Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
4. Проблемът със замърсяването на въздуха и
разрушаването на озоновия слой
Атмосферата - газовата обвивка на Земята.
Атмосферата има маса около 5,9 х 10
15
. Тя има сложен строеж и се състои
от няколко сфери, между които се; разполагат преходни слоеве. Най-плътен е
въздушният, който приляга до земната повърхност и се нарича тропосфера.
Тя се простира средно на 10-12 кm над морско ниво. Поради неравномерното
нагряване на земната повърхност в тропосферата се образуват силни
вертикални течения, като температурата, влажността и налягането са
неустойчиви. В този въздушен слой е съсредоточена основната маса от живи
организми пизми (до около 3000 т от земната повърхност). По-наго ре от
тропосферата е разположена стратосферата. Тя има височина около 40 кm,
въздухът в нея е разреден, с ниска влажност. Температурата е около - 50 ?С.
Тук се образува-озонов слой на височина 25-40 кm. Над стратосферата лежи
мезосферата, в която количеството на озона силно намалява, По-нагоре е
разположена йоносферата (или термосферата). За нея е характерно
непрекъснатото повишаване на температурата с увеличаване на височината,
На 150 кm от повьрхността на Земята температурата достига - 1200 ?С. Тук
газовете са силно разредени. Най-отдалечена от повърхността на Земята е
екзосферата от 800 до 1600 кm. В нея есе още се забелязват атмосферни
газове.
Сухият незамърсен въздух има следния състав;-азот- 78%, кислород-
20,95%, въглероден диоксид - около 0,03%, инертни газове- около 1%.
По агрегатното си състояние всички замърсяващи-атмосферата вещества се
делят на 4 групи; твърди течни, газообразни и смесени.
Източниците на антропогенно замърсяване на атмосфферата са-много и н
ай-разнообразни. Сега замър-сяващите атмосферата вещества са сравнително
добре проучени. Те могат да се групират по следния начин;
Въглеродни оксиди. Въглеродният оксид (СО) със тавлява около 52% (по
маса) от всички замърсители на атмосферата. Този газ се съединява 210 пъти
по-лесно от О
2
с хемоглобина на крьвта и затова е твърд опасен. В
атмосферата постъпва от промишлеността и от автомобилния транспорт.
Природните източници на СО са незначителни, главно пожари, вулкани идр,
От океана всяка година се отделят известни количества СО, но те са само 5-
6% от количеството му, коeто постъпва по изкуствен път. Основният
механизъм, помагащ за самоочистването на атмосферата от СО е миграцията
на газовете.
Въглеродният диоксид (СО
2
)
е важна съставна част на атмосферния въздух.
Постъпленията на СО
2
по естествен път в атмосферата (дишане, гниене)
превишават многократно количеството, което се получава от човешката
дейност. СО
2
има важно значение за поддържане топлинния баланс на
биосферата.
Азотни съединения. В атмосферата обикновено се отделят N0, МО
2
и NН
3
.
Постъпленията на амоняк в атмосферата от техногенни източници е много
по-млалко (около 4 млн. т. за 1 година), в сравнение с биологичното му
постъпление (1160 млн. т. за година), Азотните окиси са опасни за човека. Те
встъпват във фотохимични реакции и образуват токсични продукти, сновни
компоненти на фотохимичния смог.
Замърсяване с въглеводороди. Като замърсители а атмосферата се
разглеждат главно летливи продукти от изгарянето на въглища, нефт,
автомобилен бензин и др. В повечето случаи те определят плътността на фо-
гохимичния смог и дават много междинни продукти със силно токсично
действие (алдехиди, кетони и др.).
Замърсяване с твърди частици. Главни източници на това замърсяване са
въгледобивът и изгарянето на въглищата, целулозно-хартиеното
производство, леенето на метали, производството на цимент и азбест,
реактивните и бензиновите двигатели и др. Основната опасност от тях идва от
силното запрашаване на приземния слой въздух.
В тази връзка могат да се разграничат три типа географски замърсявания на
въздуха:
Леден смог - развива се в арктичните и субарк-гичните ширини. Образува се
през зимния период при температура -35 °С. Източниците на това
замърсяване са ТЕЦ. Водните пари от ТЕЦ са специфичен замърсител. Почти
всички водни пари се кондензират и образуват малки ледени кристали, които
рязко намаляват видимостта.
Смог от лондонски тип - характерен е за умерените ширини с влажен въздух.
Главни замърсители са ТЕЦ, промишлените предприятия, автомобилите,
битов дим от серосьдържащи горива. При този тип смог рязко се намалява
видимостта, увеличават се бързо серните, азотните и въглеродните оксиди,
въздухът започва да мирише неприятно.
Фотохимичен смог (Лос-Анжделиски смог) - образува се в субтропиците, а в
летния период и в южните райони на умерените ширини. Основни негови
компоненти са вещества, които участват във фотохимични реакции. Тук за
разлика от първите два типа се образуват много по-токсични вещества.
Последствия от замърсяването на атмосферата. Последствията от
замърсяването на атмосферата могат да се разглеждат в няколко направления.
1. Енергиен баланс. В планетарен план енергийният баланс бързо се мени,
вследствие на намалената прозрачност на въздуха, намаляване отражателните
свойства на земната повърхност и повишаване съдържанието на СО
2
в
атмосферата (парников ефект).
2. Разрушаване на озоновия слой. Макар озонът да не е много, той има важна
защитна роля за живота на Земята, тъй като поглъща убийствените
ултравиолетови лъчи, които идват от открития Космос. В последните години
се установи ускорено разрушаване на озоновия слой под действието най-вече
на продуктите на изгаряне на реактивното и ракетното гориво. Установено е
изтъняването на този слой и наличието на озонови дупки в атмосферата. Те са
локализирани главно над полюсите. С озоновите дупки са свързани някои
зачестили заболявания при хората, получени главно от продължителния
престой на слънце. Подписаните напоследък международни договори
значително намалиха вредните емисии от различните производства,
разрушаващи озоновия слой, което дава известна надежда, че той би могъл да
се възстанови по естествен път. За това обаче е необходимо много време.
3. Трансгранични замърсявания. Трансграничните замърсявания се дължат на
преноса на вредни вещества от въздушните течения. Често пъти дадени
замърсители, образували се и попаднали в атмосферата в даден промишлен
район, с помощта на въздушните течения се пренасят и замърсяват въздуха на
огромни разстояния, дори на места, където никога не е имало подобно
замърсяване.
4. Киселинни дъждове. Киселинните дъждове се образуват от замърсяването
на атмосферата със SО
2.
5. Влияние върху растителността. От въздушните замърсявания се поразяват
много културни, декоративни и диворастящи видове растения. Особено силно
страда градската и крайградската растителност, подложени на силното
въздействие на изгорелите автомобилни газове.
6. Влияние върху животните. Животните могат да получават отравяния от
намиращите се във въздуха различни замърсители, като ги вдишват или ги
поемат със замърсена с тях храна. Особено опасни в това отношение са
тежките метали.
7. Влияние върху човека. Като вдишва замърсен въздух или като употребява
замърсена храна, здравето на човека може да бъде сериозно застрашено. В
това отношение опасност крият почти всички замърсители на въздуха,
особено ако са в големи концентрации.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 апр 2020 в 00:22 ученичка на 25 години от София - kkk?, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
210
·
2
·
593
·
995

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
318
·
5
·
1,069
·
818
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
625
·
14
·
296
·
1,328
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
310
·
3
·
6,699
·
741
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
65
·
10
·
278
·
257

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Глобални екологични проблеми
тематичен тест по Екология за Студенти
Тест по екология. Съдържа 13 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
13
1
3 мин
15.10.2021
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
10 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяването на въздуха и разрушаването на озоновия слой

Материал № 176937, от 16 сеп 2008
Свален: 201 пъти
Прегледан: 141 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 627
Брой символи: 5,632

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяването на въздуха и разрушаването на озо ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
224 51

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
44 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения