Големина на текста:
ТАУ – Лекционен курс (Соня Докова)
ЛЕКЦИЯ №1
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪЩНОСТ, ПРАВОМОЩИЯ И ОРГАНИ
Държавното управление се основава на Конституцията и законите и се олицетворява с
правото. Правото е съвкупност от правни норми, които уреждат общите отношения в
сферата на държавното управление. Под държавно управление се разбира дейността на
всички държавни страни. Държавното управление обхваща дейността на органите на
изпълнителната власт и прилежащата й администрация. Тези общи отношения се
характеризират с наличието на властнически правомощия. Цялостната дейност на органите е
подзаконова, тя не е законодателна. Органите на изпълнителната власт се делят на
централни и териториални органи. Централни органи на административната власт са:
Министерски съвет - висшият колегиален орган на административния съвет;
Министър-председател - висш едноличен орган;
Заместник-министри председатели;
Министри;
Областни управители;
Държавни агенции, комисии и други.
Фундаментално разграничаване на органите на централното управление е това между
избираеми и назначаеми. От гледна точка на организациите това разграничаване съотвества
на разграничаването между проводници на дадена политика и обикновени служители.
Демократичната легитимация на политическия връх на администрацията, тоест на
президента на републиката, правителството, Министерски съвет, министър-председателя,
министрите и заместник-министрите произтича от техния пряк или косвен избор, нещо от
което държавните чиновници са лишени. От друга страна например, поради дългогодишния
си опит, специализираността и подготовката им, често пъти държавните чиновници имат
предимство по отношение на знанията и опита.
Системата на парламентарната демокрация, която е в сила, се стреми към съчетаване
на преимуществата на тези два вида служители в държавната администрация. При нейното
идеално прилагане парламентарната демокрация съумява да избегне "чиновнизацията" на
политиците и политизацията на държавните служители.
Като стояща на върха на административната йерархия, централната администрация е
организирана в сектори и нива, тоест тя има вертикални и хоризонтални подразделения.
Вертикалното делене започва от централната държавна администрация по ресори (по ми-
нистерства), по места (областна), а хоризонталното делене става по нива на административна
йерархия (генерална дирекция, дирекция, отдел).
Хоризонталното и вертикално делене на органите на държавната администрация
създава известен брой йерархически пирамиди, на върха на които стоят министрите. Тоест,
министрите са просто началници, в йерархическо отношение те не са подчинени на никого
(дори на министър-председателя, спрямо когото, разбира се, се намират в отношение на
политическа зависимост).
Колективните органи стоят извън йерархическите пирамиди. Органите в основата на
йерархическите пирамиди са само подчинени. Между началник и подчинен съществува
връзка на подчиненост. В това взаимоотношение се проявява властта, с която началникът
разполага да нарежда и да контролира работата на подчинения му, както и задължението на
подчинение да бъде дисциплиниран.
Централната администрация издава общи и специални нареждания чрез решения и
постановления.
Контролът върху администрацията е възложен на контролни органи на централната
администрация, на съдебни органи и на независими власти. От гореказаното става ясно, че
централните административни власти имат възможността и задължението да играят водеща
роля в държавата, което естествено се отнася и до административния и финансов контрол.
Характерно е, че централните органи на изпълнителната власт имат правомощия по
отношение на цялата територия на България. Териториалните органи имат ограничена власт,
отнасяща се само за съответните територии. Към тях се отнасят кметовете на райони,
изпълнителни директори, държавни комисии. Министерският съвет е централен колегиален
орган с обща компетентност, т.е. може да решава всички въпроси, които са предоставили на
изпълнителната власт.
Министър-председателят има общи компетенции, той се подпомага от заместници
Министрите са централни еднолични органи в изпълнителната власт.
Министри - имат строго определени компетенции в съответното министерство.
Административните правоотношения са изградени от властоподчинение, т.е. имат
вертикална структура.
Административни актове
Административните актове са различни по вид: Властнически - юридически актове
Подзаконови - означава, че се издават въз основа на закона, целите на закона и в
неговите рамки.
Правни последици - възникват от подзаконовите актове.
Административен акт - използването му е гарантирано с възможността да се прилага
държавен контрол.
Съществуват два вида нормативни актове:
Нормативни
Не нормативни
Общи
Индивидуални
Независимо от вида си всеки административен акт трябва да бъде издаден при
спазването на определени изисквания. За да е законосъобразен, всеки акт трябва да
отговаря на пет изисквания:
1. Трябва да е издаден от компетентен орган.
2. Трябва да е съобразен с материално-правните разпоредби на закона.
3. Трябва да е издаден в изискваната от закона форма.
4. Трябва да е издаден при спазване на предвиденото от закона производство.
5. Актът трябва да преследва тази цел, която е установена в закона, въз основа на
която е издаден той.
Ако някое от тези изисквания не бъде спазено, актът става незаконосъобразен
(недействителен). Има две разновидности на недействителността на актовете:
1. Нищожност - не пораждат никакви правни последици, никой не е длъжен да се
съобразява с тях.
2. Унищожаеми актове - те пораждат правни последици, подлежат на изпълнение, от
техните адресати и изпълнявани до момента, докато не бъдат отменени. Отменяването на
тези актове може да се иска само в определени срокове.
Административно-наказателна отговорност
Основният закон, който го регламентира, е Законът за административни нарушения и
наказания - 1969 г.
В този Закон е дадено за определение понятието административно нарушение, а
административната отговорност е вид юридическа отговорност, изразяваща се в
санкциониране чрез налагане на административни наказания за извършване на такива
противоправни деяния, които се определяни от законодателя като административни
нарушения.
Основни белези на административните нарушения:
1. То е деяние - външно изразен волеви акт
2. Деянието е обявено за наказуемо
3. Деянието е обществено опасно - то засяга, нарушава или застрашава защитаващите
от правото обществени нарушения.
Основни административни наказания
1. Обществено порицание - то се изразява в публично порицание на нарушителя пред
трудовия колектив, където работи или пред организацията, в която членува.
2. Глоба - тя е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума.
3. Временно лишаване от правото да се управлява определена професионална дейност
- то се изразява във временна забрана на нарушителя да упражнява професия или дейност, с
която е злоупотребил. Това нарушение се наказва с минимален срок един месец и
максимален две години. За някои нарушения, свързани с безопасността на движението, и то
при употреба на алкохол или други силно упойващи вещества, срокът на наказание е пет
години.
Наред с трите вида наказания Законът предвижда в някои случаи да се отнемат в
полза на държавата определени вещи и предмети, които са свързани със самото
правоотнемане. Субекти на административно-наказателна отговорност могат да бъдат само
физически ли ца, тъй като административно-наказателната отговорност е лична. Основни
субекти на административно-наказателната отговорност са пълнолетните физически лица,
които за извършили административно нарушение в състояние на вменяемост. Освен
пълнолетните физически лица административно-наказателна отговорност носят и една част
от непълнолетните. Това са навършилите шестнадесет години само ако са разбирали
значението на извършеното деяние и са могли да ръководят постъпките си.
Останалите физически лица под шестнадесет годишните, както и лицата поставени
под пълно запрещение, не носят административно-наказателна отговорност. В някои случаи,
ако такова лице извърши административно нарушение, могат да носят административно-
наказателна отговорност настойниците (родителите) или попечителите на лицето, но само
при условие, че настойниците (родителите) или попечителите на лицето умишлено са
допринесли за административното нарушение.
Освен административни наказания е предвидено прилагането на така наречените
принудителни административни мерки. Те са вид административна принуда, но не са
административно наказание. Те прилагат за предотвратяване или преустановяване на
административно нарушение.
Административните мерки биват три вида:
1. Превантивни
2. Преустановителни
3. Възстановителни. Административен процес
Под понятието административен процес се разбира всяка дейност, свързана с
прилагане на административно-процесуални норми в сферата на държавното управление.
Основните принципи на които е изграден административният процес, са:
1. Принципи на законното право на разкриване на обективната истина
2. Принцип на служебното начало
3. Принцип на равнопоставеност на страните, защита на интересите на двете страни и
др.
Индивидуални административни актове - актовете издавани от ръководителите на
ведомства, кметовете на общини и райони, както и от други овластени органи, в които актове
се създават права или се засягат интереси на отделни граждани и организации.
Издаване на индивидуални административни актове от оправо-мощени органи -
издаването може да започне по инициатива на административния орган или писмена молба
на граждани.
При издаване на акта трябва да се посочат фактите и обстоятелствата, имащи
значение за случая, както и да бъдат обсъдени всички възражения и обяснения на
заинтересованите лица. В закона има предвидени различни срокове, в които
административният орган трябва да разгледа молбата и искането, да събере доказателства,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

ТАУ – Лекционен курс (Соня Докова)

Държавното управление се основава на Конституцията и законите и се олицетворява с правото. Правото е съвкупност от правни норми, които уреждат общите отношения в сферата на държавното управление. Под държавно управление се разбира дейността на всички...
Изпратен от:
venitof
на 2008-11-03
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
253 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Право рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
176
·
13
·
6,508
·
151
·
2

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Правни сделки

24 окт 2008
·
71
·
5
·
451
·
40

Сделка. А) определение – сделките са волеизявления на правен субект по силата на, който възниква, изменя се и се прекратява едно правно отношение. ...
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
288
·
34
·
8,872
·
212
·
1
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
486
·
3
·
464
·
99

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Конституционно право - лекции

08 авг 2008
·
256
·
21
·
10,401
·
92

Това е краткия лекционен курс проведен от проф. д-р Снежана Начева и старателно стенографиран. Забележка: възможно е в материала да са допуснати стилистични или правописни грешки, което е породено от бързината на водене на лекциите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
1
1
10 мин
20.08.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
16
1
1 мин
29.05.2019
» виж всички онлайн тестове по право

ТАУ – Лекционен курс (Соня Докова)

Материал № 198936, от 03 ное 2008
Свален: 253 пъти
Прегледан: 339 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 60
Брой думи: 19,893
Брой символи: 181,308

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ТАУ – Лекционен курс (Соня Докова)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения