Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Въведение
II. Вътрешен пазар
А. Недоизграден общ пазар
Б. Основни компоненти на вътрешния пазар
а)Свободно движение на стоки
- Основни раздели и специфика на регулативната рамка относно
движението на стоките
І. Митнически съюз:
ІІ. Обща митническа тарифа и режим на данък добавена стойност
1. Забрана на мита, такси и налози, имащи еквивалентен ефект
2. Забрана на количествените ограничения и на мерките, имащи
еквивалентен ефект
3. Фактическа ситуация
б) Свободно движение на хора и гражданство в Съюза
- Свободно движение на работна сила, социална политика и заетост и
защита на потребителите
- Свободата на установяване
в) Свободно движение в сферата на услугите
- Изграждане на Единен вътрешен пазар на услугите
г)Свободно движение на плащания и капитали
- Необходимост от адаптация на българската икономика към условията
на неценовата конкуренция в рамките на Единния вътрешен пазар
III.Обществени поръчки
IV. ПРИМЕР: Сближаване на законодателството на Република България с
правото на ЕС в областта на данъци, мита, акцизи. Изисквания относно данъка
върху добавената стойност (ДДС).
I. Въведение
Европейският съюз беше създаден с Договора за Европейския съюз, подписан в
Маастрихт на 10 Декември 1991. Той е резултат от компромис между защитниците на
т.нар. “Метод на Общността” (с неговите наднационални институции и нарастващ брой
области, в които се гласува с квалифицирано мнозинство) и защитниците на по –
класическата междуправителствена форма на сътрудничество между държавите (при
която инициативата до голяма степен принадлежи на страните – членки и решенията се
вземат почти с единодушие). Беше решено Съюзът да има трикомпонентна структура
(структура на “трите стълба”). Най – важната част, включваща трите общности, е ясно
разграничена от другите две, общата външна политика и политика на сигурността и
сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, които до голяма
степен се осъществяват на междуправителствено ниво и в които Комисията няма
единствено право на инициатива. Тристранната структура често бива представена като
подобие на фасада на храм с три стълба, поддържащи архитрава и фронтона на Съюза.
Съюзът обединява: - Европейските общности
(Европейската общност за въглища и стомана, Европейската
икономическа общност, преименувана на Европейска
общност и Европейската общност за атомна енергия)
- допълващи политики и форми на сътрудничество ( обща
външна политика и политика на сигурност и правосъдие
и вътрешни работи)
Конституцията на Съюза е доста слаба, отчасти поради факта, че той няма
юридическа идентичност като такъв. Поради това ролята на страните – членки си
остава решаваща; например: при сключването на международни споразумения.
Структурата на Съюза е решаваща за разбирането на механизмите на вътрешния
пазар в по – широк аспект.
II. Вътрешен пазар
А. Недоизграден общ пазар
През 1957 година основна цел на Договора за Европейската икономическа
общност беше създаването на общ пазар с постепенно елиминиране на търговски
бариери между страните–членки. Създаването на Общия пазар обхваща четири аспекта:
1. митнически съюз, т.е. премахване на митата между страните - членки и
създаването на обща външна тарифа. Стоки, влизащи в Европейския съюз от трети
страни, подлежат на една и съща митническа тарифа, независимо от коя страна –
членка се внасят.
2. създаване на вътрешен пазар, характеризиращ се с премахването между
страните – членки на пречки пред петте свободи на движение.
3. система, която да гарантира, че конкуренцията на вътрешния пазар на е
нарушена.
4. обща търговска политика (този аспект е най – важната отлика между
концепцията за общ пазар и за свободна търговска зона).
По своя характер Общият пазар е аналогичен на вътрешния пазарна отделната
страна. По – подробна дефиниция на Общия пазар е “пазар, на който всеки участник в
рамките на дадена общност е свободен да инвестира, произвежда, работи, купува или
продава, да предоставя или получава услуги при условия на конкуренция, които не са
били изкуствено изкривени”. В определението за вътрешен пазар отсъства елементът
“изкривена конкуренция”.
Единният вътрешен пазар е едно от най-съществените достижения на
Европейския съюз, предоставяйки свобода на движение и възможности на неговите
граждани. Те се свързват с “вътрешен пазар, характеризиращ се с премахването, както
и между страните-членки, на пречките пред свободното движение на стоки, хора,
услуги и капитали” (чл. 3/с/), създавайки по този начин Европейското икономическо
пространство. За неговото функциониране е изградена “система, осигуряваща, че
конкуренцията на вътрешния пазар не се нарушава” (чл.3/g/), има “принос към
постигане на висока степен на защита на здравето” (чл. 3/р/) и “принос към засилване
защитата на потребителите” (чл. 3/t/). За изграждането на Единен вътрешен пазар е
важно да се постигне “сближаване на законодателството на страните-членки до
постигане на необходимото равнище за функционирането на общия пазар” (чл.3/h/).
Предизвикателство пред Единния вътрешен пазар беше въвеждането на общата валута
– евро, от 1 януари 1999 г., като по този начин се постига един пазар с една валута за
икономически растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места. Поради
това е необходимо да се разбират:
? Правилата за достъп до Единния вътрешен пазар;
? Регулациите за защита на конкуренцията;
? Формите за защита на потребителя;
? Насоките на подобряване на функционирането на Единния вътрешен пазар.
Б. Основни компоненти на вътрешния пазар
а)Свободно движение на стоки - е фактор за икономическия растеж и
повишаване благосъстоянието на Европейския съюз. Съобразно Договора “Общността
ще се базира на митнически съюз, който ще покрива търговията със стоки и ще
включва премахването на митата върху внос и износ, както и такси с еквивалентен
ефект между страните-членки и адаптиране на обща митническа тарифа в отношенията
им с трети страни”.
За да се постигне свободно движение на стоки, се изискват няколко различни
елемента: първият е създаването на митнически съюз (премахване на всички мита и
такси, имащи еквивалентен ефект върху вноса и износа на стоки между страните –
членки и забрана върху налагането на транзитни такси и други налози, свързани с
транзитното транспортиране на стоки през тяхната територия) и създаването на обща
външна тарифа по отношение на трети страни.
Свободното движение на стоки изисква обща законова рамка, която да гарантира,
че продуктите могат да се движат свободно между и във всички държави - членки на
Европейския съюз. Това означава, че те трябва да отговарят на точно определени
основни технически стандарти, начин на сертифициране и метрологични параметри.
Разпоредбите за свободно движение на стоки се отнасят еднакво за индустриалните и
селскостопанските продукти, произвеждани от държавите – членки, както и за
продуктите, внесени от трети страни на територията на Общността.
За да може да се осъществява принципът на свободно движение на стоки, е
необходимо изграждането на Митнически съюз, чрез който се забраняват митата и
таксите със сходен ефект между държавите - членки и се създава обща митническа
тарифа в отношенията с трети страни. Към това спада и прогресивното премахване на
заварените мита и такси.
През 1992 г. беше приет Митнически кодекс на Общността.
Премахването на пречките пред свободното движение на стоки става чрез
въвеждане на еднакво данъчно третиране за местните и вносните продукти. Заедно с
това е необходимо да бъдат премахнати количествените ограничения и всички онези

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Единен вътрешен пазар на ЕС

Европейският съюз беше създаден с Договора за Европейския съюз, подписан в Маастрихт на 10 Декември 1991. Той е резултат от компромис между защитниците на....
Изпратен от:
tsnikolova
на 2008-10-01
Добавен в:
Курсови работи
по Европейска интеграция
Статистика:
1,161 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Готови ли сме да усвояваме структурните фондове – основен инструмент на регионалната политика на ЕС

20 ное 2008
·
309
·
12
·
1,938
·
98

Структурните фондове /СФ/ се явяват основен инструмент на регионалната политика на Европейския съюз / ЕС/. Това е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС.
 

Политика за защита на потребителите

14 юни 2009
·
152
·
9
·
1,138
·
2

Политическата цел за развитието на политиката за защита на потребителите всъщност не е установена в Учредителния договор на Европейската икономическа общност от 1958 г. ...
 

Казус по Европейска интеграция

08 апр 2010
·
168
·
12
·
2,378
·
223

Единен вътрешен пазар на Европейския Съюз...
 

Европейската интеграция

12 яну 2008
·
989
·
2
·
411
·
385

Европейският съюз е единствен по рода си доброволен, съвместен съюз в света с няколко милиона европейски граждани, които желаят заедно да преодоляват предизвикателствата на новото хилядолетие.
 

Единен вътрешен пазар

19 яну 2009
·
176
·
5
·
1,280
·
112
·
1

„ЗАЕДНО ОТ 1957” - това е логото на Европа за отбелязването на 50-годишнината от подписването на Римския договор, с който се поставя началото на европейското семейство...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
тематичен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по Европейска интеграция за студенти II курс на обучение. Съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
23
111
1
1 мин
18.07.2013
Тест по образователни проекти
изходен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест върху материала за образователни проекти за студенти по дисциплината Европейска интеграция. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
9
8
1
2 мин
18.10.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

Единен вътрешен пазар на ЕС

Материал № 180782, от 01 окт 2008
Свален: 1,161 пъти
Прегледан: 815 пъти
Качен от:
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Курсова работа
Брой страници: 24
Брой думи: 7,125
Брой символи: 65,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Единен вътрешен пазар на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
изграждане на единния вътрешен пазар и единен валутен съюз на европейската общност премахване на физическите бариери евро съюз валутен съюз и единен вътрешен пазар вътрешен пазар на евопейския съюз база данни за базите данни на страните членки на ес българия и румъния конкуренцията на българския пазар търговска политика на ЕС договор маастрихт международна митническа интеграция приближаване българската към тази на европейският съюз осъществяване на четирите основни свободи единна митническа политика единен вътрешен пазар единна ва социални плащания в чехия трите стълба на трите стълба ефективно разрешаване на проблеми във вътрешния пазар edinen vatre6en pazar изграждането на единен вътрешен пазар и икономически и валутен съюз на европейския съюз благосъстоянието в европейския съюз Вътрешен пазар на ЕС