Големина на текста:
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
(доц. Екатерина Аверкович)
Лекции април 2008 г.
Тема 1. Същност и особености на нефин.предприятия.
Понятието предпр третирано като отчетно обособена структура е регламентирано в
ЗСч. По критериите по този закон (чл. 1) предприятия са търговците по смисъла на ТЗ
– това са всички търг. друж-ва + ЕТ; ЮЛ, които не са търговци, бюджетните предприя-
тия, неперсониф. друж-ва и чуждестр. лица, осъществяват стоп.дейност на територията
на стра-ната. Юрид. форми на предпр са тези на ЕТ, публични, държавни и общински,
търговски друж-ва, кооперации и предприятия на ЮЛ с нестопанска цел. Всички тези
предпр са действащи с осъществяваните от тях дейности. За нефинансовите предприя-
тия тази дейност е обичайна и основна с нефин. характер, която е производствена
(промишлена, селскостопанска, търговска, строителна).
Съгл. ЗСч. обичайна дейност е съвкупността от стопански операции, които се
извършват от дадено предприятие в нормалния му ход на функциониране, както и
такива, които съответстват регулярно или инцидентно на тези операции.
Основна дейност – това е съвкупността от операции, от които се генерират значит.
част от приходите на дадено предприятие и не са по своята същност инвестиционна
дейност. Осн.дейност заема преобладаващата част от обичайната дейност.
Съгл. ЗСч критериите за малки и средни предприятия са следните:
-- Бал.ст/ст на активите (чл.22б) към 31.12 да е до 8 млн.лв.
-- Нетните приходи от продажби за годината да са до 15 млн.лв.
-- Средната численост на персонала за годината да е до 250 души.
Инф. за бал.ст/ст на активите се получава от счет.баланс на преприятието.
Инф. за НЕТНИТЕ ПРИХОДИ (т.е. без ДДС) от продажби се определя от ГФО и
по конкретно от ОПР.
Средната численост на персонала се определя от средносписъчния брой на наетите
лица по трудов договор на пълно и непълно работно време, на сезонно наетите лица,
както и на лицата по договор за управление и контрол или по решение на общото съб-
рание на търговското друж-во. В средносписъчната бройка на персонала се включват и
лица, осъществяващи дейност като ЕТ, полагат труд като член-кооператори, като
занаятчии или като земеделски производители.
За малко или средно предприятие се признават, които за предходната година НЕ
НАДВИШАВАТ ДВА от изброените критерии.
Тема 2. Х-ка на счетоводната политика (СП)
Определение на СП е дадено, както в МСС, така и в СС за фин. отчети за малки и
средни предприятия (посл.изм. бр.86 от 26.10.2007 г.).
В МСС 1 СП представлява специф. принципи, бази, конвенции, правила и практи-
ки, приети от предприятието при изготвянето и представянето на фин. отчети (ФО).
Подробно определение се дава в МСС 16, но там не се говори за счет. политика, а
за счет. политики.
В СС 1 определение на СП е по-широко и всеобхватно т.е. СП представлява съв-
купност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури,
възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на инф.
във ФО т.е. това определение обхваща СП, както при отчитане на тек. дейност, така и
при периодичната (годишната) счет. отчетност.
СП на база тези определения е законосъобразен модел на поведение на предприя-
тието при счетов. отчитане на дейността му през опр. отчетен период в съответствие с
параметрите на иконом. среда, разглеждани като вътр.и външни социално-иконом.
фактори.
СП е основен елемент на организацията на счет-вото в дадено предприятие. Когато
се х-ризира СП като модел би следвало да се решат няколко въпроса:
1) За същността и необходимостта на СП и основанията за разработването й.
2) Подходите на разработване, обхвата и принципите, които следва да се съблюда-
ват.
3) Оповестяването и изменението на СП.
При решаването на тези въпроси трябва да се има в предвид, че СП на всяко пред-
приятие се намира в непрекъсната еволюция в резултат на променящата се среда. СП не
може да има универсален х-р и съдържание в разл. типове предприятия, тъй като е зави-
сима от разл.вътрешни и външни соц.-икон. фактори. Даже и в еднородни предприятия
СП може да бъде различна в резултат на различното субективно интерпретиране на тези
фактори. От една страна от гл. счетоводител, а от друга, в резултат на разл. икономичес-
ки цели, определени от ръководството на предприятието, следователно не е възможно
практически да се разработят универсални модели на СП на предприятието, а всяко
конкретно предприятие самостоятелно запълва със съдържание отделните елементи на
СП.
Независимо от индивидуалния х-р на СП при разработването на модела следва да се
има в предвид целта на прилагането на СП и нормативната зависимост на отделните
елементи на СП. Целта на всяка разработвана и внедрена СП е така да бъде организира-
на текущата и периодична (годишна) счет. отчетност, че ГФО да дават сигурност за
получената инф. чрез тях;
1)Да бъде необходима за вземане на решения от потребителите на фин.отчети;
2)Да бъде надеждна информацията, което означава достоверно представяне на
резултатите и фин.състояние на предприятието;
3)Да отразява икон.същност на събитията и операциите, а не просто тяхната правна
норма;
4)Да е неутрална и безпристрастна;
5)Да е предпазлива;
6)Да е пълна във всички съществени аспекти.
Нормативна зависимост на СП – действащи норми и общо законодателство.
1. Счетов.законодателство – ЗСч., МСС, СС за малки и средни предприятия, Закона
за независимия фин. одит; вътрешни нормативни актове на предприятието (напр. план
за документооборота, индив. сметкоплан, график за инвентаризациите и др.).
2. Общо законодателство – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗБДОО, ЗДДС, ЗМТ, КТ, ТЗ, Закон за
кооперациите, Закон за занаятите.
Тема 3. Модели на СП
Обособяването на разл.видове модели на СП е зависимо от влиянието на вътрешни
и външни соц.-иконом. фактори.
Вътрешни фактори са: регионалната и нац. соц-иконом.конюктура; нац. законо-
дателство, което обхваща счетоводно, търговско, трудово, данъчно; фазата на икон.
цикъл, в който се намира предприятието (подем, криза и тн); проявлението на фазата
на възпроизводствения процес в предприятието; предмета на дейност и юрид. статут на
предприятието; вида на ресурсите, с които разполага предпр. и степента на тяхната
ликвидност; собствеността на тези ресурси.
Външни фактори: регионалната и глобална соц.-икон. конюктура; м/ународните
счетоводни регламенти – МСС и регламентите на Европейския съюз; м/ународните
ратифицирани договори и спогодби; м/ународни програми за икономическо развитие и
други.
Под влияние на вътрешните и външните фактори предприятието самo избира
модел на СП. Възможни са няколко групи, в зависимост от някои критерии:
1. Критерии според връзката на СП на предприятието с обхвата и съдържанието на
законодателството.
Тук става дума за търговско, трудово, счетов. законодателство и други.
Разграничаваме 3 вида:
а) СП обвързана с разпоредбите на законодателството – най-типична. При нея при
разработването на счетоводния модел се съобразява с всички закони. Определя се
амортизационната политика, методите за признаване на приходите и р-дите; методите
за текуща оценка на р-дите за стоково-материалните запаси; отчитането на данъчните
разлики; формирането на данъчния резултат; х-ра на взаимоотношенията на персонала
с НОИ и други.
б) Независима СП от разпоредбите на законодателството – не е типична за Б-я
(Великобритания, Дания и др.). Разработват се отчети за данъчни цели и други с
автономно съдържание.
в) Частично обвързана СП с разпоредбите на законодателството – има избирателен
подход, като при него ръководно начало е икономическата изгода на предприятието,
която рефлектира в/у фин.резултат.
Напр.в Б-я някои предприятия могат да избират регистрация по ЗДДС или избират
размера на извършените социални р-ди.
2. Критерии според фазите на икономическия цикъл, в който се намира
предприятието.
а) СП при дефанзивна (отбранителна) икономическа конюктура;
б) СП при стабилизационна икономическа конюктура;
в) СП при експанзивна (завоевателна) икономическа конюктура;
Когато предприятието се намира във фаза на спад или криза, то за да оцелее следва
да установи режим на икономия на р-дите, обемът на продажбите и асортиментната
структура да се приведат в съответствие с търсенето и предлагането на пазара; свобод-
ните парични средства да се трансформират в движими и недвижими ценности, чиято
ст/ст непрекъснато нараства. От тази гл.точка като елементи на СП при дефанзивна
икономическа конюктура са такива, при които да се постигне постепенна стабилизация
на предприятието. Например да се използва прогресивен нелинеен метод на
амортизация; да се прилага FIFO метод, при които р-дите ще се увеличават постепенно
при намален обем приходи.
При стабилизационна икономическа конюктура в СП съществува по-голяма свобо-
да за варианти, методики, техники, инструментариум при разработването на отделните
компоненти на СП. Целта е да се запази проспериращото имуществено и финансово
състояние на предприятието.
При експанзивна фаза (възход) за да се осигури съпоставимост на приходите с р-
дите и реален финансов резултат за данъчни цели, следователно да се определи
константно-дегресивен нелинеен метод на амортизация или дегресивен метод на
намаляващите се числа. Би следвало да се избере алтернативния подход за р-да на
материали LIFO; да се подбере дохдодяща счетоводна аналитична информация, чрез
която да се подскажат оперативни решения, стимулиращи инвестициите на предприя-
тието.
3. Критерии според степента на обобщаване на отчетните данни (2 вида)
а) Модел на СП в отделното предприятие (най-типичен) – т.е. предприятието се
третира като юридически обособена единица със съдебна регистрация, предмет на
дейност, разпл.с/ка в банка, в това предприятие се съставя самостоятелен ГФО.
б) СП в икономически групи, които имат х-р на корпоративни структури (тепърва
навлиза в Б-я) – консолидационна счетоводна политика.
4. Критерии в зависимост от степента на устойчивост на СП
а) Условно постоянна СП – тя е неизменна от основаването до закриването на
предприятието не се променят основните елементи на СП, което има значение за
стабилността на фин.резултат;
б) Условно променлива СП, която не е устойчива през отделните отчетни периоди,
дори в рамките на 1 отчетен период. Това се налага от промените в законодателството.
5. Критерии според връзката с екологията
а) екологична СП
б) традиционна (неекологична, нечиста) СП
При екологичната СП би следвало да се предвидят допълнително в индивидуалния
сметкоплан синтетични и аналитични с/ки за отчитане на екологичните р-ди и тяхното
разграничаване от другите технологични р-ди. Би следвало да се разработи методика за
калкулиране на себестойност (без екологични р-ди) и пълна себестойност (която да вкл
тези р-ди); да се организира подходящо отчитане на биоикономическите условия на
иконом. среда съгласно нормативни актове, касаещи опазване на околната среда.
Традиционната СП се прилага в предприятия, при които не се държи с/ка за нару-
шаването на екологичното равновесие и не замърсяват околната среда.
Тема 4. Основни принципи при разработването на СП
Осн.принципи при разработването на СП са регламентирани в ЗСч (посл.изм. ЗА
СП - бр. 108 от 29.12.2006 г.). Съгласно последните изменения на ЗСч принципа на
текущото начисляване – приходите и р-дите, произтичащи от сделки и събития се
начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получава-
нето или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във
финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Този принцип се съблюдава в
няколко направления на СП:
А) При съставянето и представянето на периодичните финансови отчети, където
информацията за активите и пасивите, приходите и р-дите се формират не на база па-
ричен поток, а на база текущо начисляване. Например при продажбата на продукция,
стоки или услуги, ако в предприятието не са постъпили входящи парични потоци, те
съгласно този принцип и МСС и СС 18 (за приходите) не следва да се представят като
разсрочен приход, а като текущ приход.
СС 18 – „Прихода се оценява по справедлива ст/ст ...”
На същото основание един разход не може да бъде разсрочен, ако не е извършено
плащане т.е. този разход ще се отрази като текущ.
Например р-ди за вода, телефон, пощенски у-ги през м. 12 следва да се отчетат
като р-ди за текущата година, независимо че плащането е през следващата година.
Пример: Текущото начисление се прилага при признаване на очакваните р-ди,
свързани с краткосрочни доходи на наети лица под формата на платени натрупани и
ненатрупани отпуски съгл. МСС и СС 12 – доходи на персонала. Натрупващите се
платени отпуски се третират като събитие, което генерира р-ди през периода, когато
имащите право на тях са ги заработили. Ненатрупващите се платени отпуски генерират
р-ди през периоди, когато се ползват. По своята същност те са права, които имат
различен х-р от правата на натрупващите се отпуски. Възникват, когато правото се
упражнява, а не когато се заработва.
Б) За да се осигури пълна информация, осигуряваща всички потребители успоред-
но със счетоводния баланс, ОПР се обособява като самостоятелна съставна част на
финансовия отчет и отчет за паричните потоци. Чрез този отчет се осигурява възмож-
ност за превръщане на нетния приход на база текущо начисляване в приход, получен
на парична база.
Пример:
На 05.12. търг.друж-во „Х” купува от ЕТ „Н” основни м-ли 90 бр. х 1 $/бр., които са
вложени за продукт А. Централен курс на USD към датата на сделката 1.50 лв. Ф-ра №
469 и искане № ...
На 10.12. ТД „Х” купува 100 $ х 1.60 лв/$. ПКО № ... за валута и РКО № ... в лева.
На същия ден ТД „Х” изплаща на ЕТ „Н” дължимата по ф-ра сума. РКО във валута
№ ...
В края на месеца наличната валута от 10 $ е преоценена по централен курс 1.55 лв/
$. Справка № ...
Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции съгласно
принципа за текущото начисляване и МСС и СС 21 за елемента на СП – ефекти от
промени във валутни курсове.
(директно като р-д без с/ка 302)
1. 601/401 – 135 лв. (90 бр х 1$=90х1.50=135 лв) съгл. Искане
2. 611/601 – 135 лв.
3. 502/501 – 160 лв. (100$х1.60= 160 лв) съгл. ПКО и РКО
4. Дт 401 – 135 лв.
Дт 624 – 9 лв.
Кт 502 – 144 лв. (90$х1.60= 144 лв) съгл. РКО валута
5. 624/502 – 0.50 лв. (10$х0.05=0.50 лв)
6. 123/624 – 9.50 лв.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 мар 2019 в 12:55 в момента не учи на 20 години, випуск 2019
25 фев 2019 в 19:28 родител на 44 години
26 ное 2018 в 10:58 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Публична администрация, випуск 2019
08 ное 2018 в 03:42 в момента не учи на 62 години
27 юни 2018 в 08:41 потребител на 30 години
22 юни 2018 в 13:37 ученик на 24 години от Пловдив - НТГ "Васил Левски", випуск 2014
04 юни 2018 в 14:37 в момента не учи на 29 години от София, випуск 2010
15 ное 2017 в 08:50 студент на 29 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, специалност - Електроника, випуск 2012
28 окт 2017 в 21:30 студент на 34 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - 0000000, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
10 сеп 2017 в 15:30 ученичка на 24 години от Ямбол - ПТГ "Иван Райнов", випуск 2018
 
Подобни материали
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
294
·
2
·
339
·
495
·
1

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Счетоводно отчитане на разходите за дейността

12 май 2009
·
393
·
5
·
851
·
498

Счетоводно отчитане на разходите за дейността.Запознава ученикът със особеностите на разходите и тяхното отчитане
 

Счетоводна политика

09 май 2009
·
318
·
23
·
5,033
·
378

Настоящата счетоводна политика представлява съвкупност от възприетите от дружеството принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури за отчитане на дейността и за представяне на информацията във финансовия отчет...
 

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността

10 апр 2012
·
164
·
14
·
885
·
372

Отчитане на разходите по икономически елементи и калкулиране на себестойността...
 

Счетоводна политика

28 яну 2009
·
285
·
14
·
2,914
·
330
·
2

Въз основа на действащата нормативна база на законовите принципи за осъществяване на счетоводството се изготвя счетоводна политика на всяко предприятие...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
1
1
2 мин
13.09.2019
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
17
1
3 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводна политика

Материал № 176882, от 16 сеп 2008
Свален: 498 пъти
Прегледан: 397 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 5,473
Брой символи: 30,050

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводна политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
4 4

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
251 4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения