Големина на текста:
Бизнес планиране и контрол – гл. асистент Атанасов
Литература:
1. Бизнес планиране и контрол – доц. Бънкова
2. Най-добрите бизнес планове – Пол Бароу
3. 9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен съвет –
Тодоров
4. Мениджмънт предизвикателствата през 21-ви век – Питър Дракър
5. Конкурентното предимство на нациите – Майкъл Портър
Планирането започва да се използва през 17-ти век в градоустройството, където чрез
плана се дава ясно изображение на местността, където бихме искали да отидем и
набелязваме пътя.
План – документ, съдържащ резултатите, които искаме да постигнем, пътя и индикатори,
показващи посоката на набелязаната цел.
Планиране – процес на планиране като последователност от действия, разсъждения,
които трябва да се извършват, за да се постигне определена цел. Действия, свързани с
анализиране на определена ситуация, формулировка и алтернативи.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЗНЕС ПЛАНА:
-Планът предизвиква целенасочено развитие на организацията;
-Планът винаги е ориентиран към бъдещето;
-Планове се разработват когато има голяма доза несигурност по определяне на
бъдещето;
-Планът съдържа основни отправни точки за движение напред, но оставя и място за
допълнителна конкретизация;
-Планът е инструмент, който ни помага да се ориентираме добре в бъдещето;
-има индикативен, отворен характер;
-Планът позволява нанасяне на корекции;
-Планът трябва да е изпълним и реалистичен. Изпълнимостта и реалистичността на
плана определят качеството му;
-Целите в плана са взаимосвързани;
-Планът трябва да бъде балансиран от гледна точка на ресурсите, с които
разполага организацията;
-Планирането е един непрекъснат процес,
НИВА И РАВНИЩА НА ПЛАНИРАНЕ:
1.Макрониво на планиране – планиране на равнище на икономическата система
като цяло
2.Микрониво на планиране – планиране на отделната фирма
Решенията взети на макрониво касаят планирането на микрониво.
1.Макрониво на планиране:
Насочено към страни с пазарна икономика, при които бизнес плановете служат като
ориентир за едни или други управленски решения. Взетите решения очертават
приоритетите на национално ниво.
2000 г. ЕС постави изискване за разработване на бизнес план за икономическо
развитие.
Разработването на планове на макро ниво е приоритет за страни с напреднало
икономическо развитие.
1
Планът влиза в детайли относно произвеждане на основни стоки и услуги и
реализация на продукцията. С този план се лимитира разпределението на ресурсите.
Плановете на макрониво не позволяват да се извършва бизнес планиране на
микрониво.
2.Микрониво на планиране
В условията на централно управлявана икономика бизнес планиране не може да има.
Планът се превръща в начин за оцеляване на една организация. Бизнес планирането
на микро ниво ни служи за стопанските единици, защото бизнес динамиката много
бързо нараства.
Чрез бизнес планирането може да се представи по-добро планиране на бъдещето и
оцеляване на организацията.
Бизнес плана е необходим на мениджърите и организацията, за да стане възможно
обхващането на всички проблеми. Осигуряване на информация и критерии, по които
се търсят сътрудници.
Бизнес плана позволява да се формира дух на корпоритивизъм в организацията.
Бизнес плана е инструмент, необходим при контактите на организацията с банки и
кредитни институции. Чрез него може да се прецени доколко организацията може да
контролира себе си.
Планът е необходим при привличане на потенциални инвеститори, както и в
контактите с различни органи на местната власт - доколко дава реалистичност на
инвестиционните намерения.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С БИЗНЕСПЛАНА
1.Проблеми насочени вътре в организацията
2.Проблеми, насочени към заобикалящата ни среда
СИСТЕМА ОТ ЦЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Определянето на цели и стратегии в една организация е по степен процес на създаване
на система от мисловни модели, в които се използва традиционно научно познание и
емпиричния опит, както и интуитивното познание.
Формулирането на цели е постепен процес, при който нямаме само една посока на
движение на цел. Много важно значение има натрупания опит в организацията.
Приоритет се дава на научното познание.
Обособяват се три равнища:
1.Концептуално ниво
2.Системно ниво
3.Изпълнително ниво
1.Концептуално ниво – Основното му предназначение е създаване на споделен
възглед за развитието на организацията
2.Системно ниво – Има за задача да изясни доколко е възможно да се постигнат
различни цели, да изследва съпътстващите ги процеси и явления и да даде оценка
на съпътстващите действия и явления.
3.Изпълнително ниво – Говорим за цели, стратегии на езика на изпълнението,
разработват се бюджети за изпълнение.
Всички цели определят желаното бъдеще в организацията. Когато разработваме
конкретна система не винаги се преминава през всичките типове цели. Основно причини
за това са: липса на време, организацията няма потребност от разработване на
конкретни стъпки, цената, която трябва да се плати за разработването им. Когато говорим
2
за цена трябва да имаме предвид и алтернативната цена, неспособността на
организацията да оцени преминаването през този цикъл.
Основни цели:
1.Намерение – цел
Намерение – съдържа идеята за нещата, към която се насочва. То е предизвикано от
някакво удовлетворение.
Когато говорим за Цел-намерение ние можем да изведем 2 фактора: субективен
фактор - лична неудовлетвореност, която ни кара да започнем някаква дейност;
извлечената от обективната дейност цел, свързана с решаване на някакъв обществен
проблем.
Силно влияние при определяне на цел-намерение оказва квалификацията,
образованието, отношението към средата. Тази цел-намерение съдържа най-общите
контури за бъдеща дейност, какви последици ще има постигането на целта.
Бизнес планирането засяга стопанските организации.
2.Визия
Представата на мениджмънта за развитието на организацията за вбъдеще. Визията
на организацията се влияе от културата на предприемача, от споделените социални
ценности, морални норми на организацията.
Визията формира рамките, в които трябва да се вмести бизнес плана Влияние оказва
културата, ценностите на организацията.
Всяко едно действие оказва влияние върху други субекти.
Възможностите са три:
-Визията да не засяга интересите на другите участници в дадена икономическа
система
-Визията да засяга интересите на организацията – може да има противодействие на
визията, което ще затрудни нейната реализация
Когато формулираме визията на дадена организация трябва да изхождаме от нашите
действия и опит и да изясним отношението на останалите субекти към нашата визия,
както и поведението им. Ако е възможно чрез подходяща комуникация да се
хармонизират нашите представи.
3.Предназначение
Какво правим, в какъв бизнес сме?
Определяме полето на дейност и какви промени настъпват. Ако определим полето на
бизнес дейност прекалено тясно можем да пропуснем сферата на дейност, в която да
се реализираме успешно. Ако полето на дейност е формулирано прекалено широко
това е свързано със загуба на пари.
Използват се 3 характеристики при определяне на измеренията:
-кой е потребителят и каква потребност задоволява
-каква потребност решаваме
-по какъв начин решаваме този проблем
Изхождайки от тези три характеристики човек трябва да даде правилен отговор на
проблема В кой бизнес сме? Това е важно с цел предвиждане на промените, които може
да настъпят.
4.Мисия
Твърдение, формулировка за това, по каква причина съществува дадена организация,
какъв е смисъла, кое я отличава от останалите?
За да разработим мисията на организацията трябва да отговорим на въпросите:
А) Как служим на клиента?
Акцента се поставя върху нашата полезност за клиента. Изготвят се насоки и параметри
за развитие на организацията. Осъществяване на основа и очертаване рамките за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
slavimarinov написа на 28 дек 2008 ОТГОВОРИ
студент от София , СУ "Св. Климент Охридски"
Много добро!
 
Домашни по темата на материала
планиране развитието и локализацията
добавена от gali96 03.06.2014
0
6
Помощ за задача по бизнес планиране
добавена от GeroKiroff 20.04.2013
0
6
моля помогнете, не мога да присъствам на упражненията и не се справям със задачите
добавена от lidia110 02.05.2012
0
38
Подобни материали
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
352
·
56
·
12,898
·
714

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Управление на проекти


Корпорация “СНН” регистрира загуби за последните три тримесечия. Опитвайки се да подобри своите финансови показатели ръководството решава да извърши проверка на всяко производствено звено с намерението да се откаже от производството...
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
1,491
·
17
·
2,817
·
2
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Планиране и прогнозиране в системата на управлението


Лeкция по планиране и прогнозиране във ВТУ "Св.Св Кирил и методий"...
 

Планиране и прогнозиране

18 апр 2012
·
95
·
16
·
5,399
·
216

Лекция по планиране и прогнозиране във ВУЗК - Силистра....
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
7
1
11 мин
01.11.2016
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес планиране и контрол

Материал № 168046, от 22 юни 2008
Свален: 407 пъти
Прегледан: 247 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 8,324
Брой символи: 52,171

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес планиране и контрол "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения