Големина на текста:
1.ВЪВЕДЕНИЕ
-Що е социална психология: научно изследване на това как мислите, чувствата и
поведението на човека са повлияни от други хора.
Има две противоположни становища за тази наука – конвенционално и
социоисторическо
Конвенционално: приема, че основната цел на науката социална психология е да
възприеме света такъв, какъвто е в действителност и какъвто реално функционира.
Социоисторическо: приема, че основната цел на социалната психология е да
опише разнообразните обяснения на реалността, разработени от различни групи
хора и да разбере както социалната, така и историческата им основа, а също така и
ролята им в живота на хората.
Видове социална психология: теоретична и приложна. Теоретичната се основава
на базови теоретични принципи. Под приложна социална психология се разбира
използването на социално психологически принципи и изследователски методи в
обстоятелствата в реалния живот, за да се решават проблеми, включващи
индивидуалното поведение в социални ситуации.
Видове изследователски методи: натрупване на емпирични данни, лабораторни
изследвания, специални техники за взаимодействие в малки групи.
Връзки с другите науки: психология, социология
Сфери на приложение:
-здраве : счита се, че здравето и болестта не са просто физически въпроси, тъй
като психологическите процеси също имат голямо влияние върху тях
-право : юридическата психология помага да се изследва човешкото поведение с
оглед на достигането до обективни, непредубедени решения
-политика : социалните психолози изследват общественото мнение, както и
факторите, които влияят върху популярността на определени кандидати, а
следователно и върху изхода на изборите
-организация на фирмата : могат да подобрят организационното развитие на
компаниите, да съдействат за изграждането на екипи между служителите и т.н.
2.СОЦИАЛНО ПОЗНАНИЕ И СОЦИАЛНА ПЕРЦЕПЦИЯ
Определение за социална перцепция: начина, по който мислим и обясняваме нашето
и чуждото поведение – допусканията, които правим, обясненията, които даваме, и
впечатленията, които си формираме.
Обикновеният човек има богато и дълбоко разбиране за себе си и другите хора, което
му помага да взаимодейства с околните. „Сортирането” на хората в категории и
приписването им на черти / дружеблюбен, интелигентен, сексапилен и др./ ограничава
сложността чрез подреждането и обясняването на разнообразни поведения.
Възприятията ни за себе си и за другите са повлияни от културата, в която живеем.
/пример с овчарите от Сардиния – стр. 74-75/. Влияние на външния вид – пример с
брадите – 74 стр.
Формиране на впечатление за другите
Централна черта – впечатленията на другите хора представляват опит за извличане на
фундаментални /основни/ характеристики на личността. Целта е формиране на общо
впечатление. Наблюдателите формират една централна характеристика, централна
черта и интерпретират останалите черти на човека така, че да ги направят съответни на
тези централна характеристика. /пример с централна черта студен-топъл, стр. 81-82/
Теория на Ф. Хайдър – балансна теория или модел Р-О-Х. Хайдър твърди, че балансът
и консистентността /последователността/ са основни организиращи принципи за
нашите впечатления.
Ако един човек /Р/ харесва както даден обект /Х/, така и друг човек /О/, тогава Р очаква,
че О също ще хареса Х. Око случаят е такъв, има налице балансирано
взаимоотношение. Ако О в действителност не харесва Х, се появява дисбаланс или
непоследователност.
Според Хайдър човешките същества са по принцип предубедени, което се изразява в
това, че те винаги търсят преднамереност, в това, което се случва, т.е. причините за
събитията около тях. Пример с анимационния филм – стр. 88.
Той разграничава външни фактори /свързани със средата/ и вътрешни /индивидуални/
фактори.
Теория на Хайдър за фундаменталната атрибутивна грешка: свързване
/атрибутиране/ на поведението на другия човек с негови личностни качества, а не със
ситуационни фактори.
Теория на Джоунс и Дейвис – наричана още „теория на съответстващото
умозаключение”. Тя издига тезата, че човешкото поведение може да се разбере и да се
предвиди най-добре, ако го припишем на някакви стабилни личностни характеристики.
Дават два типа обяснения за поведението на човека: 1) Стабилна личностна черта или
нагласа и причинила дадено поведение; 2) Силен натиск от средата или от друг човек е
бил причината за поведението на даден човек. Пример с есето за Кастро – стр. 92
Хералд Кели и ковариацията - те имат две хипотези за атрибутивния процес /т.е.
процеса на формиране на впечатление/ - 1. когато хората имат достъп до множество
примери на едни и същи или подобни събития /ковариационен модел или модел
свързан с множество вариации/ и 2. случаите, когато информацията е ограничена до
едно единствено събитие /каузални схеми/
При ковариацията човек разчита на всички данни, свързани с последователността
/консистентност/, отчетливостта и консенсуса /общото съгласие/ за едно събитие.
Пример - стр. 96
Когато няма такива данни, трябва да разчита на други стратегии – каузални схеми. Това
са общите концепции за това кака определени типове причини си взаимодействат, за да
предизвикат специален вид ефект. Пример висше образование – стр. 99.
Анализ на Бърнард Уейнър за атрибуциите на успеха
Уейнър приема, че има две основни причинни предпоставки за успеха или неуспеха.
1.локус /вътрешна или външна причина/
2.стабилност /стабилна, нестабилна среда/
Въз основа на 1. и 2. той създава четири атрибутивни категории за успеха или неуспеха:
1.Вътрешни стабилни – способности /Вътрешна стабилност на личността,
комбинирана с предварително заложени способности./
2.Вътрешни нестабилни – вложени /Вътрешна нестабилност на личността,
която може да се коригира с допълнително вложени/усвоени умения и
способности/
3.Външни стабилни – ситуацията /Външни условия, подкрепящи личността,
които могат да се подобрят или влошат според ситуацията/
4.Външни нестабилни – късмет /Липса на външни условия в подкрепа на
личността, които могат да се комбинират с благоприятно стечение на
обстоятелствата./
Грешки и предубедености в атрибутивния процес
Егоцентричност – човек се разглежда като по-влиятелен в причиняването на дадени
събития и по-често като обект на опити за влияние от страна на околните, отколкото е в
действителност.
Добродетелност – човек се възприема като причина за или участник в желателните, но
не и в нежелателните резултати.
Когнитивен консерватизъм – тенденция да се запазват съществуващите структури, а
не да се модифицира концепцията за самия себе си, когато човекът е изправен пред
противоречия.
Предразположеност към причинност /казуалност – хората са склонни да възприемат
причинност, последователност и дори преднамереност там, където дори не може да ги
има /пример 88 стр./. Тъй като информацията, с която имаме работа, се отнася за
хората, тенденцията да се одухотворяват нещата е прост и често срещан начин да се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 май 2019 в 13:08 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2021
03 май 2019 в 14:41 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
08 дек 2018 в 10:52 студент на 28 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, випуск 2018
27 ное 2018 в 23:16 студентка на 35 години от София - УНСС, факулетет - Публични финанси, специалност - Публични финанси, випуск 2016
17 ное 2018 в 22:59 студент на 34 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2014
06 сеп 2018 в 11:27 ученик на 23 години от Перник - ПГТС "Арх. Й. Миланов", випуск 2014
06 юни 2018 в 23:27 ученик на 20 години от Плевен - СОУ "Пейо Яворов", випуск 2017
06 юни 2018 в 10:45 ученичка на 22 години от Айтос - ОУ "Светлина", с.Тополица, випуск 2016
31 мар 2018 в 12:07 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - МИО, випуск 2018
09 мар 2018 в 09:58 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
372
·
8
·
1,799
·
356
·
2

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
444
·
29
·
11,138
·
685
·
3

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
287
·
5
·
769
·
154

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
175
·
5
·
766
·
200

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Социална психология

Материал № 164026, от 14 юни 2008
Свален: 525 пъти
Прегледан: 339 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Конспект
Брой страници: 15
Брой думи: 2,753
Брой символи: 24,244

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения