Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
І. ХРАНЕНЕ И ХРАНА НА ЧОВЕКА.
1.Хранене, хр. продукти и нутриенти и тяхното значение
за човека.
Храненето е съвкупност от вс.процеси, свързани с
приемането, преработването и усвояването на храната. То
вкл. сл. процеси:приемане на храна, храносмилане,
резорбция,метаболизъм и запасяване с енергия и
хр.вещества.Чрез храната човек осигурява своите
потребности от енергия и вещества, необходими за
изграждането на нови клетки и тъкани, за възстановяване на
износените клетки и тъкани и за регулация на жизнените
процеси.Чрез правилното хранене се поддържа добро здраве,
развитие на децата и подрастващите, добра способност за
адаптация към въздействието на неблагоприятни фактори,
оптимална трудоспособност и максимална продължителност
на живота.
Върху здравето на човека се отразяват неблагоприятно както
недохранването, така и прехранването. Недохранването с
белтъци, витамини и други вещества причинява изоставане
във физическото и умственото развитие, увеличава детската
смъртност и води до ниска средна продължителност на
живота. Обратно, прехранването причинява затлъстяване,
спътници на което най-често се оказват “болестите на
цивилизацията “ -захарната болест, болестите на мастната
обмяна, високото кръвно налягане, атеросклерозата,
исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест.
С влиянието на храненето и храната върху организма се
занимава науката за хранене на човека. Тя е широто известна
и под наименованието нутрициология.
Научнообоснованото хранене на здравия човек се нарича
рационално ; на болния човек се нарича диетично или
лечебно. Храненето, което се прилага за запазване здравето
на хората, работещи в среда с профес. вредности, се нарича
предпазно-професионално и профилактично хранене.
Енергийната потребност е това количество енергия, което
човек трябва да получи от храната, за да се запази здрав и
активен.Съществув/ат големи различия в енерг.потребности
на хората в зависимост от телесната маса, състава на тялото,
възрастта, пола, физиологичната и психичната активност.
Хр.стойност.Тя характеризира полезните
качества на храната и се определя от съдържанието и
количеството на в.видове нутриенти, достъпността им и
усвояемостта им.Тя бива:
Биологична стойност – определя се от
съдържанието и количеството на незаменимите нутриенти и
степента на усвояемостта им.
Енергийна – количестото енергия, която се
освобождава в организма при биологичното окисление на
въглехидратити, мазнините, белтъците, органичните
киселини и алкохолите.
Според хр.стойност храните биват:
-храни с хр.плътност питателни; - храни с висока
енергийна плътност /носители на “плазни калории/”.
Нутриенти- това са хранителни вещества.Те са 6
групи:
- белтъци;-мазнини;-въглехидрати;-вода;-минерали;-
витамини.
Те изпълняват следните функции:
- енергийнап въгл., мазнини, белтъчиви; - градивна-
Белтъчини, мазнини;минерали, вода;
- регулативна –белтъци, витамини, минерали, вода.
Нетриентите биват:1.макронутриенти/
осн.хр.вещества-Б,М,В В/ и микронутриенти/
доп.хр.вещества- витамини и минерални вещества/.
Факторите, които оказват влияние върху
физиологичните потребности от нутриенти, са : възраст, пол,
физическа активност, растежен статус, характерни генетични
особености, здравословно състояние, климат, физиологично
състояние на жената, приемане на лекарства.
2. Незаменими /есенциални – не могат да се синтезират в
организма/;заменими.
2. Храносмилане и резорбция.Усвояване на
храната.
Храносмилане-процесът, чрез който приетата храна се
подготвя за използването й от организма.
Хидролизата/разграждането / на магронутриентите е
резултат от въздействието на много ензими, които се
съдържат в соковете на храносмилателната система:
слюнка, стомашен сок, панкреатичен сок и чревен сок.
Хр.система е съставена от хр.тракт, черен дроб с
жлъчеин мехур и задстомашна жлеза.Тя изпълнява
функциите: двигателна, секреторна и резорбтивна.
В устната кухина –хидролиза на скорбялата.;тук
възниква и вкусовото усещане и обонятелно усещане. В
стомаха храната престоява 3-4 ч;- роля на резервоар.
Тънкото черво – 4,5.5 м.- приключва хидролизата на
макронутриентите .Дебелото червмоТук се отнема
главно водата от течната смес.
Резорбция/ вкмукване, амсорбция/ - процес, чрез който хр. и
др. вещества преминават от кухината на хр.тракт през
лигавицата му в кръвта.Тя става главно в тънкото черво.
Усвояемост на храната – отношението между резорбираното
количество и количеството на храната, постъпило в хр.тракт
се нарича усвояемост.Предпоставки за това са:качествена,
вкусно приготвена и красиво оформена храна; хранене в
спокойна атмосфера; режим на хранене; добре здъвкване;
балансирано меню.По-бързо се усвоява
топлиннообработената храна.
3.Енергоразход.Енергийни потребности на организма.
ЕНЕРГИЙНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ОРГАНИЗМА
За поддържане на основните жизнени процеси в
организма са необходими пластичен материал и енергия. Те
се набавят от храната.Хим.енергия на храната се
освобождава в клетките на човешкото тяло чрез окисление на
въглехидратите, мазнините и белтъците.Една част от
енергията се използва за поддържане на метаболитните
процеси в клетките, друга част от нея се превръща в топлина
и се използва за поддържане на телесната температура и
трета се превръща в механична енергия, която се използва за
физическа активност.Нормално човешкото тяло разполага с
енергийни резерви под формата на резервна мастна тъкан и
гликоген, съдържащ се в мускулите и черния дроб.Ако
храната, която човек консумира, доставя повече енергия,
отколкото е нужна в даден период от време, излишъкът се
превръща в мазнина и се складира за по-късна
употреба.Когато енергията, приета с храната, е по-малко,
отколкото е нужна, резервната мастна тъкан се използва за
попълване на дефицита. При енергиен недостиг гликогенните
енергийни резерви се изчерпват много бързо и организмът
прибягва към разграждането на мазнините и използване на
тяхната енергия.
Енергията, която човек изразходва за 24 чака се
нарича енергиен разход или енергоразход.Организмът
непрекъснато изразходва енергия.Дори когато е в покой, той
се нуждае от енергия за поддържане на основните
физиологични функции – за работа на сърцето, бъбреците,
дихателната система, черния дроб, нервната система, за
поддържане на постоянна телесна температура и др.
Енергийният разход при пълен физичен и психичен
покой, на гладно и при комфортна температура се нарича
основна обмяна/ ООбм/.
За здрав човек с телесна маса 60 кг. за 24 часа тази обмяна е
равна на 6025 кJ .
Стойността на ООбм зависи от възрастта, пола, телесните
размери, физиологичното състояние на организма.Например
за 1 кг. телесна маса при децата тя е от 2,2 до 1,1 пъти по-
голяма от тази на хората в зряла възраст и то в толкова по-
голяма степен, колкото е по-малко детето.При старите хора
ООбм е по-малка от този на младите, а при мъжете е по-
голяма от тази на жените.
ООбм се влияе и от някои външни фактори : атмосферната
температура, влажността, налягането, както и от състава на
хранителната дажба.
Организмът изразходва енергия и за усвояването на храната –
храносмилане, резорбция и за редица други физиологични и
биохимични процеси, свързани с преминаването на
организма от гладно в сито състояние.Енергията, която се
използва за тази цел, се нарича специфично динамично
действие на храната.
В ежедневието си човек изразходва различно количествмо
енергия за осъществяване на различни дейности: трудова,
учебна , битова, игра, спорт , туризъм.Това е
т.нар.разход на енергия за двигателна или физическа
активност.
За да покрива енергоразхода си, човек трябва да
приема равностойна по енергийно съдържание хранителна
дажба.Съотношението между количеството енергия,
постъпващи в организма с храната и количеството, което се
изразходва се нарича енергиен баланс на организма.
Когато енергията, внесена с храната, не покрива
енергоразхода на организма, възниква отрицателен
енергиен баланс..За покриване на получения дефицит
организмът използва всички свои резерви.Най-напред се
използват въглехидратните и мастните депа.След
изчертването им започва използването на белтъка като
енергиен източник.Това е крайно неблагоприятно, тъй като
функцията на белтъка е главно пластична.
Когато внесената енергия значително превишава енергийните
загуби на организма, се получава положителен енергиен
баланс.Той също влияе отрицателно на организма, тъй като
настъпва затлъстяване, съпроводено от хитертония,
атеросклероза, захарен диабет, ставни заболявания и др.
Енергийната потребност е това количество
енергия, което човек трябва да получи от храната, за да се
запази здрав и активен.Съществуват големи различия в
енергийните потребности на хората в зависимост от
телесната маса, състава на тялото, възрастта, пола,
физиологичната и психичната активност.По време на някои
състояния енергийнвите потребности могат да се повищат,
като например по време на бременност и кърмене, по време
на инфекции и възстановяване от заболяване.
Физиологичните потребности от енергия за възрастното
население в трудоспособна възраст се определят от характера
на трудовата дейност. Според физическата натовареност
трудоспособното население се групира в четири
професионални групи:с ниска интензивност на физ.труд; с
уменета интензивност; с висока интензивност; и с много
висока интензивност.
Детската възраст се харакстеризира с усилен растеж и
интензивна двнигетелна активност.Енергийният внос трябва
да бъде достатъчен, за да задоволи енергийните потребности
на детския организъм.В пубертетната възраст растежът е по-
бърз от всички останали върасти, затова и енергийните
потребности на двата пола от този период са относително
високи.
Според физ.натовареност трудоспособното население се
групира в четири проф.групи: с ниска интензивност на физ
труд, с умерена, с високе, с много висока.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хранене и храна на човека

Храненето е съвкупност от вс.процеси, свързани с приемането, преработването и усвояването на храната. То вкл. сл. процеси:приемане на храна, храносмилане, резорбция,метаболизъм и запасяване с енергия и хр.вещества...
Изпратен от:
maaistore
на 2008-10-24
Добавен в:
Теми
по Биология
Статистика:
100 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Биология рядко сваляни с 2 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Разред амеби

04 фев 2008
·
93
·
2
·
459
·
84
·
2
·
2

Тук пренадлежат голи кореноножки без постоянна форма на тялото като амеба протеус. Те имат широки псевдоподи, нямат черупки, нито скелет. Някои от тях имат повече от едно ядро.
 

Гликолиза. Цикъл на Кребс. Биологично окисление

22 апр 2009
·
438
·
8
·
1,223
·
677
·
5
·

Хетеротрофните организми получават с храната белтъци, липиди и въглехидрати. Тези съединения не могат пряко да се използват от клетките, а се разграждат до по-прости съединения: аминокиселини, глицерол, мастни киселини, монозахариди...
 

Тип Ресничести

21 окт 2008
·
107
·
1
·
334
·
357
·
1

Това е урок по Биология за 7 клас на тема Тип Ресничести едноклетъчни организми.
 

Клас Ракообразни и клас Паякообразни

16 мар 2011
·
64
·
13
·
344
·
1
·

Общи сведения, начин на живот и хранене, разпостранение...
 

Белтъци

03 дек 2011
·
570
·
12
·
660
·
914
·
13

Основният компонент на всички белтъци са аминокиселини, подредени последователно в дълги полимерни вериги. Броя на аминокиселините в живата природа е 20...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Биология
Тест по биология и здравно образование - 9 клас
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тест за проверка на знанията на деветокласници в края на учебната година по предмета. Може да се ползва и като изходно ниво или входно за 10-ти клас. Въпросите са смесени - има затворен тип, с един верен отговор и въпроси с множествен отговор.
(Лесен)
14
14
1
2 мин
02.08.2019
Ензими
тематичен тест по Биология за Студенти
Тематичен тест за проверка на знанията по темата. Въпросите са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
2 мин
15.08.2019
» виж всички онлайн тестове по биология

Хранене и храна на човека

Материал № 192262, от 24 окт 2008
Свален: 100 пъти
Прегледан: 105 пъти
Предмет: Биология
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 870
Брой символи: 7,692

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хранене и храна на човека"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Живка Сагрева
преподава по Биология
в град Разлог
с опит от  39 години
18

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения