Големина на текста:
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
/ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА И АНСАМБЛИ/
РЕФЕРАТ
ТЕМА:
РИМ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Грандиозни градоустройствени идеи. Градски
центрове, улична структура, насочено градско
пространство. Осови градски композиции и отворени
площади. Художествен образ на града, монументална
скулптура. Забележителни барокови ансамбли и
площади. Културно-историческо наследство.
изготвил: ЕМИЛИЯ АВДЖИЕВА проверил:
ФАК.№ 115-КЗ доц. д-р арх. СВОБОДНА ВРАНЧЕВА
1
РИМ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Грандиозни градоустройствени идеи. Градски центрове, улична структура, насочено градско пространство.
Осови градски композиции и отворени площади. Художествен образ на града, монументална скулптура.
Забележителни барокови ансамбли и площади. Културно-историческо наследство.
/реферат/
I. ПРЕДИСЛОВИЕ.
1.1. Историята на Рим започва преди около 3000 години. Латините доминират световната култура в
продължение на 2000 години. Правото, създадено в Рим и до днес е в основата на европейската съдебна система.
Изобразителното изкуство и архитектурните стилове на Рим са използувани през вековете като пример за
подражание от най-напредналите страни. Влиянието на този град, първо център на Римската империя, а след това
средище на Християнството, няма аналог в историята на западния свят.
Рим е създаден през 753 г. пр.Хр., но истинското му развитие започва 200 г. след това, когато е провъзгласен за
република, управлявана от двама консули с равна власт. Законодателната власт е поверена на парламент, чиято фунция е
била да контролира от името на народа действията на управниците. През следващите столетия могъществото на града-
държава стремително нараства, завладени са огромни територии, границите му излизат от пределите на
Средиземноморието и Европа и достигат до Африка и Мала Азия. Рим е провъзгласен за империя от император Август,
при който града достига връх на своето могъщество и величие. По времето на императорите Нерон, Калигула и
Клавдий започва постепенен упадък, дължащ се на вече огромните размери на империята и непрекъснатите войни,
които се водят с варварските племена. През 313 г. сл.н.е., по времето на император Константин, Християнството е
признато за легитимна религия, а 70 години по-късно е провъзгласено за единствена официална религия на империята.
Следващият велик период от историята на Рим започва през Средновековието с утвърждаването му като седалище на
Папата и център на Християнския свят. Построени са внушителни църковни храмове, които и до днес остават
ненадминати по своето величие. В епохата на Ренесанса в града творят най-великите творци на съвремието -
Микеланджело, Рафаел, Бернини. Бароковият Рим със своите фонтани, площади и градини остава като една от най-
големите забележителности на западното изкуство и архитектура.
1.2. Градоустройството в Рим наследява достиженията на елините, като постепенно ги доразвива и
надгражда. Елинската архитектура се отличава от своята римска наследничка, но въпреки това в римската
архитектура могат да се видят много елементи от древногръцката. Устройството на римския град е свързано с
елинското и поради факта, че първоначалното планиране на града е свързано с една централна точка на града.
Докато при елините тази точка е агората, при римляните тя е нейния аналог – форума. И в двете култури, от тази
централна точка тръгват всички улици. В Рим форумът е имено пресечната точка - двете централни улици,
паралелни на които са всички останали. Тези две улици създават една своеобразна координатна система, която по
същество представлява устройствения план на даден град. Римският град има квадратен или близо до квадрат план.
Както и в Елада, в централната точка на града са съсредоточени важни обществени сгради и храмове. В Атина
Партенонът е разположен на агората по същия начин, по който е разположен и римския Пантеон. Приликите в
архитектурните елементи в градоустройството между Рим и Елада са много, но съществуват и разлики. Една от тях
е начинът на разпределение на пространството. Докато в Елада архитектурата може да се определи като такава на
правите и симетрията, то в Рим кривите заемат принципното място. Древногръцките конструкции са открити, те са
лицеви и са направени така, че да се виждат. За разлика от тях, при римските конструкции се наблюдава една
вътрешна ориентация на пространството, като често се използват множество облицовки. Римската и елинската
архитектура са два елемента от две култури, при които съществува едно пренасяне на традиции, похвати и техники,
които постепенно биват надградени. В един културен контект, тази транслация на архитектурни елементи и
похвати е важна, защото именно фундамента, който дава елинската архитектура на римската, в по-късен
исторически етап се превръща и във фундамент на западноевропейската архитектура. Тази архитектурна
транслация е пример за развитие на културите в Европа, ситуирани в един по-дълъг и по-обхватен период от време.
1.3. Ренесансът е преломна епоха, защото в периода XIV-XVII век общественото и културното развитие на
европейските страни излиза от Средновековието и се формират характерните черти на съвременната европейска
цивилизация. Терминът Ренесанс е възприет за означаване на засиления интерес към античността, но с нагласата за
новаторство. Обновителните процеси започват около XIII век в Италия. В този изключително динамичен период се
зараждат специфични обществено - стопански отношения, оформя се буржоазията и интелигенцията.Това е периода
на революционни постижения. Приносите на Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Галилео Галилей и други
бележити учени оставят ясна следа и предопределят множество пътища на развитие в науката и изкуството. Това е
и периодът, в който Европа става водеща сила в икономическото, политическото и културното отношение.
Ренесансът в архитектурата започва от 1420 г. и продължава до средата на XVI век, преминавайки през
проторенесанса с обособяването на Сиенска школа, Джото и др. В строителството се акцентира предимно на
2
обществени сгради, дворци, градски къщи и др. от светски характер. Характерни са ордерното разчленяване на
стенните плоскости, аркадите, колонадите, сводовете, куполите, логическата съразмерност, хармоничността и
ясната тектоника, основани на законите на перспективата и пропорциите. Това е период за силно развитие на
градоустройството. Създават се мащабни архитектурни ансамбли, подчинени на цялостен художествен замисъл.
Епохата на Ренесанса в Западна Европа слага началото на истинската наука и освобождава изкуството от
религиозната догматика на Средновековието. Но културният подем през епохата на Ренесанса, който предизвиква и
промени в политическия живот на народите, не е по вкуса на феодално-католическата аристокрация. В началото на
ХVI век Италия претърпява икономическа криза поради намаляването на търговията на италианските градове-
републики. Тази икономическа криза обхваща цяла Западна Европа. През 1540 г. е създаден прочутият „Йезуитски
орден”, който по-късно става ударната сила срещу посегателствата спрямо католицизма. За провеждане на своята
идеология, папската власт организира Инквизицията (враг на всичко ново и прогресивно, създадено от Ренесанса).
Тя съди най-великите умове на човечеството като Галилео Галилей, Джордано Бруно, Коперник и други мислители
и учени. Ограничава свободата на художниците и забранява езическите теми и голотата. Задължителна тематика в
изкуството е религиозната (сцени от живота на светци и мъченици). Цялата неспокойна обществено-политическа
атмосфера след Зрелия Ренесанс се отразява върху изкуството и то се откъсва от идеализма и спокойствието. В него
нахлуват нови нотки на вълнение. Това се забелязва в някои от творбите на Микеланджело и Тициано. В резултат
от настъпилите промени, се създава нов стил, наречен Барок.
II. БАРОК – СТИЛ В ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА, ЖИВОПИСТА И АРХИТЕКТУРАТА.
2.1. Значение. „Барокко” е португалска дума и означава бисер с неправилна форма. Барокът възниква около 1600,
след Трентския събор, на който Римокатолическата църква взема важни решения за вътрешна реформа и се обръща към
изобразителните изкуства, изисквайки картините и скулптурите в църковен контекст да се обръщат по-скоро към
простолюдието, отколкото към образованите. Този завой към популистко разбиране на функциите на църковното изкуство
се разглежда от много историци на изкуството като източник на иновациите на Караваджо и братя Карачи, работили и
конкурирали се за поръчки в Рим около 1600. Различията между изкуството на Ренесанса и Барока са и в стила и в
светогледа. В първоначалния стадий на Барока преклонението пред античното изкуство отслабва и неговата тематика е
заменена от религиозната под влияние на католическата реакция. Но и в интерпретирането на религиозните сюжети от
художниците на Барока има разлика. Спокойните сцени в религиозната живопис, инспирирани от живота през епохата на
Ренесанса, в които богородиците са италиански жени, при Барока са заменени с картини, в които има повече драматизъм,
повече мистика и вяра в многобройните чудеса, извършвани от небесните светци. Живописта през Барока е неспокойна,
даже и в колоритното изграждане на светлосянката. Картините са изпълнени с полумрак, който се прорязва от светлина,
чийто източник не се вижда. Неспокойствието на епохата ражда неспокойни картини. В своята същност изкуството на
Барока е прогресивно, защото разкрива други страни от живота и ги отразява непосредствено, близо до действителността.
Герои в картината стават и обикновените хора от улицата. Тематиката се изменя - появяват се сюжети от бита на
обикновения човек, с което се създава битовата живопис. Пейзажът също заема вече определено място. Велики художници
рисуват пейзажи като отделни картини, а не само като фон на религиозно събитие.
В различните страни на Западна Европа положителните придобивки в изкуството на Барока имат специфични изяви,
изградени на местни традиции и форми. Барокът обхваща всички клонове на изкуството: живопис, архитектура и
приложни изкуства. В бароковия архитектурен стил, синтезът между архитектура, скулптора и живопис е особено силно
застъпен. Материалното замогване на управляващата класа стимулира изграждането на огромни храмове, дворци и
замъци, в интериора на които намират място скулптурата и живописта, керамиката и художествените мебели. Мрачните
средновековни кули, бойници и недостъпни замъци са заменени още през епохата на Ренесанса с нова, по-светла и
близка до живота архитектура, а при Барока тя става тържествена и разкрасена.
III. РИМ – СТОЛИЦА НА БАРОКОВОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ XVII ВЕК.
3.1. Барокова архитектура в Рим. Барокът се утвърждава в Рим със и чрез архитектурата. Още през 1585 г., с
възкачването си на престола папа Сикст V решава да свърже с широки улици най-свещените места в Рим. И папа
Александър VII (1655-1667) се присъединява към стремежа да се увеличи красотата на града и бляскаво да се
демонстрира могъществото на Църквата на Контрареформацията. Редица римски площади са получили архитектурния
си облик през XVII век. През XVII век Пиетро да Кортана, Франческо Кастели, наречен Боромини и Джовани Лоренцо
Бернини замислят и проектират новите монументални пространства, изисквани от литургичните решения на
Тридентския вселенски събор.
В бароковата архитектура акцентът отново се поставя върху смелото струпване на обеми, колонади, куполи,
киароскуро, „живописни“ цветови ефекти, както и с играта с обеми и празни пространства. В архитектурата най-
добре проличават трите отделни периода на барока. До 1630 г. е периода на строгия барок. Свързва се с работата на
Карло Мадерна (1556-1629), който работи по завършването на катедралата „Св.Петър”. През този период
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Рим през вековете

Рим е създаден през 753 г. пр.Хр., но истинското му развитие започва 200 г. след това, когато е провъзгласен за република, управлявана от двама консули с равна власт. Законодателната власт е поверена на парламент, чиято фунция е била да контролира от...
Изпратен от:
emiliavdgi
на 2008-10-18
Добавен в:
Реферати
по История
Статистика:
415 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Един ден през възраждането
добавена от tidoto 17.04.2012
0
12
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
279
·
15
·
3,439

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
302
·
26
·
6,100
·
362

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
192
·
60
·
27,404
·
457
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
555
·
8
·
3,650
·
518
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Франция по времето на Наполеон Бонапарт

18 фев 2007
·
306
·
15
·
2,842
·
142

29-годишният генерал Бонапарт, корсиканец, тясно свързан с новата буржоазия и твърде популярен в армията, притежаващ много лични качества на диктатор, се оказал по-силен от конкурентите си – млади генерали, претендиращи за същата роля.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Входно ниво по история и цивилизации
входен тест по История за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за ученици от 6. клас за проверка на знанията в началото на учебната година. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
19
290
1
2 мин
03.08.2020
Мюнхенското споразумение от 1938 г.
тематичен тест по История за Ученици от 9 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по темата. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
1
1
2 мин
12.08.2020
» виж всички онлайн тестове по история

Рим през вековете

Материал № 188677, от 18 окт 2008
Свален: 415 пъти
Прегледан: 351 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 17
Брой думи: 6,912
Брой символи: 58,261

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Рим през вековете"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виктор Костадинов
преподава по История
в град Разград
с опит от  3 години
184

Стиляна Маринова
преподава по История
в град Сливен
с опит от  1 години
704 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения