Големина на текста:
ТЕМА ПЪРВА: СЪЩНОСТ И
ЗНАЧЕНИЕ НА ЛОГИСТИКАТА В
СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
1. СЪВРЕМЕННАТА РОЛЯ И
РАЗБИРАНЕ ЗА ЛОГИСТИКАТА
Логистиката е съвременно направление на
научното знание и вече широко раз-
пространена стопанска практика в страни-
те с развити пазарни икономики. Все пове-
че в световната литература се утвърждава
разбирането за нея като:
а) важна функционална област на фирме-
ното управление, разходите за която се
движат, в зависимост от отрасловите и
технологични особености, от 8 до 22% от
стойностния обем на продажбите в разви-
тите страни;
б) модерен подход на управление и
съответно стратегически инструмент за
формиране на конкурентни предимства на
фирмите с помощта на използването на
съвременни информационни и
комуникационни системи и технологии;
в) сфера на бизнес, специализирана в
оказване на логистични услуги на
индустриални и търговски фирми, която
се развива твърде интензивно;
г) област на изследвания, засягаща
фирмения и междуфирмен мениджмънт,
и неговото инфраструктурно осигуря-
ване в национален, регионален и глоба-
лен аспект;
д) съвременна учебна дисциплина, чийто
предмет е управлението на материалните
ресурси на фирмата, която е
широко застъпена в университетите
на развитите страни, главно в
учебните планове на специалностите
„мениджмънт", "търговия", „маркетинг".
Направени международни изследвания
сочат, че между 20 и 25% от
трудоспособното население в
индустриално развитите страни е заето с
изпълнението на логистични дейности, а
разходите за тях представляват около една
четвърт от брутния им вътрешен продукт.
Интересът към това научно знание и
бизнес практика все повече нараства, за
което свидетелстват създадените
многобройни национални и международни
сдружения в областта на логистиката,
големият обем провеждани научни
конференции в света и издавана
специализирана, и периодична литература,
широко разпространеното изучаване на
логистиката в университетите и в
създадените програми, реализирани във
вид на курсове за повишаване на
квалификацията в тази област.
Същност и значение на логистиката в
съвременните условия. Стопанската
логистика е съвременна управленска
дисциплина, която намира широко
приложение при обучението по
мениджмънт в университетите на
развитите страни. Наред с
управлението на Финансовите и човешки
ресурси това е третата дисциплина,
която позволява да се формират
основни знания по фирмен
мениджмънт (стопанско управление).
Неин предмет е управлението на.
материалните ресурси в и извън рамките
на фирмата в техните две състояние- като
материален поток (динамично
състояние) и материални запаси
(статично състояние). Модерният подход
при управлението на логистиката се
изразява в интегрирано управление на
логистични функции и логистични
операции, така че да се постигне
по-добро обслужване на клиентите и
възможно минимизиране на разходите.
Този модерен подход на интегрирано
управление на логистиката е
изключително актуален в сегашните
условия на глобализация на
производството и пазара и изключително
силна. конкуренция.
2.Исторически корени и дефиниции.
Думата "логистика" произлиза от
(Тема 1 подължение 1)
гръцкия корен "logos", който означава дума,
понятие, сметка. В разговорния език има
широка употреба и се използва с различен
смисъл и съдържание. През 17 век
логистиката е практическо смятане с числа
за разлика от аритметиката, която е теория
за смятането с числа. През 18 век с
логистика се е обозначавала формалната
(математическа логика) за разлика от
традиционната логика. Логистиката като
научно знание е намерила приложение във
военното дело.(осигуряване на армията за
доходите). Анри Жомини е швейцарски
генерал, който през 1837 г. написва очерк за
военното изкуство влагайки в думата
логистика управленски аспект. Идеите му за
първи път са приложени в Америка .
(военноморските сили). Най-голямо
приложение логистиката има
през Втората световна война от страна
на американските войски.
Развитието на логистиката е свързано с две
други научни направления
като изследването на операциите и развитие
на електронноизчислителната техника.
Историческият преглед показва, че
логистиката е начин на мислене, който дава
добри резултати навсякъде, където
комплексното разглеждане на следващите
един след друг процеси при извършване на
определена дейност позволява нейното
икономическо оптимизиране (намаляване
на разходите и скъсяването времето).
Дефиниции
Дефиниция 1: Логистиката е осъществяване
и управление на движението и
разполагането на хора и (или) стоки както и
подържащите дейност свързани с това
движение и разполагане в рамките на
система организирана за постигане на
определена цел. Това определение има
претенциите да служи за базово
определение вьз основа на което се
извеждат определенията за логистиката в
различните сфери (военна логистикат,
бизнес логистика, логистика в
непроизводствената сфера, здравеопазване
и др.),(дадена е от Европейската асоциациа
по логистика)
Дефиниция 2: Логистиката е
пропес на планиране, осъществяване и
контрол на ефективното и ефикасно
придвижване и съхранение на продуктите и
свързаната с тях информация от мястото на
възникване (зараждане) до мястото на
потребление (входящи изходящи и
вътрешни движения (потоци)) с цел
удовлетворяване изискванията на клиента
(ефективно - това, което трябва да се
прави т.е. правене на правилни неща,
ефикасно - да се прави по най-добрия-начин
т. е. правене на нещата правилно).
Специфични черти на логистиката
Многообхватния и многоаспектен характер
на логистиката не дава възможност да се
изясни нейното съдържание чрез едно
кратко определение затова в литературата
се срещат тези, характерни черти, чиято
цел е да изяснят това, което не е ясно в
дефиницията.
3.1 Предмет на логистиката - управление на
материалните ресурси в техните две Форми
(състояния):
* статично състояние (материалните запаси)
* динамично състояние (материалните
потоци) 3.2 Обект - това са материалните
потоци и свързаните с тях информационни
потоци и по конкретно потоците от
Физически осезаеми продукти в различна
степен на обработка (суровини, материали,
компоненти, готова и незавършена
продукция).
- материален поток = продукцията, която се
разглежда в процес на прилагане върху нея
на различни логистични операции и
отнесена кьм определен интервал от време.
Тъй като материалите са в непрекъснато
движение материалният запас може да се
възприема кято водоем, от който
непрекъснато се оттича и налива, за да се
поддържа наличността.
(Тема 1 подължение 2)
- информационен поток = съвкупност от
циркулиращите в рамките на логистичната
система съобщения, а също и между
логистичната система и обкръжаващата
среда, необходима за управление на
логистичните операции.
- логистична операция = обособена
съвкупност от действия насочена за
преобразуване на материалния поток
- логистична Функция - обособена група
от логистични операции насочена за
реализацията на целта на логистиката
(снабдяване, дистрибуция, производство)
!!! обект на логистиката са материалните
потоци, а не са дейностите по
трансформирането на производствените
ресурси !!! - логистична система = сложна,
организационно завършена система
състояща се от взаимосвързани в един
процес на управление
материални и съпътстващи ги потоци в
отделни елементи - звена. Тяхната
съвкупност, граници и задачи са обединени
от вътрешни и външни цели.
3,3 Обхват - вж фиг 4
2.4 Цел - определя се като едновременното
изпълнение на три подцели (задачи)
а) осигуряване на т.нар.
пространствена и времева "полезност" на
продукта (продукта доставен на място и
време). За да удовлетвори определени
желания (потребности) всеки продукт
трябва да притежава четири полезности:
* на формата - създава се в производството
* на притежанието - създава се от
маркетинга * пространствена - създава се
от логистиката * времева - съзнава се от
логистиката
б) високо ниво на обслужване на
клиентите
в) минимизиране на общите разходи
по осъществяване на всички логистични
операции. Седемте пътя (7 "R"):
* подходящ продукт, клиент, разход и
подходящо състояние, място, време,
количество.
3.5 Логистиката като управленска функция
и управленска концепция - стопанската
логистика се разглежда и като управленска
концепция и като управленска функция
!!! логистиката е управленска
концепция и управленска функция !!!
Като функционална област на фирменото
управление логистиката обхваща
управлението на физически реални
"осезаеми" обекти и процеси във фирмата
т.е. обхваща управлението на входящите
материални потоци (снабдяване) и
трансформирането им чрез операции в
продукти и услуги до клиентите
(дистрибуция), както и свързаните с тях
информационни потоци. Като управленска
концепция логистиката изисква
функционалните области (снабдяване,
производство, дистрибуция) да се
управляват като едно цяло. Интегрираното
управление на тези функционални области
се явява най-добрия начин за координация
и балансиране на усилията за постигане на
високо ниво на обслужване на клиента при
минимални разходи.
Функция: обхваща управлението на
снабдяването и дистрибуцията както и
свързаните с тях информационни
потоци.
Като управленска концепция логистиката
се основава на системния подход.
Системния подход в логистиката има
следните направления:
* разглеждане на материалните потоци
през всички фази на движение като едно
цяло (система), като се обхващат както
правите, така и обратните потоци от
продукти.
прави потоци - в направление на сьздаване
на продукти
обратни потоци - в направление включване
в повторна употреба и оползотворяване на
вторичните ресурси (рециклиране), Именно
така се
(Тема 1 подължение 3)
минимизират разходите
* интегриране на традиционно
разделените области на фирмено
управление - снабдяване,
производството, дистрибуцията с цел
преодоляване конфликтите в целите и
интересите на звената, които отговарят за
тези области и да се оптимизират
общите разходи.
!!! повтаряемостта на действията
всъщност спомагат за постигането на
интегриране на функционалните области
(финанси, производство, маркетинг) !!!
* интегриране на управлението на
материални потоци. осъществявано от
организационно обособени фирми и звена.
supply chains - (снабдителна верига)-
доброволни обединения за интегриране на
усилията и информацията с цел да се
минимизират разходите .и победа над
конкуренцията (глобални мрежи).
Подходът е извеестен още като подход при
снабдителна верига или по- точно подхода
за интегрирано управление на снабдяване,
производство, дистрибуция (трите
функционални области) и свързаните ^ с
тях информационни и транспортни системи
с цел оптималното осъществяване
движението на материалните ресурси
(материални потоци, потоци от продукти)
от мястото на възникване до крайния
потребител при възможно минимални
разходи. В основата на логистиката като
управленска концепция и на възникването
на идеята за интегрално управление лежи
концепцията за общите логистични
разходи, която изисква да се познават
и изследват
противоречивите връзки и зависимости
между елементите на логистичните
разходи в три направления и на тази основа
да се търсят пътища за тяхното
оптимизиране.
* съотношението на логистичните разходи
във всяка една фаза на движение
* изучаване на съотношението на
различните логистични разходи с цел
откриване на резерви
* познаване (изучаване) на съотношението
между логистичните разходи и нивото на
логистично обслужване на клиентите.
КРАЙ
Тема втора. ФАКТОРИ ЗА
НАРАСТВАНЕ РОЛЯТА НА ЛОГИС-
ТИКАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
ЛОГИСТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ (ЛК)
1.ОСЪЗНАВАНЕ НА
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ПРИЛАГАНЕ НА ЛК
Действието на този фактор се обуславя от
влиянието на няколко основни тенденции
в развитието на световната икономика:
а) Промените в условията на пазара
- Изразяват се в повишаване
конкуренцията на пазара, в резултат на
което изискванията на клиентите към
качеството на обслужване, в т.ч. условията
на доставки и тяхното спазване, нарастват.
- Ускоряване процеса на глобализация,
което води до разширяване географския
периметър на взаимодействие на
участващите фирми в производството и
дистрибуцията на даден продукт. Все
повече фирми на българския пазар стават
участници в международни вериги и
прилагат съвременния подход на
управление на логистичните дейности,
съответно в снабдяването, производството
и дистрибуцията.
б) Промените в характера на продукта
- Повишаване на сложността и
многообразието на продуктите, което на
основата на повишената степен на
специализация, обуславя
необходимостта от обединяване
усилията на участващите фирми в
производството на един по-сложен
продукт.
- Намаляване на жизнения цикъл на
продуктите, характеризиращо се с висока
динамика, което принуждава участващите
на пазара индустриални и
търговски фирми да прилагат съвременни
методи за оптимизация на необходимите
им запаси, тъй като в противен случай
съществува риск в определен момент те да
станат ненужни и да бъдат понесени
икономически щети.
в) Промените в разделението на труда
Изразяват се в:
* постигане на гъвкава специализация,
т.е. ориентиране към производство на по-
широк асортимент продукти в малки
серии, с използване на универсален тип
машини. Стремежът е по-пълно да се
задоволяват разнообразните нужди на
потребителите, по-бързо и с по-малки
загуби да се реагира на промените в тях,
по-гъвкаво фирмата да се приспособява
към новите изисквания на пазара. За тази
цел се преминава към прилагане на
алтернативни многоцелеви стратегии,
производствено планиране, ориентирано
към по-висока гъвкавост и мобилност па
работната сила, с развитие на нейната
многофункционалност, нов тип
производствени технологии, които
представляват съвместими компютърни
технологии за автоматизация на
производствени системи н интегрирано
управление на информационните и
материалните потоци. * Развитие на
процеса "outsourcing" при големите
компании
* създаване на голям брой малки и средни
фирми, които действат като подизпълни-
тели или дъщерни дружества на големи
мултинациоиални компании, имат
определена специализация, изградени
интеграционни връзки (на основата на
собственост, договори и др.) и по този
начин са свързани в общ процес па
производство и дистрибуция. На тази
основа се осъществява единния контрол
при неговото управление; който в
сегашните условия се постига с
използването на съвременни управленски
концепции, модели, методи и с помощта
на нови информационни и
омуникационни технологии;
* обединяване усилията на
специализирани в дадена област фирми,
които в условията на засилваща се
(Тема 2 подължение 1)
конкуренция, се структурират в система. В
това отношение показателни са промените,
които настъпват през последните десет
години в сектора за логистични услуги. Те
се характеризират с тенденция към посте-
пенно превръщане на участниците в този
сектор от партньори на производствени и
търговски фирми при осъществяване на
логистични операции и функции, познати
като „3PLPs" (Third Party LogisticsProviders)
в т. нар. интегратори - „4PLPs" (Fourth Party
Logistics Providers), които координират
взаимодействието между всички участници
в една логистични система;
* интензивно развитие па сектора за
информационни услуги, който обслужва
фирмите при изпълнението на техни
производствени и други функции със
създадени съответни компютърни
програмни продукти. Този сектор
постепенно заема водещи позиции в
стопанския живот на развитите страни.
Неговият относителен дял в обема на БВП и
в броя на заетите постоянно нараства.
2. ОСЪЗНАВАНЕ „ЦЕНАТА" НА
ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ПОТЕНЦИАЛА, КОЙТО СЕ КРИЕ В
ТЯХНАТА РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, Т.Е. В ПО-
ДОБРО ИМ УПРАВЛЕНИЕ
Усъвършенстване управлението на
логистичните дейности чрез прилагането на
съвременни подходи и методи намира израз
в намаляване на относителния обем на
запасите. Проведени международни
сравнителни изследвания показват, че ако
преработвателната индустрия на САЩ
осъществява своите процеси с обема запаси,
с който работи тази индустрия в Япония, ще
се освободи капиталов ресурс за
инвестиране в рамките на една година. За
страни като Германия, Великобритания,
Швеция и др. този ресурс за инвестиране
ще бъде за две години, а за Чехия, Унгария
и Полша - четири години. Тези сравнения
разкриват потенциала, който се крие в по-
доброто управление на логистичните
дейности, за конкурентоспособността на
фирмите.
3. СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Като пример за такива технологии може да
се посочи SCM (управление на веригата на
снабдяване, или на доставките). Влияние за
тяхното създаване са оказали:
а) Прогресът в индустриалните:
технологии, намиращ израз в създаването
на компютърно-интегрирани производства
(CIM), гъвкави автоматизирани
производствени системи (ГАПС), които
водят до ускоряване движението на
материалните потоци, съкращаване на
времето и на разходите.
б) Прогресът в складовите технологии,
изразяващ се в увеличавате на степента на
автоматизация на процесите в склада, на
тяхната роботизация, в прилагането на
системи за електронно четене на кодовете
за идентификация на складовите единици,
което също води до ускоряване движението
на материалните потоци.
в) Прогресът в транспортните технологии
както във фирмата (индустриална или
търговска), така и извън нея, изразяващ се в
развитие на комбинирания и контейнерния
транспорт и на високоскоростни влакове
при товарните превози.
г)Изключителното развитие и поевтиняване
на компютърния хард и софтуер.
д)Развитието на телекомуникационната
техника и електронния обмен на данни
(EDI).
е)Появата и развитието на управленски
концепции и методи като: TQM
(управление чрез тотално качество), JIT
(доставки точно навреме), MRP (планиране
на потребностите от материали), DRP (пла-
ниране на ресурсите в дистрибуцията),LM
(управление без излишества), CRM
(управления на взаимоотношенията с
клиентите), QR ( бърз отговор).
КРАЙ
Трета тема Логистични операции и
тяхната роля за движението на
материалните потоци.
1. Основни и поддържащи логистични
операции (фиг.5) разграничаването на
основни и поддържащи логистични
операции се осъществява с използването на
два критерия (признака):
(*) ролята на всяка една дейност за
изпълнение на логистиката
(*)участието на всяка една дейност в обшия
обем логистични разходи
а) основни логистични операции:
(*) транспорт - заема до 2/3 от общите
логистични разходи. Управление на
транспортната дейност означава:
: да се избере вина транспорт т.е. начина
на транспортиране
: избор на най-удачния маршрут (мин
разходи) : no-добро използване на
капацитета на всяко едно транспортно
средство
(*) поддържане на запаси - до 1/3 от
общите логистични разходи. Първите две
имат най-голям дял в обшия обем
логистични разходи
(*) обработка на поръчки - (комуникации,
контролни,
административни дейности) Определя се
като операция , тъй като благодарение на
нея се пуска продуктовия поток.
Обработката на поръчките включва три
последователни задачи:
: приемане на поръчката (от получаването
й) : управление на поръчката -
след приемането поръчката се
проверява относно цени, условия и
кредитен рейтинг, след това се взема
решение за неиното изпълнение и следва
нареждане за
изпълнение
експедиция (изпълнение) на поръчката -
взема се решение за вида транспорт,
подготовка на пратките, Фактури,
доставка на клиента.
б) поддържащи логистични операции -
подпомагат всяка основна операция и са
следните:
(*) складиране (складова дейност) -
управление на мястото на съхранение на
запасите.Свързано е с проектирането на
комплекса от съоръжения, които се
използват за съхранение на различни стоки
в различна степен на завършеност.
(*) складово-манипулационни дейности -
движението на продукта на мястото на
складиране
(*)защитна опаковка - логистиката
отговаря движението на
продуктите да става без много увреждания,
затова и тук е мястото
на подходящата по вид опаковка, тъй като
тя има голяма роля за доброто
функциониране на складовото стопанство
(*) снабдяване и придобиване на суровини
- при снабдяването решенията имат
географски (релефен) характер,
снабдяването прави продукта на
разположение на логистичната система
като самото снабдяване има следните
задачи:
: да се определят потребностите от
необходими суровини, материали,
компоненти като се изчислят количествата
необходим материал
: да се установят сроковете на доставка и да
се наблюдава тяхното спазване (контрол)
: да се избере източника на доставка (онази
географска точка откъдето да се достави)
: входящ контрол и разпределение на
стоките в склада
- планирано и контрол на запасите в склада
за суровини и материали (непрекъснато
следене)
За разлика от снабдяването, закупуването
на материали има следните задачи:
: получаване и оценка на предложението
: избор на доставчик
: съгласуване на цената и сключване на
договора (*) изготвяне и правене на
производствен график
(Тема 3 подължение 1)
стратегически план - производствен план
(маркетолога прави две неща. 0т една
страна прави проучване на пазара, а от
друга завоюва клиенти). С производствен
график се определя базата данни от
производителя, мениджъра и снабдителя,
от които нататък се определя количеството
и интервала на доставката - фактора време
(*) подържане на информация - има важно
значение за изпълнение на задачите на
логистиката и вземането на целесъобразни
управленски решения (кои са
потенциалните доставчици, къде се
намират, данъчни и митнически условия,
вид транспорт, инфраструктура)
2. Логистична верига, логистична мрежа,
логистичен канал, логистична система (вж
фиг 6,7 и 8)
а) логистичната верига - съвкупност от
дейности и операции, които се
осъществяват в определена
последователност на отделни етапи до
получаване на крайния продукт при
възможно най-добра координация и mин
разходи
В една индустриална фирма
последователните операции са:
снабдяване с необходимите ресурси -
настаняване в склада -трансформации -
незавършено производство -
продължителна
обработка - краен продукт.
б) логистичната мрежа - Формира се
когато материалния поток минава
през определени междинни нива,
преработвателни предприятия,
дистрибуционно ниво (търговци на
едро, търговци на дребно), потребители
(крайни клиенти)
в) логистичен канал - съвкупност от
физически и юридически лица и
организации, които подпомагат
движението на материалния поток от
мястото на възникването му през
различните фази на движение до крайните
потребители с цел високо ново на
обслужване и с възможно min разходи.
Логистичният канал е съвкупност от
канали на снабдяване и дистрибуционен
канал като първия има по-малко участници
от втория, а в дистрибуционния център
освен по съхраняване на запасите се
осъществяват и операции по преработване.
Дистрибуционния канал бива:
(*)прост - суровини (снабдител) -
производител - клиент
(*)сложен (многозвезден) - има посредници
от ляво и (или) дясно-източник на
суровини - производител - търговец на едро
-търговец на дребно - краен клиент.
г) логистична система - сложна
организационно завършена система
състояща се от взаимосвързани в един
процес на управление материални и
съпътстващи потоци на отделните
елементи и звена. Тяхната съвкупност,
граници и задачи са обединени от
вътрешни и външни цели. Видовете
логистични сиотеми са вътрешна, входяща
и изходяща. На по-голямата част от
логистичните системи са присъщи
основните черти на големите системи, а
именно:
(*) сложност - изразява се в наличие на
голям брой елементи или звена, на
взаимодействието между тях, сложни
функции изпълнявани от системата,
въздействие на голям брой фактори на
външната среда
(*) йерархичност - подчиненост на
елементите или звената от по-ниско на по-
високо ниво в линейно и функционално
логистично управление
(*) структурност - наличие на определена
организационна структура, състояща се от
взаимосвързани субекти и обекти на
управление, които реализират поставената
цел
КРАЙ
Тема четвърта Възникване и развитие на
логистичната
концепция във фирменото управление:
1. Етапи - логистичната концепция за
интегрираното управление е естествена
еволюция в цялостното мислене следствие
на промените в обкръжаващата среда през
последните 50 години в развитите пазарни
икономики (страните с развита пазарна
икономика). По-слини са тези влияния
през последните три десетилетия.
а)до 1950 - след военния период през
който няма преобладаваща ръководна
Философия в областта на логистичните
дейности, те са разпръснати като
отговорност между трите основни
функционални звена в организационно-
управленската структура на Фирмата
б) 1950-1970 - бърз икономически растеж
съпроводен със засилен процес на
урбанизация (нарастване големината на
градовете и засилване на тяхната роля),
засилва се ролята на дистрибуцията
(разходите за дистрибуция значително
нарастват)
!!! през този период под Физическа
дистибуция се е разбирало логистика !!!
в) 1970 до днес - след енергийната криза
(1973) цената на петрола нараства и
затова се търси начин за намаляване на
разходите за прозводство и дистрибуция,
развива се дисциплината изследване на
операциите, силна идентификация в
икономиката и глобализация.
Търсят се резерви от всички разходи,
развива се идеята за интегрирано
управление с цел по-координирано
управление и на двата материални .
патока (снабдяване и дистрибуция) и
между производствените участъци
движението на продуктовите потоци да
става по-бързо. От втората половина на
70-те във фирменото управление
започва да се утвърждава логистичната
концепция занимаваща се с
разработването и прилагането на
системния подход при управлението на
всички дейности, които осигуряват
производителите със суровини и
материали и довеждат готовата
продукция до крайния потребител.
Целта е доставката на предварително
определени продукти, на
определените места, в конкретното
време (съобразено c потребностите) и
на конкурентни цени. Физическата
дистрибуция като процес поради
посочените вече причини доминиращи
през 60-те беше на вниманието на
специалистите по управление и маркетинг
и се интегрира с дейността по снабдяване,
която започва да се разбира в по-
ширик контекст т.е. като управление на
материалите. При логистиката е важно
взаимодействието от ляво с доставчиците
и отдясно с клиентите.
!!! интегрирането на двете основни
управленски функции, управлението на
материалите и физическата дистрибуция,
представлява логистичната концепция !!!
Логистиката като управленска
концепция - стопанската логистика
интегрира:
А управлението на материали - обхваща
източника на доставка т.е. снабдяването и
управление на материалните ресурси т.е.
склад за суровини и материали -
преработвателно предприятие.-скдад, за
готова продукция. Или казано по друг
начин управлението на материалите
включва входяща и вътрешна логистика, а
операциите са транспортиране,
поддържане на запаси, обрработка на
поръчки, СНАБДЯВАНЕ, защитно
опаковане, складиране, складово-
манипулационна дейност,
информационно обслужване
* Физическата дистрибуция - включва
транспортиране, поддържане на
запаси, обработка на поръчки,
ПРАВЕНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН.
ГРАФИК, защитно опаковане,
(Тема 4 подължение 1)
складиране, складово-манипулационна
дейност, информационно обслужване
По-нататъшната еволюция на логистиката е
свързана с интегриране на усилията на
фирмата с тези на нейните логистични
партньори (доставчици, посредници,
клиенти) за ефективно управление на
всички дейности по движението на
материалните и информационните потоци.
Целта е да се постигне по-добра
междуфирмена координация при това
управление с цел реализиране на
синергетични ефекти, които намират израз
основно в ускоряване на процесите по
придвижването на материалните потоци,
удовлетворяване изискванията на клиентите
по отношение на сроковете и условията на
доставка, относително намаляване размера
на логистичните ресурси и на общите
разходи. В резултат на това в литературата
през 90-те години вече се използва
понятието „интегрирана логистика". Тя се
основава на системния подход и изразява
интегрираното управление на дейностите,
свързани с движението на материални
потоци, които се осъществяват от
свързаните и участващите в една
технологична верига фирми.
Интеграционният процес в логистиката
впоследствие, при динамичните промени в
глобалната пазарна среда, намира своето
развитие в бизнес концепцията
„Управление на снабдителна верига",
твърде известна като Supply Chain
Management (SCM), която от началото на
90-те години започва да придобива все по-
широка популярност. В литературата се
дават редица дефиниции на SCM. Сред тях
изпъква дефиницията, която дава
Европейската логистична асоциация (ELA):
„SCM е интегрален подход към бизнеса,
който разкрива фундаменталните принципи
на управление на логистична верига, такива
като формиране на функционални
стратегии, организационни структури,
методи за вземане на решения, управление
на ресурси, поддържащи функции, системи
и процедури" .
З.Мястото на стопанската логистика в
организационно-управленската структура
на фирмата. Етапи на развитие особености
на промяната.
Логистиката се вьвежда когато се
прави стратегия на фирмата. Основната
отговорност на най-доброто управление
на фирмата е да създаде среда, в която
всеки действащ ръководител да има max
възможност да постигне целите на
фирмата. Тя е изключително важна част,
ядро на управлението и с нейното
изграждане се, разпределят отговорности
и компетенции и между отделните
функционални звена, а с по
нататъшното й усъвършенстване стремежът
е да се намали в max степен конфликта в
целите на тези звена и да се отстранят
пречките за ефективно функциониране на
фирмата като цяло. В нея се проявява
зрелостта на управленското мислене,
възприемането на съвременни концепции и
подходи, акцент в стратегията на
фирмата. Необходимо е
усъвършенстване на организационно-
управленската структура с необходимостта
за развитие на логистиката.
Структурирането на логистиката като
отделна организационна единица във
фирмата е сравнително нова концепция
подчинена на концепцията за интегрирано
управление. Последните 30-40 години
мястото на логистиката в
организационната структура бележи
промени породени от необходимостта да
се отговори на изискванията на
динамично променящата се бизнес среда
в резултат на което се стига до идеята за
управлението на материалите и физическата
дистрибуция. Съществуват три етапа в
промените на мястото на логистиката в
организационно-
(Тема 4 подължение 2)
управленската структура (етапи, които са
израз на еволюцията на логистичната
концепция) като на всеки етап
съответства определен тип организационна
структура:
(*) периода между 50-60 години -
направена е определена стъпка в
посока на обособяване на отделните
функционални области на логистиката
(управлението на материалите и
Физическата дистрибуция), като
недостатък може да се изтъкне контрола,
върху запасите
(*)периода между 60-70 години -
извеждане на отговорността за физическата
дистрибуция на по-високо ниво (позиция) в
управленската йерархия
(*)от 80-те до днес - отговорността за
логистиката и всички интегрирани в този
отдел дейности е изведена на още по-
високо организационно ниво. Логистиката
се проявява като напълно интегрирана
организационна единица. Отговорността е
разпределена в три направления
стратегическо, тактическо и оперативно.
!!! в зависимост от организационната
зрялост на отделните фирми в сегашния
момент могат да се срещнат и трите типа
организационно-управленска структура и
мястото на логистиката в тях, като третия
тип е изключително присъщ за фирми
произвеждащи и дистрибутиращи богат
асортимент продукти.
4.Стратегическо, тактическо и
оперативно ниво на управление на
логистиката.
стратегията - къде да стигнеш
тактиката - как да стигнеш (пътя)
Стратегическото ниво на управление на
фирмата е свързано с вземането на
решения с възлов характер за по-голям
период от време (изграждане на складово
стопанство, комуникации, снабдяване и
дистрибуция и др. т.е. решения с
инвестиционен характер). Това ниво
определя вида логистична система
(логистично планиране).
Тактическо ниво е свързано с вземането на
решения за по-добро използване на
складово стопанство, ресурси и мощности,
транспорт. Управлението на това ниво е
прецизно планиране на логистични
операции и дейности, така че всички
стопанства да бъдат използвани в най-
висока степен. Това ниво определя как тази
логистична система (стратегическото ниво)
да се използва по-добре (логистично
поддържане).
Оперативното ниво е свързано с вземането
на решения за ежедневното осъществяване
чрез прецизно планиране и координиране
на материалните потоци с цел
намаляването на разходите и по-доброто
обслужване на клиентите (логистичните
операции в логистичния канал).
|4. Взаимообвързаност на логистиката с
други функционални области на
фирмено управление
Поради интегриращата си роля във
фирменото управление логистиката заема
стратегическа организационна позиция
между производството и маркетинга.
Главната отговорност на маркетинга е да
осигури поръчките, приходите на фирмата
чрез промоции, проучване на пазара,
прогнози, изготвянето на списък от
продукти и управлението на продажбите.
Производството се занимава с
натоварването на мощностите, поддържане
на оборудването, контрола на качеството.
Основните операции на логистиката са
транспортирането, поддържането на
запасите и обработката на поръчките.
Поради невъзможността да се управляват
разделено някои дейности във фирмата, се
обособяват т. нар. взаимосвързани
дейности т.е. за тях отговарят поне два
функционални отдела, от една страна -
производство и логистика и от друга -
маркетинг и логистика.
Взаимосвързаните дейности между
(Тема 4 подължение 3)
производство и логистика са:
* изготвяне на производствен график; *
избор на източник на снабдяване; *
определяне условията на снабдяване (срок,
начин, форма)
Взаимосвързаните дейности между,
маркетинг и логистика са:
• определяне нивото на обслужване на
клиентите; • ценообразуване;
• избор на вариант на разположение на
складовете (вж. фиг. 11 Взаимовръзка на
логистиката с производството и
маркетинга.
Логистично обслужване на клиентите
(1)Същност елементи и характеристики
Логистичното обслужване (има се предвид
начина на доставка) е третата
характеристика на продукта, която се
предлага на клиента (другите две са
качество и цена). Съгласно модерният
подход на пазара се предлагат различни
равнища на обслужване, но не в съчетание
с другите две характеристики. Същността
на логистичното обслужване са условията
на доставка.
Елементите на логистично обслужване са:
(*) елементи преди приемане на
поръчката и сключване на сделката,
изготвяне на документи, чрез които
фирмата трябва да убеди своите клиенти
какви условия на доставка им гарантират.
(*) елементи при сключване на сделка и
вече приета поръчка: - създаване на
процедури за обработка на продукцията -
начини на транспортиране
- формиране на запаси
(*) елементи на обслужване след
изпълнение на поръчката (състояние на
получаване на продуктите):
- услуги за удовлетворяване на претенции и
оплаквания
- услуги за осигуряване на връщането на
опаковката за многократна употреба
- услуги за подържане на продуктите с цел
запазване на клиента при съответни
дефекти
Характеристики на логистичното
обслужване: (*)срочност на изпълнение на
доставките (*) надеждност на доставките
(*) спешност на доставките
(*) честота на доставките (*) комплексност
на доставките (*) гъвкавост на доставките
(*) възможност за извършване на
допълнителни операции върху продукта в
зависимост от клиента.
(*) удобни процедури при поръчване и
рекламации Показатели за логистично
обслужване и количествени
измерения даващи представа за степента на
логистично обслужване: (*) средно
закъснение на изпълнението на поръчките
в дни (*) % на закъснели поръчки (*) обем
запаси 2. Връзка между нивото на
логистично обслужване и обема на
продажби
При отсъствие на каквото и да е
логистично обслужване продажбите са
много ниски и клонят към нула. Когато
нивото на логистично обслужване е като
това което предлагат конкурентите,
допускайки че цената съответства на
качеството фирмите реализират малки
продажби (непропорционално високи).
Когато се прескочи т.А (прага) по
нататъшното подобряване на обслужването
води до нарастване на продажбите. По
нататъшното повишаване води до
намаляване на темпа на продажбите. След
т.Б продажбите намаляват. Специалистите
го обясняват с неспособността на хората да
преценяват и извличат полза от по-
високото ниво на обслужване (модерния
интегрален подход се изразява в това да се
предлага качество на приемливи цени).
КРАЙ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 дек 2021 в 17:09 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Логистична система и транспортна логистика

13 окт 2008
·
203
·
5
·
817

Лекция, която ще помага на студенти и на ученици. Съдържа ясна и точна информация за поставената тема. Ясно и точно са посочени всички понятия, най-важните неща по темата.
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
407
·
20
·
3,594
·
632
·
2

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Материални потоци. Логистика

16 мар 2008
·
462
·
7
·
1,457
·
214

Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток. Причините за пораждане на материалния поток се пораждат от разделението на труда – този процес води до все по-задълбочаваща се специализация...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Пищови за изпит по Логистика

Материал № 179034, от 26 сеп 2008
Свален: 1,069 пъти
Прегледан: 486 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 7,719
Брой символи: 53,176

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови за изпит по Логистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения