Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Въведение
II. Вътрешен пазар
А. Недоизграден общ пазар
Б. Основни компоненти на вътрешния пазар
а)Свободно движение на стоки
- Основни раздели и специфика на регулативната рамка относно
движението на стоките
І. Митнически съюз:
ІІ. Обща митническа тарифа и режим на данък добавена стойност
1. Забрана на мита, такси и налози, имащи еквивалентен ефект
2. Забрана на количествените ограничения и на мерките, имащи
еквивалентен ефект
3. Фактическа ситуация
б) Свободно движение на хора и гражданство в Съюза
- Свободно движение на работна сила, социална политика и заетост и
защита на потребителите
- Свободата на установяване
в) Свободно движение в сферата на услугите
- Изграждане на Единен вътрешен пазар на услугите
г)Свободно движение на плащания и капитали
- Необходимост от адаптация на българската икономика към условията
на неценовата конкуренция в рамките на Единния вътрешен пазар
III.Обществени поръчки
IV. ПРИМЕР: Сближаване на законодателството на Република България с
правото на ЕС в областта на данъци, мита, акцизи. Изисквания относно данъка
върху добавената стойност (ДДС).
I. Въведение
Европейският съюз беше създаден с Договора за Европейския съюз, подписан в
Маастрихт на 10 Декември 1991. Той е резултат от компромис между защитниците на
т.нар. “Метод на Общността” (с неговите наднационални институции и нарастващ брой
области, в които се гласува с квалифицирано мнозинство) и защитниците на по –
класическата междуправителствена форма на сътрудничество между държавите (при
която инициативата до голяма степен принадлежи на страните – членки и решенията се
вземат почти с единодушие). Беше решено Съюзът да има трикомпонентна структура
(структура на “трите стълба”). Най – важната част, включваща трите общности, е ясно
разграничена от другите две, общата външна политика и политика на сигурността и
сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, които до голяма
степен се осъществяват на междуправителствено ниво и в които Комисията няма
единствено право на инициатива. Тристранната структура често бива представена като
подобие на фасада на храм с три стълба, поддържащи архитрава и фронтона на Съюза.
Съюзът обединява: - Европейските общности
(Европейската общност за въглища и стомана, Европейската
икономическа общност, преименувана на Европейска
общност и Европейската общност за атомна енергия)
- допълващи политики и форми на сътрудничество ( обща
външна политика и политика на сигурност и правосъдие
и вътрешни работи)
Конституцията на Съюза е доста слаба, отчасти поради факта, че той няма
юридическа идентичност като такъв. Поради това ролята на страните – членки си
остава решаваща; например: при сключването на международни споразумения.
Структурата на Съюза е решаваща за разбирането на механизмите на вътрешния
пазар в по – широк аспект.
II. Вътрешен пазар
А. Недоизграден общ пазар
През 1957 година основна цел на Договора за Европейската икономическа
общност беше създаването на общ пазар с постепенно елиминиране на търговски
бариери между страните–членки. Създаването на Общия пазар обхваща четири аспекта:
1. митнически съюз, т.е. премахване на митата между страните - членки и
създаването на обща външна тарифа. Стоки, влизащи в Европейския съюз от трети
страни, подлежат на една и съща митническа тарифа, независимо от коя страна –
членка се внасят.
2. създаване на вътрешен пазар, характеризиращ се с премахването между
страните – членки на пречки пред петте свободи на движение.
3. система, която да гарантира, че конкуренцията на вътрешния пазар на е
нарушена.
4. обща търговска политика (този аспект е най – важната отлика между
концепцията за общ пазар и за свободна търговска зона).
По своя характер Общият пазар е аналогичен на вътрешния пазарна отделната
страна. По – подробна дефиниция на Общия пазар е “пазар, на който всеки участник в
рамките на дадена общност е свободен да инвестира, произвежда, работи, купува или
продава, да предоставя или получава услуги при условия на конкуренция, които не са
били изкуствено изкривени”. В определението за вътрешен пазар отсъства елементът
“изкривена конкуренция”.
Единният вътрешен пазар е едно от най-съществените достижения на
Европейския съюз, предоставяйки свобода на движение и възможности на неговите
граждани. Те се свързват с “вътрешен пазар, характеризиращ се с премахването, както
и между страните-членки, на пречките пред свободното движение на стоки, хора,
услуги и капитали” (чл. 3/с/), създавайки по този начин Европейското икономическо
пространство. За неговото функциониране е изградена “система, осигуряваща, че
конкуренцията на вътрешния пазар не се нарушава” (чл.3/g/), има “принос към
постигане на висока степен на защита на здравето” (чл. 3/р/) и “принос към засилване
защитата на потребителите” (чл. 3/t/). За изграждането на Единен вътрешен пазар е
важно да се постигне “сближаване на законодателството на страните-членки до
постигане на необходимото равнище за функционирането на общия пазар” (чл.3/h/).
Предизвикателство пред Единния вътрешен пазар беше въвеждането на общата валута
– евро, от 1 януари 1999 г., като по този начин се постига един пазар с една валута за
икономически растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места. Поради
това е необходимо да се разбират:
? Правилата за достъп до Единния вътрешен пазар;
? Регулациите за защита на конкуренцията;
? Формите за защита на потребителя;
? Насоките на подобряване на функционирането на Единния вътрешен пазар.
Б. Основни компоненти на вътрешния пазар
а)Свободно движение на стоки - е фактор за икономическия растеж и
повишаване благосъстоянието на Европейския съюз. Съобразно Договора “Общността
ще се базира на митнически съюз, който ще покрива търговията със стоки и ще
включва премахването на митата върху внос и износ, както и такси с еквивалентен
ефект между страните-членки и адаптиране на обща митническа тарифа в отношенията
им с трети страни”.
За да се постигне свободно движение на стоки, се изискват няколко различни
елемента: първият е създаването на митнически съюз (премахване на всички мита и
такси, имащи еквивалентен ефект върху вноса и износа на стоки между страните –
членки и забрана върху налагането на транзитни такси и други налози, свързани с
транзитното транспортиране на стоки през тяхната територия) и създаването на обща
външна тарифа по отношение на трети страни.
Свободното движение на стоки изисква обща законова рамка, която да гарантира,
че продуктите могат да се движат свободно между и във всички държави - членки на
Европейския съюз. Това означава, че те трябва да отговарят на точно определени
основни технически стандарти, начин на сертифициране и метрологични параметри.
Разпоредбите за свободно движение на стоки се отнасят еднакво за индустриалните и
селскостопанските продукти, произвеждани от държавите – членки, както и за
продуктите, внесени от трети страни на територията на Общността.
За да може да се осъществява принципът на свободно движение на стоки, е
необходимо изграждането на Митнически съюз, чрез който се забраняват митата и
таксите със сходен ефект между държавите - членки и се създава обща митническа
тарифа в отношенията с трети страни. Към това спада и прогресивното премахване на
заварените мита и такси.
През 1992 г. беше приет Митнически кодекс на Общността.
Премахването на пречките пред свободното движение на стоки става чрез
въвеждане на еднакво данъчно третиране за местните и вносните продукти. Заедно с
това е необходимо да бъдат премахнати количествените ограничения и всички онези

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 ное 2021 в 17:29 студентка на 36 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Начална училищна педагогика, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Готови ли сме да усвояваме структурните фондове – основен инструмент на регионалната политика на ЕС

20 ное 2008
·
309
·
12
·
1,938
·
98

Структурните фондове /СФ/ се явяват основен инструмент на регионалната политика на Европейския съюз / ЕС/. Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС.
 

Политика за защита на потребителите

14 юни 2009
·
152
·
9
·
1,138
·
2

Политическата цел за развитието на политиката за защита на потребителите всъщност не е установена в Учредителния договор на Европейската икономическа общност от 1958 г. ...
 

Казус по Европейска интеграция

08 апр 2010
·
168
·
12
·
2,378
·
223

Единен вътрешен пазар на Европейския Съюз...
 

Европейската интеграция

12 яну 2008
·
989
·
2
·
411
·
385

Европейският съюз е единствен по рода си доброволен, съвместен съюз в света с няколко милиона европейски граждани, които желаят заедно да преодоляват предизвикателствата на новото хилядолетие.
 

Единен вътрешен пазар

19 яну 2009
·
176
·
5
·
1,280
·
112
·
1

„ЗАЕДНО ОТ 1957” - това е логото на Европа за отбелязването на 50-годишнината от подписването на Римския договор, с който се поставя началото на европейското семейство...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по европейска икономическа интеграция за 1-ви курс
входен тест по Европейска интеграция за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти 1-ви курс във Варненски свободен университет, съдържа 19 въпроса, всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
19
51
1
25.07.2013
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
тематичен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по европвйска интеграция за студенти от ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", 2-ри курс. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
71
1
2 мин
15.11.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Единен вътрешен пазар на ЕС

Материал № 180782, от 01 окт 2008
Свален: 1,161 пъти
Прегледан: 815 пъти
Качен от:
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Курсова работа
Брой страници: 24
Брой думи: 7,125
Брой символи: 65,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Единен вътрешен пазар на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения