Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
гр. София
РЕФЕРАТ
На тема: Фискална политика и данъчни реформи
Когато макроикономиката постига равновесие, е в състояние на
стабилност. Най-благоприятният, оптимален режим на функциониране на
икономическата система е при потенциалното равнище на националното
/съвкупното/ производство. Тогава се постига пълна заетост / естествено
равнище на безработица / и стабилно равнище на цените /отсъствие на
инфлация/.
Отклонението от макроикономическия оптимум, нарушаването на
пълната заетост, развитието на инфлация или стагфлация са признаци за
макроикономеческа нестабилност.
Икономическите цели на всяко общество, принципите за рационализъм,
икономичност, оптимално използване на ограничените ресурси и
максимизиране на резултатите от икономическата дейност предполагат
разработването на комплекс от мерки, с които да се оптимизират параметрите
на икономическата система. Това се постига чрез разработването на определени
икономически политики. Всяка икономическа политика е комплекс от
икономически подходи, икономически инсрументи и икономически действия за
постигане на определени икономически и социални цели. Те се формират върху
основата на определени теоретични принципи и концепции.
Провеждането на икономическа политика се свързва с икономическата
роля на държавата и в частност на правителството. В икономическата теория са
разработени две алтернативни / противоположни / теоретични концепции за
намесата на държавата в икономиката. Според класическата теория
икономическата роля на държавата трябва да бъде възможно най-ограничена,
минимално. Основният принцип в действителност е, че държавата не трябва да
се намесва в икономиката. Тези възгледи се поддържат от съвременните
класически направления монетаризъм, рационални очаквания и др. А според
кейнсианската теоретична концепция в условията на несъвършенните пазарни
структури държавата трябва да се намесва в икономиката. Дж. М. Кейнс
определя, че икономическата политика се свежда до държавно регулиране на
независимите икономически променливи. В крайна сметка различията в
подходите при формулиране на съдържанието, насоките и резултатите от
провежданата икономическа политика се определят от степента на държавната
намеса в икономиката. В този аспект може да се конкретизира и ролята на
държавата в процесите на икономическата стабилизация.
В системата на макроикономически политики най-голямо място и
значение се отделя на:
?фискалната и финансово – бюджетна политика ;
?паричната и парично – кредитната политика;
?политиката на доходите;
?външноикономическата политика.
Алтернативни, противоположни според теоретичните подходи и
принципи, а и по практическа реализация / субекти и инсрументариум / са
фискаланата и монетарната макроикономически политики.
Фискалната макроикономическа политика се изгражда върху
приниципите на кейнскианската теоретична концепция. Тя се провежда от
правителството на държавата. В нейния инструментариум се включват
правителствените разходи и данъците. Фискалната политика е държавна
икономическа политика, провеждана от правителството чрез разработването и
изпълнението на държавния бюджет.
Основните инсрументи на тази политика са:
? измененията в обема и структурата на държавните
/правителствените/ разходи;
? промените в системата на данъците и данъчните ставки;
Провеждането на съвременната фискалан политика е насочено към
изменение на съвкупните разходи, респ. На съвкупното търсене, с което се
оказва въздействие при формирането на:
? равновесното равнище на съвкупното производство;
? равнището на заетост /безработицата/;
? равнището на цените /инфлацията/.
По този начин фикалната политика се свърза главно с т.нар. икономика
на търсенето или кейнсианската теоретична концепция, според която
съвкупното търсене има определящо значение при формиране на основните
макроикономически зависимости /съвкупното търсене си създава необходимото
му съвкупно предлагане/.
Фискалната политика е държавна макроикономическа политика,
провеждана от правителството чрез целенасочени изменения на
правителствените разходи и данъците. В този смисъл тя е дикреционна
фискална политика. Фискалната политика е съвкупност от икономически
подходи /принципи/, икономически действия и икономически инструменти,
чрез които се оказва влияние при формирането на съвкупното търсене с цел
насочване на съвкупното производство и заетостта към потенциалното равнище
при стабилно равнище на цените.
Икономика на търсенето теоретична концепция, изградена върху
приниципите на кейнсианския подход за определящата роля на съвкупното
търсене при преодоляване на рецесията и постигане на пълна заетост.
Фискалната политика е насочена към овладяване на безработицата и
инфлацията или към постигане на икономическа стабилизация.
От гледна точка на общите теоритични принципи за формиране и
провеждане на фискалната политика, тя се формира като стабилизационна
икономическа политика. Стабилизационната фискална политика е целенасочено
използване на фискалните инсрументи за поддържане или привеждане на
съвкупното /национално/ производство към неговото потенциално равнище –
при пълна заетост и постоянно равнище на цените.
В зависимост от конкретното състояние на макроикономическата
система и съответната целенасоченост на икономическата стабилизация,
фискалната политика може да бъде:
? експанзивна или стимулираща;
? рестриктивна или ограничаваща;
Експанзивна фискална политика се провежда, когато макроикономиката
функционира под равнището на потенциалното производство и на пълната
заетост. Това е свързано с формиране на рецесионен разрив в съвкупното
производство и наличие на безработица. Тя оказва разширяващ ефект върху
икономиката и предполага:
? увеличаване на правителствените разходи. В резултат от това
съвкупните разходи също нарастват и изтласкват съвкупното
производство към потенциалното равнище;
? намаляване на данъците върху дохода. Тази икономическа мярка
предизвиква увеличаване на разходите за потребление и също има
разширяващ ефект върху съвкупното производство.
При определени условия правителството може да комбинира действието
на двата инструмента – увеличаване на правителствените разходи и намаляване
на данъците. Използването на този механизъм на фискална политика се отразява
при формирането и изпълнението на държавния бюджет – когато
правителственити разходи превишават данъчните постъпления, се развива и
увеличава бюджетният дефицит. Експанзивната фискална политика има за цел
стимулиране на разширяването на съвкупното производство и заетостта, когато
са под потенциалното равнище чрез увеличаване на правителствените разходи
или/и намаляване на данъците.
Рестриктивна фискалан политика се провежда, когато
макроикономическата активност на съвкупното търсене превишава
потенциалните възможности на съвкупното производство и предизвиква
инфлация. Това е свързано с формиране на инфлационен разрив в съкупния
доход. Тя оказва свиващ /ограничаващ/ ефект върху икономиката и предполага:
? ограничаване на правителствените разходи. В резултат от това
съвкупните разходи също намаляват, а съвкупното производство се
връща към потенциалното равнище;
? увеличаване на данъците върху дохода. Използването на този
инструмент намалява разполагаемия доход и разходите за
потребление и също предизвиква свиване или охлаждане на
икономиката.
Двата инструмента също може да бъдат комбинирани намаляване на
правителствените разходи и увеличаване на данъците. Този механизъм на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юли 2021 в 18:37 ученик на 16 години от Шумен - ПМГ "Нанчо Попович", випуск 2023
28 апр 2019 в 15:11 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2020
25 апр 2017 в 12:58 ученик на 26 години от София - ПГТЕ "Хенри Форд", випуск 2014
23 мар 2017 в 21:24 ученичка на 30 години от София - 118 СОУ "Академик Людмил Стоянов"
12 яну 2016 в 20:19 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Икономика, специалност - икономика и бизнес, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Икономичеси растеж

02 яну 2009
·
336
·
6
·
888
·
291

Икономически растеж Икономическият растеж представлява устойчиво увеличение на общото производство на стоки и услуги, произведени от дадено общество. Той е увеличение на реалния брутен национален продукт и включва:...
 

Макроикономика - фискална политика

20 дек 2011
·
230
·
11
·
1,855
·
433

Фискална политика - с това понятие се наименува държавното данъчно облагане и изразходването на получените по този начин приходи с цел да се повлияе върху съвкупното (агрегатно) търсене и предлагане....
 

Макроикономика

18 юни 2007
·
1,892
·
16
·
10,265
·
640

Макроикономиката представлява дял от икономическата теория, която изучава националното стопанство като цяло, както и всички тези процеси, които протичат в системата на националната икономика...
 

Икономическата криза в България

06 юни 2009
·
407
·
3
·
1,137
·
198
·
1

Има ли икономическа криза в България ? Въпроси и отговори , предназначен за студенти...
 

Безработица - същност, видове и причини

26 апр 2011
·
809
·
15
·
2,138
·
1,064

Понятието „безработица” е употребена за първи път във Великобритания в средата на 19 век, но самото явление се е появило в свободната икономика много преди това. Безработицата е основна характеристика на съвреминните индустриални общества...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 3-ти курс
професионален тест по Макроикономика за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 60 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по Макроикономика в 3-ти курс. Обхваща пълната гама от изучен материал и въпроси по дисциплината.
(Лесен)
60
11
1
28 мин
12.10.2016
Макроикономически величини
тематичен тест по Макроикономика за Неучащи от 10 клас
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
13
38
1
2 мин
15.05.2015
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Фискална политика и данъчни реформи

Материал № 1995, от 29 мар 2006
Свален: 1,050 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,105
Брой символи: 10,960

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фискална политика и данъчни реформи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения