Големина на текста:
Глава 1
1) ик същност на трансп: не се създава нов продукт във ф-мата на опр вещ; изв се само
пространствена промяна, изменен на местоположението, с което се създават условия за
реализиране на полезността и предназнач на стоките и задов на потребности на нас от
пътуване. Често тази пространствена промяна е по същество материална промяна, разгл се
като продълж на произв процес; външни признаци, че трансп е с произв х-р: изразходване
на големи кол-ва горива, изп на скъпи машини; в трансп не се влагат суровини; разл стр-ра
на капитала (висок дял на основните средства, малък дял на оборотния капитал). Специф
отнош на трансп с другите отрасли в ик: трансп е свързан с всички и е продълж на всеки
произв процес. Развит на трансп и обема на работата му се опр от развит на другите
отрасли и от територ разполож на тези отрасли едни спрямо други и обратно. Съвр
потребн на об-вото от превози се задовол само при едноврем функц на разл видове трансп.
класифик на видовете трансп: с/д мястото, което заема при раздел на труда – обществен
(разделението м/у отд отрасли, м/у районите, м/у отд страни, може да бъде всеки съвр вид
трансп, към него се отнася трансп за общо-за всички клиенти и трансп за ведомствено
ползване-изп се ограничено, само за съотв ведомства) и вътрешнопроизводствен (обсл
технолог разд на труда – м/у отд цехове на предпр, заводи; голямо прилож на трансп
ленти, транспортъори); с/д техн си у-во: сухопътен (релсов – жп,трамваен и безрелсов –
автомобилен, тролейбусен), воден(морски, речен, по изк. канали, езера), въздушен
(самолетен, вертолетен), тръбопроводен
2)същност и особености на трансп продукт: изп се понятието „трансп услуга”; процеса
на преместв и потребл на полезния му ефект се сливат и съвпадат по време; измерва се
чрез показатели, х-ризиращи обема и разстоянията на превозите: товарни превози – кол-
во произведени тонкилометри=кол-во на превозените товари по разстоянието на превоза в
км; пътнич превози – кол-во пътниккилометри=бр превозени пътници по разстоянията на
пътуванията; чрез сумиране в опр съотнош на тонкилометри и пътниккилометри се получ
приведени тонкилометри; в жп съотнош е 1:1, в автомоб и възд: 10пътниккм=1тонкм;
траснп продукция не може да се натрупва като запас, проц на произв и проц на реализ са
единни и неделими по време и място; потребн от превози имат знач колебания през отд
сезони – неблагопр за трансп фирми
3)роля на трансп за об-веното развитие: свързва сферата на произв и сферата на потребл,
ик. връзки м/у отд отрасли и отд райони на страната; свързан е с всички отрасли и се влияе
от развит им; част е от всеки производствен процес; ик връзки с др страни, изгражда
м/унар пазар; роля при прилагане на ефективни ф-ми на орг на произв:
специализация(увелич се превозните р-я, оттам и трасп р-ди, оптимизиране, за да е
ефективна специализацията: подобряване организ на работа на трансп и намаляване на
себест-та с темпове по-големи от темповете на увелич на превозното р-е), концентрация
(аналог роля); трасп е необх условие за норм функц на всички отрасли в ик, трансп строит
стимулира др отрасли; строит на железници в Б-я стимулира разв на каменовъгл произв,
дърводоб, машинистр и др, нуждата от горива стимулира нефтодоб, нефтопрераб; в полит
отнош трансп помага за управл на страната и разв на общ-ик живот; роля за развитието на
културата: бързо придвижване на хората до разл части на страната, света, разв на туризма;
бърза медиц помощ; разв на науката – изследоват експедиции на труднодост места,
дълбините на океаните, Космоса; военноотбран отнош – придвижване на жива сила и
бойна техника, мобилизиране
4)обособяване на трансп бизнес: исторически трансп не се е развивал изолирано, а е бил
в постоянна връзка с др отрасли, в съотв с нуждите и възм; до възн на капитализма не е
имало самост обособени трансп предприятия, бил е слят с останалите стоп отрасли; преди
200 год трансп се обособява като самост отрасъл (в р-тат на промишл преврат в края на
18в), извършва се огромно трансп строителство, за което били необх големи капитали,
което наложило създ на трансп предприятия. Механ трансп оказва въздействие за разв на
произв, предпоставка е за функц на едрите кап предпр и е фактор за разш и задълб на
общественото разд на труда; жп трансп се оказал най-подходящ (високи ск-ти, масови
превози); 1-ва жп линия: 1825г Англия, в Б-я 1866г.; в капит страни се развива и
вътрешноводния трансп (Герм, Фран, САЩ), особено след 1 свет война; водният трансп в
капит д-ви се използва за превози м/у отдалеч страни, важно място при крайбрежно
превозване на пътници (Англия, Фран, Итал); автомоб трансп възн през посл десетилетия
на 19в, развива се след 1 свет война; след нея се появява и възд трансп, развива се след 2
свет война (САЩ, Англия, Фран, Канада, Бразил); тръбопров трансп – за нефт и
нефтопродукти; след обособ на трансп бизнес, той става предпочитана сфера за ефект
влагане на капитали, многобройни трансп фирми и ораганиз у нас и по света
Глава 2
1)състояние и развитие на трансп инфрастр-ра в Б-я: включва жп мрежа, шосейни
пътища, воден плавателен път и възд линии,тръбопров мрежа и морските и речни
пристанища, летища; дълж на жп мрежата в края на 2003 г е 6358км (4316км за текущ
път, 2042км са гарови коловози), от тек път 4017км са с норм ширина (1435мм), а 245 са
теснопътни (760мм); от 1995 до 2003 дълж на жп мрежата намалява с 2,3% - отриц
тенденция, която трябва да се преодолее (дължи се на силната конкуренция на автомоб
транспорт и е типична за европ страни), гъстотата на жп мрежата в повечето европ страни
е по-голяма в сравн с тази в Б-я (38,9км на 1000кв м); жп мрежата в Б-я е наравномерно
разположена на терит на страната; висок дял на електрифицир жп линии (66,5%); жп
мрежата ни не е дост отворена към инфрастр-рата на съседните страни, технич и екплоатац
параметри са под средното европ равнище; важно е да се изгрждат съоръжения(тунели,
мостове) за функционирането на трансевроп трансп коридори и усъвърш на железния път
за високоск-тно движ на влаковете; необход от изгражд на терминали на съществуващи
вече гари; пътно-шосейната мрежа има важно знач за интеграц процеси с д-вите от ЕС,
пътищата се делят на 2 основни групи: пътища с непрекъснат м/ународен трафик (пътища,
категоризирани в ероп пътна мрежа - 1ви и 2ри клас, провеждащи директно осн част от
м/унар трасп потоци и пътища от разл клас, довеждащи автопотоците от гранич пропуск
пунктове до главните м/ународни артерии); пристанищата в Бургас и Варна имат важно
място в трансп ифрастр-ра, осиг достъп до страните от черном регион, средизем море,
близкия изток; пристанищен комплекс Варна представл интерес за големите превозвачи:
добре изградена пътна и жп инфрастр; фериботна връзка с Украйна и перспективи за създ
на такава с Русия; възможност за обсл на пътния и жп трафик по направл Адриатика –
Черно море; прист комплекс Бургас вкл търг пристанище Бургас, нефтопристан Росонец,
морските пристанища Несебър, Поморие, Царево, Ахтопол, разполага със знач резерви от
произв мощности; развитието на пристанищата ще бъде в наскока увеличаване на
превозите на стоки с контейнери от и за Б-я; намалява се изп на речните пристанища по р
Дунав, заради намаления внос от Русия и Украйна, речн прист разполагат с резерви за
допълн обработка на товари, но не се изп, заради огранич сухопътна инфрастр-ра (особено
жп), прист комплекс Русе вкл прист в Русе, Свищов, Сомовит, Силистра и Тутракан – възм
за привличане на транзитни товари, прист комплекс Лом вкл прист Видин, Лом и Оряхово
– трябва да се изградят специал терминали за комбин превози; осн летищни комплески са
София, Варна, Бургас и Пловдив, първите 3 отговарят на изискванията на М/унар
организация за гражд авиация (ИКАО) и са признати за м/ународни летища първа
категория;
2) подвижен състав на отделните видове трасп: сложни машини приспособени за
придвижване от 1 място на др; жп трансп: товарни вагони – покрити (товари, които се
повреждат от атмосф влияния), открити (не се повреждат), цистерни (течни и газообразни
товари), всички имат на страничните стени на коша написи: серия, номер,
товароспособност, товарна повърхнина, инициали на жп администр, имат данни за
дължината, тарата, датата на посл ревизия и др; основните технико-експлоат параметри са:
тара(собствено тегло на вагона), товароспособност(най-голямото кол-во товар, което се
допуска да се превозва във вагона), коеф на тарата(отнош на тара към товароспособност,
колкото е по-малък, толкова е по-икономичен), обем на коша, обемен коеф, коеф за изп
площта на вагона, товарна повърхност, дължина, натоварване в/у линеен метър,
натоварване на ос и м/уосие; всички тези х-ки непрекъснато се усъвърш; пътн вагони се
делят на 1класни и 2класни, броя на пътн места във 2класните е 80, а в 1класните и отд
типове 2класни – 60; тенденцията е за намаляване броя на всички видове превозни
средства през посл години, заради намаляване обема на превозите; автомобилът е осн прев
средтво в автомоб трансп; товар авомобили се класифиц с/д товароспособн: с особено
малка товаросп до 1,5т; с малка товаросп от1,5 до 3,5т, със средна товаросп 3,5-7т, с
голяма товаросп 7-12т и с особено голяма товаросп над 12т и с/д типа на каросерията:
а)товарна платформа с високи неподвижни стени б)универсална товарна платформа с
неподвижни решетъчни стени и дъги за опъване на брезент в)тов платф с отварящи се
капаци за превоз на всякакви товари г)фургон (може да бъде изотермичен – за превоз на
бързоразв се товари) д)цистерни е)саморазтоварващи се каросерии; с/д
пътниковместимостта автобусите биват: с малка пътниковм до 40 места, със средна 40-
100места, с голяма над 100места; за 2003г. товарни автомоб – 268098, специални
автомобили – 44408, влекачи – 25389, автобуси – 43678; леки автомоб – 2 309 343;
тенденция за нарастване; превозите във водния трансп се изв от кораби(двиг и
помещението за пътници или товари са в един плавателен съд, прилож главно в морския
траснп, имат разл у-во в зависимост от вида на превозваните товари), влекачи (тласкачи) -
(изп се за теглителна сила, прилож в речното корабоплав), шлепове(няма двиг, а се
придвижва чрез влекач, изп се като помещение за товари, прилож – в речното корабоплав.)
и др; тенденция за намаляване на речния пътн флот, несамоходните речни товарни кораби;
в морския трасп тенден за намаляване капацит на тов кораби; неблагопр възрастова стр-ра
на речния и морския флот; прев средства във възд трансп са самолети и вертолети;
самолетите се делят на: за превоз на пътници и товари, за делови и турист пътувания, със
спец предназн (санитарни, селскостоп), броя пътн самолети за 2003 е 47; колич състав е
достатъчен, но е необх е кач усъвърш на подвижния състав на превозните средства –
увелич на товаросп и пътниковм, нови двиг, алтернат горива, намаляване тарата и др
Глава 3
1)Основни предимства и недостатъци на видовете трансп
ЖП трансп – предимства: а)малки горивно-енергийни р-ди б)по-малък р-д за заплати на
работници при изв на единица превоз в)по-малки р-ди за доставка и ремонт на 1т товаросп
на прев средства г)възм за изв на превозите при сравн малки р-ди (при превоз на товари на
средни и дълги р-я) д)съоръжава в почти всички райони на страната, с изкл на тези с ярко
изразен планин релеф е)чрез индустр жп клонове осъщ пряка връзка м/у големите предпр

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 май 2022 в 18:54 потребител
 
Домашни по темата на материала
реферат за системи за програмно управление на машини с циклично действие
добавена от kalata8070 14.02.2015
0
18
Подобни материали
 

Логистична система и транспортна логистика

13 окт 2008
·
203
·
5
·
817
·
182

Лекция, която ще помага на студенти и на ученици. Съдържа ясна и точна информация за поставената тема. Ясно и точно са посочени всички понятия, най-важните неща по темата.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
386

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Материални потоци. Логистика

16 мар 2008
·
462
·
7
·
1,457

Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток. Причините за пораждане на материалния поток се пораждат от разделението на труда – този процес води до все по-задълбочаваща се специализация...
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
407
·
20
·
3,594
·
633

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспорт - лекции

Материал № 188594, от 18 окт 2008
Свален: 451 пъти
Прегледан: 609 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 3,801
Брой символи: 33,819

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспорт - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения