Големина на текста:
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ
1. Същност и особености на географското положение. Географското положение
изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти
/страни, региони, морета, протоци, големи реки и др./ с важно стопанско значение.
Географското положение е системна категория и се състои от взаимосвързани и
взаимозависими елементи /подкатегории/. Едни от подкатегориите се променят
/икономогеографско и политикогеографското положение/, а други са относително
постоянни /астрономическо, природно географско положение/. В пространствено
отношение България се намира в Югоизточна Европа и в Североизточната част на
Балканския полуостров. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска страна. Това й
географско положение я поставя на кръстопът спрямо Европа, Азия и Африка.
Кръстопътното положение определя и нейното стратегическо място на политическата карта
на Европа и Балканския полуостров, спрямо райони богати на суровини и световни пазари.
Това определя и интереса на съседните държави, САЩ, Русия, Япония, страните от Западна
Европа към нейната територия, както в миналото, така и на съвременния етап от нейното
развитие.
2. Оценка на географското положение на България В зависимост от обектите,
географското положение може да бъде астрономическо, природно географско,
икономогеографско и политикогеографско положение. Астрономическото географско
положение се определя спрямо главните земни координати - основния меридиан Гринуич и
екваториалната окръжност. Чрез него се определят географската ширина /спрямо Екватора/
и географската дължина /спрямо Гринуич/. За астрономическото географско положение
съдим по географските координати на крайните точки на България /табл.1/. Между тези
точки по въздушна линия дължината на страната е около 520 км., а ширината - 330 км.
Географската ширина поставя страната ни по-близо до Екватора, отколкото до полюса. Това
определя и особеностите на природните условия на страната. България заема южната част
на умерения климатичен пояс с влияние на субтропика. Положението й на прехода между
два климатични пояса се отразява върху климата, почвите, растителността и животинския
свят. Всички те се характеризират с много голямо разнообразие. Астрономическото
положение обуславя и сравнително големия ъгъл на падане на слънчевите лъчи, което
определя страната ни като слънчева. Географската дължина определя часовото време в
което се намира България. Положението й спрямо Гринуичкия меридиан я поставя в обсега
на Източноевропейското часово време. Географската дължина е свързана и с климатичните
процеси /с преобладаващия западно-източен въздушен пренос и свързаното с него
количество на валежите/. Природно географското положение е в тясна връзка с
астрономическото положение и отразява отношението на територията на страната ни към
големите физикогеографски обекти - океани, морета, плавателни реки, планински вериги,
равнини и др. Водните обекти, оказващи влияние върху територията на страната, са
Атлантически океан, Черно море и Средиземно море. Атлантически океан и Средиземно
море имат голяма роля като климатичен фактор чрез циркулацията на океански въздушни
маси, носени от Исландските и Средиземноморски циклони, формирани над тях. Влиянието
на Средиземно море е определящо за формиране на климата в южните части на страната.
Влиянието на Черно море е осезаемо в меридионална ивица с ширина около 40 км от брега.
Това влияние определя специфичния черноморски климат, разнообразна флора и фауна.
Река Дунав, като физикогеографски обект има значение за страната с водните ресурси,
богатото видово разнообразие. Тези ресурси се използват за напояване, добив на
електроенергия, промишлено водоснабдяване, риболов и др. Природно географското
положение отразява и влиянието на планинските вериги, разположени извън територията на
страната /Динарските планини и Карпатите/. Динаро-Пиндската планинска система изолира
територията на страната ни от влиянието на Адриатическо и Западно Средиземно море, а
Карпатите спират настъпващите от северозапад океански въздушни маси, като създават
валежна сянка в Дунавската равнина. В заключение можем да кажем, че поради
благоприятното природно географско положение на България от север на юг се наблюдава
промяна в морфографските, климатични, почвени и растителни компоненти на природната
среда. Това създава много благоприятни предпоставки за нейното стопанско развитие.
Икономогеографското положение включва транспортно, търговско и туристическо
географско положение. Изразява отношението на страната ни към обекти, имащи значение
за икономическото й развитие /това са райони богати на суровини, пазари, международни
магистрали, световни и икономически общности, икономически връзки със съседни страни/.
Особено благоприятно е транспортното положение на България. Като част от Източна
Европа, България се явява транспортен кръстопът и транзитна територия между Западна
Европа, Близкия и Среден Изток и Средиземноморието. Тук се пресичат пътищата от ОНД
към Южна Европа и Африка. През България преминават редица транспортни коридори:
Германия Чехия Унгария Румъния - България през Гърция и Турция /минаващ през
"Дунав мост"/, Албания Италия - бивша Югославия Македония - България /свързва
Адриатическо и Черно море/ и Рейн - Майн - Дунав. По тези транспортни коридори
преминават международните магистрали от Западна и Централна Европа /през Белград
София - Свиленград/ за Близкия и Среден Изток /с клон до Багдат и Басра на Персийския
залив/; от Балтийско море /през Москва Киев Букурещ Русе - София - Солун/ за
Егейско море и за Адриатическо море /София - Скопие - Драч/. С важно транспортно
значение е пътят Кюстенджа Варна Бургас Царево - Малко Търново - Истанбул. В
транс европейската мрежа България е свързана чрез отсечките Берлин - Прага – Будапеща –
София - Солун и Истанбул и отсечката Дуръс – Тирана – Скопие - София - Варна и Бургас.
Основните транспортни направления, пресичащи страната се дублират с железопътни
линии. Освен това широкият излаз на България на Черно море я свързва с всички
причерноморски страни. То предлага изключителни възможности за развитие на
транспортната и товаро-разтоварната дейност чрез големите заливи Бургаски и Варненски.
Чрез река Дунав страните от Източна Европа се свързват с вътрешните водни пътища на
Западна Европа. Значението й нарасна особено след завършването на плавателния канал
Рейн Майн - Дунав. По реката се извършват комбиниран пренос на товари по схемата
река-суша и река-море. За нормалното функциониране на транспортната мрежа на страната
значение имат и гранично-контролните-пропускателни пунктове /ГКПП / с митници. В
страната сега те са 19 /по границата със Сърбия -5, с Македония - 3, Гърция - 2, Турция - 2,
Черно море -2, Румъния - 5/. Търговското географско положение се развива през
различните исторически етапи. В наши дни външната търговия е с европейска ориентация.
Значително предимство ни носи членството в Световната търговска организация /есента на
1996г./, асоциирането ни към Европейския съюз, членството ни в Черноморската
икономическа зона за сътрудничество и в икономическите организации на ООН. С важно
стопанско значение са транзитните превози на хора, стоки и информация през територията
на страната ни. Създадените безмитни зони в Драгоман, Видин, Бургас, Русе, Свиленград и
Пловдив предоставят определени митнически и други облекчения, които стимулират
развитието на търговията на територията на страната. Благоприятното кръстопътно
положение на България е от особено значение за развитието й като туристическа страна от
световен мащаб. Големи са възможностите за развитие както на транзитния, така и на
активния международен туризъм с цел почивка. Предпоставка за това са значителните
природни и културно-исторически забележителности. В прехода към пазарно стопанство,
обаче, благоприятното туристико-географско положение не се използва достатъчно.
Политико-географското положение на страната е нейното отношение с политическите
общности. То отразява нейното политическо обкръжение. От него зависят границите,
големината и националната култура на страната. Значението на съвременното
военностратегическо и геополитическо положение трябва да се оценява в контекста на
демократичните промени, настъпили в Източна Европа след 1989 г. След разпадането на
Варшавския договор България търси нови пътища за осигуряване на военна и политическа
сигурност, ново място в раздирания от конфликти Балкански регион. Новите
военнополитически реалности изискват разработването на нова геополитическа стратегия
на страната и утвърждаването на нови приоритети и принципи във външната и политика. Тя
трябва да гарантира сигурност на нейните граници и добри взаимоотношения с нейните
съседи. Сегашното геополитическо положение й носи нови предимства, особено след
асоциирането й в Съвета на Европа /май 1992г./. Интегрирането на страната в
евроатлантическите структури и европейското политическо пространство ще осигури
политическа независимост и стопански просперитет на страната. От 1994г. започва
изпълнението на инициативата “Партньорство за мир”, чрез която се преодолява
съществувалата десетилетия военна конфронтация между Изтока и Запада. Пряко свързани
с политико-географското положение са и политическите граници на България. Те са
особена категория, която се налага като необходимост на съвременния етап на обществено-
икономическо развитие. Държавните ни граници до 1989г. имаха по-скоро бариерен
характер поради блоковото разделение и противопоставяне в Европа и света. Това доведе до
външнополитическа и икономическа изолация на страната от развитите европейски
държави, до обезлюдяване на крайграничните територии. След 1989г. политическите
граници постепенно изменят своя характер и функции. От разделителни, те постепенно се
превръщат в обединяващи, интегриращи интересите, капиталите и усилията на съседните
държави, така както са отношенията между демократични държави. Общата дължина на
българските граници е 2245 км. От тях 1181 км. са сухоземни, 686 км. са речни и 378 км. са
морски. На север България граничи с Румъния. От устието на р.Тимок до гр.Силистра /470
км/ северната ни граница следи течението на р.Дунав. Към територията на страната
принадлежат и 57 големи дунавски острови - Белене, Вардим, Богдан, Близнаци и др. Река
Дунав създава големи възможности за развитие на водния транспорт. Тя е най-големият
международен речен път, чрез който България се свързва със страните от Западна и Източна
Европа. Това създава условия за оживени търговски връзки с тези страни. Дунавското
крайбрежие създава възможност за развитие на редица промишлени отрасли, използващи
вносни суровини и употребяващи много вода /производство на електроенергия,
дървообработваща промишленост, химическа и др./. Във връзка с това е и голямото
стопанско значение на пропускателните пунктове - фериботната връзка Видин - Калафат,
Оряхово - Бекет, моста между Русе и Гюргево. Фериботният комплекс Оряхово - Бекет е
най-големият ферибот в нашия участък на реката. Чрез него се осъществява най-пряка
връзка между Солун и страните от Централна Европа. От 1994г. функционира и фериботна
връзка между Русе и Гюргево на частното транспортно дружество “Комко”. В строителство
е и фериботният комплекс "Лом - Раст”. Голямо е и стопанското значение на
пристанищните комплекси в Лом, Видин и Русе. Чрез Ломското пристанище се осъществява
транспортирането на внесените суровини и стоки за вътрешността на страната. Водите на
р.Дунав се използват и за напояване. Изградени са редица напоителни системи - Видинска,
Козлодуйска, Свищовска, Беленска и др. От коритото на реката се добиват инертни
материали, много разнообразно е рибното богатство на реката. Дунавското крайбрежие е
обект на вътрешен и международен туризъм, свързан с намиращото се близо до гр.
Силистра езеро Сребърна и стари исторически крепости и селища. Сухоземната ни граница
с Румъния преминава през Добруджа, започва от гр. Силистра и завършва до румънското
село Вама веке, разположено на черноморския бряг /дълга 139 км./. Равнинният релеф на
Добруджа позволява прокарването на шосейни и железопътни пътища. Тази граница се
пресича от железопътната линия Разделна - Кардам – Меджидия - Унгени /най-късият път
между България и ОНД/ и шосейния път Истанбул Бургас Варна - Констанца. Тук
преминават електропровод от Украйна и газопровод от Русия. Основен проблем е транс
граничното замърсяване на градовете Никопол, Русе и Силистра и замърсяването на водите
на р.Дунав. За разрешаването му се ангажират редица правителствени и неправителствени
организации, както и правителствата на двете страни. Проблем е и осигуряването на
безопасна работа на АЕЦ Козлодуй. Перспективите за развитие на северната ни граница са
свързани със създаване на условия за увеличаване на стокообмена чрез зоните за свободна
търговия /Видин и Русе/ и подобряване на транспортната система през границата.
Източната ни граница е изцяло морска. Започва от нос Картал /южно от Вама веке/ и
завършва до устието на р.Резовска. Дълга е 378 км. Обхваща ивица от крайбрежните води с
ширина 20км. Черно море има важно стратегическо значение. Чрез протоците Босфора и
Дарданелите то ни свързва със Средиземноморието, а от там със Световния океан. Чрез
Черно море се реализира 40% от вноса и 30% от износа на страната. По евтиния воден път
се доставят в страната нефт, въглища, кокс, железни руди, дървен материал и др. По-голяма
част от товаро-потока е от Русия и Украйна. Чрез ферибота Варна-Иличовск
икономическите връзки се подобриха. Черноморското крайбрежие се превърна във важна
промишлена зона. Развиват се отрасли на химическата промишленост, машиностроенето и
др. Черно море е предпоставка за развитие и на риболова. Главни средища са Бургас, Варна
и риболовната база в Созопол. Добиват се значителни количества сол, йодо-съдържащи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 апр 2020 в 22:37 ученик на 24 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2015
04 апр 2020 в 10:53 потребител
01 апр 2020 в 15:00 студент на 38 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Трудотерапия, випуск 2020
27 мар 2020 в 10:30 студент на 39 години от Шумен - шу епископ константин преславски, факулетет - факултет природно науки, випуск 2020
25 мар 2020 в 14:13 учител на 53 години
23 мар 2020 в 15:34 потребител на 17 години
19 мар 2020 в 15:15 ученик на 18 години от Антон - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", випуск 2021
06 мар 2020 в 15:13 ученичка на 11 години от София - 170 СОУ Васил ЛЕВСКИ, випуск 2027
03 мар 2020 в 22:01 потребител
02 мар 2020 в 19:58 ученичка на 18 години от Стара Загора - СОУ "Железник", випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
Стопанска усвоеност на твърдолистните гори и храсти в Азия
добавена от rosica.kostadinova_3508 27.10.2013
1
15
Страни бедни на природни ресурси,но със силно развита икономика
добавена от skakaleca340 11.02.2012
2
30
Подобни материали
 

Електорална и бихевиористична политическа география

27 окт 2008
·
44
·
2
·
460
·
48

Бихевиористичното (поведенческото) направление в географията се развива през 60-те и 70-те години в САЩ и страните от Западна Европа. Негова основна задача е стремежът да се установи зависимост между психологичните особености на отделните личности...
 

Еквадор - инфо

24 окт 2007
·
52
·
2
·
353
·
55
·
1

Население; Площ; Столица; Основна религия; Официален език; Валута; Основен износ; Държавно устройство; Икономика; Галапагоски острови.
 

Педосфера

24 окт 2008
·
180
·
18
·
1,746

Почви – рохкав повърхностен слой на земната кора, който се е образувал при условията на продължителен тесен контакт, атмосферата, литосфера и биосфера под въздействието на физични, химични и биологични процеси. Особено голяма роля при формирането на...
 

Черно море

16 яну 2009
·
19
·
4
·
878

Черно море, което формира източната граница на България, е вътрешно полузатворено море. Керченският проток го свързва с Азовско море, а Босфорът – с Мраморно. Чрез Дарданелите комуникира с Егейско и Средиземно море, оттам, чрез Гибралтарския проток
 

Същност на водата

07 апр 2009
·
93
·
21
·
3,659
·
127

Използване на водата от растенията.Теоретична постановка.Събиране на информация за даден почвено-климатичен район.Определение за водопотребление. На Корнелия Цветанов...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Изходно ниво за 8-ми клас по география
изходен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
3 мин
16.08.2019
Природата, населението и страните на Азия
изпитен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка и оценка на знанията на учениците от 6. клас в края на раздела за Азия. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
7
1
5 мин
15.10.2019
» виж всички онлайн тестове по география

География на България

Материал № 193785, от 26 окт 2008
Свален: 3,764 пъти
Прегледан: 7,962 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Общ материал
Брой страници: 364
Брой думи: 119,023
Брой символи: 1,049,905

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "География на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
8

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
202 22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения