Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
НИКОЛАЙ КОЛЕВ
БЮДЖЕТНО
СЧЕТОВОДСТВО
БУРГАС , 2006
ТЕМА ПЪРВА:
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА -СЪЩНОСТ И
ПРИЛОЖЕНИЕ
На староанглийски "бюджет" означава кесия или още чанта. Някои свързват
етимологията на думата с торбичката в която краля е държал държавните пари, а други
- с обемистата чанта с финансови документи, която винаги "разхождал"
министъра на финансите. Първите книги за разходите на кралството и списъци на
данъците са съставени през 1086 г. в Англия. Много по-късно през 1688 г. е съставен и
първия бюджет на английската държава.
При централизираното управление на разнородни по причина, място, и време на
възникване, както и по посока и направление финансови потоци, практиката е
развила система за планиране, отчитане и контрол, наречена бюджетна система.
Вменяването (със закон) на даден гражданско-правен субект на функции по
централизираното управление на такива финансови потоци го прави администратор на
дадена бюджетна система. Той следва чрез планиране (бюджетиране) да обвърже
постъпленията и плащанията на бюджетната система в рамките на определен
период, наречен бюджетна година .
В редица страни бюджетният период се различава от календарната година. Например в
Англия, Канада, Япония и др. той започва на 1 април и завършва на 31 март. В Турция
бюджетният период е от 1 май до 30 април. Двугодишни бюджети съставят Испания, Индонезия,
Ливан и някои от щатите на САЩ
Изготвяният от администратора план на постъпленията и плащанията, се
нарича бюджет. Ако чрез този план се управляват финанси на държавата, той се
одобрява със Закон от висшия, орган за държавно управление и се нарича
Държавен бюджет. Ако, чрез него се управляват общински финанси, той се
нарича Местен бюджет. Ако пък служи за управлението на финансите на
здравното осигуряване - Бюджет на здравно осигурителната каса, и т.н. Ако този
план консолидира държавни, местни, пенсионни, здравни и др. бюджети, той се
нарича консолидирана фискална програма.
Освен, че изготвят бюджета, администраторите по него следят и за
изпълнението на приходната му част, ето защо те често са наричани администратори по
приходите. Така например, администратор по приходите на Държавния бюджет е
Министерството на финансите чрез Националната агенция по приходите (НАП), на
Местните бюджети -Финансовите отдели към Общинските съвети чрез Дирекции по
местни приходи от данъци и такси.
С централизираните в дадена бюджетна система финанси могат да бъдат
финансирани дейности на различни нейни звена (организации) , които да се
разпореждат оперативно с целево-предоставяните им средства. Тези звена се
наричат, разпоредители с бюджетни кредити. Така например, разпоредител с
определени съгласно бюджет, бюджетни кредити може да бъде, както самия общински
съвет (за собствената си издръжка), така и обособената към него дейност
"Образование", а също и обособено в това направление средно или основно
училище. По този начин се обособяват разпоредители с бюджетни кредити
от различен ранг (степен), например 1-ва, П-ра, Ш-та и т.н. Разпоредителите с
бюджетни кредити от различни нива участват в изготвянето на бюджета на системата
чрез разчетите си за разходите по издръжката на дейността, както и за собствените си
приходи (ако имат такива). Тези разчети се сводират (обобщават) в йерархичен
порядък, т.е. от разпоредителите от най-нисък към разпоредителите от най-висок ранг.
Авторът счита за неподходящо използваното в Закона за счетоводството понятие "бюджетно
предприятие" за обозначаване на обособени звена в рамките на дадена бюджетна система, тъй като
"предпримачеството" и "предприятието" са етимологично обвързани с печалбата като цел. По
тази причина понятията "нестопанско предприятие" "предприятие с идеална 1{ел" и "бюджетно
предприятие" са вътрешно противоречиви.
Освен правото на разпореждане с бюджетни кредити, разпоредителите от
различен ранг могат да получават бюджетни субсидии и субвенции.
"Бюджетна субсидия" е сумата, предоставена безвъзмездно от
държавния бюджет с общо или целево предназначение.
"Бюджетна субвенция" е сумата, предоставяна от държавния
бюджет под определено условие.
За да се следи изпълнението на разчетените с даден бюджет величини на
постъпленията и плащанията, отпускането и усвояването на бюджетните субсидии и
субвенции е необходима отчетност. Обхвата, структурата, посоката и начина на
обобщаване на информацията от тази отчетност са строго дефинирани от структурата
на бюджета и бюджетната система, поради което тази отчетност се нарича бюджетно
счетоводство.
ТЕМА ВТОРА:
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ПОЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМА
НА БЮДЖЕТНОТО СЧЕТОВОДСТВО
Целта на счетоводната отчетност в една бюджетна система е да предостави
цялостна картина на изпълнението на плана по бюджета, в неговата приходна и
разходна част, в структура и разрези съгласно този план, като същевременно следи за
настъпилите изменения в нетната стойност на активите през бюджетния период.
В преследване на тази цел бюджетното счетоводство изпълнява
следните задачи:
- отразява плановите величини на бюджетните приходи и
разходи;
- отразява касовите приходи (постъпления) по бюджета;
- отразява касовите разходи (плащанията) по бюджета;
- установява резултата от касовото изпълнение на бюджета;
- измерва и отразява в паричен израз фактическите разходи по
издръжката на бюджетни звена и дейности;
- изготвяне на консолидиран отчет на публичния сектор на
начислена основа;
- установяване на състоянието и измененията в активите на бюджетните звена;
- установяване на състоянието и измененията на задълженията на
бюджетните звена;
- установяване на бюджетния резултат и изменението в
нетните активи и акумулирания капитал на бюджетните звена.
Текущото и периодичното счетоводно отчитане на изпълнението на
даден бюджет по звена се организира съгласно структурата на съответната
бюджетна система. Така например:
за Републиканския бюджет - в Министерство на финансите, министерствата, и
други централни ведомства? както и в бюджетните им организации;
за Местните бюджети - във финансовите отдели на съответните
общински съвети и кметствата, както и в бюджетните им организации;
За изпълнението на целите и задачите при бюджетното счетоводство се
съблюдава специфична счетоводна политика. Нейни основни принципи са в
съответствие с методологическото ръководство на Международния валутен фонд /GFS/
за отчетността на публичните финанси, Системата на националните сметки /SNА-93/ на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 10:03 студент на 35 години, факулетет - Финансово -счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2012
09 май 2019 в 09:04 студент на 25 години от Свищов - стопанска академия, факулетет - MM, специалност - Аграрна икономика, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Записан (основен) капитал, счетоводни статии, счетоводни сметки, нетен счетоводен баланс
добавена от santratina 26.11.2013
0
117
Домашно по Счетоводство
добавена от Xmaster1 04.06.2013
0
26
Нетен счетоводен баланс
добавена от selvisss 04.04.2013
0
54
задача по счетоводство
добавена от silvija.todorova 28.02.2013
1
58
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
355
·
2
·
860
·
497
·
1
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Финансово счетоводство лекции

24 яну 2009
·
618
·
8
·
11,588
·
472
·
1
·
2

Лекции по финансово счетоводство във Варненски свободен университет.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
181
·
7
·
934
·
137
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Отчитане на приходите

30 окт 2010
·
196
·
4
·
860
·
370
·
1

Приходите като обект на счетоводството синтетично и аналитично отчитане на приходите отчитане на текущите приходи от дейност отчитане на др. приходи от дейност отчитане на приходите за бъдещи периоди...
 

Управленско счетоводство 2

25 окт 2006
·
1,992
·
23
·
4,357
·
1,003
·
2

Особеностите на калкулирането на себестойността по метода на основните производствени разходи; Спецификата на калкулирането на себестойността по променливи разходи с изготвяне на вътрешнофирмения отчет за приходи и разходи по този модел...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
498
1
15.03.2015
Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
32
48
1
2 мин
24.11.2016
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Бюджетно счетоводство

Материал № 163894, от 14 юни 2008
Свален: 2,099 пъти
Прегледан: 2,323 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Учебник
Брой страници: 100
Брой думи: 36,957
Брой символи: 224,209

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бюджетно счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 255 63

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
246 63

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения