Големина на текста:
1. Подготвителен етап при съставянето на библиографски указател
Библиографското помагало изисква известна подготовка, без която не може да се
започне разбота и която се състои преди всичко в предварително запознаване с темата.
В повечето случаи в библиотеките се съставят тематични библиографии, т.е. посветени
на определен въпрос (тема) и персонални, в които се представя живота и дейността на
дадено лице. Затова когато започнем да правим библиография, първо трябва да се
запознаем с темата на библиографията. При нейният избор първостепенно значение
имат актуалността, както и интереса на значителна група читатели към нея. Библио-
графските издания трябва да задоволяват нуждите на потребителите от информация,
като се имат предвид годишнини от важни събития (исторически, културни), юбилеи на
изтъкнати дейци, на институции с общонародно или световно значение и др. Темата на
помагалото може да бъде свързана с провеждането на важни национални и междуна-
родни научни конференции, решаването на неотложни стопански проблеми и пр. Зна-
чение при избора на темата имат потребностите на различните читателски групи. Това
налага да се познава съставът на читателите в различните библиотеки, тяхната подго-
товка, потребности, интереси, което се постига чрез ежедневно наблюдение и проучва-
не. Резултатите от този тип проучвания показват на библиографите към какви теми да
се насочат, за да могат да израбоятят полезни помагала. Библиографът трябва да се
запознае със съществуващите вече библиографски указатели, близки по съдържание до
темата на съставителя. По този начин те ориентират за най-важната литература, дават
представа за изтъкнати автори, научни колективи, периодични издания, издателства със
свой принос по темата. По този начин ще добием представа до къде са стигнали
предшествениците. Освен печатните издания трябва да се използват и непубликуваните
указатели, библиографски списъци, справки, картотеки, които се намират в библиоте-
ката. За запознаване със сходни библиографии по темата на съставеното помагало, по-
мага серия 8 на ТНБ. Непосредственото запознаване със съответните отраслови разде-
ли, с каталозите, за да не се окаже, че библиографският указател представлява изброя-
ване на случайно издирени печатни произведения, неговот съставяне трябва да бъде
подчинено на определен замисъл. Съставителят трябва предварително да уточни зада-
чите, които стоят пред него, да реши редица въпроси, както по същността на съдържа-
нието, така и методични. Освен това между изработените и планираните за изработване
помагала трябва да има връзка, т.е. взаимно да се допълват, за да могат да се обхванат
повече теми, които ще задовлят потребностите на повече читатели. Не бива да се изби-
ра много широка тема, защото и читателското предназначение се разширява, а колкото
по-тясно и точно определено е то, толкова по-ефективно е неговото използване! Полез-
но е преглеждането на вече издадени по същата тема (или близки на нея) указатели, с
количеството и качеството на включената в тях литература, нужните за нейното по-
дреждане, описание, анотира показалци и пр. Най-голяма нужда от помощ и насока при
избора на литературата имат децата. Студентите заедно с учениците са най-активните
ползватели на библиографски издания. Затова те трябва така да бъдат изработени, за да
отговарят на читателските потребности, на целите и задачите, които сме си поставили с
нашата библиографска работа.
Изработване на план - проспект на изданието. След проучването на темата се разра-
ботва предварителен проспект на изданието. Той е основният документ, към който се
придържат и са длъжни да спазват съставителите на помагалото. Затова от компетент-
1
ното и точно изработване на проспекта зависи и качеството и ефективността на цялата
работа, а в крайна сметка и на самото издание. Допуснатите в проспекта грешки
обикновено се пренасят и в указателя, затова трябва да бъдем особено внимателни.
Най-напред се посочва заглавието на помагалото, което трябва да бъде формулирано
така, че да дава ясна представа за темата и за включената в него литература. Ако е
необходимо, заглавието се пояснява с подзаглавие. В проспекта се аргументира необхо-
димостта от изготвяне на изданието по дадената тема, неговото целево и читателско
предназначение, задоволяването на какви читателски интереси сме си поставили, което
разбира се не означава, че то не може да бъде използвано и за други цели, освен посо-
чените. От това как е определено в плана основното целево предназначение на библио-
графията зависи решението на въпросите, възникващи в процеса на неговото съставяне.
В проспекта се отбелязва и аспектът/аспектите, от които се разглежда темата. В препо-
ръчителната библиография се използва принципът на диференцираното обслужване на
читателите в съответствие с тяхната общообразователна подготовка, професионални и
възрастови особености, с местните и национални условия. При препоръчителните биб-
лиографии както целите, така и читателското предназначение са многообразни, както
по възраст, така и по професионална подготовка, по потребности, интереси и т.н. В
проспекта се записват и критериите за подбор на литературата, които също са в тясна
връзка с целевото и читателско предназначение. Спазването на залегнатите в план –
проспекта принципи за подбор е задължително да се спазва от всички автори на помага-
лото. Спорните случаи се разрешават с участието на редакторите и консултанта, ако
има такъв. Отбелязва се също видът на включената литература, тип на документите,
териториален и хронологичен обхват, език на публикациите и т.н. Подборът на литера-
турата може да се извършва по един или едновременно по няколко признака (по идейна
насоченост, по богатство на фактически данни, по художествени качества, по определе-
ни автори и т.н.). Първото, с което библиографът се сблъсква, замисляйки се над прин-
ципите на подбора, е необходимостта да се определят тематичните граници на съот-
ветното помагало, т.е. кръгът от въпроси, по които ще трябва да се подбира литера-
турата. Библиографията може да бъде разработена във всички или само в някои аспек-
ти, да обхваща или не гранични отрасли на знанието, да разглежда въпроса само в тео-
ретичен, практически, исторически или друг раздел. Степента и пълнотата на подбора
зависи от предполагаемото предназначение на библиографския труд, от което произти-
чат и критериите за подбор. Така степента на пълнотата на библиографиите в помощ на
самообразованието и в помощ на научната работа ще бъде различна, както ще бъде раз-
личен и критерият за подбор. Най-голямо значение при подготовката на ретроспек-
тивните библиографии има т.нар. отчетен период, т.е. хронологичните граници на
включената литература. При различните помагала критерият за хронологични граници е
различен. Например при текущите библиографии, издавани по правило рдовно, хроно-
логичните граници са в точно определени срокове. Определят се от времето, изминало
от излизането на едната книжка на информационния бюлетин до следващата. При
препоръчителните библиографии, тъй като при тях подбора трябва да осигури включ-
ването преди всичко на най-добрата литература, а годината на издаване е формален
признак, по същество понятието тук за отчетен период е невалидно. Отчетен период мо-
же да бъде също периода, в който сме решили да продължим друго, издадено преди
нашето помагало. При персоналните библиографии отчетен период може да бъде от
първата публикация на дадено лице до неговата последна публикация (ако то е почи-
2
нало или вече не се занимава с това). Долната хронологична граница при препоръчител-
ните указатели може да бъде определена само примерно, изхождайки от необходимост-
та да се осигури съответствие на включената литература с най-новите постижения на
науката. Затова се подбира литература предимно от последните години (долна граница
– начало на библиографиране, горна граница – време на съставяне). Допуска се за някои
документи с по-траен характер да излизат от рамките на приетите хронологични грани-
ци. Например хронологичните граници на книгите могат да бъдат по-широки в сравне-
ние със статиите, тъй като книгите са с по-траен характер, пишат се по-дълго време, по-
обемни са и т.н. Да определим хронологичните граници на препоръчителните библио-
графии практически означава те да се установят публикационно и то само за основната
част от подбраната литература.
Териториалните граници могат да се раглеждат в два аспекта – териториален обхват
на самата тема (страноведска или краеведска) и по местоиздаване на литературата. В
страноведските и краеведските библиографии се включва литература,независимо къде –
в чужбина или в страната, или в определен регион е издадена, защото ползвателите се
интересуват от историята и проблемите на страната или края, а не от местоиздаването
на докумнетите. Може аспектът или темата на указателя да бъде такава, че да се включ-
ва литература, издадена само в една страна. Например „Библиография на българската
литература по микробиология 1969-1981г.”
Езикови граници – наред с всички други особености в проспекта, важно е да посо-
чим на какви езици ще бъде включената литература. Само на български език, само на
чужд език, на всички езици или в зависимост от конретния случай. При препоръ-
чителните библиографии обикновено се включва литература само на български език,
тъй като те са предназначени за по-широк кръг читатели, а се предполага, че не всички
знаят чужди езици, или какви ще бъдат тези чужди езици. При научно-спомагателните
се включва литература на български и чужд език, тъй като са предназначени за специа-
листи, за които се предполага, че владеят поне по един чужд език, но зависи от целта,
задачите и читателското предназначение на помагалото.
Описание и анотиране – тук трябва да се отбележи кои стандарти сме използвали в
нашата работа, когато сме изработвали помагалата. Например за книгите – стандарта за
библиографско описание на книги, аналитично описание, за съкращенията и т.н. Трябва
да се обърне внимание на анотацията – в кои случаи присъстват анотации и в кои не.
Структурна схема на елементите, които съдържа план-проспекта на една библио-
графия: тема: 1) обосновка на изданието; 2) наличие на други библиографски указатели
по темата; 3) читателско предназнанчение; 4) вид на изданието; 5) тематични рамки; 6)
хронологични граници; 7) езикови граници; 8) териториални граници; 9) ограничения
във връзка с вида на литературата; 10) основни пътища и източници за издирване на
литературата; 11) принцип за подбор на материалите; 12) описване и анотиране; 13)
структура на указателя; 14) справочно-методически апарат; 15) съставители; 16) сроко-
ве за изработване; 17) полиграфически въпроси.
По време на цялостната работа над библиографското помагало в план-проспекта
сме длъжни да внесем всички онези отклонения, изменения, които са се наложили в
процеса на работа. След като е готова цялостната библиография, въз основа на план-
проспекта се изработва и предговора на изданието, а той е задължителен елемент за
всички видове и типове библиографски помагала.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и методика на библиографията

Това е пълен комплект лекции по дисциплината "Организация и методика на библиографията" водена от д-р Александър Ковачев, предназначена е за всички студенти от специалност Библиотечно-информационни дейности от ВТУ "Св.св Кирил и Методий"...
Изпратен от:
mimamaria
на 2008-09-26
Добавен в:
Лекции
по Книгознание, библиотекознание и библиография
Статистика:
454 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Някой има ли материали за някоя старопечатна книга,ръкопис,весник..
добавена от iliqnkaaa_90 04.06.2012
2
19
Подобни материали
 

Библиографско описание на книги


БДС 15419:1982/ Библиографско описание на книгите. БДС 15687: 1983/Библиографско описание на периодичните издания. Описание на документи. Функции на библиографското описание...
 

Анотиране и рефериране


Технологичен процес за съставяне на анотациите - стъпки...
 

Анотиране на документи


Дългогодишен преподавател, в момента професор в УНИБИТ, проф. Донка Правдомирова, тръгвайки от общата история на библиографията, извежда на преден план единствено развитието на ретроспективната национална библиография...
 

Библиотекознание


Библиотечната мисъл се формира с появата на библиотеката като институция. Още в древността хората са се вълнували от проблеми като каква да бъде добрата библиотека, на кого трябва да служи тя?...
 

Библиотечни умения. Източници на информация. Задача за изготвяне на литературна справка.


Библиотечни умения. Как да открием и изберем необходимата книга, списание, статия? Източници на информация. Задача за изготвяне на литературна справка. Как се подреждат според библиографските изисквания литературни източници в литературна справка...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Книгознание, библиотекознание и библиография
Библиотечно обслужване на лица със специфични нужди
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Обслужване на лица със специфични нужди в библиотеката. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
14
1
2 мин
18.06.2012
Библиотечно обслужване на хора със специални нужди - 2 вариант
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Тест върху материала за библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
1 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по книгознание, библиотекознание и библиография

Организация и методика на библиографията

Материал № 179030, от 26 сеп 2008
Свален: 454 пъти
Прегледан: 406 пъти
Качен от:
Предмет: Книгознание, библиотекознание и библиография, Култура и изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 25
Брой думи: 10,192
Брой символи: 63,325

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и методика на библиографията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения