Големина на текста:
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ОБЩА ЧАСТ
ЛИТЕРАТУРА:
Ненов. И. – “Наказателно право – обща част” 72г.
Куюмджиев. Н. - “Наказателно право”
Стойнов. А. – “Наказателно право на Република Бъргария”
Др. – проф. Димитър Михайлов, Александър Стойнов, Лазар Груев, Борис Велчев – катедра
Наказателно право
ОСОБЕНОСТИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО
Наказателното право, като публично правен отрасъл се занимава с всечко, което се случва, но
не трябва да се случва в обществените правоотношения. Това е основната разлика между
Наказателнота право и останалите правни отрасли. Наказателното право не се занимава с
позитивно регулиране на обществените отношения, а регламентира отрицателни обществени
прояви.
При Наказателното право няма ограничение в обхвата на обществено регулиране. Тук се
регулират най-съществените обществени отношения, независимо от тяхното поле и сфера. Това
могат да бъдат : пестъпления срещу държавата, собствеността, личността, мира и човечеството.
В Наказателното право се използват различни средства за въздействие, спрямо лицата,
които са извършили престъпление. Те са:
1. специфични наказателно-правни санкции. Те в най-съществена степен засягат
правата и законните интереси на гражданите.
- при предвидените в закона основания се използва освобождаване от изтърпяване на
наложеното наказание и освобождаване от наказателна отговорност
- отнемат се в полза на държавата, при условията на чл 53 предметът и средствата за
извършване на престъпление.
- В случай, че лицето е наказателно неотговорно влизат в сила така наречените
принудителни медицински мерки, по чл. 89 до 92 от НК.
Чрез тези специфични наказателно правни способи се постигат целите на наказателно
правната санкция.
ИЗТОЧНИЦИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО
В общата част на Наказателното право съществуват три основни учения:
- за наказателния закон
- за престъплението
- за наказанието
Твърди се, че законът е единствен източник на Наказателното право. Това твърдение вече е
условно. Източник са и актовете от по-висок ранг. Пряк източник е и Конституцията, в нея се
съдържа основното съдържание на лишаването от свобода, погасителна давност, амнистията и др.
Конституцията дава обща рамка на всички наказателни закони. Конституционният съд може да
прецени дали даден закон противоречи на Конституцията и да го отмени.
На основание чл.5, ал.4 от Конституцията, се дава приоритет на международните договори.
Те са вторият основен източник на наказателното право, след Конституцията. С решение 7, на
Конституционният съд от 92г, се пояснява, какво точно е значението на международните договори.
Те служат за тълкуване на вътрешното законодателство и създават задължения за промени във
вътрешното законодателство. В противен случай наказателния закон може да се обяви за
противоречащ на нормативен акт от по висок ранг.
Основен източник на Наказателното право е закона. Наказателното право е кодифицирано,
няма нито една разпоредба, която предвижда наказателно правни последици, извън Наказателния
кодекс.
Чл.5 (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и
влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат
предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
ВИДОВЕ И СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИТЕ НОРМИ
Наказателния кодекс има обща и особена част. Наказателно правните норми се делят на
наказателно правни норми на общата и наказателно правни норми на особената част.
1
1. Общи норми съгласно тяхото предназначение и функции. Те са:
определителни – чрез тях се дефинират понятията в Наказателното право. (Чл.9, ал. 1, чл.17, ал1,
чл18, ал.1)
- декларативни – дифинират основни принципи на наказателно-правната система и
наказателната политика на държавата – “чл.35,ал1. Наказателната отговорност е лична. “. Според
тази дефиниция наказателната отговорност се отнася само за Физическите лица, за разлика от
други правни системи – Франция.
- Общи наказателно правни норми от смесен характер – съдържат елементи на
определителност и на декларативност. (чл 54, ал1* - от една страна дефинира понятие и
определя наказание от съда, но указва основни изисквания при съблюдаване на които се
осъществява определянето на наказанието.
2. Норми на особената част. Те са в пряка връзка с общите норми. Те имат различно
предназначение и форми от тези на общата част. Те първо дефинират понятията за отделните
видове престъпление и след това посочват наказателно правните последици, които се свързват с
извършването на които и да е от тях.
Структура на особените норми: всяка правна норма се състои от три елемента – хипотеза,
диспозиция и санкция. Наказателно-правните норми най-често се прокламират с израза: който
извърши .... се наказва с ..... На пръв поглед те се състоят от хипотеза и санкция. Сякаш липсва
правилото за поведение. Но чрез хипотезата се подразбира правилото за поведение. Те имат три
елемента, както всички други норми. Въпрос само на законодателна техника е тяхното
формулиране по този начин. В наказателно правната теория се дефинират видовете диспозиции на
наказателно правните норми и чрез тях видовете особени наказателно правни норми.
Основният критерии за делението е съобразно степента на разгърнатост и фиксираност на
признаците, определящи видовете престъпление. Има четири вида диспозиции, следователно и
четири вида особени норми. Диспозиция е онази част, в която се регламентират вида на
престъплението, понятието за съответния вид престъпление.
- първия вид са описателните норми. При тях ва закона се сочат всички признаци,
характеризиращи съдържанието на понятието за даден вид престъпна дейност. Пр. – съставът за
кражба на чужда вещ чл.194, ал.1. описано е изцяло поведението и от самата норма са извадени
признаците относно обективната и субективната страна на престъплението.
- вторият вид са препращащите норми – за изясняване на един или повече от
съществените признаци, характеризиращи съдържанието на даден вид престъпни дейности
съответните норми препращат към други норми на НК. Самото препращане е изрично или
мълчаливо -чл 195, предвижда, че в чл194 вече е изяснено какво е кражба – това е мълчаливо
препращане. В чл. 197 е на лице изрично отпращане.
- третият вид са бланкетните норми. Те са сходни с препращащите. Това са норми, които за
изясняване на един или повече от съществените признаци за характеризиране на съответната
престъпна дейност се отпраща към една или повече норми извън НК. Чл. 136,ал.1 въздига в
престъпление нарушението на правилата за охрана на безопасност на труда, които се намират в
Кодекса на труда и стотици други нормативни актове. Отпращането при бланкетните норми, като
обхват може да е изключително широко. Всяка бланкетна разпоредба предполага да се посочат
изрично връзките (препратките), на основание на които се посочва престъплението – чл..... във
връзка с чл .......
- четвъртият вид са простите диспозиции, респективно прости норми. При тях за посочване
на конкретния вид престъпление се използва термин, който законодателят счита за общоизвестен,
като наред с този общоизвестен термин може да има посочени и други признаци. Разновидност на
простите са опростените норми. Прости в чист вид в НК няма. Изключение е чл 329, ал 2* . Термина
“системно” употребен в чл. 329 означава три или повече пъти. Под “просия” се разбира
безвъзмездно търсене на материални средства от друго лице, без правно основание. Чл 329,ал2 се
прилага само в краен случай, когато съответното лице е подведено под някаква отговорност и за
други престъпления ( за увеличаване или намаляване на наказанието).
Санкция на наказателно правната норма.
Санкциите са онази част на особените норми, които установяват наказателно правните последици
за извършителите на престъплението. Има различни критерии за обособяване на видове санкции.
1 степен на фиксираност (определеност) на наказателните последици.
- абсолютно неопределени – в нашата правна система няма такива. Характерни са за
миналото. “...се наказва с цялата строгост на закона”.
2
- абсолютно определени – при тях се сочи вида и размера на наказанието, без никаква
възможност на съда да го индивидуализира. По сега действащото законодателстви има само един
пример, за лишаване от свобода за една година. Това са изключителни сличай.
- относително определени санкции – могат да се отразят в закона по четири начина.
-изрично в закона се сочат минимума и максимума на санкцията (чл. 115)
-сочи се само максимума (чл. 194, ал 1) , в тези случай минимумът е изведен от
общата разпоредба, където е посочен общият минимум, за кражбата (3месеца)
-посочен е само минимума – максимумът е изваден от общата част
-сочи се само вида на наказанието, без да се определя размера.
2 в зависимост от това дали се предвижда само по един вид или в алтернатива повече от
един вид наказание има два вида санкции. – единични и алтернативни. При алтернативните се дава
възможност на съда да избере измежду повече от един вид наказание, като го индивидуализира.
3 в зависимост от това, дали наред с основното наказание се предвижда кумулативно или
факултативно налагане на други по вид наказания:
- ако не се предвиждат – т.н. прости санкции
- комулативно формулирани санкции – могат задължително или факултативно да
предвиждат налагането на друг вид наказание (допълнително)
Основни са тези наказания, които могат да се налагат самостоятелно.
Допълнителни са тези наказания, които могат да се налагат само с друг вид основни
наказания.
Чл. 54. (1) Съдът определя наказанието, в пределите, предвидени в закона за извършеното
престъпление, като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и като взема
предвид: степента на обществената опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на
деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.
Чл. 194 (1) Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго, без негово съгласие
с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем
години.
Чл. 329 (2) Който системно се занимава с просия, се наказва със задължително зеселване за
срок до две години.
ТЪЛКУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРАВНИТЕ НОРМИ
Тълкуването, като понятие се разглежда в два смисъла – като мислен процес и като резултат
от този процес. Има различни способи на тълкуване. Съобразно тези способи видовете тълкуване
са:
1. Граматическо тълкуване – да се разкрие съдържанието на понятието в наказателно
правните норми. Принципът в Наказателното право е, че термините се използват в тяхното
общоупотребимо значение, ако има отклонение задължително е то да е легално дефинирано –
чл.93* от НК. Основните понятия имат специфично за Наказателното право значение. Граматичното
тълкуване предполага съждения, които да се изведат от разпоредбите на Наказателния кодекс.
Идеята на този втори аспект е да акцентира на връзките между понятията.
2. Систематическо тълкуване. При него се правят изводи относно съдържанието на
наказателно правните норми, на база на систематичното им място в Наказателния кодекс. Така
например: редица от признаците на понятието “престъпление” се извеждат от мястото му в
Наказателния кодекс.
3. Историческо тълкуване. Чрез него се допринася за изясняване на общия смисъл на
наказателно правните норми, като се имат в предвид мотивите на законодателя при приемането им
и от друга страна обсъжданията при гласуванията (от съответните стенограми). Под историческо
тълкуване не бива да се разглежда нормата във връзка с обществените отношения (това не е
историческо тълкуване), а нормата в момента на приемането и.
Видове тълкуване съобразно обема на получената информация. Съобразно обема на
получената информация могат да се разграничат три вида тълкуване – буквално, разширително и
стеснително. И при трите вида се съпоставят две величини – действителната воля на законодателя
и това от нея, което е намерило израз в закона. Допуска се, че не винаги точно се изразява волята
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2019 в 10:25 потребител
26 май 2019 в 10:36 потребител
07 май 2019 в 22:37 студент
25 окт 2018 в 09:45 студентка на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Математика и информатика, випуск 2013
11 дек 2017 в 08:36 в момента не учи на 37 години
 
Подобни материали
 

Търговски дружества - определение, образуване, видове

10 май 2007
·
1,330
·
3
·
428
·
202

Търговското дружество е основен стопански субект, като това е неговото икономическо качество. На второ място то е юридическо лице, което определя неговото правно качество...
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
480
·
33
·
6,838
·
287

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Правата на човека

21 яну 2008
·
753
·
6
·
1,283
·
1,297
·
2
·

Софийски университет “Св. Климент Охридски” Факултет по журналистика и масова комуникация Правата на човека Идеята за правата на човека е фундаментална за съвременното общество. Сегашното й състояние обаче, е плод на многовековно развитие...
 

Изпълнение на наказанията

12 ное 2008
·
219
·
17
·
3,007
·
214
·
1

Кратък набор за подготовка за изпит по Изпълнение на наказанията. В него са засегнати: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ВИДОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО,ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ и т.н.
 

Наказателен процес

20 яну 2009
·
147
·
64
·
22,747
·
63
·
1

По традиция общественото начало в наказателрния процес се формулира като участие на гражданите в работата на съда. Това се опира на разпоредбите на Конституцията...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
89
1
09.11.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Лекции по наказателно право, обща част

Материал № 172546, от 24 юли 2008
Свален: 896 пъти
Прегледан: 359 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 22,189
Брой символи: 136,080

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по наказателно право, обща част"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения