Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
1.1. Същност на маркетингова стратегия
Както беше споменато по-рано в изложението на работата, на корпоративно ниво
фирмените мисия, цели и стратегия се реализират с помощта на бизнесстратегиите и
функционалните стратегии на бизнес равнище.
Маркетинговата стратегия, като обект на внимание в тази глава, произтича от
корпоративната стратегия и подпомага нейната реализация чрез съвкупност от специфични
методи, дейности и инструменти, ориентирани към обслужване на целевите групи на
организацията.
Разглеждайки стратегията като главното направление в дейността на организацията,
ориентирана към постигането на целите й, може да се приложи следната формулировка за
маркетинговата стратегия: “Маркетинговата стратегия изразява генералната линия на
маркетингово поведение на организацията свързано с постигането на формулираните
маркетингови цели”
1
. По този начин маркетинговата стратегия се определя като производна
на маркетинговите цели, които от своя страна могат да бъдат постигнати чрез избраната
стратегия едва след разработването на маркетингови програми.
Така под стратегия на маркетинга се разбира дейността, извършвана като процес на:
анализиране на възможностите на организацията;
избор на целите;
разработване на плановете и осъществяване на маркетингови мероприятия;
контрол върху тяхната реализация.
По своята същност това са етапите на разработване на стратегията на маркетинга. В
литературата по управление на маркетинга няма единство по въпроса, кой от етапите при
разработването на стратегията на маркетинга трябва да бъде първи – дали анализът на
маркетинговите възможности, или определянето на целите на организацията. По принцип тези
етапи трябва да се разглеждат едновременно. Като трети вариант за начало на разработването
на стратегията на маркетинга може да бъде оценката на ресурсите, с които разполага
организацията. Набавянето на тази информация е необходимо условие, т.к. по своята същност
стратегията представлява план за постигане на целите на организацията и трябва да отговаря
на целите и възможностите на организацията, като отчита силните и слабите й страни от една
страна, и съобразена с външните заплахи и възможности от друга. Следователно
разглеждайки стратегията като начин на реализацията на политиката и целите в условията на
конкуренция е необходимо всяка маркетингова стратегия да отчита следните елементи:
- влиянието на факторите от обкръжаващата среда;
- вътрешното състояние на организацията по отношение на силните и слабите й страни;
- собствените ресурси и ресурсите на конкуренцията (работната сила, финансовите
средства, капацитетите, репутацията);
1
Иванов, П., Цели стратегии и програми в маркетинга, ИСК, 2003, с. 137
След като анализът е извършен и целите определени, се пристъпва към същинско
разработване на стратегията на маркетинга. Със стратегията се търси отговор на редица
въпроси, свързани със: как да се постигнат целите, как да се постигнат предимствата в
конкурентната борба, как да се задържат позициите на пазара и др.
При формулирането на маркетинговата стратегия първо се определя основната (базова)
стратегия, кото играе ролята на най-общо ръководство за действие. След това се определят и
стратегиите за елементите на маркетинговия микс, с помощта на които се изпълнява основната
стратегия и се достигат целите. По този начин ясно се откроява зависимостта между
маркетинговата цел за конкретен елемент на маркетинговия микс и съответстващата му
стратегия.
Така функционалната маркетингова стратегия се състои в създаването и поддържането на най-
подходящ за фирмата маркетингов микс т.е. тя осигурява най-добрия избор за успешното
прилагане в комплекс на основните четири компонента – продукт, цена, пласмент и промоция.
1.2 Видове стратегии
Към функционалните маркетингови стратегии спадат: продуктови, ценови, дистрибуционни и
комуникационни стратегии.
Другата типология на маркетинговите стратегии ги разделя в зависимост от избраната от
фирмата стратегия за растеж. Те са свързани с изменение на състоянието на един или няколко
от следните елементи: продукт, пазар, отрасъл, позицията на фирмата в отрасъла, технология.
Към този тип стратегии спадат: стратегии на интензивен растеж, стратегия на интегриран
растеж, стратегия на растеж чрез диверсификация.
Според М.Портър подходящата за всяка фирма стратегия се определя от вида и степента на
конкуренцията в съответния отрасъл. На тази база се определят три конкурентни стратегии:
- пълно лидерство в разходите;
- стратегия на продуктовото диференциране;
- стратегия на фокусирането.
Друг важен критерий за класификация на маркетингови стратегии е пазарната роля на
организацията. В зависимост от ролята се разграничават четири типа стратегии:
- маркетингова стратегия на пазарен лидер
Лидер е организацията с най-голям пазарен дял на пазара на съответния продукт,
доминиращата й позиция се признава и от конкурентите. С цел защитаване на доминиращите
си позиции организацията полага усилия в три насоки: разширяване на общия пазар, защита на
пазарния дял, разширяване на пазарния дял.
- маркетингова стратегия на пазарен предизвикател
Тази стратегия е характерна за организациит, недоволни от текущото си положение и стремящи
се да придобият по-голям пазарен дял. Стратегията е най-ефективна при организациите
притежаващи по-значителен пазарен дял, т.к. съобразяването с ценовите промени на лидера
често води до значителни загуби на организацията. Пазарните предизвикатели могат да
избират измежду две нападателни стратегии: фронтална и партизанска атака.
- маркетингова стратегия на пазарен последовател
Характерна е за организациите с малък пазарен дял, избиращи адаптивна линия на поведение,
като съобразява решенията си с тези на конкурентите.
- маркетингова стратегия за фокусиране върху ниша
Стратегията е следвана от организациите, концентрирали дейността си върху определена
пазарна ниша, а не пазара изцяло. За да бъде рентабилна съответната ниша е необходимо да
е достатъчно голяма и с достатъчна покупателна сила, да има потенциал за растеж, да не
представлява интерес за главните конкуренти, да съответства на специфичните възможности
на организацията.
Друга класификация на маркетинговите стратегии е свързана с етапите на жизнения цикъл на
продукта. Базира се върху концепцията за жизнения цикъл на Т. Левит, според която всяко
изделие има ограничен във времето живот и според различните му фази се обуславят
различни пазарни условия. Според концепцията, жизненият цикъл на продуктите включва
четири фази: въвеждане, нарастване, зрелост и упадък.
1. Етап въвеждане на пазара
Въвеждането на нов продукт на пазара се характеризира с малък обем продажби, поради
недостатъчното познаване и възприемане от потребителите, високи производствени и
маркетингови разходи. Стратегиите, прилагани на този етап, определени чрез комбиниране на
влиянието на цената и маркетингово стимулиране, са:
- Стратегия на бързо обиране на каймака – характеризира се с въвеждането на пазара на
продукт с висока цена и силна подкрепа от маркетинговото стимулиране, с цел осигуряване на
висока печалба и информиране на потребителите за свойствата на новия продукт.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2019 в 11:46 потребител
10 сеп 2018 в 19:07 ученик на 18 години от Варна - ОУ "Антон Страшимиров", випуск 2017
15 май 2018 в 21:46 студент на 33 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2019
29 апр 2018 в 14:27 ученичка на 25 години от София - 132 СОУ "Ваня Войнова", випуск 2013
03 мар 2018 в 15:06 студент на 23 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
07 фев 2018 в 15:51 студент на 35 години от Кюстендил - Международен славянски институт - филиал Кюстендил, випуск 2016
30 ное 2017 в 21:35 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Маркетинг, випуск 2018
18 ное 2017 в 16:44 студент на 47 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2017
09 окт 2017 в 22:57 студент на 36 години от София - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, факулетет - Блок "Рекламни комуникации и бренд мениджмънт", специалност - Мениджмънт, випуск 2018
28 сеп 2017 в 10:43 студент на 37 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Социология, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Съвременни информационноуправляващи системи
добавена от svetlass_78 10.05.2015
0
4
Адаптиране на маркетингова стратегия в условия на световна икономическа криза
добавена от Apokaleksisa 23.04.2012
0
30
Подобни материали
 

Бизнес програма на БГ Маркет

18 май 2009
·
47
·
22
·
1,496
·
46

Характеристика на обекта, стратегия на фирмата, Диагностика на силните и слабите страни на БГ Маркет...
 

Маркетингова система на фирма

29 сеп 2010
·
51
·
16
·
3,092
·
88

Кенар е всъщност нейното име.Навремето нейните родители държали гостилница до църквата Св. Зоравор, в стария Ереван. Баба казваше, че не оставала никога празна, защото хората знаели, че там се готви с любов.Днес моят бизнес не само наследи...
 

Участие на държавата на бизнес пазарите. Нормативна база, регулираща участието на държавата

11 юни 2006
·
275
·
11
·
2,140
·
63

Пазарът е място, където се осъществява размяна на идеи, стоки и услуги срещу пари или други идеи, стоки и услуги, или размяна на потребителски стоки срещу съответстващата им разменна стойност, изразена в цени.
 

Организация на пазарите и системи на реализация на земеделски продукти

15 мар 2009
·
126
·
15
·
4,099
·
87

От първи януари 2007 г. България се присъедини към ЕС, стана част от една общност, в която съществуват множество регулации. Една от най-регулираните области е тази на земеделието, което своя страна определя в значителна степен и начина на реализация...
 

Понятие за пазар и международен пазар

12 май 2009
·
104
·
10
·
3,487

Целите на развитието на една компания са тясно свързани с разбирането за пазара като съвкупност от характеристики, благоприятни възможности, опасности и рискове...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг и маркетингови информационни системи
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
12
119
1
23.05.2015
Тест по маркетинг във финансовите институции за 3-ти курс
междинен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Маркетинг.
(Лесен)
20
40
1
3 мин
29.08.2014
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингова стратегия - същност, видове

Материал № 188334, от 18 окт 2008
Свален: 1,212 пъти
Прегледан: 574 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 919
Брой символи: 8,580

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингова стратегия - същност, видове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения