Големина на текста:
1. Съдържание, обект и предмет на учебната дисциплина
Съдържание: на всяка учебна дисциплина се разкрива чрез изясняване на целта,
задачите, средствата за тяхното решаване, както и обекта и предмета на самата
дисциплина.
Обект на учебната дисциплина са обществените отношения и системата, която
осигурява тяхната устойчивост, като условие за нормалното устойчиво
възпроизводство на хората и обществото, организирано в национално обособени
държави.
Предмета на учебната дисциплина е свързан с изявяване на съдържанието на
основните понятия и тяхното пречупване през призмата на актуалната вътрешна и
външна политическа действителност. Съществуват различни гледни точки и различни
подходи към проблемите на сигурността в съвременния свят.
Науката в сферата на националната сигурност има три етапа на развитие.
Първи етап: Нейното начало води от древността с представители на блестящи
шедьоври на теоретичното мислене /Сумдз и Макиевели - ХVІ в. до средата на ХХ/.
Тези теоретични разработки са отделни проблясъци, не са взаимосвързани, не са
елементи или етапи от една теория.
Втори етап: започва през 40-те години и приключва с края на Студената война.
Научната теория се развива в Западна Европа и САЩ – държавите с утвърдени
традиции.
Трети етап: започва след падането на Берлинската стена и премахването на
двуполюсния модел. Разпадането на Варшавския договор и настъпилите демократични
промени позволиха да се наложи новото хуманистично виждане, като последваха две
най – важни последици: разшири се обхвата на проблемите изпълващи съдържанието
на националната сигурност; процес на преосмисляне на досегашната теория и нейното
трансформиране в методология за разрешаване на проблемите на сигурността.
Рисковото управление, в което се избистря становището, че международната
национална сигурност е специфична интерпретация на теорията на риска и дейността,
все повече се отъждествяван с анализа и контрола на политическия риск. Основание за
налагане на подобни виждания имат обективни природни и обществени предпоставки:
- човек благодарение на своя мозък е успял да опознае природата, да овладее
огромния енергиен ресурс от нея и да го впрегне в постигането на своите цели. Големия
недостиг на информация не позволява на човечеството в пълен обем да управлява тези
рискови процеси;
- способността на човека да мисли му позволява много бързо и свободно да се
адаптира към проблемите от заобикалящия го свят. Това го прави безотговорен към
заобикалящата го природа;
- човек живее в общество и неговата реализация е свързана освен с физическото
възпроизводство, но и с общественото. Човек се нуждае от реализация чрез отношение
на останалите хора към него. Това отношение има широки граници и обхваща, както
индивида така и заобикалящата го среда;
- кризата на националните държави – за да е една държава демократична тя
трябва да е национална и характерно за нея се следните особености: разчита и създава
условия за създаване на семейството; характеризира се със своя суверенитет - на
определена територия властва единствено нейната воля; тя създава условия за трудова
заетост.
Посочените предпоставки дават основание на някой теоретици да твърдят, че
човечеството е навлязло в епохата на световно рисковото общество, следователно е
вярно твърдението и постановката, че дейността по защитата на международната и
1
националната сигурност е своеобразна форма на риско – управление и от тук следва, че
изследванията в сферата на националната сигурност имат за обект системата в
съответствие с която се вземат решения в сферата на защитата на националната
сигурност.
2. Развитие на разбирането за Национална сигурност
За да навлезем в проблематиката на сигурността в началото на ХХ век трябва да
осъзнаем, че живеем в трудно време, в което постоянно се засилват не само
икономическите, политическите, културните и военните отношения и
взаимоотношения, но и заплахите и предизвикателствата за мира и сигурността, които
желание или нежелани прескачат съществуващите граници. Днес ясно трябва да се
каже, че сигурността не означава борба срещу някого или срещу нещо, а гарантиране
на условията, при които да живеем заедно.
Видния немски теоретик Граф фон Боудиси през 70- те години на ХХ век
развива тезата, че в един взаимозависим свят трайна сигурност не може да се постигне
самостоятелно, а само в сътрудничество. Сигурността трябва да се постигне от всички
само с взаимни усилия и тя не е недостатък само на слабите.
За разлика от Студената война днес всички страни, включително и САЩ след 11
септември 2001 г., признават, че живеем във взаимнозависим свят и е много трудно и
сложно да бъдем едновременно противници и партньори.
Бившия германски външен министър Клаус Кинхел прави разширено
тълкуване на сигурността, като и предава трояко значение:
1.Тя е географски разширена. Дори и отдалечени събития могат в условията на
днешния взаимозависим свят да укажат влияние върху сигурността на една държава.
2. Тя е функционално разширена. Ранното разпознаване и предотвратяване на
потенциалните рискове и заплахи е изключително важно за тяхното преодоляване.
3. Тя е концептуално разширена. Гладът, бедността, демографския срив,
незачитане на човешките права и правата на малцинствата, пораженията върху
околната среда са новите заплахи на националната сигурност.
В света съществуват над 200 определения за националната сигурност.
Съставните части на термина за пръв път се използват през ХІХ век в Европа, когато се
създава теорията на буржоазната държава и право. За пръв път терминът национална
сигурност се използва през 1904 год. от бъдещия президент на САЩ – Теодор Рузвелт
при анексиране земите за Панамския канал. Той се състои от думите „национална” и
„сигурност”. В най – общ смисъл „национална” означава племе, народ и включва
всичко относно типа етнос т.е. исторически възникналата социално икономическа и
духовна общност от хора с определена психология и самосъзнание. Националната
сигурност се проявява в рамките на нацията и се отнася за всички етноси.
В чл. 20 на Концепцията за национална сигурност се казва, че национална
сигурност в страната има при наличието на следните условия:
- когато са защитени основните права и свободи на българските граждани,
държавните граници, териториалната цялост на страната и нейната независимост;
- когато несъществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна
на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда;
- когато в резултат на това обществото и нацията запазват и увеличават своето
благоденствие и се развиват.
2
Българският учен професор Георги Стоянов в своята книга „Външна политика и
информация” дава определение за национална сигурност, което е формулирано по
следния начин: „Национална сигурност е състояние, при което несъществуват заплахи
за коренните интереси на нацията или ако такива съществуват то са налице
достатъчни основания да се смята, че тези заплахи могат да бъдат преодолени. В
подчертаните думи се съдържат субективния елемент на това определение.
Субективизма се крие в това, че трудно може в една демократична държава да се стигне
до консенсус между нейните граждани за това кои са коренните интереси на
обществото. Няма общо приета теория за термина „да се смята”. За да се избегне
субективизма или трябва да се изброят коренните интереси или да се даде определение
на „да се смята”.
В крайна сметка националната сигурност характеризира състоянието на нацията,
като цялостна система, в която са включени обществените отношения и съзнания,
институциите на обществото и тяхното състояние и дейност, способстващи или
възпрепятстващи реализирането на националните интереси в конкретната историческа
среда. Не бива Националната сигурност да се отъждествява с държавната сигурност.
Подобно отъждествяване е вярно само за конкретни държави и в конкретни условия.
Към 2 въпрос: Хуманистично разбиране на национална сигурност.
Вече споменахме, че новото хуманистично разбиране на националната
сигурност е свързано с края на Студената война и с изчезването на идеологическото
противопоставяне между двата полюса. Времевата му характеристика е падането на
Берлинската стена. Освобождаването на политическото от идеологическото мислене
позволи две неща:
- да се открият по ясно и по точно действителните заплахи, които наред с
военните заплашват човечеството;
- премахването на идеологическото мислене позволи напреден план да излезе
хуманистичното разбиране за националната сигурност.
Главната ценност за защита е отделния човек, неговият живот, здраве,
спокойствие, имущество права и свободи. Хуманистичната идея е част или елемент от
универсалната идея на просветителите за обществения договор или в основата за
идеята за гражданско общество.
Поставянето на отделния човек, като главен обект за защита дава възможност
максимално точно да се определят и оценят заплахите за него. На тази основа се
формира и това, което наричаме ново разбиране за национална сигурност и позволява
паралелното решаване на следните задачи:
1. Недопускане, на никаква цена, военно противопоставяне и водене на военни
действия.
2. Недопускане на условия и предпоставки за крупни производствени аварии.
Прекратяване и ограничаване на практика вредното екологично въздействие на
производството.
3. Неотклонно следване на целта за изграждане на развито гражданско общество,
което се разделя от трите власти, които от своя страна гарантират прозрачност и
контрол.
4. Недопускане да продължава /функционира, възобновява/ икономически
нерентабилното производство.
5. Съхраняване и увеличаване на културно – историческото наследство на
нацията, като гаранция срещу разпалването на етнически, религиозни и расови вражди.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Национална сигурност

Съдържание, предмет и обект на дисциплината национална сигурност. Развитие на разбирането за национална сигурност.
Изпратен от:
magdalena.1979
на 2008-09-01
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
1,058 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Масова култура. Масова комуникация
добавена от desislava_druganska 12.12.2015
2
9
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
69

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Областна стратегия за развитие на Силистра


Стратегията за развитие на област Силистра за периода 2005 - 2015г. се разработва на основание на чл.10 от Закона за регионално развитие и е основополагащ стратегически документ на политиката за областно развитие за посочения период...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
386
·
5
·
852
·
207

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Наръчник за изготвяне на проекти (по европейски програми и администрации)


Целта на семинара е придобиване на знания и умения за разработване на проекти, насочени към решаване на важни проблеми на местните общности чрез привличане на средства от национални, европейски и други програми.
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
672

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
126
1
3 мин
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Национална сигурност

Материал № 175224, от 01 сеп 2008
Свален: 1,058 пъти
Прегледан: 707 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 8,440
Брой символи: 55,547

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Национална сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
разузнавателни средсва развитие на системите за сигурност проблемни паметници на културата обществен ред елемент на национална сигурност концепция за устойчиво развитие постигане на екологична сигурност организации за сигурност колективната международна сигурност конституцията термин национална сигурност право на специалните служби и разузнавателната дейност предмет система и източници на учебната дисц национална сигурност и социална отговорност национална сигурност на българия полититика на националната и международна сигурност риск национална сигурност национална сигурност мвр паметници култура специалните служби и политическото управление ролята на българия за национална сигурност специални служби правомощия на органите осигуряващи национална сигурност ролята на република българия за регионалната сигурност глобални системи за сигурност