2w2
1w1
m2w22
m1w11
2
1
Е
k.w
k.w
Фk.w.f.44,4
Фk.w.f.44,4
Е
Е
к
===
?
?
?
?
Коефициента на трансформация по ток е:
M
1W11
mI
I
p
kw
.
2m
Fk
?
?
==
1
1W11
1
I
p
k.w
.
2m
F
??
?
=
2
2W22
1
I
p
k.w
.
2m
F
??
?
=
=>
?
+
?
=
?
2
2W22
1
1W11
M
1W11
I
p
k.w
.
2m
I
p
k.w
.
2m
I
p
k.w
.
2m
???
?????
??
Ki
1
1w11
2w22
1M
k.w.m
k.w.m
II
+=
K
i
– коефициент на трансформация по ток
Електродвижещите напрежения се отнасят за всяка фаза поотделно, а магнитодвижещите
напрежения за всички фази.
Привеждане на роторната намотка към статорната:
1)
1
'
2
ww
=
;
12e
'
2
EERE
??
==
2)
2
2W22
'
2
1W11
I
p
k.w
.
2m
I
p
kw
.
2m
??
?
=
?
– равенство на МДН
2
i
2
1w11
2w22
'
2
I.
K
1
I.
k.w.m
k.w.m
I
==
?
3) Равенство на загубите:
2
2
22
'
2
2
'
21
r.I.mr.I.m
=
22ei
Ke
2w2
1w1
2
Ki
2w22
1w11
2
2
2w
2
2
2
2
2
1w
2
1
2
1
1
2
2
2
i
1
2
2
2
'
2
2
1
2
'
2
r.Kr.K.K
k.w
k.w
.r.
k.w.m
k.w.m
r
k.w.m
k.w.m
.
m
m
r.K.
m
m
r.
I
I
m
m
r
=====
?
?
?
?
?
?
?
?
=
??????????
4)
2
2
'
2
'
2
2
'
2
r
X
r
X
tgtg
==?=?
2ei
'
2
XKKX
=
111
jXrZ
+=
– импеданс на статорната намотка
2
'
2
Z.KZ
=
T
'
T
Z.KZ
=
Система уравнения за АМ:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2019 в 21:31 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Физически факултет, специалност - Инженерна физика, випуск 2021
10 май 2019 в 22:10 студент на 33 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - EE, специалност - Електроенергетика и електрообзавеждане, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Електротехника и електроника - пищови

15 май 2011
·
533
·
4
·
2,664
·
881
·
1

Пищови по електротехника и електроника при доцент Патев...
 

Зенитните ракети на Третият райх – първообраза на съвремените ракети за противовъздушна отбрана клас “ земя – въздух”

04 апр 2006
·
143
·
10
·
1,185

Съвремените системи за противовъздушна отбрана се базират на четири компонента – радиотехнически средства за откриване и опознаване на цели - те, изтребители прехващачи ,
 

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор


ЗАДАНИЕ..ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА..ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЧАСТ...
 

Проектиране на електрическа разпределителна мрежа за средно напрежение


Изчислителна част..Клонове - метод на икономично плътност на тока...Отклонения..
 

Проектиране на силов трансформатор

20 мар 2006
·
1,279
·
32
·
1,332
·
488
·
2

Задание ....Предварителни изчисления..Определяне на главните размери на трансформатора..Резултати от изчисленията...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
2 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Асинхронни машини за променлив ток

Материал № 204207, от 10 ное 2008
Свален: 191 пъти
Прегледан: 273 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 501
Брой символи: 4,544

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Асинхронни машини за променлив ток"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения