Големина на текста:
ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ ПРИ КОНКРЕТНИТЕ ФОРМИ НА АФАЗИЯ
1. Общи постановки
1. Изборът на метод или прийом зависи от етапа или стадия на възстановяване на речевата
функция.
2. Възстановителното обучение предполага такъв избор на работа, при който се
възстановява разпаднатата първично функция или се реорганизират съхранените звена на
речевата система.
3. Работи се над всички страни на речта, независимо коя е повече увредена /експресивната,
импресивната, писмената или четенето/.
4. С цел развитие на комуникативната функция на речта се полагат грижи и за развитието
на самоконтрола над речта.
5. Работи се при всички форми на афазия и върху понятията -думи и техните съчетания
/подпомагане на единството от реч и мислене/.
6. Работата се осъществява с приложението на най-различни канали за приемане на
информация и с прилагането на специални модели.
2. Динамиката на възстановяването на речта зависи от
1. Локализацията на увредата.
2. Обема на огнището на увреда.
3. Формата на афазията.
4. Времето на началото на възстановителното обучение.
5. Предморбидното състояние на болния.
При афазии, възникнали следствие на кръвоизлив в мозъка се възстановяват ВКФ по-бързо
в сравнение с афазии възникнали от тромбоемболия или травми на мозъка.
Бързо се възстановява речта и при децата от предучилищна възраст, защото нервната
система е по-пластична, а основните речеви мозъчни механизми не са още развити.
Възстановителното обучение може да започне още първата седмица, а занятията да траят
от 10 до 15 минути по два пъти седмично и да достигнат до 30 - 40 мин. с по три пъти
седмично.
3. Възстановително обучение при акустико-гностическа афазия
1. Подпомага се активния стремеж за преодоляване на афазията, но се работи най-вече
върху предотвратяване на депресията . защото този стремеж не подпомага съществено
възстановяването на речта.
2. Основни цели:
* възстановяване на фонематичния слух;
* възстановяване на вторично нарушените експресивна реч, четене и писане под диктовка.
3. Работа по възстановяване на фонематичния слух:
а/ диференциация на думи контрастни по дължина /многосрични/ по звуков състав и
ритмичен “рисунък” /дом - лопата, котка - машина/;
б/ диктовки с повтаряне на глас на онова, което трябва да се напише като се използва
схемата: звуков образ /сигнал/- картина -надпис /написана дума/;
в/ диференциация на думи с близка сричкова конструкция, но далечни по звучене. Пример:
риба - крак, ограда - трактор;
г/ диференциране на думи с близка сричкова конструкция, но с далечно звучене: рак - мак,
крак - щрак;
д/ диференциране на фонеми близки по звучене в думи: дом-том дом-дим фар-
вар туш-душ тело-дело
е/ подбор по дадена буква на думи в текст: да се отделят и напишат всички, думи
например започващи с буквата /звука / Д;
ж/ преодоляване на вербалните парафразии става чрез обсъждане на различните признаци
на предметите и действията с тях по принципа на контракста;
з/ попълване на думи с пропуснати букви /при някои от комбинациите подборът е такъв,
че позволява да се избират повече от една буква и това променя значението на думата /мак-
рак/;
4. Аграматизмът и логореята се преодоляват с приложение на модели на изречение
/жетони/, образци на права и обратна конструкция от 3-5 думи.
5. Активно се използва писмената реч, а пропуските при съгласуване на думите се
отстраняват като в “заредена” конструкция афатикът попълва липсващите окончания: кола -
колата - колите
6. Възстановяването на писането предшества четенето и става по звуко -буквения метод .
4. Възстановително обучение при акустико-мнестична афазия
1. Цели:
* преодоляване нарушенията на слухо-речевата памет;
* възстановяване на зрителните спомени за съществените признаци на предметите;
* преодоляване на забравянето /амнезия/;
* преодоляване на елементите на експресивен аграматизъм.
2. Възстановително обучение:
* зрителна опора на слуховите възприятия
* работа със “СЕМАНТИЧНИТЕ ПОЛЕТА” и контрастиращи на тези полета думи;
* от натрупани на “куличка” картички, означаващи думи, болният избира тези, които е чул
в редица от логотерапевта и ги подрежда по реда на изказването /предмети, действия,
качества, числа, телефонни номера/;
* анализиране близки по форма предмети, но с различни наименования /на картички/.
Примерно: чашки, чайници, кани, лейки, кофи и др./;
* търсене на грешки в рисунки или довършване на рисунки;
* по сричково четене или слушане на поредица от думи и тяхното дефиниране
/възстановяване на спомена след “отчуждение” на думите/;
* търсене на фразеологични контексти – многозначност на думите /синоними, антоними и
омоними/. Работи се със съответните речници – синонимен, на антонимите и на омонимите/;
* аграматизъм се преодолява чрез включване на местоименията на мястото на
съществителните имена;
* съставяне на фрази по опорни думи;
* поставяне на пропуснати окончания на думи или предлози във фрази.
5. Възстановително обучение при семантична афазия
1. Цели:
* преодоляване трудностите при намиране на нужната дума;
* разширяване на лексиката /обогатяване на речника/;
* възстановяване синтактичната конструкция на фразите;
* преодоляване на импресивния аграматизъм
2. Възстановително обучение:
* опиране върху планиращата функция на речта, върху съхранената линейна организация
на устната реч;
* развитие на конструктивно-пространствената дейност /анализ на геометрични фигури,
рисуване на орнаменти, работа с мозайка и работа с тест “Кубове на КОСС”/;
* работа по ориентиране в пространството /ляво-дясно/, геометрични карти и др.;
* рисуване на сегменти и “чертане” на схеми;
* преодоляване на амнестичните трудности с включване на “семантичните” полета и
техния анализ по общи признаци, класифициране на предметите, сортиране на думи по общ
корен, синонимия;
* работа със сложни съчетани и подчинени изречения, със съюзи, с подчинена част в
началото, средата и края на изречението и отнесеност към различни членове на главното
изречение;
* импресивният аграматизъм се преодолява с упражнения, при които се използват
посочените по-долу схеми или се ползва набор от кутии и предмети, за да се усвоят
функциите на предлозите:
* описание на предмети по отношение разположението спрямо болния;
* постиженията от това описание се вписват в тетрадка, за да се усвоят функциите на
предлозите;
* разработване функциите на ОПРЕДЕЛЕНИЯТА в реална обстановка и с предмети в
съотношения примерно: висок - нисък, дебел -тънък, остър-тъп, близко - далече - по-далече и
т.н.;
* работа с редуващи се свойства /субординация /. Примерно: висок - по-висок и най-висок.
Соня е по-висока от Иван и по-ниска от Валя;
* преодоляване на АКАЛКУЛИЯТА:
- понятие за множество и игра с жетони /пулчета/;
- изработване “рефлекс” за + и -;
- решаване на аритметични задачи с предметна опора.
* преодоляване на “ оптическата алексия ”:
- устно описание на елементите на буквите;
- ползване на обемни конструкции на букви /пластелин /;
- четене с “прозорче”;
- четене с линийка с прорез за редовете.
* преодоляване на “ зрителната аграфия ”:
- възстановяване на представата за ляво - дясно ;
- работа с разположението на предметите спрямо конкретна плоскост;
- писане с цветни моливи и предварително фиксиране на лявата и дясната страна на листа
със стрелка /от ляво на дясно/.
6. Възстановително обучение при аферентна моторна афазия
1. Цели:
* преодоляване нарушенията на кинестетическите елементи на артикулаторния праксис;
* преодоляване на аграфията и алексията;
* преодоляване на нарушенията при разбиране на речта;
* възстановяване разгърнатото устно фразообразуване и писменото му отразяване.
2. Възстановително обучение:
* облекчаване или възстановяване на произношението на звуковете /технологията е същата
както при дисартикулиите/;
* преодоляване на разстройствата в разбирането на речта, чрез работа с “контрастни”
думи, думи със сбъркан ред на изговаряне на звуците и др.;
* възстановяване на четенето и писането, в технологичен ред както при детските форми на
дислексия и дисграфия, като се обръща внимание на звучност-беззвучност и сходните
звучения и значения;
* стимулиране на елементарната ситуативна реч, чрез ползване на “стандартни” и
облекчени ситуации;
* преодоляване на “ литералните парафазии ”- неадекватната употреба на звуци в
спонтанна или повторна /отразена/ реч;
* стимулиране на експресивната реч и преодоляване на грешките поради “невнимание” -
дължащи се на снижен контрол върху тяхната звукова конструкция;
* преодоляване на експресивния и импресивен аграматизъм, чрез употреба и анализ
значението на предлозите и усвояване на пространствените отношения;
* работа с трудните за произношение думи с натрупани съгласни;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни стратегически подходи и методи за възстановително обучение при конкретните форми на афазия

1. Общи постановки 2. Динамиката на възстановяването на речта 3. Възстановително обучение при акустико-гностическа афазия 4. Възстановително обучение при акустико-мнестична афазия 5. Възстановително обучение при семантична афазия
Изпратен от:
paty2004
на 2008-10-20
Добавен в:
Конспекти
по Педагогическа психология
Статистика:
191 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Основни стратегически подходи и методи за възстановително обучение при конкретните форми на афазия

Материал № 190049, от 20 окт 2008
Свален: 191 пъти
Прегледан: 137 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Конспект
Брой страници: 5
Брой думи: 1,082
Брой символи: 9,883

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни стратегически подходи и методи за възст ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения