Големина на текста:
ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Утвърждавам:
Декан:
BA 206
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Приета:.
Лектор: Доц.д-р Татяна Коцева
АНОТАЦИЯ
Целта на курса е да даде основни познания за същността, насоките и целите на
социалната политика, както и за целевите групи и бенефициентите на социалната политика.
Особено място се отделя на генезиса на социалната държава и формите на нейното развитие в
европейските общества, както и на спецификите на социалната политика в съвременното
българско общество.
ЦЕЛИ
Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как възниква и се развива
социалната държава, какви са приоритетите на социалната политика на отделни етапи от
развитието на обществото, как социалната политика се провежда от правителствени и
неправителствени институции, кои са основните социални групи/бенефициенти на социалната
политика. След завършване на курса студентите следва:
Да разбират същността на възникването на социалната държава и нейните форми на развитие
в различните общества;
Да разберат същността на социалната политика и нейните специфики в различните общества;
Да познават основните целеви групи, към които е насочена социалната политика;
Да разпознават механизмите на функциониране на социалните политики чрез
взаимодействието на основните агенти: държавни организации, неправителствени
организации, конкретни лица;
Да познават нормативния инструментариум на видовете социални политики: закони и други
нормативни документи, програми и стратегии в конкретни области;
Да анализират противоречията и проблемните полета при провеждането на социалната
политика в конкретни области, на различни равнища;
.
ПРЕДПОСТАВКИ
Дисциплината се изучава в II семестър. Предполага основни познания по дисциплините:
“Социология”, “Основи на социалната работа”, “Въвеждане в професията”, “Изследователски
методи в социалната работа”.
СТАТУТ И СТРУКТУРА
специалност статут Кредити редовно обучениезадочно обучение
лсуобщл суОбщ
Социални дейностиЗадължителна43636 18 18
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Тема 1. Основни понятия за социалната политика.
Същност и обхват на социалната политика. Основни цели, задачи и идеологии. Основни
агенти – държава, неправителствен сектор. Целеви групи и бенефициенти.
Тема 2. Социална държава.
Същност, функции, цели. Генезис на социалната държава: от стихийна благотворителност
към организирана държавна система на социални услуги. Социална държава и права на
човека.
Тема 3. Модели социална държава.
Либерален, корпоративен, социално-демократичен. Теорията на Г. Еспинг-Андерсен за
социалните държави. Южно-европейски тип социална държава. Социалистическа държава и
социална държава – прилики и разлики.
Тема 4. Пазар на труда и социална политика в областта на заетостта.
Пазар на труда – състояние и основни проблеми. Икономическа активност, заетост,
безработица. Какво означава качествена заетост? Дисбаланси в действащата социална
политика по отношение на труда и заетостта и насоки за преоценка на социалната политика.
Тема 5. Доходи и политика на доходите. Бедност и неравенства.
Основни тенденции в развитието на доходите. Причини за бедност и социални неравенства.
Измерители на бедността. Рискови групи и профили на бедността. Политики за намаляване
на бедността.
Тема 6. Здравеопазване и политики в областта на здравеопазването.
Основни демографски тенденции, свързани със смъртността и заболеваемостта на
населението. Самооценка на здравето. Здравна система. Първична , спешна и болнична
медицинска помощ.. Опазване на общественото здраве. Управление и финансиране на
здравната система. Необходимите насоки за промяна в здравната политика.
Тема 7. Политики за населението.
Същност, обхват и цели на демографските политики. Антинаталистични и пронаталистични
политики. Примери с политиките във Франция, Германия, Швеция, Испания, Полша.
Българския опит – минало, настояще и бъдеще на демографските политики в България.
Тема 8. Политики, насочени към благосъстоянието на децата.
Основни характеристики на ситуацията на децата в България: здраве, бедност, образование
на децата. Деца в неравностойно положение. Основни насоки на политиките, насочени към
децата в неравностойно положение. Основни проблеми при провеждането на политиките,
насочени към децата.
Тема 9. Политики, насочени към младите хора.
Основни характеристики на ситуацията на младите хора в България. Заетост, безработица,
образование, здравно състояние. Основни проблеми в младежка възраст и насоки за
въздействие. Принципи на младежките политики на ЕС.
Тема 10. Пенсионна система. Политики, насочени към възрастните и старите хора.
Пенсионно осигуряване – състояние, проблеми и насоки за преодоляването им. Социални
услуги, насочени към възрастните хора в България – състояние и проблеми.
Тема 11. Малцинства. Политики, насочени към интеграция на малцинствените
общности.
Профили на заетост, безработица, образование и здравно състояние на големите
малцинствени обности в България. Основни проблеми и насоки на въздействия – политики на
заетост, образователна, жилищна и здравна политики.
2
Тема 12. Домашно насилие и трафик на хора. Политики, насочени към жени в риск.
Насилие в обществото и домашно насилие. Трафик на хора и проституция. Политики и
програми за решаване на проблемите с насилието и трафика на хора.
Тема 13. Джендърният проблем. Политики, насочени към равнопоставеност на
половете.
Джендърният проблем в българското общество. Полови равенства и неравенства.
Конфликтът “работа-семейство”. Политики за хармонизиране на професионалните и
семейните роли.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Изпитната оценка се изгражда от два компонента:
- писмен реферат върху определена тема от конспекта, свързана с
проучване на политиката, насочена към целева група;
- устен семестриален изпит върху конспекта
Участието на студентите в лекционните часове с предварително подготвени кратки
изложения по конкретна тема е стимул за висока оценка.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Йотов, Ст. Равенство и егалитаризъм. С. Агата-А. 2004
2. Брайкова, Т. Теория на социалната политика. С. Изд. Парадигма 2000
3. Димова, Д. и др. Социална политика. С. Изд. Тракия-М, 2000
4. Димова, Д., Й. Кусев. Социална политика и социални дейности. С. Изд. Тракия-М, 2003
5. Конакчиев, Д. Основи на социалната политика, В., 2001
6. Коцева, Т., Д. Костова. Младите хора и интимността в условията на социална промяна. С.
Акад. Изд. “Проф. М. Дринов”.2007
7. Спасов, К. Социална политика. С. Изд. Персонал GRH, 2002
8. Шулман, Л. Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи. С., 1994
ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК
BA 206
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Лектор: Доц.д-р Татяна Коцева
1. Социална политика. Същност, цели и задачи, обхват. Основни идеологии. Основни
агенти на социалната политика. Целеви групи и бенефициенти. Професията социален
работник.
2. Социална държава. Същност, функции, цели. Генезис на социалната държава. Социална
държава и права на човека.
3. Типове социална държава – либерална, корпоративна, социално-демократична. Теорията
на Г. Еспинг-Андерсен за социалните държави. Южно-европейски тип социална държава.
Социалистическа държава и социална държава.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална политика

Целта на курса е да даде основни познания за същността, насоките и целите на социалната политика, както и за целевите групи и бенефициентите на социалната политика.
Изпратен от:
finda_mt
на 2008-09-30
Добавен в:
Конспекти
по Социална политика
Статистика:
201 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Качествво на социалните услуги в България

15 май 2009
·
384
·
24
·
5,953
·
295
·
1

В сферата на социалните услуги съвременна България има тежко наследство от времето на тоталитарната централизирана държава – институциите за социални услуги. Реформата в посока на активна деинституционализация, такава каквато е разбирана според.........
 

Осигурителната система (ОС)

07 юли 2009
·
169
·
11
·
2,291
·
133

Осигурителната система (ОС) представлява съвкупност от форми и механизми, които гарантират сигурност на лицата, изпаднали в неблагоприятно жизнено /осигурително/ положение, без да се прави проверка на техния доход...
 

Виенската социална система

17 дек 2007
·
118
·
9
·
1,553
·
68
·
1

Централна задача на “Фонд Социална Виена” и неговите около 700 служители е чрез финансирането на около 300 институции и сдружения да се гарантира и повишава качеството на услугите на виенската социална система....
 

Корупцията като част от политическата система и фактор на икономическото развитие

03 дек 2007
·
600
·
97
·
16,534
·
275
·
1

Необходимостта от противодействие на проявите на корупция все повече се тълкува като ключов критерий за утвърждаването на демократичните институции и въвеждането на съвременните стандарти за прозрачност и демократичен контрол в управлението на обществото.
 

Методика използвана при работа с възрастни хора

20 апр 2008
·
583
·
8
·
1,430
·
480
·
1

Целта на настоящата методика е да запознае специалистите, работещи пряко с възрастните хора, със специфичните им потребности, както и да подпомогне работата с тях...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална политика

Материал № 180401, от 30 сеп 2008
Свален: 201 пъти
Прегледан: 135 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Конспект
Брой страници: 4
Брой думи: 857
Брой символи: 7,618

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения