Големина на текста:
Съдържание
Увод ……………………………………………………………………………………………………….....3
1. Въведение в основните понятия ……………………………………………………….…..……..3
1/1. Трудови ресурси. Същност ……………………………………………………………..….3
1/2. Работна сила.……………………………………………………………………………………4
1/3. Пазар на труда. Дефиниция………...……………………………………………………...5
1/4. Заетост на работната сила …………….……………………………………………...…..5
1/4.1. Същност на заетостта ………………………………………………………………...5
1/4.2. Видове заетост …………………………………………………………………….…….6
1/5. Безработица …………………………………………………………………………………….7
1/5.1. Същност на безработицата ………………………………………………………....7
1/5.2. Видове безработица …………….……………………………………………………..8
1/5.3. Естествено равнище на безработицата ……………………………………….10
2. Държавна политика по отношение на безработицата и заетостта в България ….10
2/1. Управленски органи ………………………………………………………………...…...….10
2/2. Състояние на трудовия пазар и повеждана политика …………………………….12
3. Развитие и резултати на трудовия пазар в България през последните 10 - 15 г. ….20
3/1. Наблюдения и анализи върху заетостта и безработицата в България ……….20
3/2. Резултати - заключение …………………………………..………………………………...33
Литературни източници ………………………………………………………………………………35
Заетост и безработица в България в последните 15 години
„Заетост и безработица в България в последните 15 години”
„Заетост и безработица в България в последните 15 години”
Увод
Един от главните проблеми, с който се сблъска обществото в новата ни икономическа
история е проблемът за заетостта и безработицата. Централно място му отрежда неговото
многопланово значение. От една страна, заетостта и безработицата са едни от
съществените индикатори на икономическото състояние. Това произтича от особената роля
на човешкия фактор да бъде свързващо звено между останалите фактори на
производството. От друга страна, в условията на пазарното стопанство, където в центъра на
системата стои човекът, заетостта и безработицата пораждат редица икономически,
социални, институционални, психологически и други проблеми. От това дали човек е зает
или безработен зависят неговите доходи, социалната реализация, удовлетвореността в
обществото, семенните отношения и пр. Осигуряването на заетост позволява пълноценно
използуване на възможностите и способностите на отделната личност и защищава правото
й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Доскоро в условията на планово стопанство, икономиката ни изключваше подобни
проблеми, но в условията на пазарна икономика, заетостта и безработицата са в тясна
връзка с цикличността на производството. Съществуват и ред други фактори влияещи пряко
и косвено върху трудовата заетост. В тази връзка, следва да насочим вниманието си и по
детайлно да разгледаме въпросите, свързани с развитието на трудовия пазар, с причините
генериращи проблемите, с мерките за тяхното преодоляване и осигуряването на заетост и
ограничаването на безработицата.
В тази разработка ще опитам да опиша: понятията свързани с пазара на труда и
взаимовръзката му с общото състояние на макроикономиката; състоянието на трудовия
пазар, както и мерките, които държавата взема за правилното протичане на процесите в
него - в сегашните икономически условия и в контекста на членството ни в Европейския
съюз; наблюденията и резултатите в тази връзка.
1. Въведение в основните понятия
1/1. Трудови ресурси. Същност
Трудовите ресурси обхващат населението в трудоспособна възраст, неработещите
инвалиди и пенсионерите в границата на трудоспособната възраст и работещите под и над
тази възраст. Според Кодекса за задължителното обществено осигуряване за България
трудоспособната възраст се предвижда да расте с половин година до 2005 г. за мъжете и до
2009 г. за жените, докато те станат: от 16 до 63 за мъжете и от 16 до 60 години за жените.
Трудовите ресурси показват потенциалните възможности на работната сила в страната и
тяхната характеристика. Те са фактор, който стимулира предлагането на труд и
икономическия растеж. Трудовите ресурси се формират под влиянието на редица
демографски характеристики като раждаемост, смъртност, естествен прираст, миграция и
други.
Необходимо да се направи разграничение между трудови ресурси и работна сила, тъй
като, работната сила не включва тази част от трудоспособното население, която по
различни причини не работи и не търси работа. Тази част обаче си остава потенциална
работна сила т. е. трудов ресурс. Приема се, че само активната част от трудовите ресурси
се включва в работната сила. Ако съпоставим общите черти и различията между двете
категории става ясно, че трудовите ресурси отразяват трудовият потенциал на страната
като цяло, предимно в количествен аспект, докато работната сила го отразява, правейки,
някой качествени разграничения. От друга страна в структурен план между двете категории
съществува единство, породено от: промяната на статута на индивидите, от трудов ресурс
към носители на работна сила и обратно; от социално-икономическите условия, в които
живеят хората и материалните условия на производството. Може да кажем, че двете
икономически категории не са еднозначни, но нямаме основание абсолютно да ги
разграничаваме.
Тук може да бъде посочена и още една категория. Това е категорията на лицата извън
работната сила - лицата, които са нито заети, нито безработни т. е. не влизат в категорията
на работната сила, но носят нейните характеристики и биха могли да се включат в пазара на
труда. Тук се причисляват лицата, в допълнителен платен или неплатен отпуск по
майчинство; лица, занимаващи се с домакинска работа; учащите се; пенсионерите;
стр. 2 от 33
„Заетост и безработица в България в последните 15 години”
„Заетост и безработица в България в последните 15 години”
отказалите се от полагане на труд поради тежки заболявания и всички останали, можещи,
но нежелаещи да полагат труд. Това е и третата група, която заедно с заетите и
безработните формира населението.
1/2. Работна сила
Работната сила, или текущото икономически активно население, включва лицата на 15 и
повече навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производството на стоки
или услуги. Тя се разглежда като качество на човека, който я притежава и реализира, в
трудовия процес. В пълния смисъл, работната сила се формира посредством обучение,
квалификация и преквалификация, натрупване на практически умения и опит. Като основни
качества на работната сила могат да се отбележат:
? Теоретичната и практическа подготовка;
? Индивидуалните способности - физически и умствени;
? Отговорността.
Работната сила се приема като съвкупност от заетите и безработните, които могат да
работят и търсят работа:
? Заета работна сила
Под заети, трябва да разбираме всички лица над 15 години, които работят по трудово
правоотношение, наети са за извършване на определена работа срещу заплащане или
работят самостоятелно с цел получаване на доход в пари или в натура. Тях можем да
квалифицираме в следните групи:
? Работодатели - лицата, които сами или в съдружие с други лица управляват соб-
ствени предприятия (фирми, стопанства), работят под аренда или извършват друга
дейност, като наемат на работа минимум едно лице.
? Самостоятелно заети лица - лицата, които сами или с други лица извършват сто-
панска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват
самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица.
? Наети лица - лицата, извършващи работа, за която получават възнаграждение
или в натура под формата на работна заплата, възнаграждение по граждански договор или
друго възнаграждение, работещи в обществени предприятия и организации или за частен
работодател.
? Неплатени семейни работници - лицата, които работят без заплащане във фир-
ма, предприятие, стопанство на родствено лице от същото домакинство.
? Безработни
Според Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта - безработно
лице е всяко физически или психически годно за работа лице, което не е заето, не е
пенсионер, с изключение на получаващите пенсия, отпусната въз основа на загубена
трудоспособност, и имащи право на работа и получаващите наследствена пенсия; не е
включено в курсове за професионална квалификация; регистрирано е в бюрото по труда ....и
активно търси работа.
Икономическите и социални явления заетост и безработица, са характеристики на
работната сила, но поради значимостта им в макроикономически план ще ги разгледам
по обстойно в отделни подточки.
1/3. Пазар на труда. Дефиниция
Пазарът труда по същество е пазар на работната сила. На тази плоскост се срещат
интересите на хората - носители на работна сила, търсещи работа, от една страна и на
работодателите, които търсят работна сила - от друга. Трудовия пазар се разглежда като
съвкупност от правни норми, процедури и институции, които осигуряват намирането на
предпочитаната работна сила и включването й в трудовия процес, а от там и постигането на
желаното равнище на заетост. Пазарът на труда може да се дефинира и като регулирана
система от икономически отношения, възникващи и осъществяващи се в сферата на
размяната между държавата, лицата, които търсят платена заетост и работодателите,
нуждаещи се от работна сила с определена подготовка и квалификация.
стр. 3 от 33

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 ное 2022 в 14:45 потребител
 
Подобни материали
 

Съвременни форми на стимулиране на живия труд в търговията

25 ное 2008
·
260
·
6
·
1,070

Съдържа теоретична част относно значението на съвременните форми за стимулиране на персонала в дадена фирма и класификацията на тези форми.
 

Безработицата в България

20 дек 2007
·
390
·
11
·
2,345
·
263

Безработицата е ново социално явление в българската действителност след Втората световна война. Тя обаче е типична за пазарното стопанство черта. Безработицата съпътства общественото развитие от възникването на свободните пазарни отношения и...
 

Човешки ресурси

11 ное 2008
·
543
·
5
·
799
·
280

Същност и значение на човешките ресурси. Модели на човешки ресурси. Исторически преглед и развитие на човешките ресурси.
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,144
·
2
·
513
·
547
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест икономика на труда
междинен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Теста е междинен и е предназначен за студенти по предмета "Икономика на труда". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
93
1
04.10.2013
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът по икономика на труда включва 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
385
1
25.08.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Заетост и безработица в България

Материал № 203088, от 09 ное 2008
Свален: 982 пъти
Прегледан: 710 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 33
Брой думи: 7,715
Брой символи: 69,681

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заетост и безработица в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения