Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
София 1995 год.
ВЪВЕДЕНИЕ
Понятието организация има латински произход и може да бъде тълкувано със следните четири значения:
1) съчетание на нещо в една цялост, в стройна система;
2) група хора, обединена с обща програма, обща цел и задача;
3) отделна местна единица като колективен член на нартия;
4) организиране.
В строителната специализирана литература някои автори обединяват първото и четвъртото значение и ги разглеждат в следните две
направления:
а) като подреждание, нагласяване, устройване, привеждане на нещо в цяло, т.е. като действие, процес;
б) взаимна връзка, взаимно разположение, съотношение между частите на някакво цяло, т.е. като статика, поредица от състояния или
резултати от този процес. Дефинирането на дисциплината "Организация на строителството" може да се направи като естествено
продължение и конкретизиране на тези две направления:
Организация на строителството - това е комплекс от мероприятия, чрез които се определя количеството, реда и използването и
взаимодействието на необходимите дейности и ресурси за материализиране на строителната инициатива в завършен и функциониращ
обект с оптимални технико-икономически и естетически показатели.
Методически обхватът на дисциплината "Организация на строителството" може да бъде разделен на две части:
- организация на инвестиционния процес в строителството, която включва: организация на проучването, проектирането и строителството
на обектите, разглеждани като отделни етапи и фази на инвестиционния процес, заедно с процедурите за провеждане на конкурси и
търгове за намиране на най-подходящ изпълнител; договорите за проектиране и строителство като правна и икономическа основа за
регламентиране, взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес, както и различните схеми и структури на тези
взаимоотношения;
- организация на строителното производство, която обхваща мероприятията, свързани със самото строително производство- определяне
и планиране използването на необходимите трудови и материално-технически ресурси за реализиране на проектирания обект със
стремеж за постигане на минимална стойност, високо качество и минимално времетраене на строителството. Тук се отнасят въпросите,
свързани с нормиране разхода на строителни ресурси, организацията на труда, методите за организация на строителството, календарното
планиране, обзавеждане на строителната площадка.
Двете части са неразривно свързани - първата определя общите глобални дейности и цели, отнасящи се до строителния отрасъл като
цяло; вторите - конкретните неща, свързани с отделния строителен обект. Първата част представя националната политика и
организацията на инвестиционния процес, втората - нейната конкретизация за отделен обект.
Към проблемите, отнасящи се към Организацията на строителството, в нашата страна винаги е проявяван заслужен интерес - нещо
повече, гледано е на Нея като притежател на големи потенциални възможности за постигане на значими икономически резултати. За
последните 25 години този интерес може да бъде представен в следните три периода:
a/ 70те години се характеризират с търсене на възможности за подобряване организацията на строителството на отделния обект и
внедряване на нови форми в календарното планиране. Топа е времето, през което усилено се говори и пише за научна организация на
труда /HOT/, научна организация на производството /НОП/ научна организация на управлението /НОУ/ и ергономия на труда; правят се
научни изследвания и опити за внедряване на научна организация на труда на отделните работни места и за ергономична оценка и
преустройство на някои строителни и транспортни машини; използват се методите на критичния анализ и на изследване на операциите
за подобряване оргапизцията на производството на отделни обекти; създават се инженерни проекти за подобряване на труда и
производството; въвеждат се и широко се използват мрежовите графици и т. н. Тъй като тези изследвания и разработки се отнасят до
единични обекти, то и резултатите са частични и скромни за строителния отрасъл като цяло;
б/ 80те години: През 1978 под. се проведе Национална нартийна конференция, посветена на социалистическата организация на труда.
Отчете се, че строителството се изпълнява по съвременни технологии, използва високо ефективна и предимно вносна строителна и
транспортна техника, работи с материали, с които се строи в цял свят и т. н., т.е. обективните условия са идентични с тези в най-
разпитите страни, а резултатите - незадоволителни: скъпо по стойност, Д7,лготрайно по време и ниско по качество строителство. Изход
от това положение се потърси в подобряване организацията на строителството: Премина се към пови форми на организация на труда -
технологични екипи в жилищното строителство и нова бригадна организация на труда в останалите видове строителства; въведе се и
широко се популяризира бригадната стопанска сметка; разшири се използването на поточния и поточно-възловия метод за организация
на строителството. През първите години се получиха много добри резултати, което е потвърждение на тезата, че организацията на
строителството има големи потенциални възможности;
в/ настоящият етап след 1989 год. се характеризира с резки промени в целия строителен отрасъл , които могат да бъдат представени в три
направления: 1/ промени в характера на самото строителство; почти "спряло" промишлено и енергийно строителство и намалено по обем
жилищно строителство; изграждане предимно на частни жилищни сгради по една конструктивна система и реконструкция на малки и
дребни обекти; главно ремонти по поддържане на пътната мрежа и железния път в транспортното строителство. 2/ Създаване на много и
най-разнообразни частни фирми - за строителство, за проектиране, за ремонт, за проектиране и строителство, за производство на
строителни материали и полуфабрикати, са строителна механизация и т. н. - и силни "трусове" в държавните проектантски фирми, 3/
"отваряне" на нашето строителство за света чрез работа на различни български проектантски и строителни фирми на редица
международни обекти и чрез навлизане на чужди фирми и капитал за строителство у нас.
Тези резки промени рефлектираха върху организацията на строителството, която за да стане адекватна на новите условия трябваше да се
преустрои на назарни икономически основи. Това постави допълнителни изисквания върху организацията на инвестиционния процес -
използване на нови икономически механизми, поощряване на конкурсното начало при възлагане на проектирането и строителството,
засилване ролята и задълженията на . собственика на обекта, балансирано регламентиране на взаимоотношенията между участниците в
инвестиционния процес и поддържане на лоялна конкуренция между конкурентните фирми, издигане до ранг "закон" на подписан
договор между възложител и изпълнител, и т. н. С предварителното договаряне на срока и цената на строителството се засили ролята и
значението на организацията на строителното производство, в т.ч. - на Проекта за организация на строителството: Изисква се точно
определяне на необходимите строителни ресурси, подходящ метод за организация на строителството на конкретния обект, "гъвкав"
календарен план, позволяващ ефективен контрол и управление на строителството, рационално и икономично обзавеждане на
"пестелива" по площ строителна площадка, и т. н.
В тези години на преход все още не всичко е точно премерено и правилно решено, напротив - нормативната уредба изостава, липсва
Закон за строителството и т. н, но се създават условия и предпоставки Организацията на строителството да разгърне своите потенциални
възможности за постигане на минимално по стойност, максимално по качество и минимално по времетраене строителство.
С настоящата книга се прави опит да се отговори на повишеното изискване към подготовката на бъдещите архитекти и да се балансира
между повишената роля в съвременните условия на организацията на строителството и ограничения хорариум на лекциите в
специалност "Архитектура" (30 часа лекции без упражнения). За тази цел подробно е разгледана организацията на инвестиционния
процес в строителството: участници в инвестиционния процес и техните взаимоотношения, организация на проектирането и
строителството, конкурси в проектираното, търгове в строителството, договори в проектирането и строителството, проектиране
организацията на строителството. Трябва да се отбележи следното: Организацията на инвестиционния процес е показана такава, каквато
е В сегашния преходен период - с несъвършенствата на нейната нормативна база, с комбинираното прилагане на отменената Наредба и
неприет Проектозакон, с неуточнени термини и методология, дори с нормативната неизясненост на Проектите по организация на
строителството. Представен е и международния опит, позовавайки се на нормативни документи от чуждестранни литературни
източници и работата на български фирми, строили в чужбина. Изразено е и собственото мнение на авторката, като навсякъде, където
това е направено, е отбелязано, че то трябва да се приема само като препоръка;
- намалена е до минимум теорията в частта "Организация на строителното производство" като са включени само тези въпроси, които са
особено необходими и задължително трябва да се познават;
- в Приложения са дадени готови решения от практиката. Имано е предвид, че недостатъчната теоретична подготовка би могла да се
компенсира с календарни планове, разработени за конкретни строителни обекти, които да дадат цялостна представа за проблема и при
необходимост да се ползват като информация и изходна база за собствени разработки.
ЧАСТ ПЪРВА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО
глава първа
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО
1.1. СЪЩНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
Инвестиция е латинска дума и в най-широк смисъл означава "влагане на капитали в покупка на недвижими имоти на средства за
производство или на ценни книжа" .
В строителството под инвестиции (капитални вложения) се разбират всички разходи, направени за: изграждане на нови или обновяване
на съществуващи дълготрайни активи ; рекултивация на терени, защита на морския бряг от абразия и борба със свлачищата; поддържане
мощностите на рудниците; възстановяване на дълготрайни активи, унищожени от природни бедствия.
Инвестиционен процес е съвкупност от всички дейности, свързани с материализиране на капиталните вложения в дълготрайни активи -
от замисъла до усвояване на проектната мощност. Обикновено тези дейности за един обект с производствено предназначение са
следните: проучване, проектиране, строителство, доставка на машини и съоръжения, въвеждане на обекта в действие и достигане на
проектанта мощност .
_______________________________
' Икономическа енциклопедии. Сп "Наука и изкуство", б.4, 1984
'' В лекциите понятията "инвестиции" и "капитални вложения" се възириемат като синоними и в тяхното съдържание се включват само
наличните средства.
'" Дълготрайните активи са материализираният основен капитал на собственика (фирма или физическо лице). Биват материални (сгради,
земи, гори и трайни посаждения); машини, съоръжения и оборудване; други. Закон за счетоводство, ДВ бр. 4/1991 год.
"" Има и редица други определения със стеснено и разширено тълкуване на инвестиционния процес - различията се свеждат до
приемането на различно начало до започване на инвестиционния процес и различно негово завършване, както и в обобщаването или
разчленяването на отделните дейности.
____________________________________
Инвестиционният процес се характеризира със значителна продължителност (от няколко месеца до 10 и повече години), с голяма
капиталопоглъщаемост, стигаща до милиарди лева за по-крупни обекти, с голям брой участници в неговото осъществяване и с
определена цикличност, т.е. инвестиционният процес представлява цикъл (инвестиционнен цикъл) от повтарящи се фази. Как ще се
реализира зависи главно от две неща: от неговата организация и от участниците в него, т.е. той има и комплексен характер, при който
субективният фактор играе особенно важна роля.
Чрез организацията инвестиционният процес се разделя на отделни фази (етапи, стадии и др.), определя се съдържанието на всяка от тях
и последователността в тяхното провеждане . Определянето на фазите и рационалното им разграничаване оказва голямо влияние върху
общата му продължителност, икономическа ефективност, качество на изпълнението и стойност.
През последните двадесет години организацията на инвестиционния процес в строителството бе изменяна три пъти. С всяка нова
промяна са сменяни не само названията на отделните фази, но са извършвани и вътрешни структурни размествания относно
съдържанието им. Търсена е възможност за по-ефективна организация на инвестиционния процес.
До 1974 год. проучването на обектите беше отделено от проектирането и последното беше обособено в три стадия - идеен проект,
технически проект и работен проект. По-късно част от проектирането беше изведено в етапа на проучвателните работи и се изискваше
разработването на Технико-икономически доклад (ТИД) за обектите с производствено предназначение и за уникалните обекти и
Технико-икономически условия (ТИУ) за обектите с непроизводствено предназначение. И ТИД и ТИУ "грубо казано", изпълняваха
ролята на идейния проект в по-предишната постановка.
__________________________
`Терминът "фаза", с който се характеризира част (период) от инвестиционния процес при някои от авторите се нарича "етап", "стадий" и
др.
``В литературата освен "организация на инвестиционния процес" се среща и "организационна структура на инвестиционния процес" като
смисълът, който се влага в тях, е почти един и същ.
______________________________
Последният нормативен документ, който третира този въпрос, е Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес, приета с
постановление 64 на МС от 1987 год. (ДВ бр. 16/26.02.1988г.), изменена и допълнена с постановление 17 от 1990 год. (ДВ бр.
23/23.03.1990г.) [11].
Постановление 39 на МС от 06.03.1991 год, отмени редица нормативни документи, в т.ч. и цитираната Наредба. Ново нормативно
решение на този въпрос все още няма - през месец декември 1992 г. бе разработен основен вариант на Проектозакон за строителството
[3], който до този момент не е разглеждан в Пленарната зала на Народното събрание. Логичен е въпросът: Каква е организацията на
инвестиционния процес в строителството в настоящия момент и по какъв механизъм се осъществява той? Тук се разглеждат и двата
начина на организация на инвестиционния процес - единят, съответстващ на отменената Наредба, и другият - на Проектозакона.
Предлагат се и двата по следните съображения:
а) макар и отменена, Наредбата все още се използва по редица причини: има много строежи (строителни обекти), чийто инвестиционен
процес е започнал по тази наредба и е естествено да продължи по нея; участниците в тези дейности добре я познават, свикнали са да
работят по пея и тя отговаря на техните виждания по този въпрос; няма друга нормативна наредба, а тази въпреки че е отменена, не е
забранена.
_____________________________
`В Проектозакона "строежът е продукт на реализиран или реализираш, се проект, получен в резултат на съвкупните дейности за
материализиране на инвестиции в строителството".
В съответствие с това определение са изредени "обектите", които се наричат строежи - списъкът съвпада напълно с този, който е
публикуван към допълнителните разпоредби в Наредба №6 [12]. В лекциите освен "строеж" се използват и понятията "строителен обект"
и "обект", чийто смисъл е почти същият, но са получили широка популярност в литературата и строителната практика.
____________________________
б) макар и непубликуван, Проектозаконът се прилага при нови строежи по много причини: той отразява в значителна степен опита на
западните страни и може би много наши фирми, работили на задгранични обекти прилагат този чужд опит, без да знаят, че така е
предвидено в Проектозакона за строителството; чуждестранните инвеститори организират проектирането и строителството на строежите
но начина, по който работят в своята страна - с това те не нарушават нашето законодателство по този въпрос, тъй като в момента такова
липсва; много от постановките, залегнали в Наредба No.6 на Министерството на териториалното развитие и строителството от
15.03.1993г. (ДВ. бр. 28 от 1993 год.) [12] са взаимствани от този Проектозакон, така че чрез Наредбата те са получили популярност;
много фирми cа успели да се снабдят с този непубликуван Проектозакон.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2022 в 03:51 учител на 47 години от Бургас - ПГСАГ "Кольо Фичето", випуск 2023
 
Подобни материали
 

Тухлена зидария. тухлени превръзки.

19 яну 2010
·
254
·
2
·
857

Тухлите са все още най-употребяваният материал в сградостроителството. Те са изкуствени камъни с подходящи размери и форма. В зависимост от изискванията в тухлената зидария се употребяват различни видове тухли...
 

Строителни разтвори – видове, материали, приготвяне и свойства

25 май 2010
·
253
·
5
·
1,660
·
516
·
1

Строителни разтвори – видове, материали, приготвяне и свойства Общи сведения. Строителните разтвори са изкуствени каменоподобни материали, получени чрез смесване в определено...
 

Лекции по териториално устройство

04 фев 2010
·
459
·
16
·
7,952
·
525
·
1

Понятие за териториално устройство. Принципи на териториалното устройство...
 

Стоманобетонни конструкции

18 ное 2011
·
163
·
68
·
1,964
·
2

Изчисление на земетръс...
 

Строителен инвестиционен процес. Дейности свързани с изготвяне, съгласуване и издаване на разрешение за строеж

23 ное 2011
·
286
·
4
·
1,100
·
475

Строителството на сгради и съоръжения, на пътища или инфраструктуни мрежи, е по своята същност производствен процес, свързан с влагането на много капитали и средства наричани „инвестиции”...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
9 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Организация на строителството

Материал № 175595, от 04 сеп 2008
Свален: 2,762 пъти
Прегледан: 3,548 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Общ материал
Брой страници: 68
Брой думи: 29,865
Брой символи: 272,735

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация на строителството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
401

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
226

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения