Големина на текста:
Г РАЖДАНСКО ПРАВО
ТЕМА № 1
ПОНЯТИЕ ЗА ГП. СИСТЕМА НА ГП. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ГП
1. Понятие за ГП. Историята на ГП се свързва с историята на римското право, чиито принципи са
възприети от редица законодателства. Терминът ГП използва термина "jus civile". В древния Рим това
понятие се развива. С течение на времето това понятие се е развивало. "Jus civile" представлява една
система от ПН, които са се прилагали спрямо всички граждани. "Jus civile" се е съпоставяло с "jus gensiu",
което се е прилагало спрямо лица, които не са били римски граждани. Терминът “ГП” се изпълва със
съдържание с влизането в сила на гражданските кодекси на западноевропейските страни и особено на
Френския граждански кодекс (ФГК) от 1804 г. и на Германския граждански законник (ГГЗ) от 1900 г.
Терминът ГП се използва с 3 значения:
като обективно право - една система от ГПН, обединени в закон граждански закони, които
уреждат граждански правоотношения.
правна наука научните изследвания на отделните институции на ГП и тяхното приложение на
практика.
учебна дисциплина – знанията, които се преподават на студентите във висшите училища.
2. Система на ГП. ГП е най-големият отрасъл от обективното право. Неговата система обхваща
критериите и начините на разпределение и подреждане на ПН. В своето развитие ГП се свързва с 2
системи:
институционна тя е по-стара и е възприета от ФГК. От тази система ПН са разделени на 3
части:
-до лицата (правните субекти);
-норми, които уреждат имуществата и различни видоизменения на собствеността;
-норми във връзка с различните способи за придобиване на собственост; норми, които уреждат
наследственото право, облигационното право и владението.
пандектна система - Тази система е по-съвършена от гледна точка на правната логика и
практическо удобство. Тя е възприета от ГГЗ и други законодателства, включително и нашето. В
нея се съдържат общи правила, които са еднакво значими за всички и тези норми са обозначени в
обща част. ПН на специалната част са подредени в определени клонове облигационно право,
вещно, семейно и наследствено право.
3. Система на българското ГП. Тя е разработена по образец на пандектната правна система. На първо
място у нас се поставят норми, обща част на ГП. То включва и общи институти на гражданските
правоотношения – източниците, действие на гражданските правоотношения, критика и тълкуване на
гражданския закон, попълване на празноти в правото, гражданскоправни субекти, съдържание и обекти на
гражданските правоотношения, правни сделки, погасителна давност. Това е системата на ГП. За разлика
от пандектната система в нашето право след общата част се съдържат разпоредби на вещното,
облигационното и семейното наследствено право. Основните закони, които съдържат 4 уреждащи
различните клонове на ГП са: ЗЗД, Законът за собствеността (ЗС), Законът за държавната собственост
(ЗДС), Законът за обществената собственост (ЗОС), Законът за собствеността и ползването на
земеделските земи, Законът за устройството на територията, Семейният кодекс, Законът за наследството
и др. В правната теория е дискусионен въпросът дали семейното право е част от ГП или е самостоятелен
клон на правото. За ГП е характерно,че то урежда имуществени отношения и свързаните с тях лични
неимуществени отношения между равнопоставени субекти.
Семейното право (СП) се счита от проф. Лиляна Недкова, акад. Л. Василев, че не е част от ГП, защото в
семейството семейните отношения са наситени с емоционално-нравствено съдържание и акцентът е в
личните неимуществени отношения. Тези автори признават, че СП урежда и имуществени отношения, но
според тях те нямат доминиращо значение. Наред с това се изтъква и обстоятелството, че семейните
отношения са уредени в семеен кодекс.
Др. група автори - Витали Таджер, Емилия Павлова - приемат, че СП е част от ГП. Действително в
семейните отношения определящо значение имат личните неимуществени отношения, но в случаите на
тяхното патологично развитие се стига до развод и в тези случаи имуществените отношения излизат на
преден план.
1
ТЕМА № 2
СЪПОСТАВЯНЕ И ОТГРАНИЧАВАНЕ НА ГП ОТ ТЪРГОВСКОТО, ТРУДОВОТО,
ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО
Публично право (ПП) и частно право (ЧП). Широко разпространен критерий е делението на правото на
ПП и ЧП. Това разграничение се прави на основата на положението на страните по правоотношението.
ПН, които уреждат субектите на правоотношенията като автономни, независими и равнопоставени, се
отнасят към ЧП. Норми, които уреждат правоотношенията на власт и подчинение се отнасят към ПП.
Понятието ГП, като обективно право (ОП), е съвкупност от ПН, които уреждат положението на
гражданскоправните субекти и равнопоставените между тях имуществени отношения, като се изключват
нормите на останалите отрасли на ЧП.
1. ГП и Търговско право (ТП). У нас след Освобождението се обособява ТП с приемането на първия
търговски закон от 1897 г. Сега действащият закон от 1991 г. с многобройни изменения и допълнения
урежда материята на ТП. ТП определя специални изисквания, на които трябва да отговарят ФЛ и ЮЛ, за
да придобият качеството на търговец по смисъла на чл.1 и чл.2 на ТЗ. За търговските отношения е
характерно, че те са изключително възмездни, докато ГП урежда и безвъзмездни отношения. Например,
договорът за дарение е безвъзмезден договор.
Разликата между ГП и ТП се изразява и в това, че в ТП са установени много по-строги правила, които
предвиждат по-строга отговорност на търговците. ТП съдържа повече императивни ПН.
В ГП са установени спец. изисквания относно формата при сключването на някои договори. В чл.18 е
предвидено, че с договорите, с които се прехвърля собственост с недвижими имоти, трябва да бъдат
сключени с нотариален акт.
В ТП няма такива строги изисквания относно формата на различните търговски сделки. Само в изрично
установените от закона случаи се изисква спазването на писмена форма договор за влог в публичен
склад. Споровете на търговските дела се разглеждат от общите съдилища.
2. ГП и трудовото право (Тр.П). Нормите на Тр.П уреждат отношенията във връзка на реализацията на
пазара на работната сила. Страни по трудови правоотношения са ФЛ и ЮЛ и законът установява
специални норми, в които са уредени условията за сключването и прекратяването на трудовите договори.
В КТ е установена дисциплинарна отговорност при нарушаване на трудовата дисциплина. В ГП такава
отговорност е недопустима.
3. ГП и Гражданскопроцесуално право (ГПП). Нормите на ГП се наричат материалноправни, а на ГПП
се съдържат в отделен кодекс ГПК. Тези ПН уреждат правните способи и производството пред
съдебните органи във връзка със защитата на гражданскопроцесуални дела. Процесуалните норми са
властнически, каквито са и правоотношенията. Връзката между ГП и ГПП е неразривна.
4. ГП и Международното частно право (МЧП). Нормите на МЧП са тясно свързани с ГП. Голяма част от
тези норми намират приложение към гражданските правоотношения с международен елемент. В МЧП се
съдържат стълкновителни правила, които уреждат отношенията с международен елемент. В
Конституцията в чл.5, ал.4 се постановява, че при несъответствие между вътрешното право и
международните договори, които Република България е ратифицирала и обнародвала, предимство имат
разпоредбите на международния договор. Тези несъответствия се преодоляват по пътя на сближаване на
законодателството на Република България с правото на ЕС.
ТЕМА № 3
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО
1. Понятие. Първата глава на Конституцията, която е озаглавена "Основни начала" съдържа основни
идеи на правната система у нас. Термините основни начала и основни принципи са синоними.
Основни принципи на ГП. Правните принципи, установени в правото, се различават от ПН, които се
съдържат в отделните закони. Принципите имат по-голямо значение за ГП от ПН. За ПН е характерно, че
те се формулират като общи правила за поведение и съдържат хипотезис, диспозиция и санкция.
Посредством принципите в ГП се осъществява връзката между ПН и отделните институции. За
принципите в ГП е характерно, че те се ползват с по-голям стабилитет. Принципите в ГП не са
формулирани изрично, а се извеждат от доктрината и юриспруденцията.
За ГП най-характерни са следните общи принципи:
самостоятелност на гражданскоправните субекти и автономия на волята;
принципът на справедливост в гражданскоправните отношения;
2
принципът на равнопоставеност на гражданскоправните субекти, преодоляване на монополното
право;
изискване за правна сигурност в гражданскоправните отношения.
В тази насока действащото у нас гражданско законодателство установява редица изисквания за
спазване на определена форма при сключване на сделките.
2. Възникване и развитие на българското ГП.
Познати са освен двете основни системи и различни групи правни системи:
романо-германската;
общото право (англо-саксонското право);
на бившите социалистически държави
някои религиозни ПН.
ФГК е послужил като образец в редица страни от Европа, а именно Холандия, Белгия,
Люксембург, Италия, Испания, Португалия и на някои страни от Северна и Латинска Америка.
ГГЗ е оказал влияние в законодателствата на различни държави Австрия, Швейцария, Япония,
Тайланд, Скандинавските страни, Бразилия, Аржентина и др.
В Италия първият граждански кодекс наричан "codiche civile" е от 1865 г. Създаден по образец на ФГК е
и по-новият италиански граждански кодекс е от 1940 г.
Възникване и развитие на българското ГП (БГП). От Освобождението до приемането на
Конституцията у нас се прилага шериата. В края на по-миналия век утвърден образец на гражданското
законодателство е ФГК, който е бил реципиран (заимстван). В един продължителен период от време у нас
са били приети редица граждански закони:
Закон за ипотеките (от 1885 г. );
Закон за настойничеството (1889 г. );
Закон за припознаване на незаконно родените деца, за узаконяването им и за осиновяването им
(1889 г. );
Закон за наследството ( 1889 г. );
Закон за задълженията и договорите (1892 г. );
Закон за давността (1898 г. ) (Давността е един период от време.);
Закон за имуществата, собствеността и сервитутите (1904 г. ) (Сервитут - право на преминаване,
право на прекарване на канал и т.н. );
Закон за лицата (1907г. );
Закон за привилегиите и ипотеките (1908 г. ).
През периода 1940 – 1990г. завареното гражданско законодателство продължава да се прилага до
приемането на новите граждански закони. Със закон от 1951 г. бяха отменени всички заварени закони
(изброените по-горе), включително и търговският закон. След 1951 г. бяха приети сега действащите
граждански закони, а именно:
Закон за лицата и семейството;
Закон за собствеността;
Закон за задълженията и договорите;
Закон за наследството;
Семеен кодекс ( от 1960 г. ) и сега действащия от 1985 г.;
Закон за териториалното и селищно устройство (беше отменен със Закона за устройство на
територията ).
Сравнително по-нови граждански закони са:
Закон за държавната собственост;
Закон за общинската собственост;
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
Закон за авторското право и сродните му права;
Закон за устройството на територията и др.
Търговският закон урежда материята на търговското право, което се разглежда като самостоятелен клон
на правото.
ТЕМА № 4
ИЗТОЧНИЦИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО – ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ. НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Гражданско право

Лекции по Гражданско право. Използвани са в ЮЗУ и ВСУ.
Изпратен от:
aglaia666
на 2008-08-26
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
574 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Семейно и наследствено право

03 апр 2008
·
591
·
28
·
11,031
·
187
·
1

Наследсвеното е дял на българското Гражданско право. Наследственото право като самостоятелен дял на ГП е съвкупността от гражданско-правни норми, която регулира имуществените отношения, възникващи по повод смъртта на едно ФЛ...
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
176
·
13
·
6,508
·
154

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
482
·
33
·
6,838
·
291
·
1

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Лекции по семейно и наследствено право

03 ное 2008
·
547
·
53
·
19,751
·
240

Семейното право като обективно право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство. Предметът на СП съвпада с предмета на СК...
 

Административно нарушение. Отговорни лица (пищови)

29 авг 2007
·
457
·
2
·
258
·
32
·
1

Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
2
1
30 мин
20.08.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
5
1
5 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Гражданско право

Материал № 174709, от 26 авг 2008
Свален: 574 пъти
Прегледан: 340 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 31,190
Брой символи: 187,740

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гражданско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения