Големина на текста:
Бизнес Икономика
Филип Канев Филипов
Същност и значение на фирменото планиране
За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна
управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им в
съответствие с възможностите на фирмата и въздействията на външната среда и се координират всичките дейности на
сътрудниците на фирмата.
Планирането е процес, при който ръководството гледа в бъдещето и открива алтернативни начини на действие. Чрез
него фирмата определя какво иска да направи, кога и как да го направи и кой конкретно ще го извърши.
Планирането е тясно свързано с останалите функции на управлението. То показва кай и какво трябва да организира,
ръководи и мотивира, какво да се контролира. Ето защо планирането е тази първоначална управленска функция,
която служи за основа за осъществяването на останалите. Особено тясна е връзката между планирането и
контролирането, които се допълват в един непрекъснато повтарящ се цикъл, целящ усъвършенстване дейността на
фирмата. Планирането определя циклите, начините за постигането им и разпределя задачите и задълженията, а
контролирането сравнява текущите резултати с планираните и ги оценява. Тази непрекъсната оценка е основата за
текущото усъвършенстване на плановете и тяхното изпълнение.
Планирането се осъществява както за всяка отделна дейност, така и за всяко ново на управление на фирмата.
Значението на фирмения план може да се търси в следните основни насоки:
•планът е ефективен управленски инструмент за вземане на решения. Той посочва в детайли какво трябва да
се постигне и как трябва да се постигне и по такъв начин определя насоките и рамките, в които трябва да се вземе
всяко управленско решение;
•планът е ефективен инструмент за оценка на дейността както на фирмата като цяло, така и на всичките й
отдели и персонал. Периодичното сравняване на резултатите с поставените цели е задачи разкрива доколко добре е
работено. Това позволява навреме да се предприемат действия за коригиране на слабостите;
•планът е основа за формиране на система за възнаграждение на персонала. Всеки член на персонала на
фирмата (или група) получава задължението да изпълнява определена задача/и в определен срок, което е необходимо
за постигане на поставените в плана цели. Оценката на степента на справяне с поставените задачи е надеждна основа
за формиране на справедливо индивидуално или групово трудово възнаграждение;
•планът подпомага мотивирането на мениджърите, участвали в разработването му. Веднъж участвали в
създаването на плана, мениджърите от различни нива на управление се чувстват задължени да дават всичко от себе си
за изпълнението му;
•планът е средство за повишаване на квалификацията на мениджърите. Участващите в разработването на
плана мениджъри и персонал разбират по-добре отделните компоненти на дейността на фирмата и как те ефективно
се съчетават. Така те добиват ясна представа за състава и цялостната организация на фирмата, за проблемите и
задачите на отделните звена и отдели;
•планът информира персонала за целите и задачите пред него и е основа за оценка на резултатите. Планът
информира всеки член от персонала за какви цели се стреми и какво конкретно се очаква да извърши той, как ще се
оценяват индивидуалните и общите резултати. Сравняването на резултатите с поставените цели и задачи позволява на
всеки член от персонала чрез всяко време на плановия период да прави собствена оценка на плодотворността на
усилията си, както и на цялостната дейност на фирмата.
Планирането не свършва със създаването на плана. Той трябва да бъде изпълнен, а по време на изпълнението му
обикновено се налага да бъде модифицирам и усъвършенстван. Ето защо на планирането трябва да се гледа като на
процес, а не като на еднократна дейност.
Важен аспект на процеса на планиране е вземането на решения. Решенията се вземат при разработването и селекцията
на насоките и начините на действие и по множество специфични проблеми: как да се осигурят и разпределят
финансовите средства и другите необходими ресурси, как да се разпределят отговорностите по изпълнението на
плана и много други. Не случайно на планирането се гледа като на процес, при който ръководството, изучавайки
непрекъснато миналото и настоящето на фирмата, решава какво трябва да постигне тя и как трябва да действа в
бъдеще. Всичко това предявява пред мениджърите изискването да имат необходимата теоретична и практическа
подготовка за вземане на своевременни и обосновани управленски решения в условията на висока неопределеност на
средата.
Планирането се осъществява на всички нива на управление на фирмата. За да бъде то ефективно, плановият процес
трябва да започне от висшето ръководство и да се осъществява от горе на долу по управленската пирамида. Тока е
така, защото висшето ръководство отначало определя предпоставките, формули дългосрочните цели на фирмата и
главните й политики и т. н. и по такъв начин определя специфичните цели и границите на отговорностите на по-
ниските управленски нива. Всяко ниво на управление разработва свои планове.
В зависимост от управленското ниво, на което се разработват обхватът и срокът на действие, се разграничават два
основни типа планове: стратегически и тактически.
Стратегическият план се разработва от висшето ръководство и е насочен за изпълни общите за фирмата цели в
сравнително дълъг период от време.
1
Тактическият план се разработва от по-ниските управленски нива и конкретизира стратегическия за по-кратки
периоди от време. В него се декомпозират целите, определят се детайлно дейностите за постигането им, както и
изпълнителите и сроковете. По такъв начин чрез изпълнението на тактическия план се осигурява практическото
изпълнение на стратегическия.
Плановете на фирмите имат различни времеви хоризонти, т. е. покриват различни периоди от време. Сроковете на
действие на един и същи видове и типове планове за различни за различните фирми. Те зависят от отрасъла, както и
от конкретните проблеми, които решават. Плановете могат да бъдат:
1.Дългосрочни – за 3, 5, 10 и до 25 години. Те са задължение на топмениджърите и се изработват от специален
персонал. Отразяват в общ вид важни за фирмата проблеми, свързани с нейното развитие и положение на пазара,
продуктовата експанзия и т. н.
2.Средносрочни – създават се за период от 1 до 3 (или 5) години. Те конкретизират дългосрочните планове.
Например, ако в дългосрочния план се планира създаването и въвеждането на нова продуктова група, то
средносрочният план може да разпадне тази цел на по-кратки срокове – първите 3 години да се създаде нов продукт и
да се въведе на пазара, през следващите 3 години да се модифицира и т. н.
3.Краткосрочни планове – покриват период до 1 година. Те са конкретни и включват дейностите на най-
ниските нива на управление на фирмата. Чрез тях може да се планира текущата производствена дейност, рекламна
кампания и т. н.
Трите вида планове са тясно свързани един с друг и отговорността за дейностите, включени в тях, се разпределя
между различните управленски нива на фирмата.
Използвана литература:
Димитър Дончев, Младен Велев, Йордан Димитров,
“Икономика на предприятието”, СИЕЛА 1998
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 яну 2021 в 17:49 студентка на 37 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - Икономически факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2022
12 яну 2021 в 17:49 ученичка на 24 години от Пловдив - СОУ "Св. Константин - Кирил Философ", випуск 2015
04 яну 2021 в 16:05 в момента не учи на 30 години от София
03 яну 2021 в 15:27 студент на 44 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИТ, специалност - Информационни технологии, випуск 2021
27 май 2020 в 19:14 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика, випуск 2022
20 яну 2020 в 16:17 студентка на 37 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", випуск 2007
06 юни 2019 в 12:15 студент на 32 години от Хасково - колеж по икономика и администрация, факулетет - 2013/2014, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2014
29 май 2019 в 16:49 студент на 36 години от Варна - ДИПКУ-гр.Варна, специалност - Туризъм, випуск 2016
27 яну 2018 в 15:00 ученичка на 23 години от Велико Търново - ПГМД, випуск 2017
16 яну 2018 в 10:49 в момента не учи на 43 години
 
Подобни материали
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
520
·
6
·
5,419
·
921

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Лекции по планиране и прогнозиране

04 юни 2011
·
717
·
49
·
18,283
·
1,249
·
1

Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
354
·
56
·
12,898
·
721
·
1

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
448

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
35
1
23.05.2015
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
11 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Същност и значение на фирменото планиране

Материал № 181, от 20 фев 2006
Свален: 2,441 пъти
Прегледан: 282 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 2
Брой думи: 662
Брой символи: 5,918

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и значение на фирменото планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения