Големина на текста:
Въпрос №1. Характеристика на производственото предприятие
Предприятието е основно звено, в което се осъществява
производствено-стопанска дейност. То притежава определена производствена,
търговска и финансова самостоятелност. Характеризира се с технико-
технологическо, организационно, икономическо и производствено единство.
Основната задача, която стои пред всяко производствено предприятие е
постигане на печалба в оптимален размер. Предприятието е динамична
величина. Върху него оказват влияние множество вътрешни и външни фактори.
За определяне размера на предприятието е необходимо, наред с
количеството на продукцията да се имат в предвид и материално-веществените
и личните фактори, служещи за осъществяване на производствените процеси.
Върху размера на предприятието оказват влияние множество фактори:
1) Динамика на потребностите – потребностите на структурните единици и
на населението от съответните стоки, като се отчита тяхната
платежоспособност;
2) Суровинна база и транспортен фактор – използват се и вносни
суровини, поради това производствените стопански единици трябва да
се съобразяват с конюнктурата на международния пазар;
3) Иновационна дейност – въвеждането на нови, по-съвършени форми на
организация е предпоставка за повишаване ефективността от
производствената дейност;
4) Формиране на организацията на общественото производство
концентрация, специализация, коопериране и комбиниране.
Оптимално по размер е предприятието, което произвежда
висококачествена продукция, реагира своевременно на динамиката на
пазара, изгражда се с оптимални инвестиции, има възможност за
минимизиране на производствените разходи и работи с печалба.
Въпрос №2. Производствена структура на предприятието. Същност и
елементи
Структурата представлява динамично разполагане на елементите, формиращи
дадено цяло в пространството и времето и взаимовръзката и взаимоотношенията
помежду им, определящи се в зависимост от условията и законите, действащи в
дадена система. Структурите изграждат схемите в организацията. Те показват как
се осъществява процесът на разделение и специализация на труда, определят
йерархичната подреденост и посочват линията на властта.
Производствената структура представлява взаимосвързано единство от
съставящите я елементи – цехове, производствени участъци и работни места с
техните производствени връзки и зависимости. Ефективността на
производствената структура зависи от вътрешния строеж и използването на
нейните елементи, а също така и от състоянието на средата, в която те
функционира.
Основни структурни звена, които изграждат производствената структура са:
цех, производствен участък и работно място:
I.) Цехът е обособено производствено-организационно структурно звено от
предприятието, в което се произвежда готов продукт. Отделните цехове се
формират според условията да се изпълняват в тях технологически еднородни
дейности.
Видове цехове:
1)Основни – при тях се произвежда готов продукт, за който е създадено
предприятието;
Динамика на
потребностите
Суровинна база и
транспортен
фактор
Трудови ресурси
Форми на орган. на
общественото
производство
Иновационна
дейност
РАЗМЕР НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Производствена
структура
ЦЕХ АЦЕХ БЦЕХ В
Производствен
участък 1
Производствен
участък 2Производствен
участък 3
Работно
място
Работно
място
Работно
място
1
2)Спомагателни – създават нормални условия за протичането на
основните производствени процеси;
3)Обслужващи – обслужват основните и спомагателните
структурни звена;
4)Допълнителни – съдействат за реализацията на готовата
продукция;
5)Странични – оползотворяват отпадъците от основните цехове.
II) Производствения участък е елемент на цеха и представлява обособено звено,
в което се извършва определена фаза от производствения процес. При
производствените участъци съществува два вида специализация:
-технологическа – в производствения участък се извършват
еднородни технологични операции;
-предметна – произвежда се целия продукт.
III) Работно място – част от производствената площ, където един или няколко
изпълнители извършват една или няколко производствени операции.
Елементите на работното място са хората (изпълнители), техническите средства,
материално-енергийните ресурси и т.н.
Под организация на работно място се разбира система от
организационно-технически мероприятия, насочени към рационалното
подбиране и разположение на всички елементи на работното място върху
заеманата от него ограничена територия. Организацията на работното място се
постига чрез:
1) Планировка – определя се в зависимост от предмета на дейност на
самото място;
2) Специализация – постига се точна конкретизация на производствената
операция, която се осъществява на дадено работно място;
3) Обзавеждане – съвкупност от технически средства, които се намират на
работното място;
4) Обслужване.
Работните места изграждат структурата на производствения участък, а
производствените участъци – структурата на цеха.
Производствената структура се проявява под различни форми:
а) Предметна – цеховете се специализират в производството на даден
продукт. Целият производствен процес се извършва в съответния цех;
б) Технологична – структурните звена се формират по технологична
еднородност;
в) Смесена – комбинация между предходните две.
Въпрос №3. Фактори, влияещи върху изграждането на производствената
структура
Производствената структура се формира за да съществува
продължително време и да отразява динамичните промени на средата т.е.
тя следва да съчетава устойчивост и мобилност. Факторите, които влияят
върху изграждането на производствената структура са:
1) Продукцията, която се произвежда – особеностите на конкретните изделия
– вид, сложност, конфигурация и т.н., определят спецификата на
предприятието.
2) Качествените показатели на производствената програма :
-Номенклатура – поименен списък на всички произведени изделия
в структурните единици с кратка характеристика на техните
качества и свойства и приетата единица за измерване;
-Асортимент – количественото разпределение на произвежданата
продукция по отделните позиции на номенклатурата;
-Асортиментна структура изразява количественото отношение
между отделните номенклатурни видове;
-Качество на продукцията съвкупността от свойства и
характеристики, които представят продукцията като потребителна
стойност и които задоволяват определени потребности.
3) Равнище на специализация на предприятието и кооперирането му с други
структурни единици – по-високото равнище на специализация води до
намаляване на номенклатурата на произвежданите изделия, което е
предпоставка за опростяване на производствената структура.
4) Мащаб на производството – съобразявайки се с обема на производство, по
такъв начин да се организира съединяването на производствените
фактори, за да се постигнат най-добри резултати.
5) Прилагана та технология – използваните технологии оказват
непосредствено влияние както върху броят и състава на отделните
структурни звена на предприятието, така и върху тяхното изграждане и
местоположение.
6) Използваните матриално-енергийни ресурси – количеството, качеството,
видът, начинът на снабдяването и т.н. на материално-енергийни ресурси
определят използването на различни складови помещения, избора на
транспортни средства, начин на организиране на тяхната доставка и др.
7) Прилаганите технически средства – за непосредствено въздействие върху
материано-енергийните ресурси или за тяхното придвижване.
8) Формата на организация на производствения процес и равнището на
организацията на труда – при груповата и поточната форма на
организацията на производствения процес ще съществуват различия при
производствената структура.
9) Формата на организация на спомагателните и обслужващите дейности -
определят равнището на развитие на производствената инфраструктура,
която влияе съществено върху производствената структура.
Използването на външни услуги от други организации води до опростяване
на производствената структура на дадено предприятие.
Въпрос №4. Показатели за характеризиране на структурните изменения
2
Прилагат се редица показатели за анализ и оценка на структурните
изменения. Измененията в производствената структура могат да станат по
отделни нейни елементи – цехове, производствени участъци и работни места,
като показателите, които се използват са обем на производство, дълготрайни
материални активи и производствен персонал.
1. Абсолютни прирасти, които характеризират абсолютните структурни
изменения:
Р=Рi-Po, където:
Рi е относителният дял на величината t
2
през сравняваната година.
Po – относителен дял на величината t през базисната година.
2. Относителни прирасти, които характеризират относителните структурни
изменения Q:
Q=Pi/Po.100
Получените резултати обаче не ни дават точна представа за настъпилите
изменения в производствената структура. Поражда се и необходимост от
използване на обобщаващи показатели за характеризиране на структурните
изменения във времето.
Л.Казинец предлага линеен и квадратичен коефициент на абсолютните
структурни изменения. Те се изчисляват в зависимост от изменението на
относителните им дялове:
1. Линеен коефициент на абсолютните структурни изменения q :
Q=?(F1-Fo)/n = ?(F)/n,
Където F1 и Fo – относителен дял на отделните структурни звена през базовата
и през отчетната година.
n - броят на отделните структурни звена.
Този коефициент дава информация за средното отклонение на относителните
дялове през сравнявания период спрямо базисния.
2. Квадратичен коефициент:
?=??(Fi-Fo)
2
/n
3. Интегрален коефициент – той отразява както разликите между отделните
дялове, така и размера на тези дялове през периода на изследване.
Кs=??(Vit-Vio)
2
/(Vio
2
-Vit
2
), където
Vo и Vt са съответните величини от линейния и квадратичния коефициент през
базисната и през изследваната година.
Въпрос №5. Възможности за усъвършенстване на производствената
структура
Възможностите за усъвършенстване на производствената структура са
строго специфични. Значително по-големи възможности за оптимизиране на
производствената структура съществуват при нейното проектиране и
изграждане, докато по времето на функционирането й тези възможности са
значително ограничени.
1. Оптимизиране размера на предприятието – при оптимизирането следва да се отчита
влиянието на факторите на външната и вътрешната среда:
-фактори на външната среда с пряко въздействие – клиенти,
конкуренти, доставчици и човешки ресурси;
-фактори на външната среда с непряко въздействие – технология,
икономически и политически фактори, социални и културни фактори;
-фактори на вътрешната среда – цели, задачи, технология,
персонал, структура;
Определянето на оптималния размер на предприятието изисква използването на
комплексния подход.
2. Точно определяне предметна на дейност на всяко структурно звено – цех,
производствен участък и работно място и въз основа на това търсене на резерви за
намаляване на техния брой.
3. Пряко продължение на предходната възможност е изграждането на безцехова
структура. Отделните цехове не са административно-производствена звена, а са само
производствени единици. Така се улеснява протичането на процесите и се облекчава
управлението на производствените звена.
4. Оптимизиране на размера на отделните структурни звена и връзките между тях
следва да се прецизира и да се синхронизира дейността на всяко структурно звено в
цялото – като се започне от синхронизацията на цеховете и се стигне до отделните
работни места.
5. Правилен избор на формата на производствената структура – предметна,
технологична или смесена.
6. Рационално пространствено разположение и правилната планировка и блокировка на
предприятието – структурните звена така следва да се разположат в пространството, че
производствените фактори са се съединят оптимално и живият труд да може най-добре
да реализира своя творчески потенциал.
Известни са три вида планировка: стационарна, по функционален признак и по
предметен признак.
Блокировката се състои в обединяване на различни структурни звена в една сграда.
Въпрос №6. Производствен процес – същност и елементи
Производствения процес е съвкупност от взаимосвързани и обусловени
частични процеси, в резултат на които изходящите материално-енергийни ресурси се
превръщат в готов продукт. При него се осъществяват целесъобразни качествени
изменения на тези ресурси.
? Класификация:
I.Според тяхното съдържание и мястото има в процеса на производство на
готовия продукт:
1.Основни процеси – свързани са с производството на готови продукти, за които е
създадено даденото предприятие. Те определят неговата специфика и облик.
Основните процеси биват:
-подготвителни – тук материално-енергийните ресурси придобиват определени
параметри;
-обработващи – ресурсите придобиват определени форми и качества;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и управление на производството

Систематизиран материал от учебника на доц. Пенчо Пенчев.
Изпратен от:

на 2008-11-10
Добавен в:
Теми
по Стопанска дейност на фирмата
Статистика:
636 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по тактическо планиране и анализ
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Тестът обхваща 4 теми, свързан с тематиката на изучаваната дисциплина. Има въпроси с един и с повече от един верен отговор
(Труден)
40
13
1
8 мин
17.08.2012
Тест по стопанска дейност на фирмата
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Неучащи от 12 клас
Тест по стопанска дейност на фирмата за ученици от търговските гимназии. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
35
12
1
8 мин
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Организация и управление на производството

Материал № 203607, от 10 ное 2008
Свален: 636 пъти
Прегледан: 633 пъти
Качен от:
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 16
Брой думи: 4,700
Брой символи: 45,480

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и управление на производството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения