Големина на текста:
СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ В ОБЕКТ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
Адрес:
Наименование:
Управител:
I. Помещения и технологично оборудване (съгласно проектна
документация)
1. Стените, подовете и работните повърхности са покрити с материал позволяващ
влажно почистване и дезинфекция.
2. Помещенията са обзаведени и изградени по начин, гарантиращ ограничаване на
кухненския блок от търговската зала и складовата площ. Механата разполага със
склад и съоръжения със съответните капацитетни възможности за разделното
съхранение на различните групи от храни при температурните условия указани от
производителите им, има условия за поддържане на личната хигиена на
персонала, осигурена е защита срещу достъп на вредители, както и замърсители
на околната среда.
3. Обектът е захранен с необходимите количества течаща - топла и студена вода
чрез бойлер, отговаряща на изискванията за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели. Осветлението в помещенията отговаря на изискванията
на БДС 1786, като не променя цвета на храните. В обектът е осигурена ефективна
естествена, а така също и механична общообменна вентилация за отвеждане на
замърсения въздух както и за недопускане на прегряване, запрашване и
кондензация на парите. В обекта има два броя санитарни възли, съответно за
клиентите и за персонала, които са осигурени с мивки за измиване на ръцете с
топла и студена течаща вода, средства за измиване и подсушаване на ръцете.
Количеството и вида на приеманите храни, съответстват на капацитетните
възможности на обекта за осигуряване на правилното съхранение и продажба при
спазване на определените от производителя условия и срокове на съхранение.
При получаване на стоката в обекта, се проверява съпътстващата стоката
документация, следи се за състоянието на приеманите храни и продукти,
състоянието на опаковките (цялост, съответствие със съдържанието и др.),
етикетирането им. В обекта не се приемат храни със съмнителен външен вид или
пък видими признаци на развала, както и такива с изтекъл срок на годност. В
обекта не се приемат замърсени или с нарушена цялост на черупката яйца.
Обектът разполага с два броя плюсови хладилни камери и три броя минусови
хладилни камери. Има шест броя мивки, обособени съответно за мръсна
кухненска посуда, за плодове и зеленчуци и за месни продукти. За дезинфекция
на кухненската посуда е осигурена миялна машина. Обособено е помещение за
плодове и зеленчуци и кът за сухите продукти, оборудвани с рафтове. Барът
разполага с отделна миялна машина за дезинфекция на използваната посуда за
напитки.
II. Съхранение на храните
1. С цел защита от рисковете от замърсяване с болестотворни микроорганизми,
чужди тела или химикали на стоката в търговския обект е създадена следната
1
организация:
" различните групи храни се съхраняват и излагат разделно на съответното място
в складовата част и на съответното място в складовата част и на съответната
специализирана площ (рафтове, хладилници, фризери), съгласно изискванията на
ХЕИ. За целта е създадена необходимата организация. Не се допуска съхраняване
на храните извън складовите помещения и съоръжения.
- в склада, храните се подреждат по групи и партиди върху рафтове, стелажи и др.
по начин, който не допуска замърсяването им,при температурни условия и
срокове, съответстващи на указанията на производителя.
- готовите за консумация храни се съхраняват отделно от суровите,
полуфабрикатите и опаковъчните материали при температурни условия,
съответстващи на указанията на производителя.
4. Създадена е организация за събиране и изнасяне на твърдите отпадъци. Те се
събират във водонепроницаеми съдове с плътно затварящи се капаци, изработени
от материали, които позволяват ефикасно измиване и дезинфекция. Има
възможност за събиране на твърдите отпадъци в полимерни торби за еднократна
употреба, специално предназначени за целта, поставени в добре затварящи се
съдове. Съдовете за отпадъци се поддържат чисти и в добър външен вид.
При настъпването на каквито и да е повреди в обекта и наличното оборудване
служителите са длъжни незабавно да уведомят управителя,който осигурява
необходимите специалисти за отстраняване на повредите.
IIІ. Приемане на храни и опаковъчни материали
1. Данните за всички доставчици се съдържат в дневника за входящ контрол на
обекта. Нови доставчици се одобряват от управителя, след което се вписват в
дневника за входящ контрол.
2. В обекта са създадени три броя работни места. Ежедневните доставки се
описват в дневник, съдържащ следната информация: име на
доставчика/производителя/, дата на приемане/за бързоразвалящите се продукти -
и час на приемане/, номер на партидата, приетото количество, вид на използвания
транспорт, вид на придружаващата съответния продукт документация.
3. В обекта се приемат само храни със запазени опаковки, етикетирани и
маркирани съгласно Наредбата за етикетирането.
2. Стриктно се следи движението на стоката (на принципа "пръв влязъл, пръв
излязъл") и сроковете на годност от персонала, като застоялата стока негодна за
употреба се вади своевременно от обръщение.
3. В обекта ежедневно се наблюдават поддържаните температури от
съоръженията и оборудването за съхранение на храните.Следи се за нормалното
функциониране на съоръженията поддържащи специална температура за
осигуряване правилното и безопасно съхранение на храните и при констатирана
нередност се съобщава на управителя.
Не се допуска съхранението и предлагането на храни с настъпила развала или с
видими промени в качеството им или с увредени опаковки.
Помещенията и хладилните съоръжения, в които се съхраняват храните си
поддържат чисти и в добро състояние.
4. Опаковани замразени храни могат да се съхраняват съвместно при условие, че
има осигурена преграда помежду им.
Пресните яйца се съхраняват при постоянна температура, която не надвишава
18°С. Осигурен е кът за дезинфекция на яйцата извън топла и студена кухня.
2
Спазва се следния начин на обработване на яйцата: -отстраняване на
нестандартните яйца/пукнати, счупени/ -накисване в 2-3 % разтвор на натриев
бикарбонат при температура на водата 30-40°С за 30 минути.
- измиване с течаща топла вода до отстраняване на всички видими замърсявания
- потапяне в 2% разтвор на хлорен препарат за 10 минути.
- кипенето на яйцата се извършва поединично с цел отстраняване на
тези с видими отклонения от органолептичните показатели.
Не се допуска повторно замразяване и съхранение на размразени
храни.
IV. Поддържане на хигиенното състояние на обекта
Периодично основно почистване на обекта се извършва веднъж седмично (всеки
неделен ден) и при необходимост.
2. Ежедневно почистване се извършва от персонала приключващ работния ден,
като помещенията, оборудването и работните повърхности задължително се
обработват с дезинфекционен препарат.
3. Текущо работещия на смяна поддържа хигиената на работното си място, следи
за хигиената в обекта и почиства при инциденти.
4. Персоналът текущо следи за поява за вредители в обекта и предприема
периодично необходимите превантивни мерки.
5. Инвентара и средствата използвани за почистване, измиване и дезинфекция се
съхраняват на определено място, което няма пряка функционална връзка със
складовото помещение.
6. Всички повърхности, които влизат в контакт с храните, се почистват, измиват и
дезинфекцират след всяка употреба, след всяко прекъсване на извършената
технологична операция, а когато се използва непрекъснато-периодично, през
определени интервали.
Дезинфекцията се извършва след почистването и измиването.
Почистването и дезинфекцията се извършва с почистващи препарати (детергенти)
и химични дезинфекционни средства, предназначени за целта, прилагани
съгласно указанията на производителя за начина на употребата им.
Технологичното оборудване се почиства, измива и дезинфекцира след
максимално възможно за целта разглобяване.
Върху измитите и дезинфекцирани повърхности не се допускат остатъчни
количества от миещи препарати и дезинфекционни средства.
В обекта се извършва постоянен контрол за наличност на вредители.
Унищожаването на вредителите се извършва само от специализираните за това
служби при вземане на всички необходими мерки за недопускане на замърсяване
на храните.
В кухненския блок не се разрешава допускането на външни лица,които нямат
отношение към дейността на обекта.
V. Технологична обработка на храните
Технологичната обработка на суровините и полуфабрикатите се извършва по
начин, който осигурява запазването на качеството, хранителността и
биологичната им стойност и не довежда до замърсяването им с механични
примеси, химични вещества и микроорганизми и създаването на условия за поява
на нежелателни органолептични, физико-химични, микробиологични и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Система за самоконтрол в обект за обществено хранене

Обектът е захранен с необходимите количества течаща - топла и студена вода чрез бойлер, отговаряща на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Изпратен от:
rumbakis
на 2008-10-16
Добавен в:
Проекти
по Здравен мениджмънт
Статистика:
265 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Поглед върху промоция на здравето

28 апр 2010
·
244
·
6
·
1,155
·
311

Какво разбирам под промоция на здраве.Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поощряване, поддръжка, подкрепа на растеж или развитие на нещо...
 

Здравна политика - същност, определение, приоритети

04 ное 2008
·
340
·
4
·
411
·
1

Здравната политика е система от дългосрочни решения, чрез които се оценява доколко многобройните предложения и инииативи свързани с опазване и укрепване на здравето са приемливи относно преследваните цели, средства и време за изпълнението им.
 

Функции и ролево поведение на социалния работник

02 юни 2009
·
263
·
17
·
2,426
·
375

Медицински университет – Плевен Медицински колеж – Плевен Специалност – Социален работник ПРОЕКТ Тема: „Функции и ролево поведение на социалния работник в ДЦДМУИ „Света Неделя” гр.Сандански” Студент: Ани Бойкова Драганчева Фак.№ 6465 Научен ръководител...
 

Организация на защитата на населението при бедствени ситуации

25 апр 2009
·
653
·
10
·
1,066
·
693
·
1

Развитието на човешката цивилизация е съпътствана от многобройни природни катаклизми и катастрофи. земетресения, вулканични изригвания,наводнения, тайфуни, цунами и свързаните с тях жертви и разрушения са белязали човешката история...
 

Тютюнопушенето-най-разпространената наркомания в света


Тютюнопушенето – най-разпространената наркомания в света „Аз съм лекар. Вярвам в науката и доказателствата. И трябва да кажа тук и сега: тютюнът убива. Цигарите не трябва да се рекламират, субсидират или величаят.” Д-р Гро Харлем Брунтланд Генерален ди...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт за магистри от МУ Варна, 2014 г.
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 69 въпроса по дисциплината Здравен мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри от МУ Варна.
(Лесен)
69
13
1
14 мин
29.08.2014
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
114
1
24.08.2011
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Система за самоконтрол в обект за обществено хранене

Материал № 187800, от 16 окт 2008
Свален: 265 пъти
Прегледан: 536 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 9
Брой думи: 1,444
Брой символи: 13,178

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система за самоконтрол в обект за обществено хр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения