Големина на текста:
УВОД
До появата на човека в природата господстват взаимната хармония и обвързаност и
взаимната обусловеност на процесите и явленията. Тя сама следва законите на своето
развитие, регулира взаимодействията между съставящите я компоненти т. е. на лице е
екологична хармония. Но с появата на човека или по – точно от момента , когато се
научава да прави оръдия и да си служи с тях, в стремителното си развитие чрез своите
ръце и своя мозък преобразува околната среда за целите на съществуването си. В
стремежа и желанието си за по – богат и спокоен живот, човекът започва да руши
собствената си жизнена среда, нарушавайки екологичното равновесие. Именно тази
груба намеса следствие на човешката видоизменяща дейност в природата и природните
процеси ние наричаме антропогенно замърсяване т.е. „съвкупност от фактори,
обусловени от живота и дейността на обществото или на отделния човек, които пряко
или косвено влияят на компонентите на природната среда. Тези фактори могат да
бъдат: демографски взрив, урбанизация, несъвършени технологии, непълноценно
оползотворяване на природните ресурси, химизация на селското стопанство,
експлоатация на биологичните ресурси и т.н.”.
Днес благодарение на човешката дейност и ниското екологично съзнание в
глобалното обществото, вече не може да говорим за екологична хармония , а само за
фаталните последствия от глобалното екологично замърсяване в природата и някой
необратими измененията в екосистемите.
Най – съществените изменения през последните години се наблюдават в
биологическите параметри, рязкото снижаване на запасите от биомаса върху земната
повърхност, площта на горите е намаляла два пъти. Днес ежеминутно от лицето на
земята изчезват около 40 хектара горски земи. А това води до изчезването на редица
растителни и животински видове. Повсеместно се наблюдават тенденция към заменяне
от високопродуктивните естествени растителни асоциации с нископродуктивни.
Съществени изменения настъпват и в геохимичния параметър на околната среда.
Общото количество на химическите елементи остава непроменено. Променя се тяхното
разпределение в атмосферата, хидросферата и литосферата. Под въздействието на
човешката производствена дейност съществени изменения настъпват в геохимичните и
биохимични цикли. ”Например 60% от необходимия им азот растенията получават за
сметка на изкуствената му фикция под формата на химически торове”. Тук следва да
бъдат отнесени и природната и антропогенната трансформация на веществата, прехода
на химичните елементи от едно настоящия момент човечеството използва
неколкостотин хиляди нови химически съединения, като значителна част от тях под
формата на замърсители влизат в гео- и биохимическия кръговрат на веществата.
Съществени нарушения се установяват в биологическия кръговрат на веществата.
Антропогенните пустини са около 5% от сушата; антропогенните полупустини – 3%;
индустриалните и градските земи – 2%; орната земя, градините, изкуствените ливади –
13%; вторичните ниско продуктивни гори – 15%; изтощените пасища – 10%. 48 % от
сушата или 60 % от биологичната продуктивна повърхност на земята не дава онова,
което би трябвало да дава.”
Геологическия кръговрат на веществата също е подложен на активно антропогенно
въздействие. Тук става дума активен ерозиен процес; за преместване на огромни
количества земни маси. „За една година се преместват повече от 4 хил. кв?. почва с
основна скала.” Това е резултат от добивната дейност, от извличането на огромни
1
количества каменни въглища, нефт, природен газ и т.н. При тяхното изгаряне в
атмосферата се изхвърлят милиони м? отпадни газове. Наред с това от земните недра се
извличат колосални количества рудни и нерудни изкопаеми, поради което се променя
ландшафтът на цели региони. Извършва се преразпределение на солите в почвите. В
резултат на поливането или отводняването се променя нивото на подпочвените води.
Както добре се вижда от гореспоменатите факти днес човечеството е изправено
пред опасността от глобална екологична криза, но то като че ли не разбира изцяло
заплашващата го опасност от деградирането на екосистемите. Нещо повече ,
съвременния човек е убеден, че благодарение на постиженията на научно
техническия прогрес може да надмине природата и да произвежда онова, което тя не е
била в състояние да стори. Такива са например новите средства за комуникация,
перилните препарати, пестициди, химическата промишленост и др. Тази дейност на
човека нарушава основния екологически принцип: всичко, което човек произвежда и не
съществува в природата, непременно е вредно за другите същества, тъй като в
природата съществува постоянна екологическа обусловеност и обвързаност. От друга
гледна точка новите вещества не са познати на деструктурните микроорганизми и те не
могат да влязат в естествения кръговрат на веществата и енергията. Те остават като
замърсители, биологически се натрупват в живите организми, включително и в
организма на човека, предизвиквайки необратими биохимични и морфологични
промени с непредсказуеми за сегашните и бъдещите поколения.
І. Антропогенно замърсяване.
Под замърсител в екологията се разбира всяко вещество с физичен произход,
химично съединение или биологичен вид, което попада в природната среда в
количества, превишаващи допустимите норми. А замърсяването е самото въздействие
на тези вещества, което нарушава естествената природна среда. По произход
замърсителите биват естествени и антропогенни. Към естествените замърсители спадат
вулканичната дейност, горските пожари, пясъчните бури и др., а антропогенни
замърсители са резултат от човешката дейност.Антропогенните фактори се
класифицират на три основни групи:
?Физични антропогенни фактори –шум, радиоактивно излъчване, топлинно
излъчване, вибрации. Физичното замърсяване представлява изменение на околната
среда, породено от физични процеси и явления и е заплаха за живите организми.
?Химични антропогенни фактори – общо токсични, дразнещи, канцерогени,
мутагени и други химични вещества;
?Механични –прахообразни отпадъци от ТЕЦ, машиностроителни и други
заводи.
?Биологични антропогенни фактори – патогенни микроорганизми, бактерии,
вируси, повишена численост на видовете и др.
І.1.Химическа промишленост.
Химическата икономика е един от най – разнообразните промишлени сектори в
света. Всяка година се произвеждат десетки хиляди химически съединения, които
подхранват многобройни индустрии като основни компоненти на всеки потребителски
продукт, произведен днес и служат за основата на продукти като почистващи
материали и пестициди. Не е изненадващо, че секторът за химическо производство има
огромно влияние върху здравето на световната околна среда. През 1998г. например
индустрията е изразходвала близо 10 на сто от световното потребление на вода и 7 на
сто от световното потребление на енергия. (Източниците на енергия като петрол и
природен газ се използват както за гориво, така и за суровина.)
2
Трудно е да се изчисли световният токсичен товар, като се има предвид непълната
картина на жизнения цикъл на хиляди химикали. Едва няколко страни измерват
токсичните емисии, а и тези данни са с ограничен обхват. През 1999г. например, по
данни на американския Регистър на токсичните емисии, американския сектор за
химическо производство е бил на трето място по токсични емисии след добива на
метали и електроснабдяването. При все това отчети са длъжни да дават само големите
производители, а сегашният списък от 650 вещества не покрива всички токсични
химикали или източници, нито емисиите при употреба и депониране. Според
Световната банка секторите за производство на химикали и пластмаси заемат първите
места по отношение на токсичните замърсители на въздуха. „Световната индустрия за
корабостроене и кораборемонти, е на първо място, като изпуска във въздуха близо пет
пъти повече токсини, отколкото сектора за химическо производство”.
Освен това количеството произведени и използвани материали не показва колко са
мощни. За таз годишната селскостопанска реколта например фермерите в цял свят ще
използват пестициди от порядъка на 2,5 млн.т, по – голямата част от които са
синтетични органични химикали, които са многократно по – високо токсични от тези
преди 50г. Точно както нямаме конкретни цифри за натрупания екологичен товар на
токсините, не знаем и сравнителната безопасност или опасност на повечето използвани
химикали. За 71 на сто от най – използваните химикали в САЩ няма данни за
последиците върху здравето и околната среда, а едва под 10 на сто от новите химикали,
които се представят всяка година в предпазарните известия, има достатъчно данни от
тестове за въздействието върху здравето. Междувременно химическата продукция
продължава да нараства – очаква се скоро да отбележи по – голям растеж от световната
икономика.
Много от развиващите се отбелязват бум в химическото производство, отчасти
защото фирмите в традиционните страни производителки (главно индустриалните
държави) се отдръпват от битовата химия, която представлява наситен пазар, и се
насочват към по-специализирани химикали, което е по-малко цикличен бизнес и носи
по-големи печалби.
Поливинихлоридната пластмаса (ПВЦ) е показателен пример. Всеки етап от
жизнения й цикъл – от производството до депонирането – създава опасни химикали,
вкл. и някои устойчиво органични замърсители (УОЗ), а за стабилизиране и придаване
на гъвкавост на материала се използват токсични добавки. Сега този материал има
постоянно присъствие във всеки отрасъл на глобалната икономика. Като цяло
производството се увеличава, а голяма част от растежа се очаква да бъде регистриран в
Азия, където бързо разрастващите се градове се изграждат със строителни материали от
ПВЦ и се пълнят с потребителски стоки, направени от ПВЦ и други пластмаси.
Подобни тенденции се наблюдават и в химически интензивния целулозен и
хартиен сектор. Близо 40 на сто от световните целулозни запаси се избелват с хлорни
съединения. Голяма част от тези избелвания се извършват на основата на елементарен
хлор – процес който създава до 35 т странични хлорни продукти дневно при
съоръжения индустриален мащаб. За сравнение, при методите на избелване без
употреба на хлор на базата на водород или на кислород няма почти никакви странични
продукти. През 1998г световния обем хартиена продукция е бил 294 млн.т – над
шесткратно увеличение от 1950г. насам, а се очаква до 2010г. този обем да нарасне с
още една трета. Страните в Азия и Латинска Америка бързо увеличават целулозното си
производство, нетърпеливи да се включат в доходите на търговските пазари. Растежът
на тези и други силно зависими от химията индустрии обещава да донесе не само така
нужните работни места и средства от износ, но и значителни екологични отговорности.
А разрастването на тези дейности в развиващите се страни и икономики в преход,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юли 2019 в 15:52 ученик на 23 години от Исперих - ПГСС "Хан Аспарух", випуск 2014
01 юли 2019 в 21:58 потребител
11 юни 2019 в 20:34 ученичка на 24 години от Самуил - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2014
30 май 2019 в 22:26 в момента не учи на 40 години
05 май 2019 в 20:11 студент на 26 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
12 апр 2019 в 20:02 студент на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - педагогически, специалност - Социални дейности, випуск 2017
04 апр 2019 в 00:13 в момента не учи на 23 години от София
18 мар 2019 в 10:13 студент на 33 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - ТГС, випуск 2019
24 фев 2019 в 16:05 студентка
15 яну 2019 в 01:41 ученик на 19 години от Видин - ПМГ "Екзарх Антим I", випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
СПЕШНО! Въздействие на метана върху човешкото здраве (синергично,кумулативно,дози)
добавена от Driftacha 06.12.2012
3
12
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
168
·
2
·
593
·
736

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
295
·
3
·
6,699
·
676
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
546
·
14
·
296
·
1,178
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на околната среда

23 ное 2011
·
231
·
23
·
730

Презентация по темата "Замърсяване на околната среда"...
 

Замърсяване на въздуха

01 яну 2009
·
727
·
7
·
1,200
·
889
·
1

Замърсяване на въздуха от черната и цветната металургия - източници на замърсяване, пътища за решаване на проблема.
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Антропогенно замърсяване и социално екологични проблеми

Материал № 184958, от 12 окт 2008
Свален: 983 пъти
Прегледан: 776 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 20
Брой думи: 6,279
Брой символи: 54,909

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Антропогенно замърсяване и социално екологични ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
148 33

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
14 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения