Големина на текста:
1. Комуникация .
Всички проблеми на света са проблеми на комуникацията. При лоша комуникация
възникват проблеми,но както при всички митове може да се открие и друга страна.
Пример за това е добрата комуникация между Македония и България , въпреки която
възкикват проблеми. Съответно обаче всички проблеми могат да се решат чрез добра
комуникация. Съществуват две взаимно оборващи се представи. Едната е че
комуникацията прекъсва. От друга страна тя прекъсва с отделен човек,но с останалите
хора продължава. Типичен пример за това е телевизора-ако се спре или се превключи
на друг канал,то в същия момент други хора продължават да го гледат. Не може да се
смята,че комуникацията има начало и ктай. Комуникацията като процес е безкрайна. Тя
е динамичен процес и се влияе от множество фактори. Най-елементарното схващане
е ,че тя представлява трансфер (пренасяне) на съобщение от източник до получател.
Има и друго схващане ,че става въпрос не за трансфер,а за обмен на инфирмация. За
комуникация мислим винаги като за двустранно нещо-един предава информация,друг я
приема. Основните участници се наричат адресант и адресат.комуникацията е
процес,който се развива във времето .Тя е взаимодействие най-малко между двама
души.
Човешката комуникация е(1) процес, чрез който(2) индивидите във
взаимоотношенията, групите, организациите и общностите(3) създават, предават и
използват информация(4) за организиране на средата и дейността помежду си.
1.Първата част от представената дефиниция показва,че ком уникацията е процес.А
процес означава последователност от стъпки, хронологично подредени във
времето.Например произнасянето на една реч се предхойда от планиране,събиране на
информация, написване,упражнение в произнасянето на речта и чак тогава- официално
произнасяне на съответната реч.
2.Чрез общуването ние създаваме приятелски,любовни и други взаимоотношения.
Комуникацията е дейност ,чрез която хората в групите,организациите и общностите се
свързват,за да постигнат общите си цели.
3.Информацията е свързана със събирането на данни,съобщения и символи,които
имат смисъл за опреденена човешка система и се използват от нея.
4.Последният компонент в дефинирането на комуникацията засяга съвместяването на
индивидите със средата:
-от една страна ,с физическата среда-например,ако е студено,си обличаме пуловер;
-от друга страна,със социалната среда,с хората.Полагаме усилия да организираме
взаимоотношенията помежду си.
2. Видове комуникация .
2.1. Според вида на използваната медия :
- пряка ( използват се глас,мимики ) ;
- опосредствена ( всяка комуникация при която се използва техническо средство-
радио,телефон ) .
2.2. Според разстоянието между участниците :
- контактна ( адреснта и адресата са на едно и също мясти в едно и също време ) ;
- дистантна ( тя е от разстояние, адресанта и адресата не са на едно и също място в
едно и също време, лишени са от пряк контакт ) .
2.3. Според тактиката на общуване :
- момнологична ( при създаване на текста участва само адресанта, във вид на едно
лице или вив вид на авторско лице (лектор изнася лекция) ,а адресата е само
потребител на информация ) ;
- диалогична ( полите адресант-адресат периодично се сменят и всеки от тях има
принос към съставянето на текста ( устни диспути ) ;
- комбинирана ( под формата на диалог, може да се включи монологична жанрова
форма- проказка, виц, разказ ) .
2.4. Според обратната връзка :
- двупосочна ( във всички случаи на комуникация, когато адресата може да реагира
още във фазата на редукция на продукцията ) ;
- еднопосочна ( в случаи, когато адресата не може да реагира , или да се намеси в
текста ) .
2.5. Според дискурса :
- всекидневнобитова ;
- дидактическа ( училище ) ;
- религиозна ;
- научна ;
- художествена ;
- политическа ;
- икономическа.
2.6. Според това дали е частна, публична, междинна :
- частна ( между зададени адресант и адресат ) ;
-публична (всеки потенциално има достъп до информацията, адресанта и адресата не
се познават ) .
- междинна ( групова, в компания от 7 души ).
3. Линейни и интерактивни модели на комуникация.
Линейните модели на комуникацията се появяват се през 80-те години на ХХ век.Те
са механични,аситуативни и нехуманизирани.Един от първите модели е на Карл Бюлер,
който представя комуникацията като процес,който протича между адресант и адресат
във връзка с определен предмет.През 50-те години на ХХ век се появяват първите
многокомпонентни модели,но също и от линеен тип на американците Шенън и Уивър.
Но тези модели имат недостатъци.Първият е ,че те предполагат просто транслация на
някакво съобщение.Вторият е ,че съобщението може да се възприеме не по начина по
който е замислено,а по друг.При интерактивните модели текста не е предаване на
съобщение,както пери линейните,а е процес на взаимодействие.Те биват три вида-
процесуални,ситуативни и хуманизирани.Важен фактор е обратната връзка.Предвижда
се и възмойна реакция от страна на адресата,което всъщност е обратна
връзка.Интерактивни модели имат У.Шрам и Г.Берно.
4. Масова комуникация .
Термина ’’mass communication’’ е вазникнал в англо-американските изследвания и
според етимологията си създава погрешно впечатление, че комуникацията е насочена
към масите.Всъщност ”масовия човек’’ се отличава с обединяване на личността,коет се
забелязва в приравняване на новото на неговото мислене,вкуса му,стила на
живот,създаването на отговорност и инициатива и която накрая отговаря на ерата
намасите- ” В тази ера чрез насочено разпространяване от масмедиите на пропаганда и
реклама, общественото мнение определя мисленето на отделния човек ” .В противовес
на това под ” маса ” в термина ” масова комуникация ” се има в предвид множество от
хора, което за комуникатора в масовата комуникация според Райд е необозримо,
хетерогенно и анонимно.Необозримо ,защото за комуникатора е невъзможно да
взаимодейства директно,хетерогенно,защото тези хора са с различни социални позиции
и анонимно,защото отделния член на съответната общност е непознат за комуникатора.
Масова комуникация е онзи процес, при който съобщенията се предават публично (без
да е точно определен или персонално дихеренциран кръгът от получатели ) ;
индиректно ( тоест при пространствено или пространствено-времева дистанция между
комуникатора и реципиентите ) и едностранно ( без размяна на ролите на съобщаващия
и приемащия ). Съдържанието на масовата комуникация се определя различно.То
включва относително открита система, в която всеки мойе да бъде получател,макар
ограничения достъп до комуникатора.Границите на участие в масовата комуникация
обикновенно се поставят само от членството в цялото общество ,от културата или от
субкултурата.Процесът на масовата комуникация може да бъде разглеждан по три
възможни начина.От гледна точка на масмедиите това е процес на избор на
комуникатори и на съобщения, с цел да се посрещнат комуникационните нужди на
избраната аудитория или публика.От гледна точка на комуникатора това е проблем на
получаване на достъп до средствата за разпространение, за да се достигне до избраната
аудитория.От гледна точка на аудиторията това е проблем на избор кое е полезно от
целия спектър на информационни съобщения, които са му достъпни.Целта на масовата
комуникация от гледна точка на комуникатора може да бъде: да информира, да
обучава, да доставя удоволствие,да предлага или да убеждава и съответно от гледна
точка на реципиента комуникацията може да бъде: да избира, да научава, да получава
удоволствие и да разпорежда или решава.
Масмедии или средствата за масова комуникация савсички онези медии, чрез които с
помощтта на техники за разпространение или размножаване с писменост, картини или
тон, съответно акустични съобщения се предават на определено множество от хора.
Към тях се причесляват: плакати, филми, книги, грамофонни плочи, радио касети и др.
5. Междуличностна комуникация.
Междуличностната комуникация е цялостен,многообразен и типичен за хората процес.
Важно е при нея е адресанта и адресата да общуват ”лице в лице”, да са на едно и също
място и в едно и също време.Участниците в комуникацията трябва да предават и да
приемат информация. При нея адресанта винаги е единичен автор,аниматор и
принципал.Адресата също е единичен,а също така познат и има конкретни
характеристики.Тук съществува размяна на ролите адресант-адресат.При масовата
междуличностна комуникация се изисква постоянство на комуникационните роли
,смяна на местата е невъзможна.При нея връзката е еднопосочна.Не е задължително
адресанта и адресата да са на едно и също място ,може адресатите да са егеографски
разпръснати.Масовата междуличностна аудитория има два модела на сигментиране.
Първия модел е двуична типология и се дели на обща аудитория (отделните членове са
реални индивиди,но тя е неопределима,защото членовете и са независими един от
друг.Някои медии така организират своите съдържания,че да привлекат максимлна част
от общата аудитория(БНТ,НОВА ТВ),а втория е специализирана (членовите и могат
едновременно да са членове и на общата,но и да са обединени от общ интерес).Редки са
списанията с общ характер.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 мар 2020 в 08:55 в момента не учи на 28 години
04 мар 2020 в 11:38 ученик на 15 години от Сандански - Второ ОУ "Христо Смирненски", випуск 2024
22 яну 2020 в 11:08 ученик на 23 години от София - 133 СОУ "А. С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици, випуск 2015
14 ное 2019 в 15:24 студентка на 35 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
13 ное 2019 в 14:19 родител на 48 години
29 окт 2019 в 16:02 в момента не учи на 39 години
 
Домашни по темата на материала
Характеристика и анализ графичния дизайн
добавена от elena_anatoliev 13.05.2012
0
51
Спешно! Връзки с обществеността и средствата за масова комуникация. ПР и аудиториите.
добавена от milena1703 09.03.2016
2
11
Спешно! Процеси в съвременното радио и тв. Типология на модерното радио и тв.
добавена от milena1703 07.03.2016
1
16
Подобни материали
 

Масовост и булевардност на българския вестникарски пазар

19 яну 2009
·
200
·
9
·
1,852
·
126
·
2

В масовото потребителско общество това, което надарява със стойност нещата, не е трудът, необходим за проивеждането им, а желанието, което търси удволетворение.
 

Валутен пазар

26 ное 2008
·
66
·
38
·
9,254
·
88

Сред директните последици от кризата в Сйъединените Щати е резкият спад на индексът на потребителското доверие, който е един от най-важните икономически показатели в САЩ. Само за месец октомври този индекс е спаднал с 20 пункта...
 

За глобализацията

05 сеп 2007
·
600
·
8
·
1,055
·
2

Глобализацията е високопарна дума, която няма точна дефиниция. Тя съдържа много значения, привличайки едновременно гореща поддръжка и разпалена критика.
 

Българската журналистика като "четвърта власт"

18 авг 2008
·
548
·
4
·
622
·
489
·
1
·
1

Понятието „четвърта власт” е точка за изследване на отношенията медийна власт – политическа власт. Понятието възник ва като метафора за ролята на институционализираните
 

Медии и елит

15 яну 2009
·
911
·
116
·
19,668
·
947

Демократизацията на обществото е една от същностните характеристики на прехода у нас. Демократичните преобразувания могат да бъдат конкретизирани по различни начини - установяване на многопартийна система...
1 2 3 4 5 » 11
 

Комуникация

Материал № 174172, от 19 авг 2008
Свален: 735 пъти
Прегледан: 385 пъти
Качен от:
Предмет: Журналистика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,987
Брой символи: 25,251

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Комуникация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения