Големина на текста:
Проблемите на подбора и прогнозирането на спортните способности са
важни и актуални, но все още недостатъчно изяснени. Значимостта им за
теорията и практиката на спортната тренировка и необходимостта от
решаването им конкретно за всеки вид спорт ни дава основание да
насочим вниманието си към проблемите на подбора и прогнозирането на
спортните способности в леката атлетика.
Лекоатлетическите упражнения заемат важно място в учебния процес по
физическо възпитание при учениците от начална степен на обучение.Това
налага по-зодълбоченото им изучаване от бъдещите учители.По този начин
ще се повиши качеството и ефективността на урочната и извънурочната
работа по физическо възпитание, ще се разнообрази и усъвършенствува
спортно-състезателната дейност по лека атлетика в училищата и спортните
школи.
Актуалността на проблемите, свързани с началната спортна подготовка по
лека атлетика, се обуславя от непрекъснатия стремеж към снижаване
възрастта на състезателите от националните и клубни отбори. Това налага
снижаване на възрастта за започване на учебно-тренировачния процес и
ревизиране кактона възрастовите етапи, така и на средствата и методите за
начална спортна подготовка. Запознаването на учителите със
съвременните тенденции в тази насока ще повиши качеството на подбора и
ще разшири възможностите на занимаващите се за постигане на високи
резултати в зряла спортна възраст.
Леката атлетика е основен вид спорт във физическото възпитание.
Терминът „атлетика” произхожда от гръцката дума „атлезис”, което
преведено на български означава „борба”, „състезание”, „ упражнение” .
Названието „лека атлетика” е условно и не отразява съвсем точно
съдържанието на целия комплекс от упражнения, които се включват в този
вид спорт. Според някои автори този термин е отражение на представите
за елегантност, мекота, точност и пластичност, които се получават при
изпълнението на лекоатлетическите упражнения.
Дисциплините на леката атлетика са естествено приложни упражнения,
чието системно практикуване спомага за комплексно развитие на
основните физически качества иобогатяване двигателната култура на
занимаващите се. Това определя и мястото, което този спорт заема във
физическото възпитание катоважно средство за хармонично развитие на
човешката личност. Лекоатлетическите упражнения оказват оздравително,
формиращо, възпитателно и образователно въздействие върху
занимаващия се . те могат да се практикуват от хора на различна възраст и
пол. Характерът на упражненията позволява тяхното дозиране в
съответствие с възможностите на занимаващия се.
Разкриването на същността и характерните особености на подбора в леката
атлетика е свързано с изясняването на понятията „талант”, „надареност”,
„способност”, които имат непосредствено отношение към него. В теорията
на способностите все още има спорни въпроси, които не са достатъчно
изяснени. Съществуват известни противоречия при обясняването на
изброените понятия, при разкриване на тяхната структура и съдържание.
1.Заложби – анатомо-физиологически особености, специфични за
всеки индивид. Те са вродени и са предпоставка за развитие на
способностите. Проявяват се в конкретна дейност чрез
способностите.(М.Кодим - 1979, Теплов-1969).
2.Надареност – наличие на изключително благоприятна структура на
вродените заложби от специален характер.(М.Кодим-1979)
3.Способност – свойства на личността, осигуряващи възможността за
постигане на успех в конкретната дейност – възникват и се проявяват
в конкретната дейност. Подлежат на развитие.(П.А.Рудник-1964).
4.Талант – благоприятна структура на актуално-проявяващи се
способности, която позволява достигането на високи постижения в
спортната дейност.(М.Кодим-1979)
Спорове се водят и по отношение на факторите, обуславящи проявяването
на способностите.Според редица учени – Е.Р.Хилгард; Р.Х.Сишор и
др.способностите са генетически обусловени, докато
А.Н.Леонтиев;Б.М.Теплов и М.Кодим смятат, че само заложбите, като
анатомофизиологични особености, специфични за всеки индивид са
вродени.Те са предпоставка за развитие на способностите, но не се
отъждествяват с тях.Структурата на заложбите се проявява в конкретната
дейност, косвено чрез способностите.
За нуждите на спортния подбор съществено значение имат преди
всичкодвигателните способности, които според В.И.Лях могат да се
дефинират като „индивидуални особености, определящи равнището на
двигателните възможности на човека и са свързани с успешното
осъществяване на някаква двигателна дейност”.
В основата на двигателните способности, според същия автор, лежат
генетически обусловените заложби, които могат да се групират в няколко
основни насоки:
a) морфологически особеностина нервната система включваща силата,
уравновесеността и лабилността на нервните процеси, индивидуалната
структура на кората на големите полукълба, функционалната зрелост на
основните й центрове и пр.
б) физиологически особености, носещи информация за специфичните за
всеки индивид особености на дихателната и сърдечно-съдовата система, за
белодробната вместимот, за МПК, за минутния обем на сърцето, честотата
и силата на сърдечните съкръщения, на вдишванията и издишванията, на
периферното кръвообръщение и пр.
в) биохимически особености, свързани с окислителните процеси в
организма, с транспортирането на кислород, с ресинтеза и синтеза на
енергетични продукти, необходими за двигателната дейност, с
енергетичната регулация, с обмяната на веществата и пр.
г) телесни особености, размери и структура на тялото, маса на мускулните
и мастни тъкани;
д) наследствени (генни) особености;
е) психодинамически особености, носещи информация за възможностите
на индивида за регулация и саморегулация на психическото състояние, за
максималните мобилизационни възможности, за емоционалното състояние
на индивида и пр.
Целта на подбора, според Р.Е.Мотьллянская е да се направи „...правилна
диагностика на резервните, потенциални възможности на спортиста, което
изисква задължително, всестранно изучаване на физиологичните функции
и физически качества, здравословното състояние и личностните качества
на спортиста, имащи водещо значение за конкретния вид двигателна
дейност”.Това налага проблемите на подбора в спорта да се решават
комплексно, което според Г.Н.Максименко, П.З.Сирис, Ив.Кадийски се
изразява в следното:
1.Проучване на изискванията, които системните занимания със съответния
вид спорт предявяват към индивида и изясняване на основните свойства и
качества, присъщи на най-добрите спортисти, проявявани в условията на
спортно-състезателната дейност.
2.Проучване на степента и характера на влияние на основните качества и
свойства на индивида върху спортното постижение въз основа на богат
фактически материал и с помощта на съответни математико-статистически
методи.
3.Разграничаване на значимите за съответната спортно-състезателна
дейност качества и свойства въз основа на тяхната генетичеста
обусловеност и възможности за развитие в резултат на целенасочено
въздействие.
4.Разработване на методика за проучване на генетически обусловените
качества при начинаещи.
Комплексният подход при определяне перспективността на начинаещите
за развитие на максимална реализация в съответната лекоатлетическа
дисциплина е свързан с проучване на антопрометричните им особености,
физиологическа характеристика, равнище на специфичните физически
качества и психологически особености на личността.
На практика това означава, че при решаването на проблема за подбора,
треньорът трябва да се опре на обективно изграден модел на идеалния
атлет, в който намират количествен израз факторите и механизмите,
обуславящи постигането на максимални резултати в конкретния вид
спортна дейност.
Разработването на такива модели се затруднява от редица фактори, по-
важни от които, според Й.Кръстев са: голямата вариативност на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2019 в 11:21 в момента не учи на 57 години от Несебър - СОУ "Любен Каравелов"
06 юни 2019 в 12:55 ученичка на 27 години от Бяла Слатина - ПАГ "Н. Й. Вапцаров"
05 юни 2019 в 19:12 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Социални дейности, випуск 2017
04 юни 2019 в 10:15 студент на 29 години от София - ЮЗУ"Неофит Рилски", специалност - Право, випуск 2019
19 май 2019 в 23:14 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Факултет за базово обучение, специалност - Администрация и управление, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
996
·
92
·
5,175
·
1,508
·
4

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
775
·
2
·
333
·
1,596
·
2

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Лека атлетика за 7 клас

17 апр 2011
·
632
·
4
·
382
·
941
·
6

План-конспект за урок по физическо възпитание за 7 клас по дисциплината лета атлетика ...
 

Скок с дължина

12 юни 2007
·
137
·
1
·
172
·
83

В подготовката за приземяването и двата крака се разгъват в коленните стави, а тялото се навежда силно напред.
 

Скок дължина начин ,,свит".Методика и техника на преподаване

14 яну 2010
·
202
·
4
·
781
·
375
·
3

Скокът дължина е от най-старите лекоатлетически дисциплини, познати още от древността. То е ациклично двигателно упражнение с подчертан скоростно-силов характер и задачата на спортиста е достигане максимална дължина на скока...
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
46
2
2 мин
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
98
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Подбор и прогнозиране на спортните способности

Материал № 169069, от 26 юни 2008
Свален: 353 пъти
Прегледан: 316 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 1,683
Брой символи: 15,941

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подбор и прогнозиране на спортните способности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
33

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
200

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения