Големина на текста:
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ
1.ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегическото планиране на дейността по вътрешен одит е от ключово
значение за ефективното подпомагане на ръковоството на организацията при постигане
на заложените от него цели и приоритети. Въпреки това, повечето ръководители на
вътрешен одит възприемат стратегическото планиране като свързано единствено с т. Н.
“традиционно планиране”, при което се определя кои организационни единици и
дейности ще бъдат одитирани и колко и какви ресурси ще бъдат употлебени за всяка от
тях. Ръководителят на вътрешния одит е изкушен да възприема стратегическото
планиране като лукс, който може да си позволи само ако разполага със свободно време,
което разбира се твърде рядко се случва. Това е обяснимо и защото ръководителят на
вътрешния одит е подложен на свекидневен натиск за изпълнение на основните одитни
ангажименти, върху които той фокусира своето внимание за сметка на други функции –
планиране, обучение, оценка на качеството и т.н. Разбира се, този натиск все повече ще
нараства и вътрешния одит ще бъде все по-претоварен ако не се осъществява в рамките
на задълбочено обмислен и прилаган стратегически план. Това се обуславя и от
общопризнатата роля на вътрешните одитори като защитници на необходимостта от
прилагане на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност във всяка
дейност на организацията.
Стратегическото планиране на вътрешния одит позволява да се прояви една от
фундаменталните характеристики на контрола неговата прогностичност.
Прогностичността означава, че дългосрочните цели на вътрешния одит са постижими,
само ако се контролират факторите, които влияят негативно, и при установени
съществени отклонения се предприемат коригиращи действия. Според
основоположника на учебната дисциплена “Финансов контрол” в България проф. Д-р
ик.н. Михаил Динев прогностичността е не само принцип на контрола, но и негова
проявна форма, достигаща най-висока степен на превантивност на контролното
въздействие. Прогностичността в този смисъл има стратегическо значение за
усъвършенстването на дейността по вътрешен одит.
Всъщност стратегическото планиране е надежден инструмент, който може да се
използва с различно предназначение както от вътрешните одитори, така и от
ръководството на организацията или независимите финасови одитори защото:
-Стратегическото планиране се фокусира върху реалните потребности на
организацията – областите структорите, където управлението на риска, контролът и
управлението се нуждаят от съществено подобрение.
-Целите и приоритетите на стратегическия план са съобразени с финансовите
възможности на предприятието, т.е. залагат се цели и приоритети, разходите за
чието осъществяване не трябва да превишават очакваните ползи.
-Процесът на стратегическо планиране, създава предпоставки за съпричастности
ангажираност на ръководството на организацията, вкл. Управителните органи /
съвет на директорите, одитен комитет, надзорен съвет, министри, кметове и др./ към
философията и практиката на вътрешния одит.
-Стратегическия план е добра база или стандарт за оценка на постиженията на
вътрешния одит като цели, обхват и т.н. Подобна оценка може да се направи както
от ръководството на организацията, така и от вътрешните одитори.
II. ПЛАНИРАНЕТО – ВОДЕЩ ПРИНЦИП НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ
Планирането е един от водещите принципи на вътрешния одит, установен сас Стандарт
2010 от Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на The
Institute of Internal Auditors Inc. Съгласно този стандарт, ръководителят на вътрешния одит
трябва да изготвя планове въз основа на оценка на риска, в които да определя приоритетите на
вътрешния одит в съответствие с целите на организацията.
Практическите ръководства към Стандарт 2010 изискват звеното за вътрешен одит да
планира дейността си в съответствие със Статута на звеното за вътрешен одит и дългосрочните
цели на организацията.
Статутът е важен за стратегическото планиране най-вече с това, че с него се дефинират
мисията и обхвата на вътрешния одит. Мисията на вътрешния одит е да извършва независими
и обективни оценки по предоставяне на увереност и консултации, предназначени да
допринасят за добавянето на стойност и подобряване дейността на организацията.Вътрешният
одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и
дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите на
управление на риска,контрол и управление.
Обхватът на работата на вътрешния одит се състои в това да определи дали системата
от управление на риска,контрол и управление в организацията,изградена от ръководството, е
адекватна и функционира по начин,който да гарантира, че:
-Рисковете се идентифицират и управляват по подходящ начин
-Отделните управленски групи си взаимодействат,когато е необходимо
-Значимата управленска,финансова и оперативна информация е точна, навременна и
надеждна
-Служителите спазват приложимото законодателство, стандартите, политиките и
процедурите
-Ресурсите се придобиват икономично, използват се ефикасно и са адекватно
защитени
-Програмите и плановете се изпълняват, а целите се постигат
-В организацията се насърчава качеството и непрекъснатото усъвършенстване на
контролните процеси
-Значимите въпроси, свързани със законодателството и регулаторните изисквания,
които засягат организацията,се проследяват и се предприемат съответните действия
Стратегическото планиране е съставен компонент на функцията по планиране на
вътрешния одит, заедно с годишното планиране на одитните ангажименти и планирането на
конкретния одитен ангажимент.Стратегическото планилане включва изготвянето и
прилагането на стратегически план и дългосрочен график на дейностите, които ще бъдат
одитирани.
Стратегическият план е съобразен с дългосрочните цели, приоритети и планове на
организацията и е насочен към подобряване на звеното за вътрешен одит в организационен и
функционален аспект, докато дългосрочният график на одитните ангажименти включва
областите, функциите, стректурните единици или процесите, които ще бъдат обект на одит в
средносрочен план.
Годишните планове за дейността по вътрешен одит се изготвят в съответствие със
стратегическия план и дългосрочния график и дефинират предмета, обхвата, целите,
влеметраенето и ресурсите, необходими за изпълнение на всеки конкретен одитен ангажимент
през годината.Те задължително трябва да са обвързани с годишните приоритети и годишните
цели на организацията.
За всеки конкретен ангажимент, вътрешните одитори трябва да изготвят работна
програма за постигане целите на ангажимента. Тази работна програма трябва да установява
процедури за идентифициране, анализ, оценка и документиране на информацията по време на
изпълнение на ангажимента.
III. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН, БАЗИРАН НА ОЦЕНКА НА РИСКА
В стратегическия план са оценени и заложени приоритетите на звеното з вътрешен
одит, насочени към подпомагане на организацията при постигане на добро корпоративно
управление и ефективност и икономичност на операциите. За разлика от годишния план и
работните програми, където се фокусира врху структурни единици, дейности и процеси в
организацията, при стратегическото планиране акцентът върху дейностите, процесите и
процедурите на вътрешен одит.
Съгласно Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит,
планирането, включително и изготвянето на стратегическия план, трябва да се базира на
оценката на риска, свързана с целите и приоритетите на организацията.
Оценката на риска се разглежда като процес, свързан със събиране, изследване, анализиране и
обобщаване на информация, необходима да се прецени вероятността от настъпване на събития,
които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията.
В крайна сметка, целта на вътрешния одит е да предостави на ръководството на
организацията информация как да смекчи негативните последици, свързани с постигане целите
на организацията, както и да оцени ефективността на управлението на риска от страна на
ръководството. Приема се, че степента и сериозността на излагането на риск са смекчени
тогава, когато по отношение на него бъдат установени подходящи контролни механизми.
При стратегическото планиране оценката на риска се извършва на макро-ниво.
Съществуват различни модели за оценка на риска, които могат да подпомогнат ръководителя
на вътрешния одит да подреди по важност потенциалните области, предмет на укрепване и
подобряване. При определяне степента на важност на областите и техния приоритет повечето
модели на риска използват рискови фактори като: финансов ефект, компетентност на
вътрешните одитори, качество на вътрешния одит, степен на промяна или стабилност в
звеното за вътрешен одит, сложност на одиторските процедури, промяна в правната рамка /
закони, стандарти, статут и др./ отношения със служители и правителствени структури и т.н.
В своето забележително произведение Tolley’s Internal Auditor’s Handbook проф. Андрю
Чембърс – BA, FIIA, FCCA, FCA, CEnd, FBCS, FRSA предлага интересен подход за
идентифициране на стратегическите цели на вътрешния одит, включващ използването на три
таблици.
Таблица 1 представлява формуляр, който позволява дейността по вътрешен одит да бъде
разпределена на категории и тези категории да се разположат на редовете на матрицата.
Обособените категории трябва да характеризират както настоящата дейност така и това, което
се стремим да реализираме в рамките на стратегическия план.
Категоризирането може да бъде според разпределението на времето в рамките на
одитния ангажимент: колко време се отделя за изготвяне на работната програма, за събиране
на доказателства, за съставяне на одитния доклад и т.н. или може да се извърши на база
прилаганите от звеното видове одити. Разбира се, могат да се прилагат и други начини на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 яну 2023 в 18:43 потребител
 
Подобни материали
 

Същност и цели на стратегията за управление на риска

20 яну 2011
·
115
·
7
·
1,946

Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)...
 

Управление на риска чрез спредови стратегии

01 юни 2011
·
119
·
13
·
2,518
·
209

Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни методи. Някои от тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други изпълняват единични стъпки...
 

Банков анализ

27 май 2008
·
436
·
44
·
10,130
·
247

Анализът на баланса предосъавя богата информация и е основа за съставяне на комплексна характеристика на качеството на банковите активи и пасиви....
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,627
·
1
·
1,184
·
421
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Финансово планиране във фирмата

12 юни 2011
·
310
·
9
·
1,324

1. Същност на финансовото планиране във фирмата. Обща характеристика. По своята същност финансовото планиране представлява процес, при който се извършват прогнозни изчисления на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
40
2
1
14 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Стратегическо планиране на дейността по вътрешен одит

Материал № 20161, от 15 мар 2007
Свален: 954 пъти
Прегледан: 421 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,572
Брой символи: 16,846

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо планиране на дейността по вътреше ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Славена Христова
преподава по Финанси
в град Търговище
17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения