Големина на текста:
Теодор Атанасов Шефов
Фак.номер:2615315
Специалност:Икономика на отбраната и сигурността
Група:5424
Поток:52
Класова и социална структура на обществото,интегрираната
част от обществото и сивите зони-бариера за икономическо развитие или
потенциал?
(реферативно есе)
Класово-социалната структура на обществото е развита още от Адам
Смит(1723-1790) с написването на книгата му “Богатството на народите”.Смит
разглежда социалната структура на обществото,състояща се от различни
професионални и социални групи.В основата на това стои общественото
разделение на труда,което определя социалните различия между
хората.Социалните различия в обществото,не се дължът толкова на човешката
природа,колкото на навика,обичая и възпитанието на хората.Разделението на
труда е най-силната социална връзка между хората,която ги прави взаимно
зависими.
Адам Смит разделя обществото на класи,според притежаваната от тях
земя.Най-влиятелна е класата на земевладелците.Тя включва:най-едрия
земевладелец-царя,който притежава земя и власт.С тази власт той раздава земя
на най-близките свои подчинени и на най-заслужилите войници.По този начин
се сформира средната земевладелска класа.Смит откроява като отделна
социална класа-селската,в която влизат наемните селскостопански
работници.Характерно за това разпределение на обществото,е че липсва нишата
класа.Това са неинтегрираните обществени субекти.
С отпадането на натуралната търговия и осъвършенстването на стоково-
паричните отношения,се развива и по-силно средната класа,но висшите и
нишите слоеве не се променят.Появява се нужда от пари,което води до
зависимост на едрите земевладелци от средната класа.Земевладелците имат
нужда от занаятчийте и банкерите за да си набавят нужните им средства за
съществуване и за да развият своя капитал.Появява се ново класово разделение:
1)Класа на едрите земевладелци
2) Пролетарят-наемните индустриални работници
3) Селското съсловие-наемните работници в селското стопанство и много
дребни земевладелци.
4)Слоя на безполезните.Това е класата от разорените селяни и хора които не
могат да се интегрират в обществото.Тази прослойка създава гета-места в които
се разграничава от обществото и живее самостоятелно.Тези хора се издържат от
кражби и убийства.По този начин се заражда престъпността.Слага се основата и
на сенчестите отрасли в икономиката.С усъвършенстването на икономиката в
дадена държава,тази прослойка започва да развива нерегламентирана търговска
дейност,с цел бързо забогатяване.Те отказват да плащат каквито и да е данъци
на държавата,не декларират своята дейност и по този начин се заражда сивата
икономика или сивия сектор.
В различните периоди на своето икономическо развитие,обществото
преминава и през различни етапи на класово разделение.Стратификацията е
подредбата на обществото по класи.Това е най-устойчивото обществено
разделение.Стратификационната система е различна за трите етапа на
икономическо развитие на обществото.
При първобитните общества социалната система е племенен
модел.Основните ресурси са човешките умения за ловуване и притежаване на
по-различни дарби на някои членове от обществото.Основните класи са били
водачи,шамани и редови членове на племето.Равнището на неравенство на
отделните класи е било ниско.Устойчивостта или възможността да се премине
от една класа в друга също е била ниска.Кристализацията на статусите или
социалната почит към отделните класи е била висока.Идеологията,която е
обославяла класовото разпределение,е била селективна-според качествата на
индивида.Ако се замислим до известна степен тя е била и най-справедливата.
Най-характерните модели за аграрното общество са феодалния и
робовладелския.
При феодалният модел основния ресурс е земята и работната сила,а това
вече е чисто икономически ресурс.Основните класи са благородници,духовници
и крепосни селяни.Степента на неравенство е висока.Устойчивостта и статуса
на отделните класи също е висока.В основата на разделението на феодалното
общество е традицията и римо-католическата религиозна доктрина.
При робовладелският модел оснвният ресурс също е икономически,но той
се свежда до притежаване на роби.Основните класи или още страти са
робовладелците,робите и свободните граждани.Равнището на неравенство е
много високо,висока е и устойчивостта и кристализацията на
статусите.Основната идеология,която обуславя социалното разделение е
доктрината за природната и социалната непълноценност на робите.
Нека сега да разгледаме основните характеристики на стратификационните
системи на индустриалните общества.
Класовият модел е един от видовете индустриално общество.Основните
ресурси тук са средствата за производство-те са икономически.Основните
страти са капиталисти и работници.Равнището на неравенство е средно
високо,устойчивостта е средна,а статостната кристализация
висока.Обосноваващата идеология е класически либерализъм.
Вторият модел на индустриялно общество е държавния
социализъм.Оснвните ресурси са политически-партийна и административна
власт.Класите са разделени на управляващи и управлявани.Равнището на
социално неравенство е ниско,ниска е и класовата устойчивост.Висока е
кристализацията на статусите.Основната идеология на държавният социализъм
е марксизъм-ленинизъм.
Най-модерният модел на индустриялното общество е напредналия
индустриализъм.Основният ресурс тук е човешкото образование и опит.Тук
няма остро класово разграничение.Класите се обуславят на основата на
уменията и социопрофесионалните групи.Равнището на неравенство е
средно,устойчивостта е ниска,а кристализацията на статусите средна.Основната
идеология е класическия либерализъм.
След като човешкото общество е извървяло дълъг път в своето
икономическо и социално развитие,се забелязва че най-съвършеният модел на
индустриалното общество-напредналия индустриялизъм,е взаймствал най-
доброто от предходните етапи на развитие.Отново основният ресурс е
човешкия,само че вече интелектуалния потенциал,а не физическите
умения,както е при племенния модел.Основната идеология отново е
либерализмът.
Ако трябва да обобщим социалната стратификация на съвременното
общество,трябва да кажем че тя представлява една пирамида.
На върха на тази пирамида стои висшето общество.То се характеризира с
това,че притежава много власт.Хората от тази класа управляват дадената страна
и имат голям обществен престиж.Това е и обществената класа с най-добро
финансово състояние и най-висок жизнен стандарт.Висшето общество се състои
от хора,които управляват по-голямата част от капитала в дадена страна.В тази
класа са най-големите капиталодържатели и хората с най-високо обществено
влияние.
Средната класа се разделя на три подкласи-висока,средна и ниска средна
класа.
Високата средна класа се характеризира с това,че стои малко под върха
на социалната обществена пирамида.Това са хора с висококлалифицирани
профисии-хора експерти,на които основният ресурс е личния интелект.Те
разполагат със значително по-малко капитали от висшето общество.С течение
на времето,хората от високата средна класа могат да натрупат много опит и
капитал,което да ги изкачи на върха на социалната пирамида.
Средната средна класа се състои от хора със среден и малък бизнес.Те
разполагат с по-малко капитали и власт.Те имат добро материално и финансиво
състояние,което им отрежда място по средата на обществената пирамида.
Ниската средна класа се състои от хора,които не притежават
капитал.Това са най-добре платените наемни работници-най-висшата
работническа класа.
Нишата класа е съставена от хора ,които нямат почти никаква власт.Те
имат ниско финансово състояние и ниска обществена принадлежност.Ниското
образование и ниския обществен статус не им позволява да се интегрират в
обществото.
Стратегията за оцеляване на част от безработните е свързана с
неформалната(сивата) икономика,която е източник на допълнителен доход и
предприемаческа деиност.Тя е характерна за стопанството на всяка страна,но
особено важно значение има при страните в преход.Формалната и
неформалната икономика се развиват паралелно и са свързани.Характерни
черти на неформалната икономика са:
1)Нерегламентирана деиност съгласно законодателството
2)Получаване на необлагаеми с данъци доходи
3)Реализиране на произведените стоки и предоставените услуги на черния
пазар
Основната характеристика на сивата икономика е гъвкавостта.Високата
гъвкавост на сивата икономика е в основата на високата производствена
ефективност и бързото забогатяване.
Неформалната(сивата) икономика е неизменен спътник на официалната
икономика.Във всяка страна има размяна на стоки,пари и услуги извън законно
регламентираните.Проявите на сива икономика са характерни както в
производството,така и в сферата на услугите.Влиянието върху обществото може
да бъде полезно в известна степен,но в повечето случаи води до негативно
въздействие.Особено опасна е появата на черната(криминалната) икономика.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Класова и социална структура на обществото,интегрираната част от обществото и сивите зони-бариера за икономическо развитие или потенциал?

Отлично есе за черните зони в обществото. Обяснява как те са пречка за икономическото развитие на България.
Изпратен от:

на 2008-10-24
Добавен в:
Есета
по Социална политика
Статистика:
40 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Социална политика

22 апр 2008
·
336
·
10
·
1,447
·
262

Закона за социално подпомагане урежда обществените отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на Република България.
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
632
·
10
·
978
·
316

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
 

Същност, обект, предмет, цели, задачи и функции на социалната политика

18 юни 2008
·
890
·
6
·
1,108
·
839

Социалната политика е обществена наука и основната и цел е регулиране на обществените отношения за преодоляване на бедността, неравенствата в обществото и поддържане на социалната структура и нейния характер.
 

Социалната политика в България

21 юни 2008
·
214
·
1
·
339
·
101

Съвременната СП трябва да изхожда от необходимостта в своите практически мерки, да се съобразява институции, както със свободата на човека да избира и за зависимостта на същия от обществените му предлагат блага.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Класова и социална структура на обществото,интегрираната част от обществото и сивите зони-бариера за икономическо развитие или потенциал?

Материал № 192381, от 24 окт 2008
Свален: 40 пъти
Прегледан: 52 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 1,005
Брой символи: 8,768

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Класова и социална структура на обществото,инте ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения