Големина на текста:
ЛЕКЦИИ ПО ИНФОРМАТИКА
ТЕМА 1
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО.
Главна предпоставка и същевременно определяща черта на икономиката на знанието е
информационното общество. ИО се определя от Европейската комисия като общество,
базирано на “икономика на услугите”, “комуникационна революция” и др. Движеща сила в
това общество са информационните и комуникационните технологии. То обхваща
изграждането и развитието на информационните инфраструктури. Терминът “ИО” служи да
подчертае превръщането на процесите и технологиите, свързани с разпространяването на
обработката на информация, в основа на структурата и функционирането на съвременното
общество. Развитието на софтуера, телекомуникациите и Интернет са трите основни
двигателя, довели до налагането на информационното общество. ИО е начин на организация
и живот на обществото. Определението за ИО, съгласно ПМС на РБ е : “общество с
качествено нова структура, организация и обществени отношения, основани на глобалния
достъп и използването на информационни и комуникационни мрежи и услуги, без
национални, географски или други ограничения за обмен на информация, научни, духовни,
културни и други постижения.
Основните характеристики на ИО са : 1/използване на информационни и
комуникационни технологии във всички икономически и социални дейности; 2/непрекъсната
квалификация в динамично променящия се свят; 3/глобализация, икономическа и социална
еднородност – създават се условия за изграждане на “общество без граници”.
От технологична гледна точка ИО се основава на цифровата мултимедия и глобалните
комуникации. Цифровата мултимедия позволява преобразуването на всякакъв вид
информация – текст, снимки, графики, анимации, видеоклипове и др. в цифров вид. По този
начин информацията лесно се съхранява, копира, пренася и обработва. Глобалните
компютърни мрежи и най-вече Интернет позволяват разпространението и ползването на
кодираната в цифров вид информация от огромен брой потребители по всяко време. Всеки
компютър свързан с Интернет има достъп до милиони мултимедийни файлове в други
компютри, отдалечени на хиляди километри, т.е. достъп до информация във всяка точка на
света. Информационното общество осигурява достъп на всеки отделен потребител до
централизирани или децентрализирани информационни фондове, които удовлетворяват
неговата поръчка.
Основните цели на ИО, които трябва да се постигнат са : 1/разработване и приемане
на цялостна правно-нормативна база, правила и процедури, хармонизирани с тези на ЕС, за
предоставяне на услуги, за живот и работа в ИО; 2/осигуряване на всички граждани на
равнопоставен достъп до съвременни телекомуникационни и информационни услуги;
3/създаване на нова среда на живот и работа чрез широко използване на нови
информационни и комуникационни технологии във всички сфери на обществения живот.
ТЕМА 2
ОБЩА СХЕМА НА ИНФОРМАТИКАТА КАТО НАУКА.
По своята същност информатиката е комплексна и интегрална наука за
автоматизирана обработка на големи информационни масиви. Най-обща структурна схема на
информатиката като наука може да се изрази по следният начин :
Информатика
Научна информация Информационна
технология
Докумен- Библиотеко- Наука за ЦЕИМ
талистика знание
Организация и
използване на
информацията
Потребности от Получаване и Обработка и съхра-
информация разпределяне няване
Информатиката се разделя на две направления въз основа на теорията на комуникациите и
теорията на информацията. Първото е наука за информацията, или информация и
документация и е тясно свързано с библиотекознанието. Второто направление е ориентирано
към развитието на информационната технология. Основата на това направление е науката
за ЕИМ. В развитието на второто направление – информационната технология, могат да се
разграничат две насоки. Първата е развитието на науката за ЕИМ, отнасяща се към
изучаването и развитието на апаратната част, която определя техническата страна на ЕИМ,
включваща електр. схеми, запомнящи устройства и др.. Втората насока е свързана с
организацията и използването на информацията – потребностите от информация, нейното
получаване, разпределяне, обработване и съхраняване. Тези въпроси се отнасят към
проблемите и задачите на автоматизираните информационно-търсещи системи /АИТС/.
Развитието на АИТС е свързано със стремежа на учените да намерят ефективни
начини за обработване на огромни информационни масиви, с което се свързва и
автоматизирането на информационния процес. Основата на тази дейност са кодирането,
преобразуването на информацията, разполагането и търсенето на данните в паметта,
създаването и оптимизирането на различни алгоритми за автоматично обработване на
информацията и т.н.
Основните дейности при проектирането на АИТС са разпределени в четири
направления :
Първото направление е подготовка и въвеждане на информацията - то обхваща процеса
на подготовка и въвеждане на информацията. Интерес при подготовката и въвеждането на
информационните данни представляват кодирането и уплътняването на информацията. По
този начин се осигурява икономия на място в машинната памет. Второто направление при
проектирането на АИТС е програмно реализиране на основни алгоритми – то е свързано с
реализирането на основните алгоритми на ИТС, което е същността на програмното
осигуряване на такава система. От правилното функциониране на алгоритмите зависят
икономическата ефективност на ИТС, рационалното използване на паметта на ЕИМ,
скоростта на търсене на необходимата информация и т.н. Третото направление при
проектиране на АИТС е организиране на база данни БД – то обхваща въпросите на
организация на база данни /БД/ на системата, което е от голямо значение за бързодействието
и за ефективността на ИТС. Четвъртото направление при проектиране на АИТС е
съоръжаване на системата – то обхваща техническата база, на която те са създадени. Това е
новата съвременна изчислителна техника.
Четирите направления се разглеждат като взаимосвързани звена на единна система.
ТЕМА 3
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО КОМПЮТЪРНА
СИСТЕМА
В основата на развитието на компютърните системи е залегнало понятието
“компютър” или “електронно-изчислителна машина” /ЕИМ/. ЕИМ са първото творение на
човека, където за първи път се появява устройство, което има памет. В основата на работата
на всички ЕИМ е заложен принципът на програмното управление. Един от първите учени,
работили за осъществяването на аналоговите и цифрови изчислителни машини е д-р Джон
Атанасов, американски учен с български произход.
По-нататъшното си развитие цифровите изчислителни машини получават чрез
въвеждането на принципа на запомняне и съхраняване на програмата в запомнящото
устройство на машината. Първата електронна изчислителна машина, разработена в
университета в Пенсилвания,САЩ, съдържала 18 000 електронни лампи, които консумирали
много ел.енергия. Това са машини от първо поколение. По-нататъшното развитие на
електронните цифрови изчислителни машини върви по пътя на замяната на електронните
лампи с транзистори – машини от второ поколение, които от своя страна бяха заменени с
интегрални схеми – трето поколение. Понастоящем вече съществуват ЕИМ от 5-то
поколение, които имат възможността да разговарят на естествен език – английски, японски и
др. ЕИМ имат две основни характеристики : памет и бързодействие.
Компютърът представлява централно устройство С, което има собствена памет и
“способност” да работи с данните,намиращи се в тази памет. Като правило данните, които
постъпват в С са три типа : текст, образ, глас. Те се възприемат от компютъра и след
определена обработка се разполагат на неговата външна памет – Д. Там те могат да бъдат
съхранявани във времето и при поискване да се отправят в С за обработка. Външната памет в
най-общия случай може да се разглежда като физически дискови устройства, предназначени
за дълговременно съхраняване на информацията.
В компютъра се използват следните единици за представяне на данните : бит, байт –
единица информация, състояща се от 8 последователни бита, килобайт = 10
3
байта, мегабайт
= 10
3
килобайта, гигабайт = 10
3
мегабайта, терабайт = 10
3
гигабайта. В съвременните ЕИМ
паметта /предимно външната/ е практически неограничена. Характеристиката на ЕИМ се
измерва с мерната единица “операция за секунда”. Бързодействието на компютрите нараства
непрекъснато.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по дисциплина "Информационни системи и технологии"

Темите са разработени от учебниците на проф.д.т.н. Димо Арнаудов.
Изпратен от:
Катя Иванова
на 2008-09-28
Добавен в:
Лекции
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
804 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
компоненти на организационната среда
добавена от p444555666 08.04.2015
1
5
Подобни материали
 

Защита на информацията


Темата е посветена на комплекса от мерки за защита на информацията във ведомствата и фирмите. Приложението на целия комплекс или отделни елементи от защитата става по преценка на риска от заявителите и собствениците на информационната система...
 

Защита на информацията


Въведение в информационната и комуникационната сигурност. Необходимост от защита на информацията. Уязвимост и заплаха за информацията. Уязвимост...
 

Защита на информация в мрежова среда

19 май 2008
·
1,128
·
14
·
3,353
·
490
·
2

Цялата история на средствата, предназначени за осигуряване на сигурност във всяка една област, свидетелства за неизбежността на прехода от статични средства за защита към динамични такива, способни да се адаптират в околната среда.
 

Терморегулатор


Схемата е реализирана на основата на операционен усилвател. Тя работи за температура 25°C.
 

Видове компютърни вируси


Видовете вируси са няколко основни с множество от подвидове. В тази версия са описани 30 вида вируси и 8 вида вирусоподобни програми. Често вирусите представляват няколко от тези "видове" събрани в един вирус...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
20.08.2013
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Лекции по дисциплина "Информационни системи и технологии"

Материал № 179691, от 28 сеп 2008
Свален: 804 пъти
Прегледан: 617 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 6,525
Брой символи: 42,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по дисциплина "Информационни системи и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
220 43

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
436 91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения