Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
1. Кратка информация за фирмата обект на изследване “Диком
Електроникс” ООД
Диком Електроникс ООД започва съществуването си като Диком – Мариана
Ичкова ЕТ през 1997 година в град Горна Оряховица. Дейността е продажба на
компютърна техника и софтуер на местно ниво. Доставките се осъществяват
главно от прекупвачи от местния пазар. През 2002 година се преобразува в
дружество с ограничена отговорност и променя името си на Диком Електроникс.
През същата година фирмата стартира преговори с големия по това време
вносител на електронни компоненти “Пасат Електроникс”, които завършват с
договор за съвместна дейност. По настоящем Диком Електроникс ООД се
занимава изключително с внос и търговия на компютърно компоненти и
аксесоари, асемблиране на компютърни конфигурации, както и гаранционната им
и следгаранционна поддръжка.
2. Етапи за създаване на маркетингова стратегия
Първи етап – генериране на идеи
Идеите за всяка нова продуктова стратегия определя жизнеността на всяка
фирма. Това от своя страна изисква генерирането на идеи да се реализира в
зависимост от:
1. Целта
2. Източниците на идеи
3. Ангажираността
4. Критериите в бизнеса на фирмата
5. Необходимите организационни задачи за етапа.
Всеки от тези 5 елемента включва специфични бизнес процедури:
Цел (на етапа). Възприемането на идея за производство на нов продукт
съвместима с технологичните възможности и пазарното търсене.
Източници на идеи. Фундаментални и приложни научно-технически
новости; технологически условия; отчетни изисквания на потребителя; пазарни
сегменти; конкурентни продукти; незадоволени потребителски нужди.
Времева идейна ангажираност. Осигурявана чрез: следене и набиране н
нови продукти и идеи; подбор на възможно ангажирани идеи за нови продукти,
съобразена с продуктовата политика на фирмата; подбор на ангажирани във
времето идеи за нови продукти, чрез отчитане на необходимите ресурси за
реализиране на продуктовата идея и техните ограничения по време и пазари;
временно позициониране за основно проучване; определяне на продуктовата
привлекателност без конкретни финансови разчети.
Критерий за времева идейна ангажираност. За основни критерии към
определени идеи най-често се използват отговорите на следните въпроси: “Новата
продуктова идея пригодена ли е към пазарните цели на фирмата?”; “Достъпна ли
е идеята за нов продукт съобразно ресурсите на фирмата?”; “Фирмата има ли тези
ресурси в наличност?”; “Ако не, тези ресурси могат ли да се закупят?”;
“Технологически осъществима ли е новопродуктовата идея?”;
“Привлекателността на стопанският риск свързан с ангажираността към
новопродуктовата идея без да са налице конкретни финансови изследвания, може
ли да с появи?”.
Организационни задачи. Необходимостта и ценността на
новопродуктовите идеи да се доведат до знанието на всички специалисти
работещи в дадената професионална област. Разкриване на център за
новопродуктови идеи. Регламентиране на организационно-правно-
мотивационният момент в процесите на генериране на идеи. Да се организира и
приложи оценъчна схема. Да се следи за динамичното обвързване на идеите с
избраният критерий на маркетинговата дейност, т.е. балансът между
технологическите възможности и пазарното търсене.
Втори етап: предварително проучване и оценка
Цел. Предварително селекциониране и оценка на производствените и
пазарните възможности, и привлекателността им за фирмата.
Източници на информация: за производствените възможности
технически преценки на новопродуктовата идея получени от вътрешния
диагностично-инженерингов анализ; за пазарните възможности – вторични
източници на информация – изследвания, анализи, статистически сборници,
доклади по пласментни реализации, експертни оценки, характеристика на
пазарните сегменти и потенциалните потребители и др.
Критерий за селективна оценка. Успешно се използват следните критерии:
възможността за продажби възлизащи на определена стойност; съответствие на
новопродуктовата идея със съществуващата дейност на фирмата (в %); патентна
осигуреност; продуктова осигуреност; отношение разходи за реализиране –
продължителност на жизненият цикъл на продукта и др.
Организационни задачи. Въпросите на стандартизацията и
диференциацията да са определящи; да се осигури универсална приложимост;
продуктовата идея да е съвместима с фирмената политика; съставяне на критерий
за възприемчивост на продуктовите идеи с тегловните им оценки на значимост.
Трети етап: Бизнес анализ
Цел. Привеждането на събраната информация към определени финансови
граници, за да се оцени равнището на търговска жизнеспособност на новият
продукт; оценки на броя на пазарите в които се очаква пазарен успех; равнище на
стандартизация при която е възможна поддръжка без рекламно осигуряване на
продукта спрямо пазарните изисквания.
Източници на информация. Основни източници са маркетинговият анализ
на ЖЦП и основните му характеристики.
Критерии за бизнес анализа. Концептуално определени; причини за
непредпочитания към продукта; линия на неудовлетвореност; предпочитани
свойства; концептуалната определеност на продукта да бъде ориентирана към
работна концепция, която е съобразена с производствено-техническите условия.
Тест за оценка на продукта отчитащ точно харесването, интереса,
предпочитанието, възможните модификации на концепцията както и възможните
причини за невъзприемчивост.
Организационни задачи. Да се изследват пазарните условия чрез ЖЦП;
отчитане на специфичните условия на работа; проектиране на производствено-
потребителска полезност; отчитане на възможностите за стандартизация по
пазари и сегменти и очакваните продажби.
Четвърти етап: разработване на продукта.
Планиране и разработване на стратегии относно новият продукт и
осъществяване на продуктово развитие въз основа на разработените задачи в
предшестващите етапи..
Цел. чрез планиране и маркетингов анализ да се разработи продукта в
производствени условия; диагностика; разработване на пълен проектен
маркетингов план за търговската марка.
Критерии за разработване на продукта. Осигуряване на прототипа и
продуктовата марка в маркетинговият план на фирмата чрез допълнително
портфейлно- пазарно изследване на потребителското поведение; разработване на
елементите на маркетинг микса: ценообразуване, реклама, разпределение,
продажбени усилия и сервиз.
Източници на информация. Фирмените цели, резултатите от
производствените, пазарните и продуктовите анализи.
Организационни задачи. Разработване на дизайн, опаковка и търговска
марка на продукта; изпитване на качеството; разработване на тест за
възприемчивост; целеви пазари; продуктово позициониране и продуктови
стратегии.
Пети етап. Маркетингово тестване
Цел. Разкриване на кодификационни потребности за потребителско
възприемане; разкриване на налични и потенциални дефекти.
Критерии. Продуктовите и потребителските тестове трябва да са
съгласувани с маркетинговите елементи и съдържанието им трябва да се
различава от предходните такива.
Източници на информация. Продуктови и потребителски тестове.
Организационни задачи. Разработване на тестове; тестване на продукта с
реални продажби; тестване на потребителската възприемчивост; установяване на
методология за верифициране на продукта; тестване на производството и
продажбите на продукта; опитни продажби.
Шести етап: работно адаптиране
Цел. тестване на пълната продуктова скала; тестване на производствената
и управленската възможност; тестване на методите и техниките използвани в
бизнеса; отстраняване на слабости; “центровка” на резултатите.
Критерии за оценка. Да се използва пълната скала на дименсиите в
четирите стратегически скали в бизнеса – производствена, времева, пазарна,
продуктова; тестването да се извърши върху маркетинг мисковете; оценка на
приспособяемостта към целите на маркетинговият план, финансовият резултат и
критерии за цялостна оценка.
Източници на информация. Пазарно-продажбените, производствените, и
потребителските тестове; маркетинговите тестове за ценова стратегия,
комуникационна стратегия, продажбена стратегия и други.
Организационни задачи. Разработване и актуализиране на източниците на
информация; анализ и оценка на степента на приспособимост на продукта;
приспособяване на производствения и маркетинговият план към крайната оценка
за пазарният дял и продажбите; финансов анализ.
Седми етап: въвеждане и контрол на пазара.
Цел. Поддържане на баланс между произвежданите и предлаганите
продукти и тяхното търсене чрез информация от системно провежданите тестове;
използване на последните за източници на нови идеи и модификации; контрол на
поведението на продукта и своевременни реакции.
Критерии за оценка. Степен на съответствие между търсене и предлагане;
обхват на пазарният дял; движение на продажбите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
170172 написа на 30 юли 2009 ОТГОВОРИ
студент на 38 години от Велико Търново , Национален военен университет "Васил Левски"
и аз това се питам
cotte написа на 21 май 2009 ОТГОВОРИ
студент на 25 години от Варна , Икономически университет
И КАКВО ОБщО ИМА ТОВА С НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ???
 
Домашни по темата на материала
предпоставки и условия за избор на маркетинг стратегии
добавена от emeto93 07.06.2013
0
18
особености при стратегически анализ на корпоративната дейност
добавена от joko88 27.05.2012
0
41
управление на маркетинговата дейност във строителна фирма
добавена от shener_5_abv_bg 02.05.2012
0
67
Операционен анализ на разходите на фирма
добавена от silviya.kostadinova 06.05.2018
1
7
Стратегически маркетингов анализ. Суотанализ на бостънска консултанска група дженералелектрик. Конкурентен анализ.
добавена от viktorbaia 11.10.2016
1
6
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
652
·
4
·
4,768
·
322

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
335
·
4
·
788
·
434
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Насърчаване на продажбите

26 авг 2009
·
190
·
4
·
741
·
192

Насърчаване на продажбите - реферат при Дуранкиев, 4ти курс, УНСС...
 

Комуникационна политика

11 дек 2009
·
615
·
8
·
1,725
·
454
·
1

Комуникационна политика-същност, мишени и цели. Структура на комуникационната политика. Връзки с обществеността. Рекламата. Насърчаване на продажбите. Лична продажба. Разработка на план за комуникациите...
 

Лекции по комуникационна политика

18 ное 2010
·
548
·
24
·
5,470
·
739

Лекции по Комуникационна политика, предадени през зимния симестър на 2010г. в БСУ...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг и маркетингови информационни системи
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
12
119
1
23.05.2015
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
8
2
4 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетингова стратегия на фирма

Материал № 181802, от 04 окт 2008
Свален: 1,452 пъти
Прегледан: 2,230 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 34
Брой думи: 18,381
Брой символи: 118,277

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетингова стратегия на фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения