Големина на текста:
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
25.02.2008 г. ТЕМА 1 ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ТА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /ЕС/
През миналия век 2 световни войни започват от Европа и разтърстват из основи целия
свят. Идеята за обединена Европа се открива още през Средновековието, когато кралят
на Бохемия Иржи Подебрад отправя искане към Франкската империя за създаване на
обща армия и валута. Идеята за обединена Европа или по – точно за Съединени
Европейски щати не е родена през миналия век, напротив сред един от нейните
привърженици е и френският писател и хуманист Виктор Юго. Разбира се едва след
Първата Световна война се появяват първите конкретно формулирани предложения за
мирно обединение на Европа. В началото на 20 – те години се заражда общо
европейско движение, което през 1927 г. на проведения във Виена конгрес приема
манифест, призоваващ създаването на Европейски съединени щати. През 1929 г.
френският външен министър при изказване пред Обществото на народитепредлага
установяване на по – тесни, дори федеративни връзки между държавите за
преодоляване на световната икономическа криза. Първите примери за реално
обединение между държавите дават Белгия, Холандия и Люксенбург – БЕНЕЛЮКС.
Едва след Втората световна война европейците започват да осъзнават негативните и
дори опасни последици от въоръжените конфликти между тях. На 19 април 1946 г.
президентът Чърчил в Цюрих предлага идея за Съединени Европейски щати, като зад
това обединение трябва да стои разбирателството между Франция и Германия. САЩ
изиграва значителен принос при обединяването на Европа. Това се дължи освен на
нарастналата алериканска роля в международните отношения, но и на факта, че без
своите европейски съюзници САЩ не може да играе водеща роля в международните
отношения. САЩ осъзнава, че е в техен интерес силна и обединена Европа. На 05 юни
1947 г. държавният секретар на САЩ – Дж. Маршъл произнася реч в Харвардския
университет, която се позовава върху тежкото икономическо положение в много
европейски страни. Обявява готовността на САЩ да окажат финансова помощ за
тяхното възстановяване. На 3 април 1948 г. американският президент Хари Труман
подписва закон за прилагане на плана Маршъл. Така тоой става реалност и за да бъде
реализиран се създава организация на Европейското икономическо сътрудничество и
развитие /ОИСР/, което обединява 16 държави. 13 млрд. Долара дава САЩ като помощ
на Европа.
През 1949 г. се създава Съвета на Европа – организация, целяща обединението
на европейските държави и развитие на европейските ценности. Седалище – Страсбург.
1949 – та година - НАТО – орган за Северно – Атлантически договор, целяща да
прекрати разпространението на комунизма и да обедини държавите от Европа и САЩ в
един военно – политически съюз. С бързи стъпки се развива и икономическата
интеграция. Така на 18 април 1951 г. се подписва договорът за създаване на
Европейската общност за въглища и стомана, която поставя началота на европейските
обединителни процеси. Разбира се като основа за подписване на този договор изиграва
декларацията на френския външен министър Робер Шеман, зад която стоят идеите на
френския дипломат от кариерата Жан Моне. Работейки върху проекта за обединяване
на Европа, Моне достига до важения извод, че създаването изведнъж на изцяло
завършена институционална структура, е невъзможно. Затова той предлага
сътрудничество в конкретна област, каквато е производството на въглища и на стомана.
Робер Шеман обявява своя план под формата на декларация, заявена в Часовниковата
зала на френското министерство на външните работи на 9 май 1950 г. – Деня на Европа.
Голямо впечатление прави следния текст – „Солидарността, създадена между двете
страни, чрез съвместно производство ще покаже, че войната между Франция и
Германия става не само немислима, но и материално невъзможна”. Тази декларация
конкретизира редица от принципите за създаване на Европейската икономическа
общност и адълбочаване на сътрудничеството между държавите в Европа по един
нетрадиционен начин.
ТЕМА 2 СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И
СТОМАНА /ЕОВС/. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Призивът за присъединяване към плана Шуман се приема веднага от правителствата на
Западна Германия, а по – късно от Италия, Белгия, Люксенбург и Холандия.
Горепосочените държави стават учредителки на първата общност, която в последствие
се превръща в основата на Европейския съюз. Започва да функционира на 10 август
1952 г., тъй като този договор се ратифицира от парламентите та 6-те държави.
Интересна е позицията на Великобритания, която доста недалновидно отклонява
предложението за участие в Европейската общност за въглища и стомана, като У.
Чърчил отбелязва: „Аз обичам Франция и Белгия, но не бива да се принизяваме до това
равнище”. Като цяло договорът на ЕОВС /ДЕОСВ/ ОТРАЗЯВА СХВАЩАНИЯТА НА
Ж. Моне, че за да бъдат постигнати поставените политически цели, е необходимо да се
изгради солиден институционален механизъм, който да има широки наднационални
правомощия, в т.ч. да приема задължителни за държавите – членки решения при
дефиниране на развитието на тези два отрасъла. Още в приамбюла на ДЕОСВ
инициаторите на бъдеща Европа формулират принципите и идеите, свързани с духа на
времето и имащи за цел да изградят една съвършено различна правно – политическа
система, като счита, че световният мир може да бъде осигурен само с градивни усилия,
съответни на опасностите, които го заплашват. Убедени, че приносът, който една
организирана и жизнена Европа може да даде на света е необходима за запазване на
мирните отношения. Парижкият договор – ДЕОСВ – дава на институциите на
общността и преди всичко на съвета реална власт. Първоначално Съветът се е наричал
Висша /върховна/ власт. По отношение на Комисията се предоставят големи
правомощия, свързани с инвестициите, равнищата на производство и цените на
продукцията. В съответствие с чл. 58 т ДЕОСВ е закрепено, че Комисията, след като
получи съгласие от Съвета на министрите, може да обяви положение на явна криза и да
определи точни квоти на производство, които ако не се спазват да налага финансови
санкции. В периода 1952 – 19587 г. усилията на ЕОВС са насочени към премахване на
митата и създаване на общ пазар за металургични и въгдобивни продукти, в който се
включват страните – учредителки. Само за първите 5 години търговията между
страните нараства с 129 %.
1980 г. – в съответствие с чл. 58 Съветът на министрите обявява положение на
явна криза и въвежда задължителни квоти за производство. Именно това обяваване
довежда до промени в двата отрасъла, в които са инвестирани над 32 млрд. екю и са
съкратени работни места. През 1888 г. Комисията отменя положението на явна криза,
тъй като са постигнати резултати, стабилизиращи производството на въглища и
стомана. В съответствие с чл. 97 се определя, че договорът е сключен за срок от 50
години. През 1991 г. – държавите – членки запитват Комисията каква да бъде съдбата
на договора. Комисията препоръчва договорът да бъде оставен да озтиче, тъй като е
изпълнил задачите си.
ТЕМА 3 СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ
/ЕИО/ И /ЕВРАТОМ/. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Първоначалната идея на Жан Моне е била наред с изграждането на ЕОСВ да се
положат основите и на политическата интеграция, т.е. да се създаде европейска
отбранителна общност. Подписва се договор за европейска отбранителна общност през
1952 г., но той не е ратифициран във Френското народно събрание през 1954 г. През
1955 г. на срещата на министрите на външните работи в Месина /Италия/ съответно се
създава комитет, председателстван от белгийския външен министър Пол Анри Спаак,
който цели да разработи и проучи възможността за разширяване на европейската
интеграция и създаване на общ пазар. Спаак представя доклада си през 1956 г. е той
става основа за изработване на нови два договора – Договора за европейска
икономическа общност и договора за ЕВРАТ – 25 март 1957 г. в Рим. Така ДЕОВС,
ДЕИО и ДЕВРАТОМ се превръщат в първичното законодателство на ЕС.
ДЕИО е обемист документ, съставен от 248 члена, разделени в 6 глави. Към него
се съдържат множество декларации и протоколи. Той се счита за гръбнака на
европейската общтост. В него се уреждат изключително подробно най – важните
въпроси за европейската интеграция. Промвени в ДЕИО правят Единният европейски
акт /1976/ г. и договора за Европейски съюз /1992г./. Те мнасят промени в ДЕИО и с
това се достига до нарастване на броя на неговите разпоредби. В чл. 8 ал.1 следва да се
създаде общ пазар с 3 преходни периода, всеки от които от по 4 години. В чл. 821 –
общтостта е юридическо лице. В чл. 282 – общността притежава най – широка
правосубектност, предоставяна на юридическо лице в съответствие с нейните закони.
Може да придобива, както и да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да
бъде страна по дела. Европейската общност се представлява от Комисията. ДЕИО е
ратифициран съобразно националните конституционни правила на държавите – членки
и влиза в сила на 1 януари 1958 г. В чл. 312 се посочва, че този договор е с неограничен
срок, за разлика от договора за въглища и стомана.
На 25 март 1957 г. – договор за ЕВРАТОМ; млиза в сила на 01 януари 1958 г.
Цели:
1. Държавите да обединят своите усилия в удрената енергия, която
представлява важен ресурс за развитие на индустрията.
2. Разкрива се убеждението, че само със съвместни усилия могат да се
постигнат реални резултати в тази област
3. Заявява се желанието за създаване на условия за развитие на ядрената
енергетика, осигуряваща обширни енергийни ресурси
4. необходимост от създаване на договорно – правна основа за ползване
на ядрената енергия за мирни цели
ДЕВРАТОМ - 225 члена, разделени в 6 дяла. В чл. 208 се посочва, че договорът е
сключен с неограничен срок.
ТЕМА 4 ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ АКТ /ЕЕА/
В равнение с учредителните договори на 3-те общности ЕЕА е кратък документ.
Състои се от 34 члена, разделени в 4 части.
ЧАСТ 1 – Общи разпоредби
ЧАСТ 2 – Разпоредби за изменение на учредителните договори
ЧАСТ 3 – Договорни разпоредби относно европейското политическо сътрудничество

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 4)
8405194715 написа на 12 мар 2010 ОТГОВОРИ
студент на 26 години
НЖКЩОГФЭКЩ
brumbar_kolorad написа на 26 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Благоевград , Югозападен университет "Неофит Рилски"
d
brumbar_kolorad написа на 26 ное 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от Благоевград , Югозападен университет "Неофит Рилски"
cvdf
kemche написа на 28 окт 2009 ОТГОВОРИ
студент на 26 години от Пловдив , Европейски колеж по икономика и управление
перфектна тема , браво , бравоо
 
Подобни материали
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
172
·
13
·
6,508
·
147
·
1

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Конституционно-правни норми

17 юни 2008
·
92
·
4
·
494
·
65

Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под правна норма се разбира общото правило за поведение на правните субектил.
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
287
·
34
·
8,872
·
212
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
 

МПП

11 май 2009
·
76
·
14
·
5,273
·
66

МПП е международно-междудържавно право.Това е с-ма от правила които уреждат отношенията между субектите на международното право...
 

Конституционно право - лекции

08 авг 2008
·
256
·
21
·
10,401
·
92

Това е краткия лекционен курс проведен от проф. д-р Снежана Начева и старателно стенографиран. Забележка: възможно е в материала да са допуснати стилистични или правописни грешки, което е породено от бързината на водене на лекциите...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
89
1
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Право на ЕС

Материал № 172453, от 23 юли 2008
Свален: 841 пъти
Прегледан: 353 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 36
Брой думи: 14,504
Брой символи: 89,322

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения