Големина на текста:
Веобщ еквивалент- Като всеобщ еквивалент парите служат за измерване
стойността на всички останали стоки.
Стокови пари- Първоначално парите са под формата на стоки, естествена среда на
тяхното възникване е стоковата размяна.
Кредитни пари- Представляват кредитни средства за обращение-полици.
Съвременните полици имат 2 осн. Форми: запис на заповед и менителница.
Банкноти- Това са полици на банката. Освен качествата на предшественицити си
банкнотите притежават и качеството- всеобщ еквивалинт.
Квази пари- “потенциални” пари. Актив, който не може веднага да се използва
като платежно средство.
Функции на парите- те показват основните сфери на взаимодействието чрез
парите. Базовите характеристики на парите се проявяват чрез техните функции.
“стойност” на парите- динамична величина изразяваща промените в
покупателната им сила.
Парична маса- под парична маса се разбира количеството пари, които се намират в
оборота в дадено национално стопанство.
Парични агрегати- това са показателите, посредством които се контролира и
регулира състоянието и измененията в паричната маса.
Ликвидност- способност за издължаване или наличие на пари за издължаване;
способноста на парите да се превръщат в други непарични активи.
Покупателна сила на парите- тази величина може да бъде фиксирана в
количеството стоково-материални ценности и услуги, които могат да бъдат
закупини или платени с една парична единица.
Индекс на покупателната сила на парите- Ипс=1/Ипц; ПС-покупателна сила,
Ипц-индекс на потребителските цени.
Обезпечение на парите- това са сттоките и услугите, които реално противостоят
на парите в сферата на обръщението.
Реални активи- сгради, машини, съоражения, суровини, материали.
Финансови активи- кредит и всички видове ценни книжа.
Ликвидни ативи- депозити, кредитни карти, чекове, национални пари и валута.
Времева стойност на парите- парите имат променяща се стойност и лихвата е
тяхната цена.
Сегашна стойност на парите- това е днешната ст-ст на някаква бъдеща сума,
дисконтирана с даден процент.
Бъдеща ст-ст на парите- това е ст-ст на дадена сума пари в някоя бъдеща дата,
исчислена днес при даден лихвен %.
Лихвен процент- това е еспект на времевата ст-ст на парите.
Дисконтиране- намирането на дншната ст-ст на сума, която ще бъде получена в
бъдеще и дисконтирана с к% на година.
Сложно олихвяване- означава да се вземе една сума днес и да се определи колко
ще струва тя някога в бъдещето, ако носи печалба или к% на година.
Анюитет- представлява серии от плащания на фиксирана сума за всеки от няколко
периода.
Държавни приходи- те са тази част от националния доход, която се акумулира в
държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите.
Икономическа класификация на държавни приходи- според нея те се делят на:
п-ди от облагане на потреблението; п-ди от облагане на доходите; п-ди от облагане
на богатството; п-ди от др. Дейности.
Класификация на държавните п-ди според социално икономическия аспект- п-
ди от частни и държавни фирми; п-ди от облагане доходите на индивидите; п-ди от
облагане доходите на предприемачите; п-ди от вноски за соц. оигуряване;
Класифик. на държавните п-ди според използваните методи и форми- данъчни
п-ди; данъкоподобни п-ди; неданъчни п-ди;
Класифик. на държавните п-ди според сферата на измерване- п-ди от
производствената сфера; п-ди от непроизв. сфера; п-ди от националното
стопанство; п-ди от домакинствата;
Източници на държавни пр-ди- това са вътрешния национален продукт и
националния доход, чуждия нац. Доход и националното богатство.
Чист национален доход- определя се като от ст-ста на производствените
материални блага и осъществените услуги се извадят амортизациите.
БНП- към ст-ста на произв. М-ли се прибавят амортизациите.
Национален доход- общият нац. Продукт намален със сумата на фиксирания
капитал.
Общ вътрешен продукт- включва постъпленията от реализация на продукцията,
ДДС и митата.
Общ национален продукт- включва Общия ВП, увеличен със сумата на внесения
национален доход и намален със сумата на изнесения НД.
Разпределение на НД чрез цените- чрез по-високите цени се осъществява
преразпределение на НД в полза на производителите, а чрез по-ниските в полза на
потребителите.
Разпределение на НД чрез услугите- чрез него част от НД, намиращ се в ръцете
на икином. Агенти, които ползват услугите се измерва в полза на учрежденията,
които орг. тези услуги.
Разпределение на НД чрез кредита- изразява се, в мобилизирането на всички
временно свободни пари в националното стопанство.
Разпределение на НД чрез вноските за организациите- има за цел да осигури
издръжка за заетите в тези организации.
Държавно финансово разпределение- чрез него НД се разпределя и
преразпределя м/у държавата, отраслите на НС,непроизводствената сфера и
домакинствата.
Преразпределение на НД- преди да приеме формата на доходи на икинимическите
агенти се преразпределя чрез методите и формите на държавния бюджет.
Национално богатство- предтавлява съвкупност от всички стоковоматериални,
човешки, духовни и природни ценности, създадени и придобити в дадена страна за
продълж. период от време
Чуждия НД и богатство, като източник на държавни приходи- прехвърлянето
им става по два начина- доброволно и принодително. Огромна маса чужд НД и Б се
присвояват по време на война.
Методи за набиране на държавни пр-ди- те са инструмента, чрез който парите се
вземат от източниците и се предоставят на държавния бюджет.
Форми за събиране на държавни приходи- те са отделни съставни, елементи на
използвания метод за събиране на приходи.
Данъчен метод за събиране на държавни приходи- има следните форми: данък
в/у печалбата , данък в/у оборота, ДОД, данък в/у наследствата.
Емисия на пари като метод за събиране на държавни приходи- представлява
пускането в обръщение на несъответстващо на потребностите на НС количество
пари, с което се покриват държавните разходи.
Данъкоподобни приходни форми- това са: таксите, приноси, патенти, глоби,
конфискации и др.
Такси-таксата е парично плащане в полза на централните и местните бюджети, в
основата на което лежи извършването на дадена услуга или операция от страна на
държавните учреждения.
Мотиви за използване на таксите- действието на държавните органи,
целесъобразноста на събирането на париза издръжка на органи;държавните услуги
да се ползват само тогава, когато е необходимо; осигуряването на определен обем
приходи на финансовата система; и др.
Класификация на таксите според броя на ведомствата- делят се на общи и
специфични/ведомствени/ такси.
Класификация на таксите според финансовито положение на платците- прости
и пропорционални;
Класификация на таксите според бюджетното звено- централни и местни;
Класификация на таксите според регулативното им въздействие- възмездни и
ограничителни;
Класификация на таксите според начина на събиране- непосредствени и
опосредствени;
Характеристики на данъка- той инструмент за преразпределение на доходите,
освен покриване на държавните разходи той има за цел по- справедливото
разпределение на благата.
Елементи на данъка- те са три: данъчната маса, облагаемо лице, данъчно
основание;
Облагаема маса- тя включва доходите и имуществата, въз основа на които се
определя данъка;
Генераторен факт/основание за събиране/ на данъка- това са явленията и
събитията, които правят данъка изискуем в полза на държавата;
Изискуемост на данъка- появата на данъчно основание поражда данъчно право;
Облагаема личност- това еданъкоплатецът, длъжникът или подлежащото на
облагане лице;
Данъчна основа- представлява съвкупност от данни за съставките на облагаемата
маса, които са предмет както на изчисления, измервания, така и на оценяване;
Данъчна тарифа- тя е съвкупност от принципи, които определят корекциите, на
които е подложена ст-ста на облагаемата маса, за да се получи данъчно задължение;
Брутна данъчна основа- след коригирането на брутната дан. Основа се получава
чистата данъчна основа;
Чиста данъчна основа- към нея се прилага данъчния размер за да се
получиданъчно задължение;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансови термини

Веобщ еквивалент - Като всеобщ еквивалент парите служат за измерване стойността на всички останали стоки. Стокови пари- Първоначално парите са под формата на стоки, естествена среда на тяхното възникване е стоковата размяна...
Изпратен от:
silwar
на 2008-10-02
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
82 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Финансов анализ на фирма

27 ное 2007
·
3,091
·
9
·
475
·
707

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение.
 

Основни групи показатели за финансов анализ

02 мар 2010
·
239
·
17
·
2,200
·
229

Основни групи показатели за финансов анализ. Показатели за ликвидност. ..
 

Парични и финансови пазари

18 яну 2012
·
121
·
27
·
1,294
·
237

Същност и роля на финансовите посредници. Същност и видове финансови пазари. Инструменти на паричните пазари...
 

Факторът време и промяна стойността на парите във времето

05 яну 2007
·
961
·
2
·
437
·
203

Бъдеща и настояща стойност на капитала. Нетна настояща стойност.
 

Лихва. Лихвен процент. Цена на финансовите инструменти

23 окт 2007
·
728
·
9
·
1,699
·
409
·
1

Същност и роля на лихвените проценти. Теория за търсенето на активи. Цени на финансовите инструменти. Инфлация и лихвени проценти.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(Труден)
17
2
2
13 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови термини

Материал № 181020, от 02 окт 2008
Свален: 82 пъти
Прегледан: 29 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,632
Брой символи: 10,041

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови термини"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения