Големина на текста:
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ
на тема:
ПРЕПОДАВАТЕЛ: доц. д-р Бл. Папазов
ИЗГОТВИЛ: Руска Неделчева Йорданова
СПЕЦИАЛНОСТ: „ Изобразително изкуство ” –
Маг. програма „ ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА”
ФАК. № МВ 428/07
В началната училищна степен чрез учебно-възпитателния процес по изобразително
изкуство се акцентира на емоционално-естетическото отношение на детската личност към
обектите и явленията от заобикалящата действителност и произведенията на изкуствата,
съдейства се за развитието на зрително-възприемателните и изобразителни възможности
но учениците.
Образователно-възпитателната същност на дисциплината се реализира посредством
естетическото възприемане и своебразните форми на практическото изобразяване.
Характерът на изобразителната дейност, може да се определи като : познавателна,
преобразуваща, оценъчна и комуникативна.
Основните форми на учебна изобразителна дейност в началното училище са:
изобразителни дейности по натура; по памет и впечатление; по въображение и
асоциации; илюстрация; тематични композиции; приложно-декоративни и
художествено-конструктивни дейности и разглеждане и анализ на художествени
произведения.
При определяне на учебното съдържание, структурата и наличните изобразителни
проблеми на урока учителят може да използва една или повече форми на изобразителна
дейност,/ например: рисуване по натура и декоративно приложна дейност или разглеждане
или анализ на произведения от българското народно творчество и моделиране по памет/.
Намирането на правилни методически постановки за обучение и възпитание чрез изкуство
в началното училище не може да бъде успешно, без да се използват комплексно
специфичните особености и развиващите страни на отделните учебни форми на
изобразителна дейност.
1.1РИСУВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ ПО НАТУРА
Натурното рисуване е основна форма на учебна изобразителна дейност. При тази
форма на работа децата извършват подражателно / „иконично”/ изобразяване на конкретен
обект / група / или чрез съзнателно наблюдение, при което мисловните процеси взимат
дейно участие. През цялото време на изобразителния процес изобразявания предмет или
обект се възприемат визуално от изобразяващия.
Цикълът наблюдение изобразяване-наблюдение / съпроводен с краткотрайно
запаметяване при смяна на действията наблюдение, възприемане и изобразяване / се
повтаря многократно до завършване на изобразяването. Изобразяването по натура е
основа на всички останали дейности, но най-вече е свързано с рисуването и моделирането
по впечатление. Чрез такъв вид изобразителна дейност се осъществяват преобладаваща
част от задачите на учебния процес в началното училище. Натурния начин на
изобразяване предполага обстойно изучаване, възприемане и изграждане на обекта-модел,
понеже то се провежда в хода на непосредственото наблюдение. В процесите на
изграждането, освен цялостния видим образ на модела, се вземат в предвид и други негови
качества и белези като конструкция, форма, пропорции, светлосянка, цвят, материалност,и
пр.
Голяма част от основните задачи на изобразителната дейност по натура са насочени
към развитие на наблюдателността на учениците, активността и възприятията им и
аналитичните мисловни процеси, към изостряне чувствителността на погледа им.
Степените на активното отразяване се определят от възрастта и индивидуалните
възможности на учениците, но зависят и от редица други фактори като например: подбора
и подреждането на моделите; изразните възможности на изобразителните материали;
характера на поставените изобразителни проблеми и пр. Учениците усвояват образите
като ги предават в характерните им форми чрез: линии, щрихи, петна, цвят, обем,
светлосенки, белези на пространствени и перспективни изменения и пр.
Натурното рисуване има за цел учениците да овладеят методите за изграждане на
изразните свойства на обектите, а не да им покаже, по какъв начин може да се нарисува
самия предмет. В началното училище изобразителните дейности по натура трябва да са
насочени към създаването на структурно-образни еквиваленти на наблюдаваните обекти,
без да се изисква строго илюзорно дублиране или задълбочено репродуктивно
възпроизвеждане.
Освен традиционно използваният натюрморт към тази форма на работа спадат:
изобразяване на живописен или графичен пейзаж чрез непосредствено наблюдение / т. н.
пленер /; моделиране в кръгло / триизмерно / или апликация на наблюдаван обект;
релефно моделиране на натюрморт и др.
Жанрът натюрморт заема главно място сред натурните начини на изобразяване,
като чрез тази проблематика учениците могат успешно да натрупат знания и практически
умения, свързани с прилагане на изразните възможности на материала и техники на
работа, обемно пространственото изобразяване и редица други въпроси на пластичното
изграждане.
Предварителната подготовка на учителя за урок, свързан с този начин на работа,
трябва да се извършва съобразно целта и конкретните изобразителни проблеми. В
началото на урока може да се проведе кратък преговор на изучен материал, след като се
уточнява постановката и се пристъпва към анализ на моделите. Анализът обхваща
разкриване на формата и конструктивните елементи и др. характеристики, по посока от
общо към конкретно, като учителят предварително е уточнил последователността на
представянето му. Препоръчително е анализът да бъде придружен с демонстрация
извършена на дъската или на лист кадастрон, където най-често се разглеждат проблеми,
свързани с композиционното поместване, конструктивни особености, пропорционални
съотношение, живописни или други изразни средства за изграждане и прочие.
В уводната част на урока, учениците вземат активно участие, чрез използване на
беседа, проблемни ситуации и др. методически средства. По време на индивидуалното
изпълнение учителят е между учениците, като им съдейства при възникване на трудности
в работата. Преобладават индивидуалните корекции, които са обвързани предимно с
изпълнение на показателите, отнасящи се към проблемите на детската изобразителна
грамотност.
Към края на урока учителят подбира предварително набелязани от него детски
творби, които ще използва при провеждането на конферанса. Обсъждането и анализът на
крайните резултати е съобразено с поставените и изяснени в началото на часа
изобразителни проблеми и задачи. Сравненията и изводите имат напълно конкретен
характер, поради това, че обектите за изобразяване са „материално” и визуално пред
децата. След привършване на конферанса, учителят посочва пътищата за предотвратяване
на евентуалните пропуски, изразява задоволството си от постиженията и обобщава
постигнатите крайни резултати.
Независимо от стремежа за създаване на визуално структурни еквиваленти на
наблюдаваните обекти, процесите на натурното изобразяване могат да съдържат
„репродуктивно - творчески” елементи, да са свързани с умелото композиционно
поместване и колоритно изграждане , с постигнато обемно – пространствени ефекти и пр.
В тази насока изобразителната дейност по натура трябва да се отъждествява като една
потенциална възможност на образователния процес за достигане на емоционално
естетическо отношение на учениците, към заобикалящата действителност.
1.2 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПАМЕТ И ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Една от целите на образованието и възпитанието в учебния процес е развитие на
помета като обща способност. Заедно с рисуването по натура изобразителните дейности
по памет и впечатление, обогатяват съзнанието и интелектуалния потенциал на учениците,
предоставяйки по този начин високи възможности за творчески изяви чрез

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 апр 2021 в 14:29 ученичка на 24 години от Червен бряг - ПГМЕТ "Девети май", випуск 2015
14 апр 2021 в 10:32 родител
14 апр 2021 в 09:07 студентка на 32 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2016
08 апр 2021 в 22:13 студентка на 27 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2021
07 апр 2021 в 22:36 потребител
07 апр 2021 в 15:06 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
06 апр 2021 в 15:41 потребител
01 апр 2021 в 20:51 учител
01 апр 2021 в 12:10 студент на 41 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2021
31 мар 2021 в 14:15 студентка на 43 години от Ловеч - Технически колеж към ТУ "Габрово", випуск 2002
 
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,638
·
6
·
1,205
·
3,794
·
16

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Леонардо да Винчи - биография

25 юли 2007
·
512
·
5
·
1,607
·
475
·
4

Леонардо да Винчи (на италиански Leonardo da Vinci) (15 април 1452 — 2 май 1519) е знаменит италиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.
 

Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина

26 ное 2008
·
798
·
4
·
421
·
1,683
·
7

Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията...
 

Писани яйца

14 ное 2009
·
189
·
2
·
310
·
349
·
2
·
1

Материалът е свързан с изобразителнто изкуство в началното училище...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,461
·
3
·
549
·
3,329
·
11

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Тест по Изобразително изкуство за 6-ти клас
междинен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 6 клас
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас и покрива материала от първия срок, изучен по Изобразително изкуство.
(Лесен)
10
92
1
04.11.2016
Тест по Изобразително изкуство за 8-ми клас
изпитен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 8 клас
Тестът е изпитен за 8-ми клас и се фокусира върху понятията от изобразително изкуство и историята на изкуството. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Степента на трудност не е висока, тъй като възможните отговори са само два - А или Б.
(Лесен)
20 минути
11
62
1
11.11.2016
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Основни форми на учебна работа по изобразително изкуство

Материал № 173959, от 15 авг 2008
Свален: 1,037 пъти
Прегледан: 1,133 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,430
Брой символи: 23,035

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни форми на учебна работа по изобразително ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Едуард Кендерян
преподава по Изобр. изкуство
в град Велико Търново
с опит от  1 години
114 3

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
110 17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
спецефични изисквания и методика на провеждане на извънкласната работа по математика н началното учи ядро изобразително възприеманену изобразително изкуство до 4 клас форми на работа на изобразителната дейност аглутинация графиката като изобразително изкуство проекти по изобразително изкуство техники на изпълнение изобразително изкуство изобразителни дейности конспект на урок по изобразително изкуство изразни средства в детската изобразителна дейност изразни средства в детската рисунка реферат по изобразително изкуство творческата активност чрез изобразителните дейности екстериор на училището план за урок по изобразително изкуство приложни изкуства в училище методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище методика димчев детски игри с хартия