Големина на текста:
Същност и подходи за изучаване на труда.
Труда, естествено, първо и вечно условие за
възникване, съществуване и развитие на
човешкото общество. Той прониква във всички
икономически и социални положения и
отношения. Труда е познат до болка на човека.
Всеки се труди на работното място, вкъщи и
приема това като неизбежна необходимост.
Труда е многостранна сложна категория, която в
зависимост от възприетия подход за изучаване
се дефинира по различен начин. Известни са
няколко подхода към труда:
а) семантическия подход търси същността на
труда в смисъла на думата. В древния гръцки и
латински език труда означава мъка (страдание).
Славянките езици като синоним се използва
“работа”. В българския тълковен речник Труд
значи усилие, напрежение или мъка за човека.
б) физиологическия подход разглежда труда
като енергиен разход (физическа, нервна и
психологическа енергия) при производството на
блага. Неговото полагане изисква да се подържа
необходим енергиен баланс.
в) дейностния подход разглежда труда като цяло
образна дейност на хората за задоволяване
своите потребности. Според него:
- труда е човешка дейност (монопол) на човека.
Извън него не съществува.
- труда е целеобразна дейност на хората за
постигане на дадени цели.
- труда е процес на взаимодействие между
човека и оръдията и предметите на труда. При
дадена технология, организация и управление.
- труда е отношение на човека към природата.
Като участва в трудовия процес хората трябва да
се стремят да запазят нейната качествена среда.
г) социологически подход – разглежда труда
като преди всичко отношения между индивида,
работодателя, групата в която участва и
професионалната организация, която защитава
неговите интереси. Друга група са отношенията
на индивида към съществените елементи на
производство. Резултатите на труда към
трудовия процес и към самия себе си като зает
освен насочените съществуващи и
междуличностни взаимоотношения. Трудовия
процес обикновено се определя като човешки
труд в действие. В него човека носител на
определена потенциална работна сила, като
използва средствата на труда въздейства върху
предметите на труда и създава полезни услуги,
продукти. В този процес човека реализира
потенциалната си работна сила и я превръща
във функционираща реална сила.
д) икономическия подход изучава труда за
производство на услуги и продукти на пазара.
Тук труда на отделния зает се превръща в
неразделна част от съвкупния труд на
обществото, а обикновения индивид се
превръща в неразделима част о заетите в
обществото. Икономиката на труда изучава
обществения труд т.е. труда от икономическа
гледна точка. Тя обаче се съобразява и с
другите подходи към него тъй като в
системата на обществения труд, труда на
индивида запазва характеристиките си на
индивидуален труд.
Всички подходи на труда имат един и същ
обект, това е работния човек. Икономиката на
труда отчита факта, че труда в съзнанието на
хората е израз на усилие, мъка, страдание,
което го изтласква на по-задни позиции в
ценностната система на човека, което се
отразява и негативно в поведението му в
трудовия процес. Икономиката на труда се
съобразява и с физиологическия подход като
позволява да се определя и оценява
количеството труд от заплата и
възмездяването му така че тези които се
трудят да могат да го правят нормално и за
напред. Икономиката на труда отчита и факта,
че тези, които се трудят да мога да го правят
нормално и за напред. Икономиката на труда
отчита и факта, че като човешка дейност той
трябва основно да осигури необходими
средства, за да удовлетворява на заетите и
семействата т.е. да се осигурят условия на
труд и заплащане за времето в страната в
която той живее и се труди.
Функции и особености на труда
Труда изпълнява две основни групи функции,
икономическа и социална. Към
икономическите могат да се отнесат:
1. Труда е създател на социални и други блага
необходими за развитието и съществуването
на хората.
2. Труда е източник на средства за
задоволяване потребностите на човека.
Именно това кара гората да търсят работа. Да
разменят свободно време срещи трудово
възнаграждение. Да се включат в трудовия
процес.
1
3. Труда е фактор за развитие на икономиката за
увеличаване на икономическия потенциал на
страната. Труда е фактор за повишаване на
жизнения стандарт и отразява връзката му с
ефективността на труда. По високо ефективност
на труда, по високи доходи и жизнен стандарт
на заетите.
Към социалните функции могат да се отнесат:
1. Труда е фактор за осъществяване социална
политика на страната, по-ефективния труд
увеличава фактическите възможности на
страната за социална политика.
2. Труда е фактор за развитие и
усъвършенстване на човека като участва в
трудовия процес, човека обогатява своите
навици и умения, от където се усъвършенстват
технологията, методологията и организацията. А
това от своя страна поставя и по-високи
изисквания към заетите.
3. Труда е средство за социално общуване.
Всеки нормален човек се нуждае от такова. За
част от тях тази потребност е водеща когато
вземат решения за работа.
4. Труда е средство за себедоказване и
себереализация на човека. Всеки човек има
нужда от признание и средата където той може
да го получи е трудовия процес.
Икономическите и социални функции на труда
са органически свързани. По-открития труд води
до по-голямо производство на стоки и услуги,
по-висока заетост, по-висока социална политика
на държавата. Историята на труда показва че
през определени периоди дела за
икономическите и социалните функции е
различен като най-често доминира
икономическите. Напоследък все повече се
налага схващането, е труда трябва да отговаря
все по-пълно на човешките потребности, т.е. да
изпълнява пълноценно и двете си функции. Това
е така защото човека не е само един от
елементите на трудовия процес, а мислещо и
емоционално същество, което има своите
ценности цели и интереси. Колкото и сложно да
е това не може да не се отчита, когато се търси
оптималното съотношение между двете групи
функции. Съвременния труд има няколко групи
особености труда се различава от някой
търговски вещи. Той не се купува и продава
като другите стоки. Тази особеност изразява
разбирането, че труда днес е дейност на човека
като свободен гражданин. Въпреки, че не се
продава и купува труда се подчинява на
законите на пазара, защото човек може да се
включи в трудовия процес само ако се
подчинява на тези закономерности. За да се
организира трудовия процес трябва да са
налице някой основни предпоставки.
а) потребности от продукти и услуги
б) средства и предмети на труда
в) технология организиране и управление
г) работна сила
При наличие тези предпоставки
производството може да се осъществи само
или с членовете на своето семейство. Днес
обаче, за да се задоволят изключително
разнообразните потребности са необходими:
а) свободни хора, които не разполагат със
средства за производство и източници на
доход, който осигурява желания от тях жизнен
стандарт.
б) собственици на капитали, които искат да го
вложат в производството. Тези два субекта,
като равноправни страни трябва да се срещнат
на пазара на труда и да преговарят и при
съгласие да влязат в трудово правоотношение.
В него едната страна се задължава да плати
уговореното задължение и да осигури
безопасни и здравословни условия на труд.
Всичко това се фиксира в трудовия договор.
Труда е признат за основно човешко право.
Всеки човек има основно икономическо право
да осигурява своята и на семейството си
прехрана чрез труд. Заедно с това всеки човек
има право на достойно развитие, на
икономически сигурност и да получава
възнаграждение, което осигурява
съществуване, отговарящо на човешкото
достойнство. Труда като основно човешко
право е засегнат и в нашата конституция. Като
държавата трябва да създава условия за
реализация на това право. Труда е свободен
всеки може да избира място на работа в
съответствие със своята подготовка и
разбиране, интереси. Труда е доброволен.
Днес всеки сам решава дали ще се включи в
процеса. Труда е равноправен. Всички хора
независимо от раса, пол имат право на работа
за развитие, условия и възнаграждение
осигуряващи достойно съществуване.
Съвременния труд е свободен, доброволен,
равноправен. Не е обикновена търговска вещ и
е призната за основно човешко право. Всеки
има право на пълна доброволна избрана и
ефектива заетост на равни възможности които
съответстват на неговите нужди, безопасност,
условия за достойно съществуване.
2
Трудов пазар
Същност и особености на Пазара на Труда
Пазара на Труда (ПТ) е икономическото
пространство, което се среща и преговаря
лицата които търсят платена заетост и лица или
организации, които търсят работна сила (РС).
Той може да се разглежда като:
а) съвкупност от правни норми, принципи,
правила, процедури и институции, които
осигуряват намирането на РС и платена заетост.
б) система от икономически взаимоотношения,
които възникват и се осъществяват между
търсещите работа или РС.
Формирането на ТП изисква:
а) физически лица, които търсят платена
заетост.
б) физически или юридически лица които търсят
работници или служители.
в) определена институционална база (закони,
нормативни актове и др.), които позволяват
ефективно взаимодействие между страните.
г) определена инфраструктура (институции и
организации), която помага на участниците да
реализират намеренията си.
Възникването на ТП е свързано с три основни
предпоставки:
а) освобождаване на човека и превръщането му
от безправно същество в юридически свободна
личност.
б) липсата в част от хората на достатъчно
средства за съществуване.
в) наличието на свободен капитал за
организиране на производството.
Проблема за характера и особеностите на
стоката на ТП се отличават с подчертана
сложност и дискусионност . По настояще в
икономическата литература у нас се срещат
различни мнения. В повечето случаи все още се
приема, че това е работната сила, която се
идентифицира с дефиницията на Маркс, като
съвкупност от физически и умствени
способности на човека, така се стига до
заключението, че именно съвкупността от
способности на отделния човек, е обект на
покупко-продажбата на ТП. Категорията
работна сила се използва и в основния документ
на националното трудово законодателство –
кодекса на труда, където е посочено, че
отношенията при предоставянето на работната
сила се уреждат като трудови взаимоотношения.
Уточнява се, че става въпрос за предоставяне на
работната сила на едно физическо лице за
ползване от друго лице – работодател. Няма
съмнение, че това става, чрез отдаване на
работната сила под наем, като се въвеждат
редици условия и ограничения при нейното
ползване. Така се формират определен тип
правоотношения между работници и
работодатели известни като трудови
взаимоотношения. Затова въвеждането на
израза предоставянето на работна сила има за
основна цел, преди всичко да дефинира точно
трудовите правоотношения и така да се
създаде законовата база за използване и
защита на работната сила. По този начин обаче
не може да се обясни в икономически аспект
характера на стоката обект на покупко-
продажба на трудовия пазар. За да се отговори
на този въпрос е необходимо трудовия пазар
да се разглежда в тясна връзка и аналогия с
останалите пазари в икономиката. Въпреки
своята специфика ПТ е преди всичко пазар на
определена стока и като такъв е носител на
общата характеристика на пазарите.
Нека си представим, че сме собственици на
земеделска земя от висока категория от
известен земеделски район на страната. Тази
земя е отлична за агро-бизнес и при
целенасочена експлоатация може да осигури
добра печалба за производителя. В случая
обаче нашите интереси са извън този бизнес,
но като собственици на земя, ние искаме да
печелим от нея. Ето защо ние отиваме на
пазара на земя и предлагаме притежаваната от
нас земя срещу определена парична сума. Тук
сделката има два варианта при първия вариант
е възможно да продадем земята, като
получаваме произволната цена и прехвърляме
собствеността на купувача. С това сделката е
приключила и двете страни са реализирали
своите интереси. Ние получаваме определена
парична сума, а купувача на нашата земя може
да организира производство и да печели, като
така той задоволява своя потребност. Така че
първия тип сделка на пазара е свързана с
покупко-продажба на земя.
Независимо от добрата цена, която ни се
предлага на пазара на земята ние се отказваме
да я продадем, но в същото време искаме да
печелим, от това, че сме собственици на
земята. Тогава ние предлагаме на желаещите
да използват нашата земя, за определен период
от време и при определени условия срещу
договорено заплащане. Отдавайки земята за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юли 2020 в 13:03 студент на 43 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
бюро по труда описание на случай
добавена от fikre299 06.09.2013
0
16
Подобни материали
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,142
·
2
·
513
·
536
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Същност и предпоставки на трудовия пазар. Обективни и субективни фактори, определящи търсенето и предлагането на работната сила.


Трудов пазар /ТП/- е съвкупност от правни норми, принципи правила, изисквания процедури институции и организации, осигуряващи намирането на предпочитаната РС, а също така и на желаната платена заетост. Формирането на ТП изисква:
 

Пазар на труда. Характеристика. Търсене ипредлагане на труд.Работна заплата.

20 дек 2007
·
1,137
·
1
·
277
·
164

Търсенето и предлагането на труда на пазара и определянето на заплатите според характеристиката на пазара на труда.Действието на синдикатите на трудовия пазар.
 

Същтност и функции на труда

23 апр 2008
·
162
·
2
·
210

Физиологичен подход – труда представлява изразходване на физическа и психическа енергия за производство на блага...
 

Трудовият пазар в Република България - състояние и тенденции

03 мар 2006
·
1,903
·
7
·
1,236
·
135
·
1
·

Аз избрах темата за състоянието и тенденциите на трудовия пазар в България, защото се отнася до моята родна страна и пряко засяга всеки един човек, който е тръгнал да изкарва сам прехраната си и да осигурява своето съществуване,
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на труда, Шопов, УНСС, за студенти от 2-ри курс. 13 въпроса, всеки от тях има по повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
20
3
5 мин
23.11.2016
Тест икономика на труда
междинен тест по Икономика на труда за Студенти от 2 курс
Теста е междинен и е предназначен за студенти по предмета "Икономика на труда". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
93
1
04.10.2013
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Същност и подходи за изучаване на труда

Материал № 201611, от 06 ное 2008
Свален: 107 пъти
Прегледан: 53 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 7,075
Брой символи: 62,215

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и подходи за изучаване на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения