Големина на текста:
Стопанска академия “Д.А. Ценов” гр. Свищов
“ Мотивацията е основната ни вътрешна сила, съвкупност-
та от позитивни импулси, които ни подбуждат към дейност за
постигане на личните цели или целите на общността, инициират
движението на мисълта и ни карат да се държим по определен на-
чин.”
доц. д-р Димитър Панайотов
1.Дефиниране на понятието мотивация
Мениджърите във всички организации постоянно се сблъскват с
факта, че в работата на отделните служители съществуват огромни
различия. Те установяват, че някои от работниците имат висок
коефицент на полезно действие, имат нужда от минимални насоки и
препоръки или не се нуждаят от такива, а други се задоволяват със
посредствени резултати, нуждаят се от по-специално внимание,
често закъсняват за работа или отсъстват. Причините за това са
много, защото хората са различни като характери, маниери и
възможности. Задачата на мениджмънта е да открие ценното у все-
ки, за да го използва за постигане както на индивидуалните
(личностните), така и на обществените интереси. Сърцевината на
всички тези аспекти е мотивацията.
Психологията намира най-широко приложение при мотивацията
на персонала. Умението да общуваш и да извличаш полезното, да
работиш за себе си и за другите, да тълкуваш и разбираш
потребностите са качества, които всеки управленец би трябвало да
притежава.
В управленската наука, когато се разглеждат въпросите за моти-
вация, много често не се прокарва ясна граница между понятия,
изходни за тази проблематика.
Потребността е относително устойчиво психично състояние на
личността, което се характеризира с влечение към вещите и явления-
та, преживявани като необходимо условие за съществуването на
личността. Тя е нуждата, недостигът от нещо, необходимо за
поддържане жизнената дейност на отделния човек, социалната група
и обществото като цяло. Проявява се чрез желанията на хората за
придобиване на материални и духовни блага, които доставят удо-
волствие (полезност).
Видове потребности:
В зависимост от ролята им във възпроизводството на способ-
ностите на човека разграничаваме:
Физически са потребностите от храна, облекло, жилище и
други блага, необходими за физическата жизнеспособност на човека.
стр.1
Стопанска академия “Д.А. Ценов” гр. Свищов
Интелектуални са потребностите от образование,
квалификация, наука, култура, изкуство и други, свързани с
духовното израстване на човека.
Социални са потребностите от труд, участие в
управлението на производството и обществото, от общуване с други
хора, знание, отдих и т.н.
В зависимост от субекта разграничаваме:
Обществени потребности;
Потребности на социалната група;
Индивидуални потребности.
Съществуват и други принципи, според които бихме могли да
направим по-подробна квалификация на потребностите, но това не е
необходимо с оглед проблематиката на този реферат.
Потребностите са в основата на личностната ориентация,
защото те са осъзнати и преживени от човека нужди, необходими за
неговото развитие. В психологията се прави разлика между
протребност и нужда. Нуждата е обективна необходимост, която чо-
век може да не преживява и осъзнава. Разликата е в съзнаването на
липсата, т.е. нуждата може да се превърне в потребност чрез
активната намеса на човека.
Възникналите потребности подтикват личността да търси
активни пътища за тяхното удовлетворяване, т.е превръщат се във
вътрешни подбудители – мотиви. Произходът на думата “мотив” е
от френски език (motif). Едно от нейните значения е подбуда,
подтик, подбудителна причина, повод за някое действие. Мотивът е
“нещо в личността (потребност, идея, органично състояние или
емоция), което я подтиква към действие”. Живите същества – пише
Ханс Селие в книгата си “Стрес без дистрес” – се мотивират от
различни подбуди, между които една от най-важните е егоистичното
желание да поддържат собственото си съществуване, да бъдат живи
и щастливи. Удовлетворяването на нашите инстинктивни импулси,
потребността от самоизразяване, импулсът за трупане на богатство и
за придобиване на власт, подтикът към съзидателен труд, както и
много други мотиви заедно обслужват нашите действия.
Следователно целесъобразно е да разгледаме цялата съвкупност от
тези желания и да анализираме тяхната роля и биологичното им
значение в поддържането на хомеостазиса, на нашето равновесие
както в нас самите, така и в рамките на обществото.
Мотивът представлява осъзната подбуда, обуславяща действие
за задоволяване на някаква потребност на човека или казано по-
просто фактори за въздействие върху човешкото мислене. Той е
волевото оправдание на волевото действие и се разглежда често в
литературата едновременно като потребност, ценностна ориентация,
стр.2
Стопанска академия “Д.А. Ценов” гр. Свищов
интерес на субекта, които го подтикват да действа по определен
начин при дадена ситуация.
Външното въздействие, което подтиква възникването на мотив,
е външната причина на действието. Трябва добре да се разграничат
понятията мотив и причина, защото те са различни фактори на въз-
действие. Причината е нещо външно спрямо личността, а мотивът е
един от нейните елементи. Причината е част от обективната
действителност, която всеки възприема по различен начин. Това е
така, защото всяка личност пречупва събитията от обкръжението си
през призмата на собствени критерии и това води до различни
резултати. Една и съща причина при различни хора може да
предизвика различни мотиви и различни действия. Всеки субект
филтрира причината през своите потребности, знания и социална
ориентация.
Потребностите са и ключов елемент при интересите. Интере-
сът е избирателното отношение на човека към предметите и обек-
тите на външния свят. Тук той се явява като мотив за дейност. Една
и съща дейност при различните хора може да бъде мотивирана от
различни интереси и може да задоволява различни потребности.
Мотировката (мотивирането) е обяснение на причините и
мотивите на предполагаемото или извършеното действие. Човек се
чувства мотивиран, когато съществува връзка между неговото
поведение и резултатите от него, като резултатът е значим за субек-
та. Мотивирането винаги има осъзнат характер, докато мотивацията
може да бъде както осъзната, така и неосъзната. “Мотивацията е
процес, в който хората избират алтернативни форми на поведение в
хода на постигане на личните си цели”. Целите могат да бъдат
различни по своя характер и ще бъдат детайлно разгледани в
настоящия доклад.
Мотивацията, като вътрешна подбуда за действие, се основава
на:
-потребностите на индивида;
- целите, към които той се стреми.
Процесът на мотивация започва със съзнателно или несъзна-
телно идентифициране на незадоволена потребност. След това инди-
видът си поставя цел, чрез която мисли, че ще задоволи потребност-
та, и възприема определено поведение, за да постигне тази цел.
Мотивацията е била обект на дългогодишни изследвания от
учените-бихевиористи. В най общ вид те свеждат мотивацията до
следното:
- анализът на мотивацията трябва да се концентрира върху
факторите, които подбуждат или стимулират действията на човека.
Тези фактори включват потребности, мотиви и награди.
стр.3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мотивация на персонала

Мениджърите във всички организации постоянно се сблъскват с факта, че в работата на отделните служители съществуват огромни различия. Те установяват, че някои от работниците имат висок коефицент на полезно действие...
Изпратен от:

на 2008-06-13
Добавен в:
Доклади
по Икономика на труда
Статистика:
487 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Сравнение на два града,прилики и разлики.
добавена от souldraven 24.03.2019
2
6
Подобни материали
 

Производителност на труда

16 яну 2009
·
149
·
7
·
1,140

Производителността на труда е количеството продукти или услуги, създадени от единица труд и е една от най- важните икономически категории, оказващи влияние за просперитета на всяка страна, за увеличение на националното богатство...
 

Привличане и пресяване на кандидатите при подбор

09 дек 2007
·
446
·
12
·
1,789

Формирането на персонала е дейност по комплектоване на организацията с необходимите й сътрудници по качество и количество. То се извършва в съответствие с политиката и стратегията на организацията за развитие на персонала и нейния бизнес план...
 

Заетост и производителност на труда.Показатели за измерване на производителността

28 сеп 2009
·
103
·
2
·
403
·
121

Двадесет и втора тема от конспекта по дисциплината Икономика на труда...
 

Професионален подбор на персонал във фирма

10 яну 2008
·
757
·
5
·
691
·
175

Трудовите ресурси са тази част от активното население на страната, която чрез своята работна сила може да участва в стопанската дейност.
 

Набор на персонал

27 яну 2008
·
464
·
2
·
524
·
87
·
1

Набирането на персонал представлява дейност по привличане на кандидати от които да се подберат нужните сътрудници за успешно осъществяване целите на фирмата...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
29
1
4 мин
02.05.2015
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
12
36
1
1 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Мотивация на персонала

Материал № 163630, от 13 юни 2008
Свален: 487 пъти
Прегледан: 153 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 27
Брой думи: 5,238
Брой символи: 46,412

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мотивация на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения