Големина на текста:
Застрахованетонапарииценностикатоимущественозастрахованесе
, .подчиняванаредицаправилаиусловия валиднизазастрахованетонаимуществото
Затоваобщитеусловиязазастраховканаимуществоважатизазастраховкатанапарии
, ценностинаред с това застрахователите разработват и допълнителни специални
.условия
Обикновенозастрахователитесключватдвезастраховкизапарии
:ценности
? Застраховканапарииценностинамалкифирмиинаюридически
, ;лица съхраняванивзатворенипомещения
? ЗастраховкаГрабежнапарииценностиповремена
;транспортиранетоим
1. Застраховкана парии ценностина малкифирмиина
, юридическилица съхраняванивзатворенипомещения
1.1 Обектназастраховката
:Обектназастрахователназащитаса
? ;Предметиотблагородниметалииценникамъни
? ;Паричнизнацивместнаичуждестраннавалута
? ( , , , ) Ценникнижаакцииоблигациибоновечековесобявена
;стойност
? , ;Другиценности закоитоеподписаноспециалноспоразумение
Застрахователнатазащитапритазигрупаимуществосепредоставяпри
, ,условия чепаритеиценноститесесъхраняватвзаключващисемасивниметалникаси
, , , трезорисейфове или хранилищагарантиращи повишена сигурноствградени в
, застрахованитеобектипоначин изключващцялостнотоимдемонтиранеиизнасянеот
. -застрахования обектЗацелта сеизискваи обезопасявасъс сигналноохранителна
, , / техникасвързанасъсспециализиранаслужбазаохранаиилиденонощнаохранас
, договор споредкойтосъщитепоематимущественаотговорностзапаритеиценностите
Запредметиотблагородниметалиискъпоценникамънизастрахованив
, ,магазини застрахователназащитасепредоставяизаизложбениобразцииекспонати
.носамопрезработновреме
Заценникнижанаприносителзастрахователназащитасепредоставяпри
, .условие чекнижатасесъхраняватвбанковсейф
, , Пари и ценностисъхранявани в помещениякоито не отговарят на
. посоченитеизискваниянесеприематзазастраховане Товасеизвършвасцелдасе
, предприематвсичкивъзможнимеркизапредотвратяванетонащетата безкоеторискът
. -прикражбасвзломчестопътиеизобщонезастраховаем Поцелиятсвятнайголяма
, силазапривличаненакрадецасвзломиматпаритевброй благороднитеметалии
, скъпоценните камънипри което парите в брой заемат призово място с голяма
, , преднина тяхнатапривлекателнасилаетолковаголяма чедорималкоколичестваса
. , целнакриминалнидействия Основаниетозатазипритегателнасилаевтова чепарите
, вброймогатдасеизползватдиректноотизвършителите благороднитеметаливчиста
( , ), формамонети кюлчетакактоискъпоценнитекамънисепродаватпоцелиясвятина
: много пазари могат да се обръщат в пари в брой директно от извършителяпри
() ,обработените благородни метали и скъпоценни камънибижутачрез претопяване
. разделяне или преработка може да се скрие произходътВсичко това аргументира
, значението на застраховката на пари и ценности в затворени помещениякакто и
.грабежаимповременатранспортиране
Някойклиенти при поставянена изискванетоза обезопасяване на
, обектите споделят мнениеточе когато е на лице обезопасяване няма нужда от
. ”, застрахованеВъпросътнееобезопасяванеилизастраховане защотосамо
. ,обезопасяванетоизастрахованетосъздаватсигурност Товазазастрахователяозначава
:че
? Меркитезапредотвратяваненарисковияпотенциал
, .. напаритеиценноститесанеобходимипопринцип те бездиректнавръзкатрябвада
;сесрещнатсъсзастраховател
? , Вобратнатавръзка рисковетебезсъответнимеркизасигурности
.предотвратяваненащетинемогатдасезастраховат
1.2 Отговорностназастрахователя
Застрахователнотопокритиевключваосвенрисковетепоосновно
( ) покритиеКлаузаА отусловиятаназастраховкатанаимуществатаиКражбачрез
, взломнапарииценности самостоятелноиливкомбинациясрисковетеграбеж
/ „”. ииливандализъм Отговорносттаназастрахователяпринастъпванена
, застрахователно събитиесъс застрахованитепари и ценностиотпокритите по
, условиятарискове завсичкизастрахователнисъбитияедодействителнияразмерна
, ( ) щетата нонеповечеотзастрахователнатасума лимитанаотговорност засъответното
. имущество
Обикновеноприсключваненазастраховказапокриваненатезирискове
10% .сеприлагаи франшизазавсякаеднащета
Застрахователя не дължиобезщетение на застрахованияза пари и
:ценностивследнитеслучаи
? , ,Акокражбатасвзлом грабежътивандализмътнесаизвършени
носмисъланададенитеопределениянасъщитеприхарактеристикатана
.покрититерисковекъмобщитеусловиязазастраховканаимущество
? ОбщитеиспециализиранитеизключениянаОбщитеусловияза
.застрахованенаимуществосавалидниизатезиспециалниусловия
1.3. Сключваненазастраховката
Застраховкатасесключвавъзоснована Предложениезазастрахованена
”, парииценностипопълванооткандидатазазастрахованевдваекземплярапообразец
, назастрахователяиследпредварителеногледизвършванотспециалистина
.застрахователя
Къмпредложениетозазастрахованесепредлагаоценказабезопасността
. , на обектаЗа ценните книжа и други ценностиза които се подписва специално
, , споразумениезадължително се съставляват списъцикоито заеднос декларацияза
собственостиизвлечениезаакциитеоткнигатанаакционеритесъщосеприлагаткъм
.предложениетозазастраховане
Паричните знаци в местна и чуждестранна валута се застраховат на
,съхранение в касата илив банката на институцията до определен лимит в левове
, , фиксиранвспециалнитеусловияпозастраховката завсекиотслучаите илитяхната
. равностойноствчуждестраннавалута Зазастрахователнисуминадпосоченителимити
задължителносеизискваразрешениеотръководствотоназастрахователното
.дружество
Застраховкатанапарииценностивзатворенипомещениясесключвана
застрахованитеполицизазастрахованенаимуществотонаюридическилица, катона
, редоветеспециалниусловиясезаписвавидътназастрахованитепари ценникнижаи
.другиценности
1.4. Застрахователнасума
Застрахователнатасумазапредметиотблагородниметалиискъпоценни
, , камъни и за другите ценностиза които е подписано специално споразумениесе
определя на базата на фактурната стойност по цени и придобиване и трябва да
. съответстват на действителната им стойностПри застраховането им в ателиета и
- - заложникъщиенеобходимоизготвяненаоценкаописотекспертоценителиливещо
, .лице коятосеприлагакъмпредложениетозазастраховане
Катозастрахователнасума за ценни книжа с официаленкурссе приема
( ) .тяхнатасправедлива борсова ценакъммоментанасключваненазастраховката
Застрахователнатасумазапаричнизнацивместнаичуждестраннавалута
.епосочениятвпредложениетозазастрахованелимитнаотговорност
1.5. Застрахователнапремия
Застрахователнатапремиясеопределяотзастрахователявзависимостот
( ), застрахователнатасума лимитанаотговорнострисковитеобстоятелстваиобхватана
. застрахователното покритие Тясевнася от застрахования еднократноприсключване
. назастраховката
, - Когато застраховката се сключи за срокпомалък от една година
застрахователнатапремиясеначислявавпроцентотгодишнатапремияпо
, 70%, краткотрайната тарифа на застрахователянапример зашест месецаза седем
– 80%, – 85%, – 100%месеца задеветмесеца изадеветдодванадесетмесеца
Тарифнатаставказазастрахованетонапарииценностизамалкифирмии
, , юридически лицасъхранявани в затворени помещениясе определяпо групи в
.процентотзастрахователнатасума
1.6. Задълженияназастрахования
През времетраенетоназастраховкатазастрахованияттрябвастриктнода
спазва условията за застрахователна защита на парите и ценностите в затворени
. , , помещения Принастъпваненазастрахователносъбитие покритопотезиусловия той
:едлъжен
1. , 24 Незабавнодауведомиорганитенаполицията авсрокот часа
писменозастрахователя;
2. При кражба чрез взлом и грабеж на ценни книжа веднага да
започнепроцедурапотяхнотообявяваневневалидност;
3. При необходимост да позволи на застрахователядостъп до
, , всякаквадокументация касаеща причинитеиразмеранащетата кактоида
, мупредставинеобходимитедоказателстваиинформация коитобихаимали
.значениезадоказваненапрестъплението
2. Застраховане на риска Грабеж на пари и ценности по
временатранспортиранетоим

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2020 в 11:53 учител на 45 години от Кюстендил - ЕГ "Д-р Петър Берон", випуск 2017
30 мар 2016 в 22:35 в момента не учи на 43 години
07 дек 2015 в 20:44 ученик на 27 години от Ямбол - ГПЧЕ "В. Карагьозов", випуск 2012
07 сеп 2015 в 23:25 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
17 мар 2015 в 22:05 студентка на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2015
22 яну 2015 в 17:15 студент на 26 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Маркетинг, випуск 2016
13 май 2013 в 15:38 студентка на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2018
04 фев 2013 в 22:28 в момента не учи на 45 години от Бургас
27 дек 2012 в 22:15 студент на 32 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2013
21 окт 2012 в 08:55 студентка
 
Домашни по темата на материала
Оферта по застраховане.
добавена от rosi_varblianska 07.05.2012
2
23
Подобни материали
 

Застрахователен пазар

12 мар 2012
·
217
·
14
·
3,943

Принципи за създаване и функциониране на застрахователен пазар. Застраховането е самостоятелна икономическа категория, тъй като то изразява определени икономически отношения....
 

Риск и рискова политика

01 май 2007
·
1,230
·
2
·
555
·
142
·
1

Застраховането възниква във връзка с това, че всички физически и юридически лица са заплашени от опасности...
 

Застрахователни вноски

29 юни 2008
·
228
·
11
·
2,413
·
153

Дефиниция-еднократно или периодическо повтарящо се плащане за определен период от време от страна на застрахования към застрахователя.Нарича се още премия...
 

Застрахователни посредници

19 дек 2009
·
188
·
10
·
1,593
·
1

Същност и статут на застрахователните посредници, Видове застрахователни посредници...
 

Същност на застраховката "Гражданска отговорност"

22 фев 2010
·
196
·
6
·
1,645
·
1

Задължителната застраховка “Гражданска отговор­ност” осигурява обезщетяване на исковете на жертвите при автопроизшествия. Същевременно чрез нея се запазва имущест­веното състояние на причинителя на щетите....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
112
1
01.05.2013
Тест по рисково-базиран надзор в застраховането за 1-ви курс
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти дистанционна форма на обучение по Застрахователно дело, времево е определен за 20 минути. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20 минути
12
13
1
3 мин
22.08.2014
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застраховане на пари и ценности

Материал № 201854, от 07 ное 2008
Свален: 149 пъти
Прегледан: 48 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,842
Брой символи: 17,666

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застраховане на пари и ценности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения