Големина на текста:
Новото гражданско образование
Промените в гражданското образование определят тенденциите и развитието в
образователните системи, посочват големите образователни теми на съвременността..
Гражданското образование отваря образованието и процеса на учене като поставя
придобитите знания и умения в обществения контекст и по този начин младият човек
се превръща в учеща се част от социалната действителност.
Обществата на прехода предлагат една неясна, изпълнена с противоречия, с изненади
действителност и гражданското образование е не само обучение или учене за
разбирането й, но и пътуване в неизвестното, обучение в неочакваното, изучаване на
риска, докосване до непредвидимите последствия, приучаване за живот в тези условия.
Гражданското образование е пътеводител в обществото на прехода и открехване пред
младите хора на вратата към демокрацията - към прохождащото демократично
общество у нас, но и към европейския установен демократичен ред и към
утвърждаващото се световно демократично общество.
Гражданското образование демитологизира обществото на прехода, очиства
демократичната идея от насложилите се заблуди от миналото, но и от митовете на
масовото общество - на развлеченията, на потреблението, на властта на експертите, на
слабостта на човек в демокрацията на електронната епоха, на социалното равнодушие,
на изчезването на социалната болка и загриженост.
Гражданското образование показва на образованието пътя към преодоляването на
познавателната немощ чрез цялостното възприемане на социалната действителност
изградено върху принципи, чрез изследването на събитията в контекст, чрез усилието
на груповото учене и социално познание, чрез поемането на отговорност и чрез
участие, чрез признаването и изследването на проблемите на света и чрез включеността
и търсенето на собствено място в тези проблеми.
Младият човек, изживяващ приключението гражданско образование не може да бъде
доволен от налагащата му едномерност, от калъпите и рамките в които го приковава
светът.
Гражданското образование показва и истинските пътища на личностно развитие -
преживяването, търсенето на истината, солидарността, участието, социалната
справедливост..
Гражданското образование е и насоченост към бъдещето - то дава бъдещето, групата, а
в нея и младият човек търси и твори образа на бъдещето, предусеща го в личен и в
колективен план, търси своето място и начини за постигането му, въвежда морални
критерии за тези пътищаГражданското образование е търсене на принципи и
освобождаване от митове.
Гражданското образование е и преди всичко учене и усвояване на начин на
индивидуален начин на живот, и на търсене и намиране ресурси и опори за неговото
водене - споделяне, единение, участие, разбиране, отговорност.
Гражданското образование е изучаване на политика, която да служи на хората, но и
изучаване как самите ние да служим на хората и на себе си. Силата на новото
образование е в поставянето на темата за развитието на личността - как да се развивам,
как да живея по-добре? Същевременно то създава условия за съвместно търсене на
отговорите на тези въпроси чрез изследване на моралността, чрез търсене на доброто,
чрез опита да не се допуска и да се противопоставяме на злото в живота.
Гражданското образование въвежда големите позабравени , но и вечни теми - темата за
любовта/ единение/, за надеждата, за личния потенциал, за възможностите ни, за нашия
шанс да осмисляме живота си
1
Гражданското образование предпоставя и утвърждаването на различните съвременни
видове съзнание:
Антропологическо съзнание - признаващо нашето единство в различията;
Екологично съзнание- отчитащо , че с морални същества като нас ние обитаваме
същата биосфера;
Земно гражданско съзнание - чувство за солидарност с другите деца на земята и
отговорност за тях;
Духовно съзнание за човешкото същетвуване- чрез упражняването на комплексно
мислене, което ни отваря за вътрешен критицизъм, самокритичност и разбиране.
Неопределеността на бъдещето, рисковете в колективен, глобален и личен план
навлизат чрез гражданското образование в света на младите хора. То спомага да се
приема естествената неопределеност на бъдещето, но и да се утвърждават ценности
като разбиране, участие, солидарност, любов; по-скоро да се приема бъдещето не като
неясно очертание или като неизбежност, а като проблем, който може да бъде опитан да
се реши съвместно. Теоремата на фон Нюман за играта показва, че е невъзможно да се
знае най-добрата стратегия , но може да действаме и противодействаме чрез
сътрудничество, обединени. Приемането на идеята , че всяко действие носи риск, в
гражданското образование се съпровожда със съвместна подготовка, обсъждане,
преживяване, взаимна подкрепа.
Затова ключова в категориите на гражданското образование е тази на разбирането -
индивидуалното разбиране в групата, в окръжаващата ни близка среда, разбирането в
рамките на обществото, в което живеем, и разбирането на човечеството.
Като търсене на мярка гражданското образование е и търсене и изследване на граници -
на своя личен свят, на връзката межу личното и чуждото, на границите между
различните общности, към които младият човек принадлежи, на границите между
моралните принципи. Сензитивизирането и изследването на границите, идеята, че зад
тези граници няма врагове, а предизвикателства и потребност от избор при
прекрачването им, са водещите идеи на социалното учене.
Така гражданското образование се превръща в етически тренинг за социално движение
и развитие на младия човек. Гражданското образование с идеята за разширяване на
социалния свят и с изследването и прекрачването на граници внася и идеята за
идентичността и правото на избор, но и идеята за отговорността и то парадоксално в
един свят, в който увеличаването на престоя в училище увеличава и социалната
безотговорност на младите хора.
Гражданското образование показва, че няма образователно действие вън от личните
избори на младия човек и по този начин се превръща в изследване на живота, в
следване на живота, но и в насочване на собствения живот и в личен и в обществен
план.
Образованието в очите на младите хора
В младежката харта, приета през м.април 2001г., ключовите думи са: нов път, желание
за промяна, съдействие, спокойствие и защита, готовност за участие, шанс, инвестиция,
личностно изграждане, възможности за реализация, свободен изказ, мотивираност,
разчупване и обновяване.
Именно този тон на Хартата дава основание да говорим за предизвикателства и
надежди, да смятаме, че позитивният начин на виждане на света и нагласи на младите
хора са важните и определящите в днешната им ситуация.
2
Образованието е ключова ценност в очите на младите хора, защото то е основният
канал за социализиране, както и определящият фактор за социалната им реализация.
Независимо от всички противоречиви тенденции, образованието в България остава за
тях път към света и към собственото бъдеще.
От тази гледна точка може да се твърди, че младите дават относително точна диагноза-
анализ на процесите в съвременното ни образование, основан на собствените интереси.
Младите хора диагнозират проблемите на съвременното образование през призмата на
възможностите за професионална реализация.
Собственото бъдеще и шансове са критерият за оценка на образователната система. Не
случайно 37.8% от младите хора смятат, че съвременното училище преди всичко следва
да предоставя знания и умения за професионална реализация.
Условията на прехода, високият процент на безработица, цялостното преструктуриране
на пазара на труда слагат своя отпечатък върху това твърде инструментално
определение на образованието.
В този план следва да приемем и изискването на младите хора за достъпност на
образованието. В него са отразени няколко ключови развития на образователната
система.
Достъпност за младите хора означава равни образователни шансове.
Най-вече това искане се отразява в желанието за създаване на условия за усвояване на
чужди езици и компютри и адекватна материална база.
Достъпността на образованието означава за младите хора и повсеместна материална
осигуреност на образователния процес.
Младите хора идентифицират по този начин ключовия проблем на образователната ни
система - неефективно структурирана образователна мрежа, характеризираща се с
неравно разпределение на образователните ресурси, с нарастващи несъответствия
между качеството на образованието и образователните шансове в големите центрове и
в малките селища.
Неадекватната материална база е разглежана от младите хора не като условие само по
себе си, а като фактор пряко влияещ на качеството на тяхната подготовка за
практическа реализация.
Особено несъответстваща е материалната база в училище в сравнение със учебната
среда, създавана от новите информационни технологии.
Важно за оценката на образованието от страна на младите хора, че то е инструментално
разглеждано и в още един план - за тях средното образование е преди всичко
необходимо условие за влизане в университета. Практически и данните в страната
потвърждават основанията за тази тенденция - близо 70% от завършващите средно
образование постъпват във висшите училища.
Така дипломата за образование е и своеобразен достъп до участие в обществения
живот.
Не е случаен фактът, че близо 40% от неработещите млади хора, също така и не
продължават формално образованието си. Младите хора оценяват това структуриране
на българското общество по оста "образованост- необразованост" като ключово преди
всичко за собственото бъдеще. Наличието на две категории учещи и неучещи млади
хора се възприема от тях като предопределяне на бъдещи професионални и социални
шансове.
Младите хора се изправят и пред предизвикателството за необходимостта от
функционална образованост и същевременно ниското качество и неефективност на
образованието. Те виждат тази неефективност преди всичко в липсата на възможности
за усвояване на чужди езици и компютри и достъп до Интернет /33.1%/, но и в липсата
на съвременни методи на преподаване, в отъствието на практическа проблематика от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 юни 2022 в 16:32 студент на 42 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Информатика, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Гражданското общество - проблеми и развитие

08 ное 2007
·
888
·
6
·
1,622
·
302

Гражданско общество е понятие, отнасящо се до съвкупността от всички доброволни граждански и социални организации и институции, формиращи базата на едно общество, функциониращо в противовес на силовите структури на държавата....
 

Митът за гражданското общество в България

23 окт 2006
·
1,100
·
4
·
947
·
1

Силната зависимост на българските граждани от частната и държавна власт, определя неспособността им да наложат реален коректив на управлението.
 

Групи за натиск. Лобизъм

14 май 2007
·
781
·
9
·
1,452
·
239

В либерлно-демократическото общество,каквото ние се стремим да станем и де юре и де факто е признато че различните социални групи,класи,общества и нации имат свои законни интереси и право да ги защитават с всички законни способи.
 

Терминът “гражданско общество”

15 яну 2008
·
559
·
11
·
2,081

Първоначално това понятие се използвало като общо название на обществото и държавата в смисъл на “политическо общество”.
 

Групи за натиск

06 май 2009
·
152
·
2
·
418
·
150

Същност, видове и приложение на групите за натиск...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Организация отворено образование

Материал № 180241, от 30 сеп 2008
Свален: 183 пъти
Прегледан: 142 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 4,776
Брой символи: 43,432

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация отворено образование"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения