Големина на текста:
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ
1. Същност и особености на географското положение. Географското положение
изразява пространственото отношение на България спрямо други географски обекти
/страни, региони, морета, протоци, големи реки и др./ с важно стопанско значение.
Географското положение е системна категория и се състои от взаимосвързани и
взаимозависими елементи /подкатегории/. Едни от подкатегориите се променят
/икономогеографско и политикогеографското положение/, а други са относително
постоянни /астрономическо, природно географско положение/. В пространствено
отношение България се намира в Югоизточна Европа и в Североизточната част на
Балканския полуостров. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска страна. Това й
географско положение я поставя на кръстопът спрямо Европа, Азия и Африка.
Кръстопътното положение определя и нейното стратегическо място на политическата карта
на Европа и Балканския полуостров, спрямо райони богати на суровини и световни пазари.
Това определя и интереса на съседните държави, САЩ, Русия, Япония, страните от Западна
Европа към нейната територия, както в миналото, така и на съвременния етап от нейното
развитие.
2. Оценка на географското положение на България В зависимост от обектите,
географското положение може да бъде астрономическо, природно географско,
икономогеографско и политикогеографско положение. Астрономическото географско
положение се определя спрямо главните земни координати - основния меридиан Гринуич и
екваториалната окръжност. Чрез него се определят географската ширина /спрямо Екватора/
и географската дължина /спрямо Гринуич/. За астрономическото географско положение
съдим по географските координати на крайните точки на България /табл.1/. Между тези
точки по въздушна линия дължината на страната е около 520 км., а ширината - 330 км.
Географската ширина поставя страната ни по-близо до Екватора, отколкото до полюса. Това
определя и особеностите на природните условия на страната. България заема южната част
на умерения климатичен пояс с влияние на субтропика. Положението й на прехода между
два климатични пояса се отразява върху климата, почвите, растителността и животинския
свят. Всички те се характеризират с много голямо разнообразие. Астрономическото
положение обуславя и сравнително големия ъгъл на падане на слънчевите лъчи, което
определя страната ни като слънчева. Географската дължина определя часовото време в
което се намира България. Положението й спрямо Гринуичкия меридиан я поставя в обсега
на Източноевропейското часово време. Географската дължина е свързана и с климатичните
процеси /с преобладаващия западно-източен въздушен пренос и свързаното с него
количество на валежите/. Природно географското положение е в тясна връзка с
астрономическото положение и отразява отношението на територията на страната ни към
големите физикогеографски обекти - океани, морета, плавателни реки, планински вериги,
равнини и др. Водните обекти, оказващи влияние върху територията на страната, са
Атлантически океан, Черно море и Средиземно море. Атлантически океан и Средиземно
море имат голяма роля като климатичен фактор чрез циркулацията на океански въздушни
маси, носени от Исландските и Средиземноморски циклони, формирани над тях. Влиянието
на Средиземно море е определящо за формиране на климата в южните части на страната.
Влиянието на Черно море е осезаемо в меридионална ивица с ширина около 40 км от брега.
Това влияние определя специфичния черноморски климат, разнообразна флора и фауна.
Река Дунав, като физикогеографски обект има значение за страната с водните ресурси,
богатото видово разнообразие. Тези ресурси се използват за напояване, добив на
електроенергия, промишлено водоснабдяване, риболов и др. Природно географското
положение отразява и влиянието на планинските вериги, разположени извън територията на
страната /Динарските планини и Карпатите/. Динаро-Пиндската планинска система изолира
територията на страната ни от влиянието на Адриатическо и Западно Средиземно море, а
Карпатите спират настъпващите от северозапад океански въздушни маси, като създават
валежна сянка в Дунавската равнина. В заключение можем да кажем, че поради
благоприятното природно географско положение на България от север на юг се наблюдава
промяна в морфографските, климатични, почвени и растителни компоненти на природната
среда. Това създава много благоприятни предпоставки за нейното стопанско развитие.
Икономогеографското положение включва транспортно, търговско и туристическо
географско положение. Изразява отношението на страната ни към обекти, имащи значение
за икономическото й развитие /това са райони богати на суровини, пазари, международни
магистрали, световни и икономически общности, икономически връзки със съседни страни/.
Особено благоприятно е транспортното положение на България. Като част от Източна
Европа, България се явява транспортен кръстопът и транзитна територия между Западна
Европа, Близкия и Среден Изток и Средиземноморието. Тук се пресичат пътищата от ОНД
към Южна Европа и Африка. През България преминават редица транспортни коридори:
Германия Чехия Унгария Румъния - България през Гърция и Турция /минаващ през
"Дунав мост"/, Албания Италия - бивша Югославия Македония - България /свързва
Адриатическо и Черно море/ и Рейн - Майн - Дунав. По тези транспортни коридори
преминават международните магистрали от Западна и Централна Европа /през Белград
София - Свиленград/ за Близкия и Среден Изток /с клон до Багдат и Басра на Персийския
залив/; от Балтийско море /през Москва Киев Букурещ Русе - София - Солун/ за
Егейско море и за Адриатическо море /София - Скопие - Драч/. С важно транспортно
значение е пътят Кюстенджа Варна Бургас Царево - Малко Търново - Истанбул. В
транс европейската мрежа България е свързана чрез отсечките Берлин - Прага – Будапеща –
София - Солун и Истанбул и отсечката Дуръс – Тирана – Скопие - София - Варна и Бургас.
Основните транспортни направления, пресичащи страната се дублират с железопътни
линии. Освен това широкият излаз на България на Черно море я свързва с всички
причерноморски страни. То предлага изключителни възможности за развитие на
транспортната и товаро-разтоварната дейност чрез големите заливи Бургаски и Варненски.
Чрез река Дунав страните от Източна Европа се свързват с вътрешните водни пътища на
Западна Европа. Значението й нарасна особено след завършването на плавателния канал
Рейн Майн - Дунав. По реката се извършват комбиниран пренос на товари по схемата
река-суша и река-море. За нормалното функциониране на транспортната мрежа на страната
значение имат и гранично-контролните-пропускателни пунктове /ГКПП / с митници. В
страната сега те са 19 /по границата със Сърбия -5, с Македония - 3, Гърция - 2, Турция - 2,
Черно море -2, Румъния - 5/. Търговското географско положение се развива през
различните исторически етапи. В наши дни външната търговия е с европейска ориентация.
Значително предимство ни носи членството в Световната търговска организация /есента на
1996г./, асоциирането ни към Европейския съюз, членството ни в Черноморската
икономическа зона за сътрудничество и в икономическите организации на ООН. С важно
стопанско значение са транзитните превози на хора, стоки и информация през територията
на страната ни. Създадените безмитни зони в Драгоман, Видин, Бургас, Русе, Свиленград и
Пловдив предоставят определени митнически и други облекчения, които стимулират
развитието на търговията на територията на страната. Благоприятното кръстопътно
положение на България е от особено значение за развитието й като туристическа страна от
световен мащаб. Големи са възможностите за развитие както на транзитния, така и на
активния международен туризъм с цел почивка. Предпоставка за това са значителните
природни и културно-исторически забележителности. В прехода към пазарно стопанство,
обаче, благоприятното туристико-географско положение не се използва достатъчно.
Политико-географското положение на страната е нейното отношение с политическите
общности. То отразява нейното политическо обкръжение. От него зависят границите,
големината и националната култура на страната. Значението на съвременното
военностратегическо и геополитическо положение трябва да се оценява в контекста на
демократичните промени, настъпили в Източна Европа след 1989 г. След разпадането на
Варшавския договор България търси нови пътища за осигуряване на военна и политическа
сигурност, ново място в раздирания от конфликти Балкански регион. Новите
военнополитически реалности изискват разработването на нова геополитическа стратегия
на страната и утвърждаването на нови приоритети и принципи във външната и политика. Тя
трябва да гарантира сигурност на нейните граници и добри взаимоотношения с нейните
съседи. Сегашното геополитическо положение й носи нови предимства, особено след
асоциирането й в Съвета на Европа /май 1992г./. Интегрирането на страната в
евроатлантическите структури и европейското политическо пространство ще осигури
политическа независимост и стопански просперитет на страната. От 1994г. започва
изпълнението на инициативата “Партньорство за мир”, чрез която се преодолява
съществувалата десетилетия военна конфронтация между Изтока и Запада. Пряко свързани
с политико-географското положение са и политическите граници на България. Те са
особена категория, която се налага като необходимост на съвременния етап на обществено-
икономическо развитие. Държавните ни граници до 1989г. имаха по-скоро бариерен
характер поради блоковото разделение и противопоставяне в Европа и света. Това доведе до
външнополитическа и икономическа изолация на страната от развитите европейски
държави, до обезлюдяване на крайграничните територии. След 1989г. политическите
граници постепенно изменят своя характер и функции. От разделителни, те постепенно се
превръщат в обединяващи, интегриращи интересите, капиталите и усилията на съседните
държави, така както са отношенията между демократични държави. Общата дължина на
българските граници е 2245 км. От тях 1181 км. са сухоземни, 686 км. са речни и 378 км. са
морски. На север България граничи с Румъния. От устието на р.Тимок до гр.Силистра /470
км/ северната ни граница следи течението на р.Дунав. Към територията на страната
принадлежат и 57 големи дунавски острови - Белене, Вардим, Богдан, Близнаци и др. Река
Дунав създава големи възможности за развитие на водния транспорт. Тя е най-големият
международен речен път, чрез който България се свързва със страните от Западна и Източна
Европа. Това създава условия за оживени търговски връзки с тези страни. Дунавското
крайбрежие създава възможност за развитие на редица промишлени отрасли, използващи
вносни суровини и употребяващи много вода /производство на електроенергия,
дървообработваща промишленост, химическа и др./. Във връзка с това е и голямото
стопанско значение на пропускателните пунктове - фериботната връзка Видин - Калафат,
Оряхово - Бекет, моста между Русе и Гюргево. Фериботният комплекс Оряхово - Бекет е
най-големият ферибот в нашия участък на реката. Чрез него се осъществява най-пряка
връзка между Солун и страните от Централна Европа. От 1994г. функционира и фериботна
връзка между Русе и Гюргево на частното транспортно дружество “Комко”. В строителство
е и фериботният комплекс "Лом - Раст”. Голямо е и стопанското значение на
пристанищните комплекси в Лом, Видин и Русе. Чрез Ломското пристанище се осъществява
транспортирането на внесените суровини и стоки за вътрешността на страната. Водите на
р.Дунав се използват и за напояване. Изградени са редица напоителни системи - Видинска,
Козлодуйска, Свищовска, Беленска и др. От коритото на реката се добиват инертни
материали, много разнообразно е рибното богатство на реката. Дунавското крайбрежие е
обект на вътрешен и международен туризъм, свързан с намиращото се близо до гр.
Силистра езеро Сребърна и стари исторически крепости и селища. Сухоземната ни граница
с Румъния преминава през Добруджа, започва от гр. Силистра и завършва до румънското
село Вама веке, разположено на черноморския бряг /дълга 139 км./. Равнинният релеф на
Добруджа позволява прокарването на шосейни и железопътни пътища. Тази граница се
пресича от железопътната линия Разделна - Кардам – Меджидия - Унгени /най-късият път
между България и ОНД/ и шосейния път Истанбул Бургас Варна - Констанца. Тук
преминават електропровод от Украйна и газопровод от Русия. Основен проблем е транс
граничното замърсяване на градовете Никопол, Русе и Силистра и замърсяването на водите
на р.Дунав. За разрешаването му се ангажират редица правителствени и неправителствени
организации, както и правителствата на двете страни. Проблем е и осигуряването на
безопасна работа на АЕЦ Козлодуй. Перспективите за развитие на северната ни граница са
свързани със създаване на условия за увеличаване на стокообмена чрез зоните за свободна
търговия /Видин и Русе/ и подобряване на транспортната система през границата.
Източната ни граница е изцяло морска. Започва от нос Картал /южно от Вама веке/ и
завършва до устието на р.Резовска. Дълга е 378 км. Обхваща ивица от крайбрежните води с
ширина 20км. Черно море има важно стратегическо значение. Чрез протоците Босфора и
Дарданелите то ни свързва със Средиземноморието, а от там със Световния океан. Чрез
Черно море се реализира 40% от вноса и 30% от износа на страната. По евтиния воден път
се доставят в страната нефт, въглища, кокс, железни руди, дървен материал и др. По-голяма
част от товаро-потока е от Русия и Украйна. Чрез ферибота Варна-Иличовск
икономическите връзки се подобриха. Черноморското крайбрежие се превърна във важна
промишлена зона. Развиват се отрасли на химическата промишленост, машиностроенето и
др. Черно море е предпоставка за развитие и на риболова. Главни средища са Бургас, Варна
и риболовната база в Созопол. Добиват се значителни количества сол, йодо-съдържащи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 7)
plamenkan4ev написа на 27 апр 2011 ОТГОВОРИ
ученик
idioti smotani nepi6e ni6to kavali ne6tasni
mamaq299 написа на 12 апр 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 10 години от Стара Загора , 010 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
kopi_5 написа на 21 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години от Шумен , СОУ "Сава Доброплодни "
kopi_5 написа на 21 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години от Шумен , СОУ "Сава Доброплодни "
scorpions_girl написа на 20 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 17 години от София , ПЪРВО СОУ "ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ"
тъпаци нищо не се сваля
migi_90 написа на 04 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 20 години от Шумен , Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
lof4e написа на 06 яну 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 14 години от Лом , СОУИЧЕМИ "Димитър Маринов"
ако наистина търсите пълен и изчерпатален материал- наперихте го! сваляйте и не се колебайте
 
Домашни по темата на материала
Стопанска усвоеност на твърдолистните гори и храсти в Азия
добавена от rosica.kostadinova_3508 27.10.2013
1
15
Страни бедни на природни ресурси,но със силно развита икономика
добавена от skakaleca340 11.02.2012
2
30
Подобни материали
 

Електорална и бихевиористична политическа география

27 окт 2008
·
44
·
2
·
460
·
48
·
10

Бихевиористичното (поведенческото) направление в географията се развива през 60-те и 70-те години в САЩ и страните от Западна Европа. Негова основна задача е стремежът да се установи зависимост между психологичните особености на отделните личности...
 

Еквадор - инфо

24 окт 2007
·
52
·
2
·
353
·
54
·
7
·
1

Население; Площ; Столица; Основна религия; Официален език; Валута; Основен износ; Държавно устройство; Икономика; Галапагоски острови.
 

Педосфера

24 окт 2008
·
179
·
18
·
1,746
·
119
·
14

Почви – рохкав повърхностен слой на земната кора, който се е образувал при условията на продължителен тесен контакт, атмосферата, литосфера и биосфера под въздействието на физични, химични и биологични процеси. Особено голяма роля при формирането на...
 

Черно море

16 яну 2009
·
19
·
4
·
878
·
35
·
4

Черно море, което формира източната граница на България, е вътрешно полузатворено море. Керченският проток го свързва с Азовско море, а Босфорът – с Мраморно. Чрез Дарданелите комуникира с Егейско и Средиземно море, оттам, чрез Гибралтарския проток
 

Същност на водата

07 апр 2009
·
92
·
21
·
3,659
·
119
·
22

Използване на водата от растенията.Теоретична постановка.Събиране на информация за даден почвено-климатичен район.Определение за водопотребление. На Корнелия Цветанов...
 
Онлайн тестове по География
Тест по География за 5-ти клас над раздел Африка
тематичен тест по География за Ученици от 5 клас
Тест с 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 5-ти клас. Тема Африка
(Лесен)
20
27
1
1 мин
15.08.2018
Тест по география и икономика за ЗИП 6-ти клас
изходен тест по География за Ученици от 6 клас
Тестът се състои от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас.
(Труден)
25
96
1
1 мин
26.10.2016
» виж всички онлайн тестове по география

География на България

Материал № 193785, от 26 окт 2008
Свален: 3,701 пъти
Прегледан: 7,668 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Общ материал
Брой страници: 364
Брой думи: 119,023
Брой символи: 1,049,905

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "География на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
165

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
171

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
западен горнотракийски западно тракийски регион геоложко положение на българия географското положение на байкал преходна континентална средиземноморска област природни области в българия характеристика на условията през отделните сезони на кърджали Старозагорска област икономическа ситуация на североизточен приморски район природни туристически ресурси особенности и същност съоръжения за непрекъснат транспорт товарни въжени линии stariqt debren агроклиматични характеристика на район хасково особености на териториалното разположение на тежката промишленост полезни ископаеми на българия социален туризъм източен тракийско родопски регион географски маршрути в община девин екологично земеделие в българия проблеми и перспективи стратификация на течащи стоящи води