Големина на текста:
„Разминаване в редици“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни
редици (по начертани линии) на разстояние 15 м. Разреждат се на разстояние две ръце и застават така, че срещу всеки участник от единия
отбор да няма участник от другия отбор на отсрещната линия (шахматно).
Описание и правила: При сигнал всички ученици се стремят с бягане да се придвижат до отсрещната линия и да се строят на нея. Не се
разрешава разтваряне на ръцете, умишлено бягане срещу ученик или да се пречи по някакъв начин на играчите от другия отбор. Победител
е отборът, на който всички играчи са се подредили на отсрещната линия преди другия отбор.
Щафетни игри. Примерна игра:
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в 3 или 4 равностойни отбора и се подреждат в колони зад обща
стартова линия (на 8–10 м). Пред всяка колона се поставя по една плътна топка.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от всяка колона бягат до топките, докосват ги и се връщат с бягане, като докосват с
десните си длани десните длани на вторите играчи, които са повдигнали дясната си ръка встрани. Същото правят и останалите. Играта
завършва, когато финишират последните играчи от всички отбори. Не се разрешава тръгване на играч, без да е докоснат. Победител е
отборът, чиито играчи са завършили първи участието си без нарушения.
„ Ти гониш“
Предварителна подготовка и организация: В зависимост от броя на учениците се определя игрище за играта. Избира се един играч за
водещ. Осигурява се една топка за тенис или цветна кърпичка.
Описание: При сигнал от учителя за начало на играта, определеният за водещ ученик повдига над главата си едната ръка, в която държи
топката, и казва високо „Аз гоня“, след което започва да гони останалите. Те се стремят да бягат бързо и да извършват залъгващи
движения, за да не бъдат докоснати. Когато гонещият успее да достигне някой и го докосне, казва „Ти гониш“ и спира да бяга. Дава топката
на новия гонещ, който също високо съобщава „Аз гоня“ и играта продължава. Не се разрешава на водещият да гони играча, който го е
докоснал. Ако до 30 сек. не бъде определен нов водещ, играта се прекратява и се определя друг гонещ. При гоненето не се разрешава
блъскане, дърпане и излизане извън очертанията на игрището. След приключване на играта за победители се обявяват учениците, които не
са били улавяни. Посочват се и най-добрите гонещи, успели за най-кратко време да хванат играч.
Щафетни игри. Примерна игра:
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в 3 или 4 равностойни отбора и се строяват в колони зад обща
стартова линия. На 5 метра пред всеки отбор се поставя по един обръч с малка плътна топка в него. На 6 метра след първия обръч по
права линия срещу всяка колона се поставя втори обръч с друга топка (от същия вид).
Описание и правила: При сигнал, даден от учителя, първите играчи от всеки отбор бягат до вторите обръчи, вземат топките от тях и с
бягане ги носят до първите, където ги оставят. Оттам вземат другите топки, обръщат се и бягат с топките до празния обръч. Оставят ги в тях
и с бягане се връщат в колоната си. Докосват по ръката втория играч и се подреждат в края на колоната. Останалите играчи изпълняват
същото. Победител е отборът, завършил пръв участието си без грешки.
„Опашчици“
Предварителна подготовка и организация: Определят се границите на игрището. С подходящи размери е волейболното. Осигуряват се
цветни ленти плат дълги 30–40 см и широки 4–6 см. Бройката на лентите трябва да бъде с една по-малко от тази на участниците. Определя
се един играч за водещ. На останалите се раздават лентите, които трябва да прикрепят към гащетата си така, че да висят като опашки.
Описание и правила: При сигнал, даден от учителя, гонещият с бягане се стреми да догони колкото се може повече играчи и да им отнеме
„опашките“. Останалите ученици също с бягане се стремят да избягат колкото се може по-далече от гонещия. Те нямат право да напускат
очертанията на игрището и да държат с ръце лентите. Играта продължава 30 секунди. След това се дава сигнал за прекратяване и се
преброяват събраните ленти. Учениците, които са запазили своите, получават похвала. Избира се нов водещ и се връщат лентите. Така се
играе 4–5 пъти, като накрая се отчита кой от всички гонещи е събрал най-много ленти за 30-те секунди
„Състезание“
Предварителна подготовка и организация: Начертават се две успоредни линии на разстояние 90–100 см („поточе“). Учениците се разделят
на два равностойни отбора и се строяват в две редици (първата подравнена на една от линиите, другата – на 2 метра зад нея) и се
разреждат. Избират се двама съдии.
Описание на играта и правила: При подаден от учителя сигнал учениците от първата редица изпълняват скок на дължина от място с два
крака със стремеж да се приземят след втората линия. След приземяване не се разрешава разместване на ходилата или пристъпване,
докато съдиите не отчетат колко играчи не са успели да преминат. Едва тогава учениците се преместват 3–4 крачки напред. След това
учениците от втората редица се подреждат на стартовата линия и след сигнал изпълняват същия скок. Отчита се колко ученици са успели
да преминат „поточето“ и колко – не са. След еднакъв брой скачания (3–4) се обявява резултатът и се поздравява отборът победител.
„Скокова щафета“
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на три или четири равностойни отбора (с еднакъв брой играчи), които се
подреждат зад обща стартова линия. За всеки отбор се определя по един съдия, на когото се дава тебешир.
Описание и правила: След даване на сигнал за начало на играта първите играчи от всеки отбор изпълняват скок от място с два крака.
Съдиите отбелязват с тебеширени черти местата на приземяване (последния белег). На тези черти застават вторите играчи и също
изпълняват скок от място. От белега на техния скок скачат третите и т. н., докато всички играчи вземат участие. За всеки отбор се получава
сумарен скок, по чиято дължина се отчита играта. Не се разрешават предварителни подскоци
„Кой ще хвърли най-далече?“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в 5–6 колони и се строяват зад обща стартова линия. За всеки ученик
се осигурява по една малка топка.
Описание и правила: При сигнал от учителя първите ученици от всяка колона хвърлят с удобната (силната) ръка над рамо. След падането
на топките на земята той отчита резултата и обявява класирането за смяната. Хвърлилите ученици застават в края на колоната, а на
линията се подреждат вторите от всяка колона. При сигнал те хвърлят по същия начин. Така продължава играта, докато вземат участие
всички смени. Накрая се обявява победителят за целия клас. След завършване на играта учениците събират топките и се построяват
отново. Второто изиграване се провежда с неудобната ръка.
„Хвърлящи и бягащи“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две редици. Първата
редица се подравнява на линия, а втората – на две крачки зад първата. Осигуряват се топки на брой, колкото са учениците в един отбор. На
три метра пред стартовата линия срещу всеки играч от първата редица се поставя по един обръч или се начертава кръг.
Описание и правила: При сигнал на учителя „Хвърлящи!“ играчите от първата редица хвърлят към целта, която е пред тях със стремеж
топката да попадне вътре. След като падне и последната топка, той дава нова команда „Бягащи!“ и това е знак децата от втората редица да
догонят топката на играча пред него и я донесат на стартовата линия. Отчита се кои ученици са имали сполучливи опити, след което на
линията се подреждат учениците, които не са хвърляли. Следва отново подаване на команди „Хвърлящи“ и „Бягащи“, но този път ролите са
сменени. Така играта се играе общо 4–5 пъти. Поставя се задачата всеки играч от втората редица да следи за точността в хвърлянето на
играча пред него.
1
„Топката над главата“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в три или четири отбора и се строяват по отбори в колони на 30 см
един от друг. На всеки отбор се осигурява по една топка, която се дава на играча, който е начело на колоната.
Описание и правила : При сигнал първите ученици от всеки отбор повдигат топката над главата си и леко се наклоняват назад, за да
предадат топката на играчите, които са зад тях. Те я хващат и изпълняват същото. Така топката се придвижва до последния ученик от всяка
колона, който я носи и с бягане встрани от колоната се придвижва напред. Застава начело на своя отбор и отново започва подаването.
Играта продължава, докато играчите, които са започнали първи, застанат начело. Победител е отборът, завършил пръв участието си.
Топката се предава от ръце на ръце. Ако някой я изпусне, трябва да я догони, да се върне на мястото си и да възстанови играта оттам,
откъдето е прекъсната.
„Ястреб и квачка“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в две групи (според пола) и се подреждат в колони. От всяка група се
избира по един ученик за ролята на ястреб и по един за ролята на квачка. Начело на колоните застават „квачките“, а за тях един зад друг се
хващат здраво през кръста останалите („пилетата“). „Ястребите“ стоят на 2–3 метра пред колоните, с лице към тях.
Описание и правила: При сигнал от учителя „ястребите“ питат „квачките“: „Ще ми дадеш ли пиленца?“. Те отговарят: „Не, няма да ти дам!“.
Тогава „ястребите“ се заканват: „Дадеш, не дадеш, аз ще си взема!“ и се насочват към „пилетата“ с желание да хванат някое. „Квачките“ се
стараят да им пречат, като застават на пътя помежду им и повдигат ръцете си. Без да се пускат от колоната, „пиленцата“ се придвижват
вляво и вдясно в зависимост откъде идва опасността. Ако по време на играта колоната се прекъсне, играчът, който е виновен за това, се
счита за уловен и излиза от игра. Не се разрешава блъскане и хващане на „ястреба“. Играта продължава, докато бъдат уловени двама
играчи от колоната. След това се избират други ученици за ролите на водещите в играта. Отчита се кои ученици са се справили най-добре в
различните роли.
„Статуя“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпръсват в салона. Избират се двама ученика за съдии. Осигурява се музикален
запис на подходящо произведение.
Описание и правила: Под звуците на музиката учениците изпълняват съответстващи на такта движения. При спиране на музиката заемат
равновесен стоеж (видът е по избор). Всеки от съдиите посочва по един ученик, който счита, че е заел най-правилно стоежа. При
следващото изиграване посочените стават новите съдии. След няколко изигравания се отчита кои ученици най-много пъти са били
победители.
„Лови топката“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в две групи и се подреждат в два кръга. За всеки кръг се избира по
един водещ (той трябва да е сред учениците, които най-добре ловят и подават), който застава в средата на кръга. Осигурява се по една
лека топка за всеки кръг.
Описание: Играта започва с хвърляне на топката от играча в центъра към някой от играчите в кръга. Той трябва да я улови и върне с
хвърляне. Така топката се подхвърля към всички. В края на играта се отчита кои ученици не са изпускали нито веднъж топката.
„Топката пътува“
Предварителна подготовка и организация: Учениците са строени в 3 или 4 редици на разстояние 2–2,5 м. Осигурява се по една лека топка
за всяка колона и се дава на ученика, който е в края на редицата (независимо от кой край, но за всички редици да е един и същ).
Описание и правила: При сигнал от учителя ученикът с топката я предава (или подава) на стоящия до него, той – на следващия и така,
докато топката стигне до последния в редицата. Той я връща по обратния път. Когато отново е в ръцете на първия ученик, той я повдига
над главата, за да даде знак, че отборът му е готов. Ако някой ученик изпусне топката, трябва да я догони и играта да се възстанови от
мястото, откъдето е прекъсната. Топката се движи по редицата, без да се пропуска реда на някой ученик. Победител е отборът, завършил
пръв участието си.
„Кой по-далече“
Предварителна подготовка и организация: На 2 м от стената се начертава успоредна на нея линия и още три, отстоящи от първата на 0,30
м. Учениците се разпределят в 4 групи така, че в групата учениците да са с приблизително еднакви възможности. Осигуряват се толкова
леки топки, колкото са учениците в една група.
Описание и правила: Учениците от първата група застават разредени на най-близката до стената линия. При сигнал хвърлят към нея с две
ръце от гърди и се стремят да уловят отразената топка. Ако успеят, застават на втората линия и изпълнават същото оттам. При всеки
успешен опит се хвърля от по-отдалечена линия. Ако опитът е неуспешен, хвърлянето се повтаря от същата линия. Победител е ученикът,
успял да улови топката от най-отдалечената линия. Тогава играта се прекратява и на линията застават учениците от следващата група.
„Топка на съседа“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в 4–5 групи и се строяват в кръгове. Определя се по един играч от
всеки кръг, който да започва играта, и му се дава лека топка.
Описание: При сигнал от учителя ученикът с топката предава на съседа си вляво, той – на следващия и така, докато топката се върне в
играча, от когото е започнала. Топката се предава от ръка на ръка, без летежна фаза. Ако някой изпусне топката, я догонва и възстановява
играта оттам, откъдето е прекъсната. Победител е отборът, който пръв е завършил с подаването.
„Прехвърли средния“
Предварителна подготовка и организация: Начертават се две успоредни линии на разстояние 3–4 м. Учениците се разпределят по тройки.
По договорка между учениците в тройката, двама застават на линиите (един срещу друг), а третият – помежду им. На всяка тройка се
осигурява топка.
Описание: Застаналите на линиите ученици си подават топката, а ученикът в средата се стреми да я докосне или улови. Ако успее, заема
мястото на този, който е хвърлил. Не се разрешава докосване и хващане на топката в ръцете на крайните играчи, а само когато е във
въздуха. След 6–8-минутна игра се отчита кой най-малко пъти е играл в средата.
„Защитена крепост“
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на 3–4 групи и всяка се строява в кръг с диаметър 4–6 м. В центъра на всеки
кръг се подрежда „крепост“ от 4 плътни топки (3 за основа и 1 – върху тях). Избира се един играч за водещ, който да защитава „крепостта“.
За всеки отбор се осигурява и по една лека топка.
Описание и правила: Играта започва с даването на топката на един от играчите от кръга и заставането на „защитника“ между него и
топките. Продължава, като учениците си подават топката и се стремят в подходящ момент да ударят топките в центъра. Водачът има
задачата да не допусне удар по „крепостта“. Той се придвижва и се опитва с всички части от тялото да отбие топката. Ако я хване, я връща
на някой играч от кръга. Крепостта се смята за „поразена“, когато някоя от топките в центъра бъде улучена. Когато играч удари „крепостта“,
става „защитник“ и си сменя с него мястото. В края на играта се отчита кой ученик най-дълго е опазил топките в центъра и кой е отбелязал
най-много точни попадения.
2
„Насрещна щафета“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в 3 или 4 равностойни отбора. Играчите на всеки отбор се разделят
на две и се подреждат в две срещуположни колони на разстояние 10–15 м. От двете страни колоните се подреждат зад обща стартова
линия. Първите играчи от колоните заемат позиция на линията висок старт.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от колоните от едната страна стартират и с бягане се придвижват към съотборниците
от отсрещните колони. Когато стигнат до първите играчи, докосват ги с ръце, след което застават последни в колоните. Докоснатите играчи
бягат до отсрещните колони и изпълняват същото. Играта завършва, когато колоните си сменят местата. Играчите нямат право да застават
пред стартовата линия и да тръгват, преди да бъдат докоснати.
Методически указания:
1. Ако играчите в отборите са нечетен брой, от едната страна застават с един повече и играта започва от тези колони.
2. При подреждането да се осигури достатъчно разстояние между отборите и насрещните колони да не са точно една срещу друга, а на
около 50 см встрани.
„Хвърляне след хвърляне“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят по двойки. По един ученик от всяка двойка застава с топка на
стартова линия. Пред него и успоредно на стартовата линия на 15–20 м се начертава втора (финална) линия. Вторият ученик от всяка
двойка застава на 3–4 м пред партньора си, но встрани.
Описание и правила: При сигнал от учителя играчите, които са на линията, хвърлят топката с две ръце отгоре. След като топката падне,
партньорите отбелязват с тебешир мястото на падането u. От това място по сигнал същите ученици хвърлят отново. Хвърлянията и
отбелязванията продължават, докато всички ученици прехвърлят втората линия. С ходене и носене на топката се връщат на стартовата
линия, където се отчита кой ученик е стигнал до финалната линия с най-мальк брой хвърляния. Ролите се сменят при всяко следващо
изиграване.
Щафетна игра № 1
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на няколко равностойни отбора, които се подреждат в колони зад обща
стартова линия, отстояща на 3–4 м от стена. За всеки отбор се осигурява по една плътна топка от 1кг, която се поставя на земята (пода)
пред колоната.
Описание и правила: При сигнал от учителя първите ученици от всеки отбор хвърлят топката с две ръце отгоре към стената и след като
тя се отрази и падне, бягат до нея, взимат я и я поставят пред колоната. Останалите участници изпълняват същото. Ако някой ученик не
успее да хвърли топката така, че да се удари в стената, тогава я догонва и повтаря опита си. Ако и при втория опит не успее, играта
продължава с хвърляне на следващия от колоната и при отчитането се отнема една точка. Победител е отборът, който е завършил пръв
играта без нарушения. Той получава 5 точки, вторият – 4 и т. н. От тези точки се отнема по една за хвърляне, при което топката е докоснала
стената.
Щафетна игра № 2
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в равностойни отбори и се строяват в колони зад обща стартова
линия. Пред всеки отбор се поставя по една плътна топка от 1 кг. На 5 м пред колоните се начертава друга линия, успоредна на стартовата.
Описание и правила: При сигнал първите ученици от колоните хвърлят топките с две ръце отгоре със стремеж да прехвърлят линията.
Ако успеят, отборът получава точка. След това бягат, догонват топката и я поставят пред следващия играч. Останалите играчи изпълняват
същото. Печели отборът, събрал най-много точки.
„Топката на съседа“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в 3–4 отбора. Всеки отбор се строява в кръг. Избират се учениците,
от които ще започне играта, и им се дава по една топка.
Описание и правила: При сигнал от учителя започва подаване с две ръце отдолу в кръга. Когато топката достигне отново до този, който
пръв я е хвърлил, той я вдига над главата си. Печели отборът, който пръв е изпълнил задачата. Ако топката падне, тя се догонва и
подаването продължава от мястото на прекъсването. Не се разрешава пропускане на играчи.
„Две топки се гонят в кръг“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в две или три групи с четен брой играчи. Всяка група се строява в
кръг. Участниците във всеки кръг се преброяват по двама. Първите номера представляват единия отбор, вторите – другия. За всеки кръг се
осигуряват по две топки и се дават на срещуположни играчи от двата отбора.
Описание и правила: При сигнал от учителя играчите с еднакви номера започват да си подават, като се стремят това да става по-бързо,
за да може тяхната топка да застигне тази на другия отбор. Когато това стане, играта се прекратява, обявява се победител и започва ново
изиграване. Ако топките не се застигнат след петата обиколка, учителят определя коя е по-напред и обявява победител.
„Изчистване на игрището от топки“
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в два равностойни отбора и заемат полетата във волейболно или
баскетболно игрище. Дават се еднакъв брой топки (по 4–5) на двата отбора.
Описание и правила: При сигнал играчите от двата отбора бързо хвърлят топките в отсрещното игрище. Топките трябва да паднат (или
да се уловят) вътре в противниковото поле. Ако те паднат извън него, за всяка такава топка се присъжда точка за противниковия отбор.
Играчите от един отбор имат право да си подават топката помежду си преди да я хвърлят в отсрещното поле. Те се стремят колкото се
може по-бързо да „изчистят“ своето поле от топките. Ако за момент в едно от полетата няма нито една топка, играта се спира и отборът се
обявява за победител (при положение, че не са хвърляни топки извън игрището). След това топките се разпределят по равно и играта
започва отново. В случай, че продължително време нито един от отборите не успее да „изчисти“ игрището си, учителят дава сигнал за
спиране на хвърлянията. Никой няма право да хвърля топки след сигнала. Отчита се в кое поле има по-малко топки и играчите в него се
обявяват за победители. При броенето на топките, ако има хвърляния извън очертанията на игрището, към броя на топките в игрището се
прибавя и този на неправилните хвърляния от отбора и тогава се отчита резултатът.
„Далекобойци“
Предварителна подготовка и организация: Класът се разделя на два отбора по полов признак. Начертава се стартова линия и се
осигуряват толкова топки, колкото са играчите в един отбор.
Описание и правила: Момчетата (или момичетата) заемат тилен лег, ръцете горе държат топката. При сигнал от учителя те рязко се
повдигат до седеж и едновременно с това изхвърлят топката с обтегнати ръце. Печели този, който е хвърлил най-далече. След втори
сигнал от учителя стават, догонват топката и я дават на учениците от другия отбор. Те изпълняват същото. След всяко изиграване се
обявява победител поотделно за момчетата и за момичетата.
Щафетна игра № 3
Предварителна подготовка и организация: Учениците се разпределят в равностойни отбори и се построяват в колони зад обща стартова
линия. На 3 (4), 6 (8) и 9 (12) м пред отборите и успоредно на стартовата линия се опъват три ластика на височина 35–40 см от пода.
Описание и правила: При сигнал първите играчи от всяка колона бягат до първото препятствие (ластик), прескачат го, връщат се обратно
с провиране, изправят се, обръщат се и го прекрачват, след което бягат до следващите препятствия и изпълняват същото. Третото
препятствие не се прекрачва, а след провирането връщането до колоната става с бягане и прескачане на ластиците. Предаването на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 май 2020 в 12:43 студентка на 21 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2022
25 май 2020 в 07:53 учител на 26 години от Хаджидимово - СОУ "Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" С. АБЛАНИЦА, випуск 2018
20 май 2020 в 13:39 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Аграрна икономика
19 май 2020 в 14:34 студентка на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Мениджмънт на туризма, випуск 2012
19 май 2020 в 10:44 студентка на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
16 май 2020 в 18:30 учител на 42 години от Тервел - СОУ " ЙОРДАН ЙОВКОВ " ГР. ТЕРВЕЛ
14 май 2020 в 08:40 студент на 37 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
13 май 2020 в 22:35 студент на 40 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2021
13 май 2020 в 06:45 учител
06 май 2020 в 22:13 потребител на 40 години
 
Домашни по темата на материала
план конспект на урок по физическо възпитание
добавена от malkoto_negarche 13.10.2013
0
48
Подобни материали
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
439
·
5
·
456
·
894

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
737
·
3
·
260
·
1,683
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
894
·
2
·
333
·
1,883
·
1

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Подвижни игри - същност, характеристика

07 юни 2007
·
885
·
2
·
559
·
822
·
1

Поява, същност и характерни особености на игровата дейност. По-характерни особености на подвижните игри...
 

Скок с дължина

12 юни 2007
·
142
·
1
·
172
·
97

В подготовката за приземяването и двата крака се разгъват в коленните стави, а тялото се навежда силно напред.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Подвижни игри

Материал № 200764, от 05 ное 2008
Свален: 832 пъти
Прегледан: 1,282 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 4,512
Брой символи: 35,578

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подвижни игри "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
96

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
237

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения