Големина на текста:
Протеинови концентрирани фуражи
Към тази група се отнасят фуражите с повече от 15% суров протен,като слънчогледовия
шрот или експелер ,соевият шрот или експелер,рапичният шрот или
експелер,грахът,фият, баклата, нахут,бялата лупина,пшеничните трици и др.Тук могат
да се отнесат и богатите с протен и мазнини фуражи,като слънчогледовите и соевите
отсевки,целите семена от соя,слънчоглед ,памук и др.
Шротове и експелери
Шротовете се получават при извличане на мазнините от маслодайните семена с
разтворители-бензин,хексан и др.,а експелерите при пресуване с винтови
преси.Експелирът има формата на различни по големина извити кори и натрошени
ситни частици.В него остатъчната мазнина варира от 5 до 15%,докато в шрота тя
обикновено е 0,5-2%.При равно съдържание на люспи от семената,експелерите имат
по-висока енергийна хранителност,поради високото съдържание на мазнини.Често
експелерът се нарича неправилно кюспе.Кюспето се получава при пресуване на
маслодайните семена с хидравлична преса и има формата на пита.Тази технология е
изоставена напоследък и кюспе не съществува.
Съдържанието на суров протен ,сурови влакнини и енергийната хранителност на хрота
и експелера варира значително в зависимост от степента на премахване на
люспите.Затова е желателно да се прави анализза съдържанието на суров протен или да
се преценява внимателно качеството и да се използват подходящи таблични данни.
Шротовете и експелерите са богатис фосфор, калий и магнезий, но бедни на калций
инатрий.Голяма част от фосфора се намира под формата на фитин исе усвоява лесно от
птиците и свинете.
Слънчогледовият шрот и експелер са основни концентрирани източници на протен
за преживните животни у нас и осигуряват значителна част от протеина в дажбите на
свинете и птиците.Получават се при пресоване за отделяне на основната част на
мазнината на слънчогледово семе (експелера) или при последваща екстракция с бензин
на експелера(шрот).
Съдържанието на суров протеин варира от 25% при шрот от неолющени семена
до37%.Протеинът е богат на сярасъдържащите аминокиселини метионин и цистеин, но
беден на лизин.Слънчогледовият шрот и експелер се комбинират добре със соев шрот,
който съдържа значителни количества лизин,но недостатъчо метионин.Друга
възможност за подобряване на аминокиселинния съставна дажбите е слънчогледовият
шрот да се съчетае сграх,бакла ,фий или бяла лупина.
Ограничаващ фактор при използването на слънчогледовия шрот или експелер,като
протеинова добавка за свине иптици,е високото му съдържание на сурови влакнини(от
14 до 28%) и ниското ниво на лизина.За птиците и свинете трябва да се използва шрот
и експелер от добре олющени семена с 14 до17% сурови влакнини.Високото
съдържание на люспа намалява смилаемостта на останалите хранителни
вещества.Затова колкото по-пълно е отсраняването на люспата при преработка на
семената ,толкова по-високи са хранителните качества на шрота.
На преживните животни вече може да се дава толкова слънчогледов шрот или
експелер,колкото е необходимо да се балансират дажбите по протеин.На кравите
обикновено се дава по 1 до 4 кг на ден,на овцете и козите 0,1 до 0,5кг дневно на
животно.В смеските на пилетата бройлери и малките прасета се включва до 8-10%,на
прасета за угояване и възрастните свине до 15%.
Слънчогледовият шрот не съдържа вредни и токсични вещества.В някои случаи в
дажбите за носачки са наблюдавани промени внормалното оцветяване на
1
яйчнатачерупка- появяване на петна с по-тъмен цвят.Тази пигментация на черупката се
свързва с наличието на фенолови съставки в слънчогледовия шрот и не засяга
хранителните качества на яйцата.
Соевият шрот е основен източник на протен за свинете иптиците.Поради значително
по-високата му цена от слънчогледовия шрот при преживните животни и коните се
използва главно за балансиране на дажбите по лизин при младите и високо
продуктивните животни.Соевият шрот е онзи “стандарт” за растителен белтъчен
фураж който се сравняват по биологичен ефект останалите белтъчни фуражи.На
международния пазар се предлагат главно два вида соев шрот- от неолющени семена с
44% протеин и шрот от олющени семена с 48% протеин.Суровите влакнини са
съответно 6-7 и 3-5% .Ценно качество на соевия шрот е високото му съдържание на
първата лимитираща аминокиселена лизин,която не достига в житните зърнени
фуражи.
Независимо от високите хранителни качества на соевия шрот необходимо е да се
отчетат и някои особености при оптимизиране на комбинираните фуражи по
хранителен състав.
Първо данните за аминокиселинния съставна соевия протеин очертават сериозен
дефицит на сярасъдържащи аминокиселини и в по –малка степен на треонин и валин в
сравнение с “идеалния протеин”.Останалите аминокиселини не се отклоняват
съществено от профила на” идеалния протеин”.
Второ, соевият шрот се отличава с най-високо съдържание на калий( над 2% от сухото
вещество) в сравнение с почти всички останали фуражни компоненти.Калият е един от
важните елементи,който участва във формирането на алкално-киселинния баланс във
фуража.Високото му съдържание в соевия шрот създава проблеми при оптимизирането
на хранителния състав на комбинираните фуражи.
Трето, соевият шрот съдържа въглехидратна фракция от нескорбелни
полизахариди,които практически са несмилаеми от птиците.Тези субстанции оказват
отрицателно влияние върху смилането на хранителни вещества в дажбата като цяло,
предизвикват неблагоприятни изменения във видовия състав на чревната микрофлора и
нарушения в храносмилателните процеси.В състава на въглехидратната фракция на
соевия шрот учасват взначителен процент алфа-галактозиди(полизахариди на основата
на галактозата),които не се усвояват от птиците.
Четвърто,в суровото соево зърно се съдържат вредни и токсични субстанции,наричани
още „антихранителни фактори”, които при неправилна преработка може да се запазят и
в шрота.Най-важните антихранителни вещества в соята могат да се класифицират по
следния начин:
Термолабилни фактори Термоустойчиви фактори
- инхибитори на трипсина - сапонини
- лектини - естрогени
- тиреоактивни субстанции - флатулентни субстанции
-антивитамини
От решаващо значение за хранителните вещества на соята и шрота са термолабилните
фактори и преди всичко инхибиторите на трипсина.
Инхибитори на трипсина.В соевото зърно се съдържат поне пет раазлични по състав
инхибитори на трипсина.Те представляват белтъчни вещества от типа на
глобулините.Тъи ккато тези сустанции са неразтворими в органични
разтворители(бензин,хексан и др.), с които се екстрахират мазнините от соята ,те могат
да останат в соевият шрот.Главното действие на трипсиновите инхибитори се изразява
в понижаване на смилаемостта на протеина и в потискане на растежа на птицитеПри
2
термична обработка тези субстанции се разрушават,което се придружава със
забележимо повишаване на смилаемостта и хранителната стойност на соевия протеин
Хемаглутенини соята както и в повечето бобовисе съдържат хемаглутенини или
лектини ,които предизвикват аглутинация на червените кръвни клетки при непреживни
животни.Хемаглутенините влияят неблагоприятно върху смилаемостта на мазнините и
въглехидратите и понижават енергийната хранителност на цялата дажба .Този ефект се
проявява по-силно при едновременно наличие в дажбата на хемаглутенини и
инхибитори на трипсина.Хемаглутенините и инхибиторите на трипсина се разрушават
при подходяща влаго-термична обработка.
При влаго термична обработка(тостиране, която се прилага в класическите
технологии за производство на соев шрот) термолабилните фактори,които са от
решаващо значение за хранителните качества на шрота,се разрушават.Оптимална
влаготермична обработка се постига при температура 110 оС,влажност18-20% и
продължителност на обработка 30 минути.
Качеството на соевия шрот от гледна точка на технологичния режим на производство
се определя с помоща на различни методи.
Директното определяне на инхибиторите на трипсина в соевия шрот е един от
най-обективните методи за контрол върху качеството му.В суровото зърно
съдържанието на тази субстанция е в границите на 30-50 mg/kg.При оптимална влаго-
термична обработка това качество пада до5 mg/kg.
Показатели за качесво на соевия шрот
Соев шрот Съдържание на Уреазна активност,?рН увеличение
инхибитори на
трипсина,mg/kg
Суров 30-50 1,9-2,1
Недостатъчо
нагряван - 0,5-1,5
Оптимално
термично
обработен 5 0,05-0,2(0,5)
Пренагрят - 0,05-0,00
По- лесно приложим метод за определяне на качеството на соевия шрот се основава на
уреазната активност.В суровата соя се съдържа ензимът уреаза, който за
непреживните животни и птиците няма практическо значение за храненето и не се
отнася към групата на антихранителните фактори, но уреазната активност се използва
като индикатор за качеството на соевия шрот.По време на влаго-термичната обработка
уреазата се разрушава приблизително в същата степен както и наи-важните
антихранителни фактори- трипсиновите инхибитори и хемаглутенините.На тази основа
е създаден метод за контрол на качеството на соевия шрот и на технологията при
неговото производство,основаващ се на остатъчната уреазна активност.В соевия шрот
този показател се измерва с единици увеличение на рН.Като стандарт за високо
качество на соевия шрот доскоро се приемаше максимална стойност от 0,2?рН единици
увеличение.Сега за горна граница на оптимална уреазна активност се приема 0,5?рН.
Соевият шрот се изхранва с добър успех при всички видове животни.Количеството му
в смеските се определя в зависимост от наличието на други подходящи белтъчни
фуражи,от необходимостта да се балансират аминокиселините в дажбите и от
икономически съображения.Обикновено в смеските за пилета бройлери се
включвадо25-30%, за подрастващи пилета и кокошки- до 15-20%, за рано отбити
прасета 20-25%,за свине майки и прасета за угояване -8-10%,за високо продуктивни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Протеинови концентрирани фуражи

Разглеждат се видовете концентрирани фуражи от растителен и животиски произход-хранителни качества и приложение.
Изпратен от:
tedishom
на 2008-08-28
Добавен в:
Доклади
по Агробизнес
Статистика:
106 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Морфологична характеристика на обикновенната пшеница

09 май 2008
·
93
·
1
·
522

Пшеницата е основна зърнено – хлебна култура. Тя се отглежда предимно за зърно, което служи за храна на по-голямата част от хората в света. Широко й разпространение се дължи на високата хранителна стойност на зърното...
 

План за растениевъдно производство

11 авг 2008
·
623
·
10
·
1,283
·
967
·
1

1)Съставяне на план за растениевъдно производство. 2)Съставяне на сеитбообръщение. 3)Разработване на агротехническа част на технологична карта. 4)Описание на агротехническите изисквания за отглеждане на една култура...
 

Моята ферма

27 мар 2012
·
43
·
7
·
1,391

Моята ферма е разположена в покрайнините на село Опанец. В нея отглеждам 50 броя овце от породата „Плевенска черноглава”....
 

Основни принципи при изграждането на ферма за екологично земеделско производство

03 окт 2009
·
263
·
13
·
3,098
·
312
·
1

Производство на пчелен мед,восак,пчелно млечице,пчелни кошери....
 

Отглеждане на пшеница

03 сеп 2009
·
415
·
14
·
1,728
·
432

Растениевъдството е отрасъл от селското стопанство, който има задачата да осигурява производството на продукти от растителен произход за нуждите на човека, домашните животни и промишлеността...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Протеинови концентрирани фуражи

Материал № 174835, от 28 авг 2008
Свален: 106 пъти
Прегледан: 188 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 2,597
Брой символи: 22,614

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Протеинови концентрирани фуражи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения