Големина на текста:
НИКОЛАЙ КОЛЕВ
БЮДЖЕТНО
СЧЕТОВОДСТВО
БУРГАС , 2006
ТЕМА ПЪРВА:
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА -СЪЩНОСТ И
ПРИЛОЖЕНИЕ
На староанглийски "бюджет" означава кесия или още чанта. Някои свързват
етимологията на думата с торбичката в която краля е държал държавните пари, а други
- с обемистата чанта с финансови документи, която винаги "разхождал"
министъра на финансите. Първите книги за разходите на кралството и списъци на
данъците са съставени през 1086 г. в Англия. Много по-късно през 1688 г. е съставен и
първия бюджет на английската държава.
При централизираното управление на разнородни по причина, място, и време на
възникване, както и по посока и направление финансови потоци, практиката е
развила система за планиране, отчитане и контрол, наречена бюджетна система.
Вменяването (със закон) на даден гражданско-правен субект на функции по
централизираното управление на такива финансови потоци го прави администратор на
дадена бюджетна система. Той следва чрез планиране (бюджетиране) да обвърже
постъпленията и плащанията на бюджетната система в рамките на определен
период, наречен бюджетна година .
В редица страни бюджетният период се различава от календарната година. Например в
Англия, Канада, Япония и др. той започва на 1 април и завършва на 31 март. В Турция
бюджетният период е от 1 май до 30 април. Двугодишни бюджети съставят Испания, Индонезия,
Ливан и някои от щатите на САЩ
Изготвяният от администратора план на постъпленията и плащанията, се
нарича бюджет. Ако чрез този план се управляват финанси на държавата, той се
одобрява със Закон от висшия, орган за държавно управление и се нарича
Държавен бюджет. Ако, чрез него се управляват общински финанси, той се
нарича Местен бюджет. Ако пък служи за управлението на финансите на
здравното осигуряване - Бюджет на здравно осигурителната каса, и т.н. Ако този
план консолидира държавни, местни, пенсионни, здравни и др. бюджети, той се
нарича консолидирана фискална програма.
Освен, че изготвят бюджета, администраторите по него следят и за
изпълнението на приходната му част, ето защо те често са наричани администратори по
приходите. Така например, администратор по приходите на Държавния бюджет е
Министерството на финансите чрез Националната агенция по приходите (НАП), на
Местните бюджети -Финансовите отдели към Общинските съвети чрез Дирекции по
местни приходи от данъци и такси.
С централизираните в дадена бюджетна система финанси могат да бъдат
финансирани дейности на различни нейни звена (организации) , които да се
разпореждат оперативно с целево-предоставяните им средства. Тези звена се
наричат, разпоредители с бюджетни кредити. Така например, разпоредител с
определени съгласно бюджет, бюджетни кредити може да бъде, както самия общински
съвет (за собствената си издръжка), така и обособената към него дейност
"Образование", а също и обособено в това направление средно или основно
училище. По този начин се обособяват разпоредители с бюджетни кредити
от различен ранг (степен), например 1-ва, П-ра, Ш-та и т.н. Разпоредителите с
бюджетни кредити от различни нива участват в изготвянето на бюджета на системата
чрез разчетите си за разходите по издръжката на дейността, както и за собствените си
приходи (ако имат такива). Тези разчети се сводират (обобщават) в йерархичен
порядък, т.е. от разпоредителите от най-нисък към разпоредителите от най-висок ранг.
Авторът счита за неподходящо използваното в Закона за счетоводството понятие "бюджетно
предприятие" за обозначаване на обособени звена в рамките на дадена бюджетна система, тъй като
"предпримачеството" и "предприятието" са етимологично обвързани с печалбата като цел. По
тази причина понятията "нестопанско предприятие" "предприятие с идеална 1{ел" и "бюджетно
предприятие" са вътрешно противоречиви.
Освен правото на разпореждане с бюджетни кредити, разпоредителите от
различен ранг могат да получават бюджетни субсидии и субвенции.
"Бюджетна субсидия" е сумата, предоставена безвъзмездно от
държавния бюджет с общо или целево предназначение.
"Бюджетна субвенция" е сумата, предоставяна от държавния
бюджет под определено условие.
За да се следи изпълнението на разчетените с даден бюджет величини на
постъпленията и плащанията, отпускането и усвояването на бюджетните субсидии и
субвенции е необходима отчетност. Обхвата, структурата, посоката и начина на
обобщаване на информацията от тази отчетност са строго дефинирани от структурата
на бюджета и бюджетната система, поради което тази отчетност се нарича бюджетно
счетоводство.
ТЕМА ВТОРА:
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ПОЛИТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМА
НА БЮДЖЕТНОТО СЧЕТОВОДСТВО
Целта на счетоводната отчетност в една бюджетна система е да предостави
цялостна картина на изпълнението на плана по бюджета, в неговата приходна и
разходна част, в структура и разрези съгласно този план, като същевременно следи за
настъпилите изменения в нетната стойност на активите през бюджетния период.
В преследване на тази цел бюджетното счетоводство изпълнява
следните задачи:
- отразява плановите величини на бюджетните приходи и
разходи;
- отразява касовите приходи (постъпления) по бюджета;
- отразява касовите разходи (плащанията) по бюджета;
- установява резултата от касовото изпълнение на бюджета;
- измерва и отразява в паричен израз фактическите разходи по
издръжката на бюджетни звена и дейности;
- изготвяне на консолидиран отчет на публичния сектор на
начислена основа;
- установяване на състоянието и измененията в активите на бюджетните звена;
- установяване на състоянието и измененията на задълженията на
бюджетните звена;
- установяване на бюджетния резултат и изменението в
нетните активи и акумулирания капитал на бюджетните звена.
Текущото и периодичното счетоводно отчитане на изпълнението на
даден бюджет по звена се организира съгласно структурата на съответната
бюджетна система. Така например:
за Републиканския бюджет - в Министерство на финансите, министерствата, и
други централни ведомства? както и в бюджетните им организации;
за Местните бюджети - във финансовите отдели на съответните
общински съвети и кметствата, както и в бюджетните им организации;
За изпълнението на целите и задачите при бюджетното счетоводство се
съблюдава специфична счетоводна политика. Нейни основни принципи са в
съответствие с методологическото ръководство на Международния валутен фонд /GFS/
за отчетността на публичните финанси, Системата на националните сметки /SNА-93/ на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бюджетно счетоводство

Целта на счетоводната отчетност в една бюджетна система е да предостави цялостна картина на изпълнението на плана по бюджета...
Изпратен от:

на 2008-06-14
Добавен в:
Учебници
по Счетоводство
Статистика:
2,172 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Записан (основен) капитал, счетоводни статии, счетоводни сметки, нетен счетоводен баланс
добавена от santratina 26.11.2013
0
138
Домашно по Счетоводство
добавена от Xmaster1 04.06.2013
0
31
Нетен счетоводен баланс
добавена от selvisss 04.04.2013
0
83
въпроси по счетоводно отчитане
добавена от elisrafet7509 09.10.2020
1
8
задача по счетоводство
добавена от silvija.todorova 28.02.2013
1
59
Подобни материали
 

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

21 мар 2009
·
387
·
2
·
860
·
595
·
1

Бюджетно счетоводство - лекция за студенти по икономика...
 

Съпоставка между международни счетоводни стандарти и национални счетоводни стандарти МСС1 – НСС1

11 май 2010
·
762
·
5
·
1,117
·
696

МСС1 и НСС1 имат за цел определяне на база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на дру
 

Финансово счетоводство лекции

24 яну 2009
·
637
·
8
·
11,588
·
513
·
2

Лекции по финансово счетоводство във Варненски свободен университет.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
185
·
7
·
934
·
157
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
186
·
14
·
2,836
·
199
·
1

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Обща теория на счетоводната отчетност
изпитен тест по Счетоводство за Ученици от 9 клас
Тест, предназначен за ученици, които изучават обща теория на счетоводната отчетност. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
12
41
2
08.10.2019
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Бюджетно счетоводство

Материал № 163894, от 14 юни 2008
Свален: 2,172 пъти
Прегледан: 2,465 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Учебник
Брой страници: 100
Брой думи: 36,957
Брой символи: 224,209

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бюджетно счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислав Георгиев
преподава по Счетоводство
в град
7 2

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
118 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения